Diễn đàn

Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

TĐKT - Mừng Đảng 90 mùa xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng cố gắng, nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Bôn ba khắp thế giới, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua "Chánh cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt", "Chương trình tóm tắt" và "Điều lệ vắn tắt" của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác 90 năm qua, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế, đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP năm 2019 ước tính đạt 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp trong giai đoạn chiến lược 10 năm nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 7%, vượt mục tiêu đề ra, quy mô được mở rộng với chất lượng ngày càng được cải thiện. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt qua mốc 500 tỷ USD. Đời sống nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018). Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã về đích sớm trước một năm rưỡi. Đến hết năm 2019, cả nước có trên 4.806 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020). Cả nước có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Vững bước đi lên, xây dựng đất nước hùng cường Phát huy những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Cùng với các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ với tinh thần nói đi đôi với làm, tạo hiệu ứng tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Phương Thanh

Đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng

TĐKT – Sáng 6/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020. Chủ trì Hội nghị, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các vụ, ban, phòng TĐKT các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng, kế hoạch đề ra. Cơ quan thường trực và các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Hội nghị Đặc biệt, năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức, triển khai có hiệu quả, tạo bứt phá và động lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về đích trước gần 2 năm. Cả nước đã có 4.665 xã (đạt tỷ lệ 52,4% và 109 huyện (đạt tỷ lệ 16,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, tỉnh Nam Định và Đồng Nai là hai địa phương đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được nhiều bộ, ban, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, hướng tới xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tạo hiệu ứng tích cực, đóng góp vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2019, có 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1,7 triệu tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước lên gần 760.000 doanh nghiệp. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện giảm xuống còn 4%. Trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua có sự chuyển biến tích cực. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác TĐKT, đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị. Công tác TĐKT đã thực sự trở thành động lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng như xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua. Về phương hướng công tác TĐKT năm 2020, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các công việc trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 về đổi mới công tác TĐKT. Phát động phong trào thi đua mới, phát hiện, tìm ra những điển hình mới. Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TĐKT kịp thời, chính xác hơn. Tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua các cấp, mang đậm dấu ấn và để lại tình cảm sâu sắc. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục kiến nghị sửa đổi những nội dung của Luật TĐKT. Kiện toàn bộ máy làm công tác TĐKT… Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban TĐKT Trung ương, các vụ, ban, phòng TĐKT các bộ, ngành, địa phương tập trung và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý Nhà nước về công tác TĐKT trên địa bàn cả nước. Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Luật TĐKT sửa đổi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm với nhiều giải pháp và biện pháp phù hợp, có tính khả thi và hướng vào phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch. Quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong công tác TĐKT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐKT từ Trung ương tới cơ sở. Thực hiện công khai thủ tục hành chính, có cơ chế giám sát thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác TĐKT. Tiếp tục giữ được sự ổn định của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT như hiện nay. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện khả năng tham mưu, đề xuất và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với niềm tin mới, khí thế, động lực mới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng rằng toàn ngành TĐKT trong năm 2020 sẽ quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo, thu được những thành tích và thắng lợi mới. Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TĐKT, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phương Thanh

Thi đua, khen thưởng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an lập thành tích xuất sắc

TĐKT - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến động viên, kiểm tra việc thực hiện công tác TĐKT của Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và tiếp đoàn. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2019, với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", lực lượng công an nhân dân (CAND) đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, sắp xếp tổ chức, bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND ở cả 4 cấp theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Cùng với đó, triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện. Đạt được những kết quả nêu trên, có phần đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Công tác TĐKT là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thông qua cuộc kiểm tra, giám sát này, Đoàn kiểm tra Hội đồng TĐKT Trung ương sẽ đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện, khách quan về công tác TĐKT của Bộ Công an trong thời gian qua, từ đó, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những định hướng, hoạch định quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác TĐKT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác TĐKT năm 2020 của Bộ Công an; các ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị từ đại diện các đơn vị chức năng của Bộ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Thời gian qua, Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác TĐKT; phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, đã có hơn 125.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng; 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành công an đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công an được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp với 14 văn bản hướng dẫn cụ thể. Cùng với 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, phong trào thi đua riêng của ngành đã quán triệt tính nêu gương, tự soi tự sửa, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Phó Chủ tịch nước lưu ý: Trong tình hình mới, ngành công an cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên mạng, ngăn chặn, giảm tội phạm ma túy, quản lý đối tượng nghiện ma túy. Cùng các phong trào thi đua của ngành theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Bộ Công an cần đẩy mạnh xây dựng hình ảnh người công an nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân. Năm 2020, Bộ Công an cần tổ chức các đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phương Thanh

Đánh giá tác động của truyền thông trong quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp

TĐKT - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Truyền thông ALO tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của truyền thông trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp”. Kể từ năm 2016, khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 844 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, gọi tắt là Đề án 844, việc truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với nhiều cơ quan truyền thông thực hiện một cách có hệ thống hơn. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá lại những tác động của nhiệm vụ truyền thông này đối với các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp. Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của truyền thông trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp”. Ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Khoa giáo, Đài TH Việt Nam cho biết: Trong năm 2019, Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam cùng với Công ty truyền thông ALO, đã chủ trì nhiệm vụ “Truyền thông quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp” trên nhiều nền tảng khác nhau: Truyền hình, báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Thông qua nhiều chương trình khác nhau: Câu chuyện Sở hữu trí tuệ, Sự kiện Khoa học Công nghệ hàng năm, Khoa học và ứng dụng, Năng suất chất lượng,… giới thiệu về các mô hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực: Fintech, Logistic và Smart City… Cụ thể, trong năm 2019, 12 chương trình phát sóng 21h10 trên kênh VTV2 với các vệt đề tài chuyên sâu: Vườn ươm khởi nghiệp là gì; vai trò của vườn ươm khởi nghiệp, làm thế nào để phát triển và duy trì vườn ươm khởi nghiệp; các chương trình về Mentor là ai trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Vai trò của Mentor đối với Startup; Vai trò của Mentor trong lĩnh vực Fintech; giới thiệu về mô hình của các quỹ đầu tư cho các startup tại Việt Nam, các mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế; vai trò của các chuyên gia trong các lĩnh vực khởi nghiệp đặc thù như logictics, quản lý doanh nghiệp… 12 chương trình truyền hình đã được phát sóng trên kênh VTV2 vào khung giờ 21h30 thứ 3 hàng tuần. 36 clip được đăng tải trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, 12 bài báo đăng trên tạp chí truyền hình, 12 bài viết đăng trên báo điện tử VTV.vn. Qua đó, đã có gần 100 Start-up chia sẻ về mô hình, những khó khăn, thuận lợi của mình trong quá trình khởi nghiệp, hàng chục quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, hơn 20 các chuyên gia đại diện các trung tâm, các hiệp hội, các doanh nghiệp lớn đã tham gia tọa đàm, đối thoại hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Hiệu quả nhất chính là đã đưa được khái niệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời kết nối những cá nhân có ý tưởng/ dự án khởi nghiệp với những thành tố khác trong hệ sinh thái: Cố vấn, nhà đầu tư, khách hàng... Tuy nhiên, có ý kiến cũng chỉ ra rằng, việc lựa chọn startup để truyền thông cũng không dễ bởi hiện nay, chủ yếu các startup tập trung nhiều tại TP Hồ Chí Minh, trong khi Đề án tuyên truyền lại yêu cầu có cả ở Đà Nẵng, Hà Nội. Việc lựa chọn lĩnh vực: Fintech, logistic, smart-city cũng là những lĩnh vực mà startup ít, khó đáp ứng đúng tiêu chí mà chương trình cần…. Tại Hội thảo, Giám đốc Vận hành công ty cổ phần Xeca Việt Nam Nguyễn Vĩnh Thụy, một trong những starup cho rằng: Truyền thông sẽ luôn là một công cụ đầy hiệu quả trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp, tác động tích cực tới các chủ thể trong xã hội, nếu như truyền thông gắn liền với nội tại sức mạnh của doanh nghiệp khởi nghiệp. Trái lại, một khoảng cách quá lớn giữa hình ảnh trên truyền thông và thực tại sản phẩm sẽ là con dao 2 lưỡi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đó. Việc lựa chọn đúng kênh truyền thông thích hợp để quảng bá sẽ giúp startup tiếp cận được đúng khách hàng và từng bước xây dựng thương hiệu. Mai Thảo

Phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

TĐKT - Chiều 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019. Dự Hội nghị, có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp. Năm 2019, hoạt động của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm. Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, về cơ bản đảm bảo các nội dung của giao ước thi đua đã ký kết. Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 9/9 tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hoá 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 1 phong trào và 2 cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam phát động thành các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức với nhiều tên gọi cụ thể, phù hợp với đối tượng hội viên, đoàn viên, chiến sĩ của tổ chức mình. Tiêu biểu là: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển” của QĐND Việt Nam; Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Hội LHPN Việt Nam với 3.500 Chi hội phụ nữ triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại 46 tỉnh, thành… Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được các đơn vị thành viên tích cực thực hiện. Hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch/chương trình giám sát, phản biện xã hội và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với cơ quan chức năng giám sát 876 cuộc, nội dung tập trung vào giám sát thực hiện nghị quyết của Đảng khóa XII, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, giám sát cán bộ đảng viên. Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 597 đoàn giám sát, phối hợp tổ chức 782 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp, trong đó tập trung giám sát cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tham gia 646 đoàn giám sát do HĐND, Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân… Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Trong năm 2020, các tổ chức trong cụm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên tuyền, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, biểu dương, chú trọng tuyên truyền rộng rãi thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội để phát hiện, cổ vũ, động viên, lan tỏa các điển hình tiên tiến... Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2020, Cụm thi đua tiếp tục hướng các phong trào về cơ sở; quan tâm đến việc xây dựng và phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của tổ chức trong triển khai các phong trào thi đua.  Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. “Mỗi tổ chức trong Cụm thi đua sẽ vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến có tính đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù tương ứng để tạo nên nét riêng, bản sắc, phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức để triển khai thành công giao ước thi đua được ký kết. Đặc biệt, tập trung nhiều hơn vào một số lĩnh vực nổi cộm được nhân dân quan tâm như bảo đảm an toàn thực phẩm; chống và giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn và ô nhiễm nguồn nước ở các vùng nông thôn; phòng, chống cháy nổ; giảm thiểu tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc cho công nhân ở các khu công nghiệp…” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý. Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2020. Mai Thảo

Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại TP Hồ Chí Minh

TĐKT - Chiều 12/12, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại TP Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND... Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Báo cáo kết quả thực hiện công tác TĐKT trong năm 2019, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng Ban TĐKT TP Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác TĐKT. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Hội đồng TĐKT các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, tạo được không khí thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố. Việc triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ cho 56 xã trên 4 lĩnh vực như: An sinh xã hội; phát triển sản xuất; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và làm đường giao thông, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến hết tháng 11/2019. đã có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, đạt tỷ lệ 96,4%. Có 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè; bình quân số tiêu chí đạt trên 1 xã là 18,66/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối quý I/2020, 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới. Trong triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã huy động được hơn 11.453 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch, kéo giảm các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn thành phố tính đến nay là 3.767 hộ, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng dân số thành phố. Thành phố không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính”, đã có 574 sáng kiến giải pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính do các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đăng ký thực hiện; 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký của khối Đảng, đoàn thể... Qua sơ kết, đã có 307/574 công trình cải cách hành chính được hoàn thành (đạt tỷ lệ 53,48%). Thành phố luôn quan tâm thiết thực công tác khen thưởng, đặc biệt là quan tâm khen thưởng đối với công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động với (tỷ lệ năm 2018 chiếm tỷ lệ 41%, trong năm 2019 chiếm tỷ lệ 43%). Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng số tiền chi khen thưởng là hơn 52 tỷ đồng. Đánh giá cao những hoạt động nổi bật trong triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc của thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự điều hành chủ động, hiệu quả của HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên khắp thành phố. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, là trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch, thể thao, là đô thị lớn nhất cả nước với quy mô dân số hơn 8,6 triệu người, thu ngân sách thành phố chiếm 27% cả nước, số doanh nghiệp chiếm 50%, lượng khách quốc tế chiếm 48%, kiều hối chiếm 50% của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6.400 USD, cao gấp 2,34 lần mức trung bình cả nước. Thành phố đã luôn đổi mới công tác TĐKT với nhiều cách làm bài bản, sáng tạo thông qua các phong trào phong phú như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Cách làm của thành phố là cơ sở để Trung ương nghiên cứu đổi mới và phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khác”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Nhắc tới những vấn đề nổi cộm của thành phố hiện nay như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi phát động các phong trào thi đua cần gắn với quyền và lợi ích của người dân, để sau mỗi phong trào thi đua, người dân sẽ được hưởng không khí trong lành, an ninh trật tự được đảm bảo, tệ nạn xã hội được đẩy lùi và những thành quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến gần với nhân dân hơn. “Làm sao để có nhiều điển hình và mô hình sáng tạo trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Phải hành động kịp thời để đẩy lùi được tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, vì nếu không vào cuộc thì 10 năm tới 20 năm nữa, thế hệ trẻ của thành phố sẽ bị ma túy hủy hoại”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trăn trở. Đề cập tới công tác khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội đồng TĐKT thành phố phải luôn công khai, minh bạch và dân chủ, phải khen trúng, khen đúng; đồng thời, hồ sơ khen thưởng phải đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục và phải có sự đồng thuận trong cơ quan, tổ chức và đơn vị đề xuất. Cán bộ làm công tác TĐKT phải nắm chắc các văn bản, Quy định, Nghị định của Đảng, Nhà nước và của thành phố về công tác TĐKT. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ phải luôn thuộc bài, làm đúng vai để công tác thi đua từng bước đi vào nền nếp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ban TĐKT Trung ương cần có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ nhằm tiếp tục sửa đổi Luật TĐKT để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các địa phương. Để hoạt động thi đua tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, an ninh xã hội được đảm bảo, củng cố niềm tin trong nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đào Xuân Phúc

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

TĐKT - Sáng 6/12, tại Trung tâm Hội nghị TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Quang cảnh Hội nghị Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự án Luật thi đua Khen thưởng sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 phù hợp với thực tiễn. Theo đó, sau 15 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay. Một số phong trào thi đua còn hình thức, có phát động nhưng tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng chưa kịp thời, chưa tạo được động lực thi đua từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua chưa cụ thể, rõ ràng, việc bình xét danh hiệu thi đua còn nể nang, cào bằng. Về công tác thi đua, khen thưởng, Luật có đối tượng điều chỉnh rộng liên quan đến cả hệ thống chính trị nhưng điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng chủ yếu vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan nhà nước; chưa bao quát đối tượng đông đảo là người trực tiếp lao động, sản xuất trong cả nước công nhân, nông dân, trí thức. Các quy định về tiêu chuẩn còn định tính, phải điều chỉnh bằng Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 đã có quy định điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện ở vùng miền, lĩnh vực khác nhau còn nhiều bất cập, vì vậy việc khen thưởng cho đối tượng này chưa được nhiều. Về thủ tục, hồ sơ khen thưởng, một số quy định về thủ tục, hồ sơ còn rườm rà, phức tạp, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính cụ thể. Một số hồ sơ đề nghị khen thưởng phải làm từ dưới cơ sở qua nhiều cấp mới lên đến cấp bộ, cấp tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ. Luật chưa quy định cụ thể về quy trình thủ tục, hồ sơ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân khi cấp trên phát hiện có thành tích đột xuất tiêu biểu xuất sắc. Thay mặt, ban tổ chức Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao và tổng hợp, tiếp thu tất cả các ý kiến của các đại biểu để trình Chính phủ và Quốc hội vào tháng 6 năm 2020. Đào Xuân Phúc

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”

TĐKT – Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thảo. Dự hội thảo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo nhấn mạnh: Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng. Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, quân đội ta đã cùng nhân dân đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Chặng đường đó đã viết nên truyền thống hào hùng, lập nên những chiến công rực rỡ, gắn liền với những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, của toàn thể nhân dân. Để tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội anh hùng, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập QĐND Việt Nam là Ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22/12 hàng năm trở thành ngày hội bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, là dịp phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐND Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, quân đội luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới... nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; luôn xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, quân đội đã tích cực, chủ động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, khẳng định đường lối, tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của QĐND Việt Nam; làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam; đúc rút những bài học lịch sử, bài học kinh nghiệm quý vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời khẳng định rõ vai trò, thành tựu và ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và vai trò, trách nhiệm của các thành phần, lực lượng xã hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các Bộ, Ban, ngành, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, đi sâu nghiên cứu theo từng vấn đề cụ thể và làm sáng tỏ, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của QĐND Việt Nam. Nhiều tham luận đã tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi; đúc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh việc khẳng định vai trò, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, các tham luận cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời cũng là dịp để rút ra những kinh nghiệm có giá trị trong việc phát huy truyền thống yêu nước, ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc; truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam; vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nguyên Hải

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

TĐKT - Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tham dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT, cùng đông đảo cán bộ, chuyên viên làm công TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: Năm 2019, ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, phát huy thuận lợi, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực đổi mới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” với phương châm hành động “Người đứng đầu làm gương, nhân viên thì kỷ cương, làm việc có trọng tâm, suy nghĩ và hành động thì bứt phá”. Kết quả đạt được đến nay là rất đáng khích lệ và có sự đóng góp không nhỏ của công tác TĐKT. Thời gian tới, Bộ TT&TT cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa tính thiết thực, hiệu quả của công tác TĐKT thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo từng lĩnh vực, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất hoặc có thành tích đột phá, ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị tập huấn công tác TĐKT ngày hôm nay là rất thiết thực và ý nghĩa, giúp nâng cao chất lượng công tác TĐKT, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT. Đồng thời đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thông qua việc tập huấn sẽ nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác TĐKT để chỉ đạo, triển khai hiệu quả ở đơn vị mình. Thứ trưởng hi vọng hội nghị sẽ mang tới những kiến thức bổ ích, giúp các học viên nắm được sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, ứng dụng vào thực tế công việc. Từ đó đưa công tác TĐKT của ngành TT&TT ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe cơ sở lý luận từ chuyên đề “Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng” do PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thế Thắng, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I, trình bày. Vụ trưởng Vụ TĐKT Phạm Minh Tiến phổ biến, trang bị các kỹ năng thực tế trong công tác phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng hiện nay. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong thực tế. Thảo Anh  

Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Ngày 28/8, tại Hà Nội, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức diễn đàn khoa học “Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện nay”. Đến dự và chủ trì diễn đàn khoa học có Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh và Phó Chủ tịch LHHVN, đại biểu Quốc hội khóa 14 Nghiêm Vũ Khải. Diễn đàn nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện nay Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, Phó Chủ tịch LHHVN, đại biểu Quốc hội khóa 14 Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh, đạo đức nghề nghiệp là những phẩm chất cần có của mỗi người theo đúng những quy tắc chuẩn mực của một nghề nhất định được cộng đồng xã hội thừa nhận. Đạo đức nghề nghiệp là những nguyên tắc chi phối hành vi của một người hoặc một nhóm trong môi trường công việc. Giống như các giá trị, đạo đức nghề nghiệp cung cấp các quy tắc về cách một người nên hành động đối với người khác và các tổ chức trong một môi trường như vậy Để các quy định đạo đức nghề nghiệp đi vào thực tế, cần phải thiết lập một cơ chế để giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng như xét xử các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Một hệ thống đầy đủ phải bao gồm tổ chức và quy chế, trong đó, tổ chức phải có khả năng hướng dẫn, giám sát, thu thập thông tin phản hồi và hoàn thiện các quy định. Chính vì vậy, tại Diễn đàn, các đại biểu cùng nhau tìm giải pháp để khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, nhằm tạo ra môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, thúc đẩy hiệu quả năng suất lao động, củng cố niềm tin của nhân dân… Nhìn chung ở lĩnh vực, ngành nghề nào bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế với những mức độ biểu hiện đa dạng, khác nhau. Để khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước nhằm tạo ra môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, thúc đẩy hiệu quả năng suất lao động, củng cố niềm tin của nhân dân, trước hết cần phải thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản: Thứ nhất, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp cho người lao động để họ hiểu sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của ngành nghề, từ đó bồi đắp tình yêu và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Thứ hai, hoàn thiện và kiện toàn hệ thống pháp luật của từng ngành nghề, tạo cơ sở hành lang pháp lý cho việc khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với người lao động cũng như cán bộ lãnh đạo quản lý. Thứ ba, các cơ quan, đơn vị sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, người lao động phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng ý thức, tinh thần đạo đức nghề nghiệp cho người lao động, không ngừng học tập kinh nghiệm quản lý nhân sự, nghệ thuật thu phục nhân tâm của các nước tiên tiến trên thế giới. La Giang

Trang