Diễn đàn

Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

TĐKT - Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề cấp bách, mang tính thời sự nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, giúp Đảng không ngừng củng cố niềm tin với quần chúng nhân dân, với đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công tạo dựng, vun trồng: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi rực rỡ, ghi đậm những dấu ấn không thể phai mờ trong dòng chảy chung của lịch sử dân tộc. Lớp lớp những thế hệ cán bộ, đảng viên, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm cùng bè lũ tay sai bán nước đã thực sự hoà quyện thống nhất với khát vọng giải phóng dân tộc. Thống nhất non sông, đất nước đã trở thành mục tiêu, động lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hướng tới, quyết vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù để chiến thắng, viết lên bản anh hùng ca về bản lĩnh, ý chí sức mạnh và con người Việt Nam trong thời đại mới. Những thắng lợi vĩ đại đó là thành quả, công sức của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người con ưu tú của dân tộc. Tuy nhiên, ngày nay, để giữ vững được những thành tựu vĩ đại đó, vấn đề đặt ra là phải khắc phục cho được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng đã chỉ ra: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức, trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Cần có đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, thực sự đại diện cho trí tuệ, lương tâm, danh dự đứng mũi, chịu sào trước những nhiệm vụ, tình thế mới đặt ra. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên bao gồm 18 vấn đề, là những vấn đề rất cơ bản, căn cốt được đúc rút từ chính thực tiễn hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ những biểu hiện trong nội bộ bản thân của mỗi con người… Để khắc phục những biểu hiện của việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng đã đề ra 10 giải pháp cơ bản. Trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ rõ cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đây được coi là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong xây dựng, rèn luyện, cũng như trong đấu tranh, khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng… Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không mang nặng chủ nghĩa cá nhân, có như vậy, mới từng bước khắc phục được những biểu hiện của việc suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có thể coi đây là bước đột phá chủ yếu hiện nay nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không thể mong chờ có đội ngũ cán bộ tốt, nếu không có quan điểm và phương pháp công tác đúng, không thực hiện tốt công tác cán bộ. Phải thực hiện tốt việc “phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài”; kiên quyết loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu kém, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống…, coi đó là những vấn đề cấp bách, cần thực hiện với những biện pháp tích cực và mạnh mẽ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ đối với những cán bộ, đảng viên không có đủ uy tín trước tập thể, trước nhân dân, không có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc, cũng như sa vào những vấn đề lợi ích nhóm, thu vén cá nhân, không quan tâm đến công việc. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên có chức, có quyền trong tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời gắn trách nhiệm của họ với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và theo tinh thần: người đứng đầu và cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề lâu dài, phức tạp cần tiền hành thường xuyên, thận trọng từng bước một. Do đó, cuộc đấu tranh này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao, như V.I.Lênin đã nói: không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài chính những khuyết điểm của bản thân của chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức được mỗi hành động, việc làm của mình, luôn đặt mình trong tổ chức, có những suy nghĩ, hành động, việc làm đúng với quan điểm, đường lối của Đảng trước  khi hành động để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có trong tay mình thanh gươm bảo bối đó là hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, vì vậy, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách, luôn kiên định với con đường, mục tiêu mà bản thân đã lựa chọn. Nguyễn Tú Anh

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng "Đời sống mới"

TĐKT - Sáng 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng "Đời sống mới" trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS,TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngày 3/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 44 thành lập Ban Trung ương vận động đời sống mới và một năm sau (ngày 20/3/1947), với bút danh Tân Sinh, Người cho xuất bản tác phẩm "Đời sống mới". Tác phẩm trình bày một cách cặn kẽ, cơ bản nội dung của đời sống mới, từ khái niệm, mục đích, đối tượng của đời sống mới; hướng dẫn cách thức thực hành đời sống mới trong mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể; định hướng phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới một cách vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Hội thảo được tổ chức với mục đích thông qua tác phẩm làm sáng tỏ những cơ sở lý luận, giá trị thực tiễn để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về "Đời sống mới" trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn hiện nay. Toàn cảnh Hội thảo Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: từ cuộc vận động "Xây dựng nếp sống mới" do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa III phát động năm 1980, đến cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 1995 và nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là những minh chứng thiết thực, biểu hiện sinh động cho mọi phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Cuộc vận động đã tạo ra phong trào toàn dân thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, huy động hàng ngàn tỷ đồng góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Từ tháng  9/2010 đến nay, "Quỹ vì người nghèo" ở bốn cấp đã tiếp nhận trên 10.500 tỷ đồng, giúp sửa chữa và nâng cấp trên 1.400.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tạo điều kiện hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo khám, chữa bệnh, học tập, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, cả nước đã có 121.047 xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; 83,9% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 71,19% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 87,7% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê duyệt. Nhân dân đã trực tiếp đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hàng triệu ngày công, tích cực hiến công, hiến của tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến quý I/2017, cả nước đã có 2.656 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 29,76%; 33 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 huyện so với cuối năm 2016 và 18 huyện so với cuối năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: có thể khẳng định, với tính chất toàn dân, toàn diện, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục là minh chứng thiết thực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; thể hiện tính sáng tạo, kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đời sống mới" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, phải tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy sức sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức thực hiện của từng địa phương, đơn vị, cộng đồng và các hộ gia đình. Làm cho mỗi nội dung của cuộc vận động là cơ sở cho việc triển khai mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; hạt nhân củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu tượng kết nối các phong trào thi đua ái quốc của mọi cấp, ngành, đơn vị; động lực khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo, thế mạnh của từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác của mọi người dân trong xây dựng và phát triển đất nước… Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về các nội dung: "Đời sống mới" - tác phẩm đặt nền móng cho xây dựng con người mới, văn hóa mới, xã hội mới; "Đời sống mới" - tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, thương dân, bài học quý giá trong tập hợp, vận động quần chúng nhân dân; "Đời sống mới" - tác phẩm khơi nguồn cho mọi phong trào thi đua yêu nước, nền tảng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Phương Thanh

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

TĐKT – Hàng năm, UBND phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi" phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi Thủ đô". Đồng thời, tổ chức nhiều hội thi thợ giỏi ở các lĩnh vực, ngành nghề nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức chủ động, tiền phong, gương mẫu của đội ngũ công nhân, lao động. Mỗi năm, phong trào đều được các cấp công đoàn Thủ đô tích cực hưởng ứng, tìm cách làm mới để tạo được hiệu quả cao nhất. Năm 2017 là năm thứ 11 phong trào được tổ chức triển khai. LĐLĐ TP Hà Nội đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó khối sản xuất, kinh doanh tập trung vào phát động, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Nét mới trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua năm nay là đã gắn với cuộc vận động "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động; thực hiện "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động". Phong trào đã góp phần động viên, khai thác mọi tiềm năng, trí tuệ của từng công nhân, lao động nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút các kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và ông Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chính sách xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN trao Bằng chứng nhận và vòng nguyệt quế cho "CN giỏi Thủ đô" năm 2017 Với anh Nguyễn Văn Tú, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô bậc 6/7, Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng, thực hiện phong trào thi đua trở thành công nhân giỏi là luôn tự nhắc nhở mình phải gương mẫu trong lao động sản xuất, thường xuyên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu; thường xuyên nâng cao kỹ thuật tay nghề cao. Do đó, các sản phẩm của anh làm ra luôn có chất lượng tốt. Hai năm liên tục, anh được công ty bình chọn là kỹ thuật viên xuất sắc tiêu biểu. Năm 2016 anh đạt giải nhì Hội thi tay nghề do Toyota Việt Nam tổ chức cho kỹ thuật viên cao cấp. Đối với anh Đinh Chí Kiên, tổ trưởng tổ sản xuất chiết bia hơi, phân xưởng công nghệ, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội, sáng kiến, cải tiến là động lực giúp anh say mê với công việc.  Anh luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu các giải pháp để ứng dụng vào chuyên môn hiệu quả, tiết kiệm tối đa thời gian, tăng năng suất lao động. Những năm qua, anh đã có sáng kiến cải tiến, chế tạo toàn bộ hệ chiết bia hơi, hệ băng tải ra vào, nghiên cứu chế tạo máy rửa keg  2L sơ bộ, máy gắp keg 2L thành phẩm, chuyển đổi chế tạo thả nắp dập bằng tay sang tự động và đưa vào ứng dụng tại nơi sản xuất. Với thành tích đó, từ năm 2012 – 2016, anh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2015 được Bộ Công thương tặng Bằng khen. Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh, công nhân 6/7, tổ trưởng sản xuất CNC2, Công ty Cổ phần xích líp Đông Anh thuộc công đoàn ngành Công thương Hà Nội, nhiều năm qua đã cùng các anh em trong tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 112% kế hoạch sản xuất hằng năm. Bản thân anh luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi cách tiếp cận với công nghệ cao, đạt năng suất lao động 200%. Năm 2015, 2016, anh được công nhận là công nhân giỏi cấp ngành và "Người thợ trẻ giỏi" khối doanh nghiệp TP Hà Nội. Dù ở bất kỳ ngành, nghề, cương vị công tác gì, những người công nhân, lao động luôn bộc lộ đức tính cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động. Có thể nói, phong trào "Lao động giỏi" phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi Thủ đô" đã khẳng định được ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và công nhân, lao động mọi lĩnh vực tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Thông qua các hình thức tôn vinh “Công nhân giỏi” có thành tích xuất sắc ở cấp mình, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động. Sức sáng tạo của công nhân ngày càng được phát huy. Qua 11 năm đã có 125.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 10.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội đồng tư vấn đã tham mưu xét chọn đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 954 cá nhân, trong đó có 650 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền là 1.390 tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, TP Hà Nội có 33.270 công nhân, lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm 2016; 1.962 công nhân, lao động được công nhận công nhân giỏi cấp trên cơ sở. Thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra cho đất nước ta nói chung và Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống, việc làm của công nhân, lao động. Các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do tác động của các yếu tố đầu vào sản xuất, kinh doanh tăng, cầu hàng hóa giảm, cùng với thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn là nỗi lo tiềm ẩn. Từ đó, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của tổ chức công đoàn, các cấp, các ngành, Adoanh nghiệp và đông đảo CNVCLĐ. Để phong trào thi “Lao động giỏi” nói chung và phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” nói riêng mang lại hiệu quả cao hơn, các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp. Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7/4/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Qua đó, tổ chức các phong trào để động viên khích lệ đội ngũ CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, hướng vào tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Thục Anh

Vai trò của hiệp hội trong việc kết nối các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp

TĐKT - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam có 39.580 doanh nghiệp thành lập mới. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Khoảng 80 - 90% máy móc và công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, có loại được sản xuất từ thập niên 1980 - 1990; 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao. Theo VCCI Việt Nam hiện có khoảng 450 hiệp hội doanh nghiệp là ngôi nhà chung thu hút và đại diện cho tổng số khoảng gần nửa triệu doanh nghiệp còn đang hoạt động trên cả nước… Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, các tổ chức hiệp hội đóng vai trò quan trọng, là đơn vị trung gian kết nối chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp. Có thể nói, không có các hiệp hội thì nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp không thể gần nhau bởi không có cái nhìn chung. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, ra ngoài sản xuất hay tới doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có điều kiện thuận lợi hoặc có đơn vị, tổ chức nào tìm đến thì làm, do vậy, cần phải xuất hiện nhiều mô hình các tổ chức trung gian. Thông qua chức năng hiệp hội, các nhà khoa học, quản lý tham gia với các doanh nghiệp bằng các hoạt động: tư vấn xây dựng chiến lược;  tư vấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ; tư vấn đào tạo công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực… Ông Khanh nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đi lên từ hộ kinh doanh nên thiếu nhiều thứ. Nếu được các nhà khoa học, quản lý tư vấn, hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ phát triển và hội nhập bền vững… Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều chủ đề xoay quanh việc kết nối các nhà khoa học, trong đó có các tham luận về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách và các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; vai trò của các hiệp hội trong việc kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp... Hồng Thiết

Vai trò của hiệp hội trong việc kết nối các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp

TĐKT - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam có 39.580 doanh nghiệp thành lập mới. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ rất ít. Số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 0,025% trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Khoảng 80 - 90% máy móc và công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, có loại được sản xuất từ thập niên 1980 - 1990; 75% máy móc và trang thiết bị đã hết khấu hao. Theo VCCI Việt Nam hiện có khoảng 450 hiệp hội doanh nghiệp là ngôi nhà chung thu hút và đại diện cho tổng số khoảng gần nửa triệu doanh nghiệp còn đang hoạt động trên cả nước… Hội thảo tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, các tổ chức hiệp hội đóng vai trò quan trọng, là đơn vị trung gian kết nối chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp. Có thể nói, không có các hiệp hội thì nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp không thể gần nhau bởi không có cái nhìn chung. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, ra ngoài sản xuất hay tới doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có điều kiện thuận lợi hoặc có đơn vị, tổ chức nào tìm đến thì làm, do vậy, cần phải xuất hiện nhiều mô hình các tổ chức trung gian. Thông qua chức năng hiệp hội, các nhà khoa học, quản lý tham gia với các doanh nghiệp bằng các hoạt động: tư vấn xây dựng chiến lược;  tư vấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ; tư vấn đào tạo công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực… Ông Khanh nhấn mạnh, thực tiễn đã chứng minh, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đi lên từ hộ kinh doanh nên thiếu nhiều thứ. Nếu được các nhà khoa học, quản lý tư vấn, hỗ trợ, các doanh nghiệp sẽ phát triển và hội nhập bền vững… Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều chủ đề xoay quanh việc kết nối các nhà khoa học, trong đó có các tham luận về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách và các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; vai trò của các hiệp hội trong việc kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp... Hồng Thiết

Giá trị tác phẩm “Đời sống mới” trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TĐKT - Sáng 9/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành tìm hiểu, nhận thức rõ hơn hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giá trị hết sức to lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Qua đó, cảm nhận sâu sắc khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng những giá trị nhân văn cao đẹp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới”, đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội  thảo khoa học Quốc gia: “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” Cách đây 70 năm, tháng 3/1947, trong lúc cả nước vừa bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong tác phẩm “Đời sống mới”. Tác phẩm được Ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản năm 1947. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, đánh số thứ tự từ I đến XIX, với dung lượng gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi – đáp. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản của đời sống mới, từ mục đích của đời sống mới, nội dung xây dựng đời sống mới với từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được đề cập vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nói về “Giá trị định hướng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn hiện nay qua tác phẩm “Đời sống mới”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh nêu rõ: những nội dung nêu trong tác phẩm vẫn là những giá trị định hướng cho việc xây dựng đô thị trong thời buổi hiện nay cũng như xây dựng con người như là chủ thể duy nhất trong cuộc sống nói chung và trong đô thị văn minh nói riêng. Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng phân tích, tại một số nơi xảy ra tình trạng địa phương chỉ chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa thật sự chú trọng đến sản xuất, tăng mức thu nhập cũng như đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. “Trong tình hình đó, nếu không tỉnh táo xem xét mà cứ dễ dãi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và cứ công nhận đô thị đạt danh hiệu đô thị văn minh thì chỉ là dối nhau. “Chớ làm dối” mà Hồ Chí Minh đã mong trong tác phẩm “Đời sống mới” từ năm 1947 vẫn còn như tiếng còi cảnh báo cho cuộc vận động ngày hôm nay”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng nhấn mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đời sống mới” từ 70 năm trước đã tạo động lực to lớn cho cuộc kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Ngày nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nói riêng. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2016; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng của nhân dân ở cả nông thôn và đô thị. Các cấp, các ngành đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp ý cán bộ, đảng viên. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng phân tích thảo luận một số nội dung về xây dựng nền văn hoá mới hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”; công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới… Bên cạnh việc phân tích những giá trị lý luận của tác phẩm “Đời sống mới”, các đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố khẳng định thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực song cũng còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy rõ hơn những quan điểm, tư tưởng của Người trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để đạt được mục tiêu. Mai Thảo

Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả

TĐKT - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Lê Bá Trình; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh chủ trì Tọa đàm. Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: phát huy truyền thống sáng tạo qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua được các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để động viên và huy động mọi nguồn lực xã hội thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đất nước và kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết trong thực tiễn. Các ngành, các giới, các lĩnh vực trong xã hội triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có hàng vạn công trình được hoàn thành; hàng vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua các cấp, những điển hình tiên tiến được Nhà nước và các cấp, các ngành, đoàn thể ghi nhận, khen thưởng. Tọa đàm về tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” Tuy nhiên, ở một số ngành, tổ chức và địa phương, việc triển khai các phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục, còn hình thức, chưa thực sự phát huy sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chậm đổi mới nội dung và hình thức cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thành tích đạt được giá trị cao và mang ý nghĩa quan trọng. Song việc nuôi dưỡng nhân tố mới và nhân rộng gương điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế. Các phong trào thi đua của các tổ chức chưa có sự liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, chưa khơi dậy được sự đoàn kết, sức sáng tạo trong cả nước và các tầng lớp nhân dân. Vai trò của khoa học công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam chưa thực sự được chú trọng. Chính sách phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh chưa có đột phá, chưa thực sự thúc đẩy sự sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.  Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để trình Đoàn Chủ tịch phát động thành một phong trào rộng lớn, được triển khai trong cả nước.  Tại buổi tọa đàm, đa số đại biểu cho rằng, việc Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” là rất cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, theo chuyên gia TS Nguyễn Quang Thái, tên gọi của phong trào cần xem xét lại để đảm bảo tính ngắn gọn, phù hợp, dễ nhớ. Không nên phát động phong trào một cách ào ạt, đồng hạng giữa 3 miền bắc, trung, nam; nên phân biệt cho từng đối tượng, vùng miền, giai tầng, phải có tiêu chí rõ ràng và có thể đo đếm được. Tất cả các thành viên của Mặt trận có thể giám sát được. GS,TS Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Để phong trào đạt hiệu quả thì phải nhận rõ đặc điểm thực tiễn hiện nay có nhu cầu gì, không làm chung chung, sự sáng tạo chỉ có kết quả khi nhằm đúng vào nhu cầu của thực tiễn, nhất là khi ở nước ta nền kinh tế thị trường đang ở giai đoạn thấp, vậy làm thế nào để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức là một vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kinh nghiệm từ các nước đã thành công như  Singapore,  Hàn Quốc, Israel cho thấy bắt đầu phải từ tầm nhìn và phương pháp của những người lãnh đạo thì các phong trào thi đua mới được phát huy”. “Nước ta có tiềm năng trí tuệ ở tất cả lĩnh vực còn chưa được khai thác, vì thế cần có những phong trào sáng tạo như thế này để các nhà khoa học yên tâm làm việc. Ngoài ra cũng cần xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng phong trào thi đua” - Ông Hiên nhấn mạnh. Theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, phát động phong trào phải dựa trên nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng của đất nước ta hiện nay. Đã phát động thì phải đến nơi đến chốn và phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng truyền thông. Ngoài ra khi phát động thi đua, phải đề nghị mọi cá nhân, tổ chức phải đăng ký sáng tạo và chịu trách nhiệm với sáng tạo đó. Nếu làm tốt thì ban tổ chức phải khen thưởng kịp thời và làm không tốt thì có hình thức kiểm điểm. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh, cần tăng cường động viên bà con kiều bào ở nước ngoài tham gia phong trào này bởi họ là những người nắm giữ nhiều cơ hội của thế giới công nghệ 4.0; tập trung phát động đến giới trẻ. Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh: MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải hưởng ứng phong trào này bằng những hoạt động cụ thể. Từ chủ trương chung, người đứng đầu các ngành như Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có quyền phát động các phong trào thuộc đối tượng quản lý của mình. Tuy nhiên, khi phát động cũng cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm để phong trào thật dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời phải có giai đoạn, thời gian hoạt động cụ thể, góp phần thực hiện tốt phong trào. Đồng chí Trần Thị Hà gợi ý, phong trào này nên kết hợp với các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể vì MTTQ chính là nơi kết nối các phong trào thi đua. Mai Thảo

Hà Nội: Tổ chức tập huấn cho 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, sáng 25/4, Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo các cụm thi đua và gần 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc thành phố. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc thành phố giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Ban Thi đua Khen thưởng TP đã tập trung truyền đạt 4 nội dung: kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân; một số trọng tâm, cần lưu ý trong các văn bản mới ban hành của Trung ương và thành phố về công tác thi đua, khen thưởng; một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; một số nội dung cần lưu ý khi triển khai Quyết định số 02 về khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân. Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của TP Hà Nội Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó đi đến thống nhất về nhận thức, lý luận trong phổ biến kinh nghiệm, cách làm. Ngoài ra, Hội nghị còn khuyến khích các cán bộ tích cực nêu ra những kinh nghiệm hay, hiệu quả tại cơ sở để cùng giải đáp, chia sẻ và học tập. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ thành phố đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm đến thực hiện việc phát hiện và khen thưởng kịp thời  các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp và người dân có thành tích trỏng công tác và đời sống. Mai Thảo

Tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Từ ngày 11/4 – 12/4, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớitổ chức tập huấn chuyên đề phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2016-2020. Toàn cảnh hội nghị tập huấn Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo cấp phòng và công chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh trong Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2017; một số vấn đề cần lưu ý về tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; Công tác truyền thông, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới năm 2017. Hội nghị cũng nghe báo cáo kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang. Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang điểm sáng trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm hay, các cách làm mới trong quá trình vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các đại biểu cũng đã đi khảo sát thực tế và tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới của các xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), xã Ninh Sơn (huyện Việt Yên) và xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang) của tỉnh Bắc Giang. Song Huê

Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017

TĐKT - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 64/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Theo đó, năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phải sâu rộng, lan tỏa đến các đối tượng, địa phương, các cấp, các ngành, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền việc tổ chức phong trào thi đua của các ngành, các cấp, các địa phương, trọng tâm là thi đua thực hiện 3 chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; thi đua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp các đơn vị nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền cụ thể: Hội Nông dân Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Nông dân, nông thôn” và xây dựng nông thôn mới; Liên đoàn Lao động tỉnh với chuyên mục “Công nhân, Công đoàn”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với chuyên mục “Chương trình Thanh niên”; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Đoàn kết xây dựng xóm làng” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng thời, đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, các gương điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức các hoạt động sáng tác, các cuộc thi sáng tác văn học, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục “Thi đua yêu nước” thường kỳ trên trang báo, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục “Thi đua yêu nước” trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, những điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt...... Thái Thành

Trang