Diễn đàn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

BTĐKT - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự buổi công bố, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Phó Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra; các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra; phổ biến, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, cách thức làm việc của Đoàn Thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tập trung, làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra; yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị được thanh tra xác định đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và phân công đầu mối phối hợp, bố trí thành phần làm việc với Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phản ánh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để Đoàn Thanh tra tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn Thanh tra tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, chỉ đạo trong quá trình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo Bộ quan tâm đổi mới theo hướng gắn với kết quả đạt được, quan tâm tuyên dương, khen thưởng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng khó khăn. Việc xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua kèm theo bộ tiêu chí đánh giá thi đua các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ bảo đảm yêu cầu cụ thể, rõ ràng, gắn với minh chứng, sản phẩm. Cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã xác định nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng khẳng định vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng kế hoạch, định hướng phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân thực hiện. Đồng thời, thông qua các hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt tới các cơ sở giáo dục các văn bản mới về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và có những sáng kiến trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội đồng sáng kiến làm việc ngày càng chặt chẽ, chất lượng. Cùng với đó, Bộ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại theo khối, cụm thi đua… Phương Thanh        

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Hải Dương

BTĐKT - Sáng 18/3, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hải Dương.  Dự buổi công bố quyết định có các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương được thanh tra; lãnh đạo, công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hải dương. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra, thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra. Đồng chí Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị Theo báo cáo của tỉnh Hải Dương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời ban hành các chính sách về thi đua, khen thưởng; triển khai và phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật, quy tắc quản lý, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học, Sáng kiến các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động theo quy chế. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao làm công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được đổi mới. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh, hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa; nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của xã hội và sự tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đảm bảo chất lượng, chính xác, công khai và kịp thời, đúng người, đúng việc. Công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới; đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, đặc biệt là các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm… Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng. Quy trình, các bước xét khen thưởng đã được cụ thể hóa về tiêu chuẩn, thực hiện bình xét từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan theo quy định. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động, bám sát kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ, nội dung đã đề ra. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai quyết định thanh tra. Trao đổi các nội dung về khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị tại báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp các phản ánh, ý kiến cụ thể liên quan đến triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nghiên cứu, trao đổi, thống nhất thực hiện. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất nội dung, chương trình, cách thức tiến hành thanh tra; giao Văn phòng UBND tỉnh  phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị tổ chức thực hiện, cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc theo yêu cầu, đảm bảo đúng quy định. Phương Thanh

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Công an nhân dân

BTĐKT - Sáng 29/1, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.   Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 46 ngày 3/11/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân (CAND).   Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử cách mạng, lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Bộ Công an đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua, hướng vào giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách, các nhiệm vụ cam go, phức tạp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc qua từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức phát động xuyên suốt hằng năm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, hội thảo sẽ có nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, luận giải sâu sắc, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, kiến nghị, đề xuất những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.   PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn hội thảo Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị ngày 07/4/2014 “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, có thể nhận thấy công tác thi đua, khen thưởng đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định trong việc đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn thịnh. Các kết quả đạt được của hội thảo hôm nay sẽ là một kênh thông tin giúp các cơ quan có cơ sở để tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, để từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị ban hành Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” với giải pháp tập trung vào sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn hóa trong thực hiện thi đua, khen thưởng; kiểm soát quyền lực trong công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin...   TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương điều hành phần tham luận Các tham luận tại hội thảo đã bày tỏ ý kiến trao đổi thẳng thắn về kết quả 10 năm đổi mới phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng công an nhân dân; phản ánh, trao đổi kinh nghiệm về thực trạng và giải pháp thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.   Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham luận tại hội thảo Qua các ý kiến tham luận tại hội thảo, có thể thấy rằng công tác thi đua, khen thưởng là một trong các biện pháp tư tưởng của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn hiện nay.   Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm Kết luận hội thảo, Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hội thảo đã góp phần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, đồng thời thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị trong CAND. Hội thảo cũng đã lan tỏa được những giá trị cốt lõi, tích cực, tính thực tiễn cao bổ sung cho phần lý luận, giúp việc tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở công an các đơn vị, địa phương được tốt hơn trong thời gian tới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, luôn xây dựng phong cách “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương Thanh  

Triển khai Luật TĐKT năm 2022 và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

BTĐKT - Sáng 26/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tại Hà Nội tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội Dự hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban; lãnh đạo Sở Nội vụ, Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo các Ban, Phòng TĐKT của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và toàn thể công chức ngành thi đua, khen thưởng. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Ngày 15/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật TĐKT. Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai các thể chế về công tác TĐKT tới hệ thống tổ chức cán bộ là lãnh đạo, công chức các ban (phòng) TĐKT thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị làm công tác TĐKT của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản của Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Phòng III) đã phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản của Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 gồm 8 Chương, 96 Điều. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, chế định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng. Luật TĐKT năm 2022 có những điểm mới nổi bật: Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thể hiện rõ nguyên tắc: Thành tích đến đâu, khen đến đó; đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, hạn chế tính hình thức trong thi đua; chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; giải quyết vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân; giải quyết căn bản những vướng mắc trong tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam; bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Nghị định gồm 10 Chương, 117 Điều. Các quy định của Nghị định tập trung quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó điều chỉnh các chức danh khen thưởng quá trình cống hiến và bổ sung thêm các chức danh được khen thưởng quá trình cống hiến theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; tập trung quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác của người đứng đầu theo Chỉ thị số 34 –CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và đảm bảo nguyên tắc “Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh” được quy định trong Luật TĐKT năm 2022. Đặc biệt, Nghị định tập trung quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, không quy định thời điểm trình hồ sơ khen thưởng theo công trạng để đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ danh hiệu thi đua để phù hợp với đặc thù của đơn vị, lĩnh vực đặc thù; bỏ quy định phải có báo cáo kết quả kiểm toán khi đề nghị khen thưởng đối với doanh nghiệp; bỏ quy định phải có văn bản xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường; giao bộ, ban, ngành, tỉnh xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình khen thưởng để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục hành chính về TĐKT nhằm đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời động viên, khuyến khích cá nhân là ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế, tàn tật, nông dân, công nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp nhằm nâng cao vai trò tham mưu của Hội đồng cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về thi đua, khen thưởng… Phương Thanh  

Thủ tướng: Thi đua khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ, tránh bệnh hình thức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi chủ trì Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, sáng 25/1. Cùng dự có Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng lãnh đạo các bộ ngành, thành viên hội đồng. Thi đua khen thưởng đạt được nhiều kết quả quan trọng Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng và phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp năm 2024 nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; hoàn thiện ban hành quy chế làm việc của Hội đồng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hội đồng. Toàn cảnh phiên họp. Năm 2023 kết quả công tác thi đua khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò, triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó đã đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; góp phần thúc đẩy phát triển KTXH năm 2023.   Tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Công tác thi đua khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" được tích cực triển khai. Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai, là một điểm sáng trong triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược. Đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng quan trọng; năm 2023 đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đến nay là khoảng 1.900 km, là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 điển hình như các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao; Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng được thực hiện kịp thời, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho trên 103.600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2023. Bên cạnh đó Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng khó khăn thì càng phải thi đua để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tới tình hình thực tế, xuất phát từ nhân dân; đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Cùng với đó phải quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời và phải quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, tránh việc phát động phong trào hình thức, để xảy ra sai sót. Chỉ rõ, tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng lưu ý, để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Khuyến khích dám nghĩ dám làm, tránh bệnh thành tích Thủ tướng yêu cầu, bám sát chủ đề điều hành "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương báo cáo công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổng kết, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng; triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành bảo đảm tính đại diện, thực chất; ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng. Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng bảo đảm hợp lý, thiết thực, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực, lợi dụng cho mục đích cá nhân, lợi ích nhóm. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo vov.vn

Triển khai Đề tài độc lập cấp quốc gia nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

BTĐKT - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay”. Chủ trì hội nghị có TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài. Quang cảnh hội nghị Đề tài “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay” (mã số ĐTĐL.XH-04/23) do TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm, có 13 thành viên chính và 1 thư ký đề tài cùng tham gia. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 với mục tiêu chung là nghiên cứu, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu tổng quát, đề tài đưa ra các mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng; những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các giai đoạn phát triển của đất nước, trên cơ sở đó luận giải rõ ràng các vấn đề lý luận và thực tiễn về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua (kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm...), đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014). Trên cơ sở các vấn đề lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, đề tài sẽ đề xuất quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò điển hình tiên tiến trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại hội nghị, các thành viên đã đóng góp ý kiến chủ yếu vào việc phối hợp trong triển khai các nhóm công việc cụ thể. Theo đó, để phục vụ nội dung nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài dự kiến tổ chức 3 cuộc hội thảo ở 3 miền Bắc - Trung - Nam với các chủ đề: “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua”; “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương”; "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài và người đứng đầu các nhóm nghiên cứu, các chuyên gia sẽ tổ chức 10 cuộc hội thảo nhóm với quy mô vừa và nhỏ, đi vào từng lĩnh vực chuyên sâu theo các nhóm vấn đề đặt ra trong các nội dung nghiên cứu của đề tài. Về điều tra, khảo sát thực tế trong nước, đề tài tập trung vào phương pháp phỏng vấn sâu, đối tượng là các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được tôn vinh, nhân rộng trong thời gian qua để thu thập dữ liệu thông tin, từ đó góp phần đề xuất ra các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Ngoài ra, dựa trên các nội dung nghiên cứu của đề tài, Ban chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức điều tra, khảo sát thực tế tại 5 khối cơ quan, đơn vị theo nội dung nghiên cứu: Khối các cơ quan đảng; khối các cơ quan nhà nước; khối Mặt trận tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội; khối lực lượng vũ trang nhân dân; khối các doanh nghiệp. Tại mỗi khối cơ quan nêu trên, sẽ chọn từ 2 - 3 đơn vị tại các địa phương khác nhau; mỗi đơn vị điều tra 100 - 200 phiếu, tổng số là 2.800 phiếu. Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong việc điều tra chọn mẫu, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tại các các bộ, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Về phương án hợp tác quốc tế, Ban chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức đoàn 6 người đến Cộng hòa Séc trong 6 ngày (Dự kiến Quý IV năm 2024) để nghiên cứu khảo sát nhằm tìm hiểu kinh nghiệm Cộng hòa Séc về việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phát triển đất nước. Đặc biệt là chế độ khen thưởng, quy trình khen thưởng, công tác tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích. Phát biểu kết luận hội nghị, TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài đã đề nghị các thành viên chính triển khai các nội dung công việc trong kế hoạch phân công đúng với tiến độ thời gian đã đề ra. Đồng chí đặc biệt lưu ý hội thảo lần 3 cần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra, dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc 11/2024. Phương Thanh

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua

BTĐKT - Chiều 28/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”. Đề tài do ThS Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp Dự cuộc họp, có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu; các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra. ThS. Nguyễn Công Hoan, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung đề tài Báo cáo tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Công Hoan, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Tổ chức cụm, khối thi đua là một chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo thực hiện từ năm 2005 và đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ban, ngành), các địa phương tổ chức triển khai trong cả nước. Việc tổ chức các cụm, khối thi đua được thực hiện trên cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở trung ương và các bộ, ban, ngành, địa phương đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua chưa đầy đủ, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai đồng bộ và thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp, bất cập, cứng nhắc; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên… Việc lựa chọn đề tài “Đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng” vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, từ đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các vấn đề về lý luận, cơ sở khoa học, cũng như nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với phương thức tổ chức cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo. Đề tài đã đi sâu nghiên cứu và làm sáng tỏ các nội dung cơ bản: Khái quát những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó làm rõ cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; nêu và phân tích khái niệm về thi đua, khái niệm về cụm, khối thi đua; nội dung hoạt động, đặc điểm, vai trò của cụm, khối thi đua; trên cơ sở đó rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của cụm, khối thi đua. Đề tài cũng đã hệ thống và khái quát lại các chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các quy định của pháp luật về tổ chức cụm, khối thi đua; phân tích và làm rõ vai trò của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua. Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước, phân tích, đánh giá trên cơ sở các nội dung hoạt động của cụm, khối thi đua ở từng giai đoạn, để có cái nhìn tổng quan về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua hiện nay. Đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, trong đó sâu phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tiễn. Trên cơ sở các quan điểm và mục tiêu cơ bản, đề tài đã đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại cuộc họp Theo PGS. TS Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Đề tàilà một công trình công phu, có bố cục hợp lý và được trình bày khá cẩn thận.Đề tài đã góp phần củng cố về mặt lý luận, hệ thống hóa các nhu cầu thực tiễn và đưa ra những nét chính về các giải pháp nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.Tuy còn một số nhược điểm nhưng không ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công trình. Ban chủ nhiệm đề tài nên tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để sửa đổi đề tài cho hoàn thiện. Ban Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự cuộc họp. Đề tài đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt. Phương Thanh  

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

BTĐKT - Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân tham gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như của các bộ, ban, ngành, địa phương. Hoạt động cụm, khối thi đua có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và trong cả nước nói chung. Trên cơ sở hoạt động của các cụm, khối thi đua, các cơ quan, tổ chức đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phạm vi toàn quốc hoặc của bộ, ban, ngành, địa phương, đồng thời phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những khâu khó, việc khó, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua đã tạo ra những “sân chơi” với những thành viên tham gia tương đối đồng đều và có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ hoặc vị trí địa lý, điều kiện phát kinh tế, xã hội… từ hoạt động của cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ hội cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, so sánh giữa các đơn vị, tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện phong trào thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đuacác tỉnhđồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2023 Những năm qua, các cụm, khối thi đua thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và có ý nghĩa, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức khảo sát, tham quan thực tế để tham khảo, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và các hình thức khen thưởng được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, góp phần động viên các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua chưa đầy đủ, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai động bộ và thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp, bất cập, cứng nhắc; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên… Do đó, để đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Một là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vừa là giải pháp, vừa là mục đích để đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua. Bởi vì, đây là những chủ thể liên quan trực tiếp, có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, nội dung, cách thức tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua ở các cấp, các ngành và trong cả nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thi đua, khen thưởng sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của cụm, khối thi đua, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đã đề ra tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng... Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở”. Các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua cần nhận thức và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và việc tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua trong tổng thể đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, nhằm phát triển phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua phải được thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương, thường xuyên, cụ thể, kịp thời, nhất là ở cấp cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến đồng đều ở các cấp, các ngành, các địa phương. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đề cao vai trò của các thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, theo dõi hoạt động của các cụm, khối thi đua theo kế hoạch, trương trình công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cụm, khối thi đua, chỉ đạo thực hiện, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động cụm, khối. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (cơ quan thường trực của Hội đồng) tiếp tục nghiên cứu tham mưu và hướng dẫn về hoạt động của cụm, khối thi đua sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyên vọng, điều kiện thực hiện của từng cụm, khối thi đua, tăng cường các hoạt động chung, có chiều sâu, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua. Đối với cụm, khối thi đua của các bộ, ban, ngành, địa phương, căn cứ các quy định của pháp luật, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn việc tổ chức các cụm, khối thi đua thống nhất trong cả nước và hoạt động thực sự thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên rà soát các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, kịp thời hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc, đặc biệt khi có vấn đề phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua.Điểm neo Hoàn thiện các quy định của pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tếĐiểm neo. Cần có sự nghiên cứu, quy định cụ thể các nội dung về cụm, khối thi đua trong các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp thi hành luật, trong đó quy định rõ về thẩm quyền tổ chức cụm, khối thi đua; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; nội dung hoạt động, phương thức chấm điểm và bình xét khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua và các nội dung có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng trong tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua.Điểm neoĐể hoạt động của cụm, khối thi đua được thực hiện bảo đảm đúng quy định, mục đích, yêu cầu, cần quy định cụ thể để định hướng các nội dung hoạt động của cụm, khối thi đua; đồng thời để các hoạt động của cụm, khối thi đua được da dạng, phong phú, cũng cần có quy định mở cho phép các cụm, khối thi đua căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động phù hợp, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trên cơ thực tiễn hoạt động của cụm, khối thi đua, quy định một số nội dung hoạt động chủ yếu của các cụm, khối thi đua gồm: (1) Xây dựng quy chế hoạt động và nội dung, tiêu chí thi đua. (2) Ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua. (3) Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua. (4) Chấm điểm thi đua và bình xét và đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, đơn vị, địa phương dẫn đầu hoạt động của cụm, khối thi đua. Ngoài ra, có thể quy định các hoạt động khác như: Hội thảo, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong thực hiện phong trào thi đua; tổ chức tham quan, học tập mô hình, điển hình tiên tiến; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… Ba là, đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua. Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua đòi hỏi phải đổi mới toàn diện đối với các nội dung nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua và các phong trào thi đua trong cả nước, phù hợp với quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đối với các cụm, khối thi đua nói riêng.Về xây dựng quy chế hoạt động và nội dung, tiêu chí thi đua.Quy chế hoạt động là cơ sở để tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua, vì vậy xây dựng quy chế có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua. Để quy chế hoạt động của cụm, khối được đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện, việc xây dựng các quy chế phải bảo đảm một số nội dung: Phải căn cứ trên cơ sở các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của cụm, khối thi đua cũng như từng thành viên, tạo cơ sở, nguyên tắc chung để tổ chức các hoạt động của cụm, khối thi đua. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong việc xây dựng quy chế hoạt động. Về ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua. Trong đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua, việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua là nội dung trọng tâm, có tính chất quyết định trong đánh giá hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Hoạt động của cụm, khối thi đua hiệu quả phải xuất phát từ chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua.Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và các hoạt động của cụm, khối được quy định trong quy chế hoạt động và là một trong những hoạt động chung của các cụm, khối thi đua, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất đề ra và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng.Chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng là hoạt động của cụm, khối thi đua, nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện phong trào thi đua và hoạt động của các đơn vị thành viên. Vì vậy, kết quả chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng phải phản ánh đúng kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc chấm điểm, bình xét khen thưởng thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quy định sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào thi đua nói chung và hoạt động của các cụm, khối thi đua nói riêng. Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan thường trực, giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các cụm, khối thi đua, thể hiện trên bốn nội dung chủ yếu: (1) Chủ trì tham mưu, nghiên cứu xây dựng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong đó có các quy định về cụm, khối thi đua. (2) Đôn đốc, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước. (3) Tham mưu thực hiện công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. (4) Trực tiếp tham gia các hoạt động của cụm, khối thi đua. Vì vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức cụm, khối thi đua. Hiện nay, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp đang trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại, chưa được ổn định, thống nhất, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng, ảnh hưởng tới việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nói chung và hoạt động của cụm, khối thi đua nói riêng. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần kịp thời quan tâm, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được nhanh chóng, ổn định, theo hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt, cần xác định và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động của cụm, khối thi đua. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền tăng cường bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng và số lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, có năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước và có kinh nghiệm thực tiễn... Trong công tác tham mưu về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, bên cạnh việc nắm vững kiến thức, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng, công chức, viên chức cần phải nắm bắt, có hiểu biết toàn diện về các nội dung liên quan như: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương...; có khả năng theo dõi, tổng hợp, kết nối trong quá trình hướng dẫn triển khai hoạt động của cụm, khối thi đua, từ đó đưa ra các nội dung tham mưu phù hợp, hiệu quả cho cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cụm, khối thi đua. ThS. Nguyễn Công Hoan Tài liệu tham khảo Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Hà Nội. Luật Thi đua, khen thưởng (2003), Nxb Lao động, Hà Nội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2005), Nxb Lao động, Hà Nội. Luật Thi đua, khen thưởng (2022).      

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội

BTĐKT - Sáng 15/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng". Tọa đàm khoa học "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng" Dự và chủ trì tọa đàm, có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chào mừng Phát biểu chào mừng tọa đàm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và tiến hành hiệu quả công tác khen thưởng. Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội luôn giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo ra động lực thi đua mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động, sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 507/CT-QUTW ngày 28/7/2014 "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam", Tổng cục Chính trị cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội. Việc đổi mới này được tiến hành đồng bộ, chặt chẽở các khâu, các bước, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác. Thông qua đó đã tạo sự tiến bộ mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đặc biệt là trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", huấn luyện giỏi - sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn qua tọa đàm nhận được sự góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam từ các đồng chí lãnh đạo, các chuyên viên và cán bộ nghiên cứu của cơ quan trung ương; đồng thời mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2024, năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương điều hành tọa đàm Tại tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung chính: Trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức các phong trào thi đua; công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các đại biểu cũng chia sẻ, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, tổchức trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Quốc phòng; tăng cường sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Bộ Quốc phòng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, văn hóa trong thi đua, khen thưởng - thực trạng và giải pháp; nâng cao chất lượng báo cáo chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng hệ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị... PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Kết luận tọa đàm, PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Tọa đàm đã góp phần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cũng như nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, bản thân mỗi cán bộ của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng. Tọa đàm cũng đã lan tỏa được những giá trị tích cực, tính thực tiễn trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị bền vững của công tác thi đua, khen thưởng, thực sự là phương thức lãnh đạo của đảng, công cụ quản lý của Nhà nước, là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Từ các kết quả đạt được của tọa đàm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ có cơ sở để tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014 - 2024. Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị ban hành Chỉ thị, chủ trương mới của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay với giải pháp tập trung vào sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn hóa trong thực hiện thi đua, khen thưởng; kiểm soát quyền lực trong công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin để đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng “gần dân” hơn nữa thông qua việc tổ chức học tập về thi đua, khen thưởng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp và trung cấp... PGS. TS Hoàng Phúc Lâm hi vọng các kinh nghiệm được chia sẻ tại tọa đàm sẽ được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng vào thực tế để từ đó có nhận thức và hành động đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng phát triển, đi vào thực chất và bám sát thực tiễn. Mỗi đơn vị trong lực lượng quân đội sẽ cùng đẩy mạnh các phong trào thi đua để lập nhiều chiến công trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phương Thanh

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

BTĐKT - Ngày 8/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị được thanh tra. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra… Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố kết luận thanh tra. Theo đó, thực hiện Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 và Quyết định số 167/QĐ-BTĐKT ngày 7/8/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ ngày 15/8 - 25/8/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Thanh Hóa và 14 cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh. Theo kết luận thanh tra, nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, tổ chức tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua có nhiều hình thức, nội dung bám sát với yêu cầu nhiệm vụ, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, kết hợp các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh với các phong trào của từng ngành, từng địa phương, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng. Việc xét khen thưởng đã quan tâm đến người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến được thành lập và hoạt động theo quy định. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn thanh tra của UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị thanh tra trực tiếp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Các đơn vị không được thanh tra trực tiếp cũng nên rà soát, hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm cập nhật các nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để chủ động xây dựng các quy định cho đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất các nội dung trong kết luận thanh tra, giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các quy định mới về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Nguyệt Hà

Trang