Diễn đàn

Hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Quốc hội

TĐKT - Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến, Ủy ban Xã hội tiến hành thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp. Ủy ban Xã hội tiến hành thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) Cùng dự Phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành hữu quan… Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Luật Thi đua, khen thưởng, bổ sung năm 2005 và năm 2013 là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Sau 17 năm thực hiện, Luật đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm có 98 điều, đã sửa đổi và điều chỉnh 94 điều, đặt tên điều luật đối với 98 điều. Trong đó, dự thảo Luật điều chỉnh lại 24 điều của Luật hiện hành thành 13 điều của dự thảo Luật, bảo đảm nội dung của các điều được thống nhất, bao quát; dự thảo Luật có 8 điều mới, trong đó có 3 điều mới hoàn toàn và 5 điều mới do tách ra từ các điều của Luật hiện hành; Khoản 1 Điều 101 Luật hiện hành quy định về khen thưởng tổng kết thành tích khen thưởng kháng chiến được thiết kế thành quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 98 dự thảo Luật quy định về hiệu lực thi hành; khoản 2 Điều 101 của Luật hiện hành quy định các hình thức động viên khác được thiết kế thành 1 điều (Điều 80) quy định về thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức động viên khác. Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng vào 4 phương án chính sách xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng… Thẩm tra Tờ trình, Ủy ban Xã hội đánh giá Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị công phu, bảo đảm các thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ hai. Ủy ban Xã hội đánh giá cao Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung hoàn thiện đầy đủ nội dung, cập nhật số liệu trong các báo cáo thành phần của Hồ sơ trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội trong các báo cáo thành phần của Hồ sơ… Ủy ban Xã hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thể hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật, Ủy ban Xã hội nhất trí với tên gọi là Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Đồng thời, nhất trí phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật, đồng thời đánh giá cao Chính phủ trong việc bổ sung đối tượng khen thưởng đối với một số hình thức khen thưởng, trong đó quan tâm đến đối tượng là tập thể nhỏ và đối tượng người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học); cá nhân, tập thể người nước ngoài; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài... Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm không bị bỏ sót đối tượng. Ủy ban Xã hội cho rằng Ban soạn thảo đã tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự án Luật, bảo đảm chính sách dân tộc, trong đó đã thể hiện được quan điểm “Quan tâm khen thưởng cơ sở vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số". Tuy nhiên, nội dung này mới thể hiện ở nguyên tắc của thi đua, khen thưởng, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ, Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, chính sách dân tộc cũng như quan điểm "Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số” vào các điều, khoản quy định về hình thức khen thưởng, nhất là các hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có tiêu chuẩn gắn với niên hạn theo hướng giảm niên hạn so với tiêu chuẩn chung. Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Xã hội và đại biểu tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật. Trong đó, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các quy định về danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu"; rà soát, lượng hóa tối đa các tiêu chuẩn khen thưởng để bảo đảm tính chính xác, kịp thời… Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trân trọng cảm ơn những ý kiến toàn diện, xác đáng, trách nhiệm của các thành viên Ủy ban; trong đó đa số các ý kiến đều nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Những ý kiến thảo luận tại Phiên họp sẽ được Ủy ban tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện báo cáo thẩm tra. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thêm đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi về một số nội dung của Dự án Luật; đồng thời rà soát kỹ các trường hợp chưa được khen thưởng để tiếp tục thực hiện việc khen thưởng theo đúng công lao, thành tích, cống hiến; những vấn đề về hồ sơ thủ tục cần tiếp tục giải quyết để đảm bảo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Nguyệt Hà

Khắc phục tính hình thức của công tác thi đua, khen thưởng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 14/9, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức tọa đàm chuyên gia về công tác thi đua, khen thưởng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì tọa đàm. Toàn cảnh tọa đàm Tham dự tọa đàm có đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương- Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam…cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu có quan tâm đến lĩnh vực này. Phát biểu đánh giá công tác thi đua, khen thưởng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể đã chủ động, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp với tuổi trẻ như “Thanh niên tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động xây dựng “Ngân hàng bò” cho người nghèo. Hội Người cao tuổi Việt Nam với phong trào “Ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội Khuyến học Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”… cùng nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội đã thực sự đi vào cuộc sống, đã khơi dậy, động viên, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo khí thế sôi nổi, tăng thêm tinh thần đoàn kết gắn bó giữa thành viên trong cộng đồng xã hội. Từ khi có Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật, công tác khen thưởng của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật; công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng để khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị khen thưởng đã đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã ban hành các quy chế quy định về công tác thi đua, khen thưởng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khen thưởng; quy định rõ tỷ lệ, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo từng nhóm đối tượng có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cũng cho biết, mặc dù Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có đối tượng thu hút, tập hợp hết sức phong phú, đông đảo nhưng trong tổ chức phong trào thi đua vẫn còn những phong trào còn mang tính hình thức, thiếu tính bền vững. Dó có nhiều phong trào thi đua do các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội phát động và đều dồn xuống cơ sở nên không tránh khỏi tình trạng chồng chéo, quá tải với khả năng hưởng ứng, thực hiện của cơ sở. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng chưa bám sát các phong trào thi đua, chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ, cơ sở để khen thưởng. Trong công tác khen thưởng cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu, chưa nêu gương và lan tỏa. Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các cấp. Khen thưởng một số trường hợp còn thiếu chính xác, nể nang, cào bằng. Thủ tục khen thưởng còn qua nhiều cấp, nhiều thủ tục hành chính; chưa có quy định về quy trình thủ tục, hồ sơ khen thưởng thông qua phát hiện đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng cũng chưa thực sự cân đối giữa các dân tộc, vùng, miền; các tôn giáo và chức sắc tôn giáo; các thành phần trí thức, công nhân, nông dân; các lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, người cao tuổi. Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, một số quy định về tiêu chuẩn khen thưởng của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, còn định tính, thiếu định lượng, dễ dẫn tới tính hình thức khi triển khai trong thực tiễn. Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi bổ sung năm 2013 và các văn bản dưới Luật còn một số quy định chưa thực sự phù hợp với đặc thù khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, chưa thực sự tạo động lực, cơ chế thuận lợi cho việc tổ chức các phong trào thi đua và động viên, khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua. Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm Một số ý kiến nêu rõ, cần thống nhất nhận thức phong trào thi đua thường xuyên chung cho cả nước là phong trào thi đua yêu nước; tất cả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức thành viên của Mặt trận đều phải được lồng ghép và trở thành nội dung của phong trào thi đua yêu nước. Chỉ có điểm khác nhau là các phong trào thi đua, các cuộc vận động đó nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, cần thiết của các tổ chức trong một thời gian nhất định, nên nội dung phải cụ thể, có tiêu chí rõ ràng, tránh chung chung dễ dẫn đến phong trào mang tính hình thức. Xác định như vậy để cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng các cấp vừa có trách nhiệm, vừa có quyền trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể, nhằm khắc phục tình trạng có quá nhiều phong trào, cuộc vận động mà nội dung trùng lặp nhau hoặc tự đặt ra các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngoài quy định của Luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu chỉ ra rằng, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 đã có quy định điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho nông dân, người lao động trực tiếp nhưng trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều lúng túng vì sự khác nhau giữa các vùng miền. Một số tiêu chuẩn xét khen thưởng mang tính niên hạn, cộng dồn thành tích, trình tự từ thấp đến cao; nhiều quy định bắt buộc phải đạt thành tích liên tục, không được gián đoạn, nên làm ảnh hưởng tới sự phấn đấu, nỗ lực của cá nhân người lao động. Thủ tục, hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, còn rườm rà, phức tạp nhất là thủ tục hồ sơ khen thưởng cho nông dân. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị, Luật hiện hành cần sửa đổi, bổ sung một số quy định về thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, để phù hợp với thực tiễn và các quy định liên quan. Bổ sung quy định phân cấp về thẩm quyền quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo hướng giao Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở quy định chung của Luật, căn cứ đặc điểm, tình hình của từng đối tượng, lĩnh vực để quy định cụ thể một số nội dung được giao trong Luật, để phù hợp với điều kiện, tình hình. Giảm số lượng hồ sơ và thành phần hồ sơ đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Quy định cụ thể các trường hợp khen thưởng theo thủ tục đơn giản. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh kết luận một số nội dung Kết luận tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xác đáng và đầy trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Chủ nhiệm Ủy ban nêu rõ, sau thời gian làm việc tích cực, buổi tọa đàm đã đạt được mục tiêu đề ra. Một số khó khăn vướng mắc về hành lang pháp lý và khâu tổ chức thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội đã được làm rõ, những ý kiến góp ý này sẽ được Ủy ban phản ánh đầy đủ trong báo cáo thẩm tra. Đồng thời đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, Ủy ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức các cuộc làm việc với cơ quan soạn thảo để đảm bảo hoàn thiện dự án Luật với chất lượng tốt nhất./. Theo quochoi.vn

Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì hội thảo theo hình thức trực tuyến. Toàn cảnh hội thảo Tham dự hội thảo có đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực thi đua khen thưởng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, theo Nghị quyết 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội khóa XIV, tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021), Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Trên cơ sở trên cơ sở Tờ trình số 256/TTr-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ, tại Phiên họp thứ 2 (tháng 8/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật này. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, sau 17 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thiết thực và có hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã chủ động phát hiện kịp thời khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các trường hợp có thành tích…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế, bất cập như: Đối tượng điều chỉnh khá rộng, song chưa bao quát được đầy đủ các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế...; Thủ tục hành chính về khen thưởng còn phức tạp; Một số phong trào thi đua còn hình thức; Việc khen thưởng còn tràn lan, chưa kịp thời, một số trường hợp chưa chính xác, một số nơi còn hiện tượng cào bằng; Chưa thực sự quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất; Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương; Việc quản lý Nhà nước về tôn vinh trao giải thưởng về doanh nhân, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế;….. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh  Tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề về mặt lý luận cũng như thực tiễn: về vai trò của thi đua, khen thưởng; những yếu tố ảnh hưởng đến thi đua, khen thưởng; mối quan hệ giữa thi đua, khen thưởng; yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung đối với Luật Thi đua, khen thưởng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;… Góp ý tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Sửu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho rằng, ở góc độ (khoa học) chính sách và kỹ thuật lập pháp, việc sửa Luật cần nhìn thấu suốt các vấn đề có tính căn bản như: Bất kể ai nhận nhiệm vụ hay công việc đều được xem là cam kết hoàn thành công việc hay nhiệm vụ đó; Hoàn thành nhiệm vụ hay công việc là bình thường không phải là một thành tích; Khen thưởng phải gắn với kỷ luật; Chỉ khen khi có minh chứng rõ ràng về sự đóng góp sáng tạo trong công việc và nhiệm vụ; ;…. Ông Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh, tinh thần sửa Luật cần xác định cơ chế: “quần chúng là người phản biện đề xuất khen thưởng của cấp trên trực tiếp người được khen, cũng như người đề xuất khen thưởng phải trách nhiệm về sự đề xuất đúng đắn của mình, thậm chí cần có cơ chế rút hay hủy quyết định khen thưởng”. Đại biểu tham dự hội thảo dưới hình trực tuyến Nhằm nâng cao vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Ths.Đậu Công Hiệp - Trường Đại học Luật Hà Nội, đề xuất, cần bổ sung thêm từ “cạnh tranh lành mạnh” vào nguyên tắc thi đua ở điểm a, khoản 1, Điều 6 của Dự thảo. Ths. Đậu Công Hiệp lý giải, thi đua phải có sự cạnh tranh, phân hóa rõ ràng cao, thấp. Một trong những bất cập hiện nay là thi đua trở nên cào bằng, thậm chí nhường nhau để phân bổ danh hiệu nhằm hưởng quyền lợi như nâng lương trước thời hạn, quy trình còn nhiêu khê, gây ra tâm lý làm cho qua ở nhiều cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Ths.Đậu Công Hiệp cũng đề nghị cần thay từ “chính xác” trong nguyên tắc khen thưởng tại điểm a, khoản 2, Điều 6 của Dự thảo thành “xứng đáng” để nhấn mạnh vào việc mức độ và hình thức khen thưởng phải tương ứng với thành tích, công trạng. “Xứng đáng” cũng bao hàm sự chính xác ở bên trong, còn “chính xác ” không nêu bật được tính tương ứng mà còn có thể bị hiểu một cách đơn giản là chính xác về đối tượng. Góp ý tại hội thảo, TS.Mai Thị Mai - Đại học Luật Hà Nội cho rằng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đến thời điểm này đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung Ban soạn thảo cần lưu ý sắp xếp lại cho hợp lý, một số nội dung cần tiếp tục được bổ sung làm rõ. TS.Mai Thị Mai nhấn mạnh, hiện nay trong Dự thảo mới chỉ nhấn mạnh phần quy định các nội dung liên quan đến phần “khen” còn nội dung liên quan đến phần “thưởng” thì chưa đủ đầy, mặc dù có nội dung liên quan đến quỹ thi đua - khen thưởng, nhưng còn rất thiếu và chưa cụ thể. Ngoài ra, nội dung về tiền thưởng mới chỉ được để cập đến trong điều khoản liên quan đến “xử lý vi phạm về thi đua khen thưởng” (Điều 96 của Dự thảo). Liên quan đến nội dung về “xử lý vi phạm về thi đua khen thưởng” tại Điều 96 của Dự thảo, TS.Mai Thị Mai cho rằng, tại Khoản 6 Điều 96 của Dự thảo có quy định nội dung: “Chính phủ quy định thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng, tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước và thu hồi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, hiện vật và tiền thưởng.”. Như vậy, có nội dung về việc thu hồi “tiền thưởng” từ việc thu hồi, huỷ bỏ, tước các danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tuy nhiên tại khoản 3, khoản 4 của Điều 96 có đề cập đến việc: “Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, pháp nhân bị xét xử oan, sai và đã được cơ quan có thẩm quyền minh oan, sửa sai thì được xem xét phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước” nhưng lại không đề cập đến việc hoàn trả số tiền thưởng của danh hiệu vinh dự nhà nước đã bị thu hồi trước đó. Theo PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng trong thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần nghiên cứu để có thể tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trước khi ban hành. PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng kiến nghị, dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) cần xem xét cụ thể hơn về các quy định về “khen” và “thưởng”. Trên thực tế, đây là 2 vấn đề quan hệ gắn bó, có ý nghĩa cả về tinh thần và vật chất. Những quy định về “khen” và “thưởng” phải tương ứng, đúng mức, hợp lý theo yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống thì mới có tác dụng tạo động lực thật sự cho công tác thi đua hướng tới sự phát triển đất nước. “Thực tế cho thấy, muốn có “khen thưởng” thì phải có “thi đua”. Để “thi đua” phát triển mạnh thì phải tổ chức tổng kết và “khen thưởng” kịp thời. Cho nên phải thực hiện “thi đua” thì mới có thành tích tiêu biểu để mà “khen thưởng”. “Thi đua” là nguyên nhân, “khen thưởng” là kết quả. “Khen thưởng” lại tạo động lực để “thi đua”” - PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh. Đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng, bà Dương Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cần bổ sung mở rộng đối tượng khen thưởng có quá trình cống hiến cho cán bộ cơ sở, thôn, bản. Theo bà Dương Thị Thủy đối tượng được khen thưởng Huân chương các loại về quá trình cống hiến như quy định hiện hành (khoản 4, Điều 4) thì mới chỉ từ cấp lãnh đạo quản lý và tương đương trở lên, trong khi đó, có nhiều trường hợp, nhất là cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có vài chục năm công tác ở cơ sở, vừa không lương hoặc lương chỉ là tượng trưng lại không được động viên thích đáng bằng tinh thần điều này là không công bằng. Ngoài ra, bà Dương Thị Thủy, cũng kiến nghị, cần có quy định ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành công tác thi đua, khen thưởng. Sử dụng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng nhằm thống nhất công tác đánh giá kết quả các phong trào thi đua và xem xét khen thưởng các danh hiệu thi đua từ Trung ương đến địa phương. Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn tập trung thảo luận làm rõ bản chất, mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tính thống nhất trong thi đua, khen thưởng trong hệ thống chính trị; việc khen thưởng cá nhân, tập thể ở khu vực ngoài nhà nước;… Kết luận hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp TS.Nguyễn Văn Hiển cho biết, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham luận, thảo luận tại hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp khẳng định đây là nguồn thông tin, luận cứ khoa học quý báu phục vụ hữu hiệu cho công tác hoàn thiện, thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng trong thời gian tới./.  Theo quochoi.vn

Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi): Cần quy định cụ thể khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh

Sáng 31/8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, để phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Ủy ban xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp chuyên gia về khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.   Toàn cảnh phiên họp. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí là Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện của các bộ ngành: Bộ Nội vụ, Đảng Ủy khối các doanh nghiệp trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số Hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Tại phiên họp, Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban soạn thảo Dự án luật Phạm Huy Giang đã báo cáo chuyên đề về khen thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp nói chung có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo... Công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các địa phương, bộ, ngành triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Việc khen thưởng không phân biệt là doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước hay ngoài nhà nước, thực hiện theo nguyên tắc mọi tập thể, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật về Thi đua, Khen thưởng. Thực tế đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước trong đó có cả các doanh nghiệp FDI đã được tặng thưởng các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Danh hiệu Anh hùng Lao động. Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc thời gian qua trong công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước như việc tổ chức phong trào thi đua ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả, chưa tạo ra những tác động rõ nét tới kết quả sản xuất kinh doanh nên việc công nhận các danh hiệu thi đua cho công nhân, người lao động, các tập thể trong các doanh nghiệp này nhìn chung chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, từ đó ảnh hưởng tới việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Một số quy định các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Thi đua, Khen thưởng còn có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn.  Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật Phạm Huy Giang. Từ những vấn đề thực tiễn nêu trên, Phó Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật đề nghị để khen thưởng cho doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp cần có những quy định cụ thể trong Luật, với điều kiện tiêu chuẩn khen thưởng được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; hướng khen thưởng doanh nghiệp vào những hình thức cụ thể (chuyên đề, đột xuất) vì các doanh nghiệp được thành lập và tổ chức hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, tiêu chí đánh giá đối với các tập thể và cá nhân sẽ có những nội dung khác nhau. Ông Phạm Huy Giang đề nghị, không phân biệt doanh nghiệp khu vực nhà nước hay khu vực ngoài nhà nước về đối tượng và điều kiện tiêu chuẩn khen thưởng vì mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nhân, doanh nghiệp các quy định của pháp luật Thi đua, Khen thưởng để tăng cường hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong các doanh nghiệp. Quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc khen thưởng đối với doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương. Góp ý vào dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề cập đến thực trạng việc tổ chức thi đua, khen thưởng, vinh danh đối với cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh trong thời gian qua: Các loại danh hiệu, hình thức khen thưởng, cách thức tổ chức thực hiện, thẩm quyền tổ chức giải thưởng, khen thưởng, nguồn kinh phí thực hiện. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thi đua, khen thưởng, vinh danh. Một số phong trào thi đua được phát động có lúc, có nơi và có thời điểm vẫn còn hình thức, có phát động thi đua nhưng khi tổ chức thực hiện thì hiệu quả chưa được như mong muốn và phù hợp với các tiêu chí quy định, việc đánh giá, tổng kết và khen thưởng chưa kịp thời. Vẫn còn có những danh hiệu được tôn vinh không đúng thẩm quyền, không hiệu quả gây lãng phí và còn biến tướng thành các hình thức khác nhau như bình xét, bình chọn...gây bức xúc trong xã hội và bất cập trong công tác quản lý. Về tiêu chuẩn của các danh hiệu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng, việc bình xét còn chưa được minh bạch, chặt chẽ vẫn còn cảm tính và cào bằng. Về công tác thi đua khen thưởng đang chủ yếu tập trung vào các đối tượng là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cơ quan quản lý nhà nước (như tỉnh thành, quận huyện, làng xã, các bộ ngành...), nên chưa bao trùm hết cả hệ thống chính trị và xã hội, vẫn còn đối tượng đặc biệt là chủ doanh nghiệp và nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đề cập đến. Bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập, hạn chế trong thủ tục, thẩm quyền tuyến trình khen thưởng như thủ tục, hồ sơ khen thưởng còn quy định phức tạp, rườm rà, chưa phù hợp với xu thế và yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng kiến nghị một số nội dung cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng. Luật cần được xây dựng và bổ sung các đối tượng điều chỉnh rộng liên quan đến cả hệ thống chính trị. Đồng thời cần bổ sung thêm tổ chức đại diện người sử dụng lao động, đây là tổ chức đại diện cho doanh ngiệp, doanh nhân vào phạm vi điều chỉnh và tuyến trình khen thưởng, đảm bảo công tác phát động, đề xuất, trình khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các đại biểu tham dự phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu, chuyên gia cũng góp ý một số vấn đề liên quan đến tuyến trình khen thưởng, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ. Về tuyến trình khen thưởng, có ý kiến cho rằng, việc khen thưởng đối với doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”. Các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng. Doanh nghiệp hoặc các tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho địa phương ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (không thuộc cấp quản lý) thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tập thể, cá nhân lập được thành tích khen thưởng theo thẩm quyền. Tuyến trình khen thưởng đối với doanh nghiệp, tập thể cá nhân thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (kể cả doanh nghiệp FDI) cũng là nội dung được nhiều đại biểu và chuyên gia quan tâm thảo luận. Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tại địa phương nơi đặt trụ sở giao dịch (kể cả trong khu công nghiệp, khu chế xuất và bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất) do Người đứng đầu doanh nghiệp khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở giao dịch khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Đơn vị thành viên của doanh nghiệp, nhưng hạch toán độc lập và thực hiện nghĩa vụ ở địa phương nơi không đóng trụ sở giao dịch chính ngoài việc khen thưởng do Người đứng đầu doanh nghiệp quyết định theo thẩm quyền thì Người đứng đầu đơn vị thành viên thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị thành viên có trụ sở và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Về thủ tục, hồ sơ, một số ý kiến đề nghị cần được nghiên cứu và quy định cụ thể cho từng hình thức theo hướng giảm thủ tục hành chính. Thành tích của các danh hiệu và hình thức tôn vinh cần được luật hóa (sự tôn vinh của cấp nhà nước, cấp trung ương, bộ, ngành, cấp địa phương...) làm cơ sở, điều kiện để khen thưởng hình thức cao hơn. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cho rằng, hiện nay chưa có sự phát hiện, chưa có sự ghi nhận khen thưởng đối với các doanh nghiệp chủ yếu là lao động nữ hoặc doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, do đó đại biểu đề nghị cần quan tâm khen thưởng đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách với lao động nữ, quan tâm thêm về tiêu chí này của các doanh nghiệp để có những đánh giá khách quan, chính xác. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cho rằng, ngoài việc phát hiện để khen thưởng được quy định do người đứng đầu doanh nghiệp thì chúng ta có thể phát hiện thông qua hoạt động giám sát. Hay hệ thống Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cũng là một kênh để phát hiện khen thưởng, qua đó sẽ giúp cho việc khen thưởng trở nên thực chất hơn. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, các ý kiến phát biểu, các kiến nghị tại phiên thảo luận rất xác đáng, thiết thực, không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở, dẫn chứng sinh động. Thường trực Ủy ban xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cửu kỹ để có sự điều chỉnh trong Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Thực tiễn cho thấy vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện khen thưởng, do đó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội hy vọng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sẽ giải quyết được những vướng mắc này trong thời gian tới. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cũng đề nghị quy trình, thủ tục khen thưởng cần được đơn giản hơn và thể hiện rõ ràng hơn trong Dự án Luật, tránh sự trùng lắp các đề xuất khen thưởng. Có ý kiến đề cập đến sự công nhận các hình thức khen thưởng, có ý kiến đề nghị cần nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng, Một số ý kiến đề cập đến Quỹ Khen thưởng, quan điểm là thành tích đến đâu khen đến đó. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị cần bổ sung thêm nội dung "thành tích ở đâu khen ở đó" để tôn vinh, lan tỏa, phát hiện khen thưởng điển hình, khen thưởng kịp thời như trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Cần có sự linh hoạt xử lý để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khen thưởng kịp thời và tôn vinh, qua đó có cơ sở quy định để khen thưởng thực chất./. Theo quochoi.vn

Nâng cao hiệu quả chính sách thi đua khen thưởng trong khu vực công

Thực tiễn đã chứng minh thành tựu đạt được của chính sách thi đua, khen thưởng là đã góp phần huy động được sức mạnh đoàn kết, tổng hợp sức mạnh vật chất và tinh thần của cả dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Ngày 26/8, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Chính sách thi đua khen thưởng trong khu vực công" theo hình thức trực tuyến. Hội thảo trực tuyến đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các cơ quan, đơn vị, giảng viên và các chuyên gia trong lĩnh vực chính sách thi đua khen thưởng tham dự. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học  theo hình thức trực tuyến. Ảnh: HT Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nội vụ Hà Nội khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò to lớn trong trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Thi đua và khen thưởng là hai nội dung có quan hệ chặt chẽ và tác động biện chứng lẫn nhau. Thi đua là động lực thúc đẩy các cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Trên cơ sở đó, khen thưởng vừa là kết quả, vừa là yếu tố cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. “Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên, thôi thúc và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”- PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh. PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu cho rằng, trong các thời kỳ lịch sử, cùng với những thăng trầm của lịch sử, Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; cơ cấu tổ chức bộ máy chuyên trách; đổi mới cách thức, phương pháp tổ chức thi đua, khen thưởng. Thực tiễn đã chứng minh thành tựu đạt được của chính sách thi đua, khen thưởng là đã góp phần huy động được sức mạnh đoàn kết, tổng hợp sức mạnh vật chất và tinh thần của cả dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Những thành công bước đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta trong thời gian vừa qua cũng đã chứng minh điều đó. Bên cạnh những thành tựu đạt được, theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nội vụ Hà Nội trong quá trình hoạch định, tổ chức thực thi và đánh giá chính sách thi đua, khen thưởng cũng còn bộc lộ một số hạn chế. Đặc biệt, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong thời gian qua, hoạt động thi đua, khen thưởng có nhiều yếu tố bị mai một, bị bóp méo, thậm chí nhiều cơ quan đoàn thể, nhiều cá nhân đã lợi dụng công tác này để chạy danh hiệu, để “thổi phồng” thành tích, “đánh bóng” thương hiệu,... Những vấn đề trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan từ những lỗ hổng hoặc thiếu vắng những quy định cụ thể, thiết thực, phù hợp; sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, cơ quan quản lý; sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức thực thi quy trình chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của công tác thi đua, khen thưởng chưa cao…. Do vậy, việc nghiên cứu chính sách thi đua khen thưởng trong khu vực công là cần thiết trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học thảo luận bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: HT  Tại hội thảo trực tuyến, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học đã thảo luận, tập trung làm rõ sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chính sách thi đua khen thưởng; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, của cá nhân trong thực hiện chính sách thi đua khen thưởng trong thời gian vừa qua; đánh giá những thành tựu, hạn chế trong chu trình của chính sách thi đua khen thưởng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách cũng như chỉ ra những bài học kinh nghiệm của các cấp trong thực hiện chính sách thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Theo dangcongsan.vn

Tọa đàm về khen thưởng đối với những người có thành tích, cống hiến trong bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện kế hoạch công tác, chiều 27/8, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Xã hội tổ chức tọa đàm chuyên gia về khen thưởng đối với những người có thành tích, cống hiến trong bảo vệ tổ quốc từ sau năm 1975 đến nay. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì tọa đàm. Cùng dự Tọa đàmc có: Đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ; đại diện Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành hữu quan. Toàn cảnh tọa đàm Báo cáo tổng quan chung về tình hình thực hiện khen thưởng kháng chiến, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, chính sách khen thưởng kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc ta. Việc khen thưởng thành tích thời kỳ Cách mạng tháng 8 năm 1945; trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ được Đảng và Nhà nước triển khai từ năm 1961 đến nay đã 60 năm. Trong đó, khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp được thực hiện theo Điều lệ khen thuởng ban hành kèm theo Nghị quyết số 06-NQ/TVQH ngày 29/8/1960 của UBTV Quốc hội, Thông tư 15-TTg ngày 12/01/1961 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp và các văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các đối tượng cụ thể, các trường hợp đặc biệt. Các chính sách khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ được thực hiện theo Điều lệ khen thưởng ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước, Thông tư số 39/BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Điều lệ bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành để khen thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen cho cá nhân, gia đình có nhiều thành tích trong kháng chiến. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo Bên cạnh đó, các chính sách khen thưởng đối với đối tượng có công cũng được triển khai thực hiện như: Pháp lệnh số 36-L/CTN ngày 10/9/1994 quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông tư số 44/TBXH-VHC/LB ngày 8/4/1985 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua khen thưởng) khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ: Hướng dẫn số 544/TĐKT ngày 24/11/1995 của Viện Thi dua - Khen thưởng Nhà nước về việc tặng kỷ niệm chương cho người bị bắt tu đày; các quy định về khen thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến và nhiều văn bản hướng dẫn về khen thưởng kháng chiến; tiếp tục giải quyết các vấn đề khen thưởng thành tích kháng chiến cho các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế, hải đảo xa… Tất cả các văn bản về khen thưởng kháng chiến đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương cũng cho biết, mặc dù đã được triển khai trên phạm vi cả nước và được thực hiện đối với tất cả các đối tượng có thành tích, song chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến được triển khai trong thời kỳ đất nước còn rất khó khăn. Về cơ bản chưa có chế độ ưu đãi vật chất kèm theo nên có một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa tích cực kê khai khen thưởng. Mặt khác, do thành tích tham gia kháng chiến, giúp đỡ cách mạng từ những năm 1930- 1975 đến nay nhiều trường hợp không còn đủ căn cứ, tư liệu để thẩm định, xác minh đúng sai nên vẫn khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh phát biểu Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu cũng nêu rõ, thực hiện Điều 101 Luật Thi đua, khen thưởng, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và phối hợp với các địa phương rà soát kỹ lưỡng công tác thi đua, khen thưởng thành tích kháng chiến. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay qua khảo sát ở địa phương, vẫn còn có những trường hợp có thành tích nhưng chưa được khen thưởng do một số trường hợp mất giấy tờ, hồ sơ, hiện đang trong quá trình xác minh… Tai tọa đàm, các đại biểu cũng đề nghị cần thiết xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; thể chế đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo quochoi.vn  

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam

TĐKT - Ngày 25/8, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 15 điểm cầu, với 2 điểm cầu chính là Hà Nội và Quảng Bình. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định, cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ một học sinh, nhà báo, nhà giáo, nhà hoạt động cách mạng, ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất; một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo; một vị Tổng Tư lệnh văn võ song toàn; một nhà tổ chức hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội thảo là một trong những hoạt động kỷ niệm lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, quân đội trong năm 2021. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là giúp thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định tinh thần trọn đời phấn đấu, hy sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Trải qua nhiều vị trí, hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, một tài năng quân sự xuất chúng, có những công lao to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến thắng oanh liệt của QĐND Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng đã gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của quân đội, của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới. Là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, với tầm cao trí tuệ và tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được toàn quân, toàn dân tin yêu, mến phục, suy tôn là “Anh Cả của quân đội”, “Đại tướng của nhân dân”, “Tư lệnh của các Tư lệnh”, “Chính ủy của các Chính ủy”, “Tướng của các Tướng”, được quốc tế đánh giá là “Vị tướng của phong trào giải phóng dân tộc”. Tại Hội thảo, hơn 100 tham luận từ các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; những người có dịp tiếp xúc, làm việc với Đại tướng… đã đề cập toàn diện từ truyền thống gia đình, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đến những cống hiến đặc biệt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của dân tộc, tác động mạnh mẽ đến lịch sử thế giới, đưa ông trở thành danh tướng của mọi thời đại, để lại dấu son rực rỡ trong lịch sử quân sự, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam, hình thành học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại giá trị sâu sắc cho công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không chỉ là vị Tổng Tư lệnh tài ba, trực tiếp chỉ đạo quân và dân ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà lãnh đạo uy tín của Đảng, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời kỳ giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (1981 - 1991), Đại tướng đã góp phần quan trọng xác định phương hướng thực hiện cách mạng khoa học - kỹ thuật một cách đúng đắn, phù hợp, với việc kết hợp những bước đi tuần tự và những bước phát triển nhảy vọt, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phục vụ kịp thời, có hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng vào những khâu chủ chốt, tạo sự chuyển biến tích cực để giải quyết những vấn đề của ngành giáo dục nước nhà và nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi; có nhiều ý kiến quan trọng, có giá trị cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Cuộc đời của Đại tướng là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân noi theo. Những quan điểm, lý luận về xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng, về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, về xây dựng và phát triển đất nước; những kinh nghiệm chỉ đạo, chỉ huy của Đại tướng… là tài sản vô giá cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả Hội thảo góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nguyệt Hà

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 2, sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình Trình bày Tờ trình tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 17 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; về thủ tục, hồ sơ khen thưởng; về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Do đó, việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết. Về quan điểm sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Luật sửa đổi phải đảm bảo thể chế đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu sửa đổi Luật nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đảm bảo đồng bộ, phù hợp yêu cầu của thực tiễn. Đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, minh bạch, công khai, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật.  Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo thẩm tra Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật Về cơ bản, Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, những nội dung sửa đổi trong dự thảo Luật chưa khắc phục một cách căn cơ những bất cập, hạn chế trong báo cáo tổng kết; vẫn còn thiếu sự liên kết giữa các báo cáo thành phần của hồ sơ. Thường trực Ủy ban Xã hội nhận thấy, còn một số hạn chế trong triển khai thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh các đối tượng là doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cũng như quản lý nhà nước đối với việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân. Về việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, chưa đủ điều kiện để bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào dự án Luật. Thường trực Ủy ban Xã hội kiến nghị Chính phủ: cần tiếp tục rà soát, thực hiện việc khen thưởng tổng kết kháng chiến, khen thưởng xây dựng bảo vệ Tổ quốc cho Thanh niên xung phong có công lao, thành tích, cống hiến cũng như thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm không đối tượng nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn bị bỏ sót. Thường trực Ủy ban Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Về thủ tục và hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng, Thường trực Ủy ban Xã hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ với những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ: Làm rõ tuyến trình thi đua, khen thưởng đối với khu vực ngoài công lập; Thể hiện cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng trong các quy định của dự thảo Luật; Làm rõ vấn đề khen thưởng thành tích có nội dung bí mật Nhà nước; Nghiên cứu, sửa đổi quy định về cơ quan chủ trì trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho phù hợp với quy định của Đảng và thực tiễn công tác quản lý cán bộ hiện nay. Cho ý kiến tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung sửa đổi trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng. Liên quan đến nội dung bổ sung hình thức khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương tặng thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng cho phù hợp tình hình mới, trong đó có nội dung khen thưởng huy chương cho thanh niên xung phong nói trên. Do đó, nếu cần thiết thì có thể thiết kế hai phương án để xin ý kiến Quốc hội về nội dung này. Đồng thời đề nghị Chính phủ cũng làm rõ các tiêu chuẩn xét tặng để tránh trùng lặp, đối tượng xét tặng phải cụ thể rõ ràng để đảm bảo sự công bằng. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu Về vấn đề khen thưởng cho đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xếp ngoài quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đây là một trong vướng mắc nhiều năm của thực tiễn. Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định điều chỉnh nội dung này; đồng thời làm rõ vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức phong trào thi đua, quyết định các vấn đề về khen thưởng; quy định nào đặc thù… Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Bộ Nội vụ đã có sự chuẩn bị Hồ sơ dự án Luật chu đáo; Ủy ban Xã hội đã có báo cáo thẩm tra đầy đặn, tiếp thu nhiều ý kiến chất lượng. Nhấn mạnh đây là một trong những sản phẩm đầu tay của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng thêm. Để khắc phục được những tồn tại hạn chế, sau khi Luật ban hành sẽ tạo được những bước chuyển căn bản, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật sửa đổi lần này cần khắc phục bệnh thành tích; công khai, minh bạch; bao quát, không để khoảng trống, đảm bảo sự bình đẳng trong các cơ quan, tổ chức chinh trị; khắc phục tình trạng chồng chéo, thận trọng đối với những vấn đề bổ sung mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến Tiếp thu những ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra, nghiên cứu, hoàn thiện, làm rõ thêm nhiều nội dung để đảm bảo Luật sửa đổi có tính căn cơ, khoa học, toàn diện, khắc phục được những tồn tại trong thực tiễn thời gian qua. Kết luận môt số nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết xây dựng dự án Luật; đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề còn vướng mắc, chưa phù hợp để có định hướng sửa đổi cho trúng, cho đúng, cho toàn diện; bổ sung thêm nội dung các báo cáo thành phần. Phạm vi sửa đổi Luật cần lưu ý ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; đảm bảo khái quát được vấn đề thi đua, khen thưởng của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, tránh chồng chéo, hình thức; các danh hiệu thi đua cần xem xét kỹ, đảm bảo mối liên hệ giữa các cơ quan, tổ chức chính trị, khu vực ngoài nhà nước; xin ý kiến cấp có thẩm quyền việc bổ sung Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận nội dung làm việc Đối với cơ quan thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội tiếp tục thẩm tra dự án Luật này; chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp thu thấu đáo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức các hội thảo, tọa đàm; phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi; nếu cần thiết có thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc hình thức phù hợp để góp ý đối với dự án Luật quan trọng này. Đối với cơ quan soạn thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan; hoàn thiện Hồ sơ để trình lại Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nếu cần thiêt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo lại trước khi trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ hợp thứ hai, Quốc hội khóa XV vào tháng 10 tới đây./. Theo  quochoi.vn

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước (1945 - 1946)”

Sáng nay 16/8/2021, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ tổ chức trực tuyến Tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước (1945 – 1946)”. TS Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, quản lý trong nước. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan phát biểu đề dẫn Tọa đàm. Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, Tọa đàm khoa học nhằm làm rõ những công lao và cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của một chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc. Thiết thực góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các đại biểu tham dự Tọa đàm tại các điểm cầu trực tuyến Với hơn 10 tham luận cùng nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Tọa đàm đã làm nổi bật nhiều nội dung trọng yếu, phác họa một cách đầy đủ nhất về con người, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bao gồm: các nhân tố khách quan và chủ quan hình thành nên Người cộng sản kiên cường Võ Nguyên Giáp; cuộc đời hoạt động và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng, cùng những cống hiến xuất sắc đối với việc kiến tạo nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của ngành Tổ chức nhà nước. TS Trần Thị Bích Lan, Ban Tổ chức cán bộ (Học viện Hành chính Quốc gia) trình bày tham luận tại Tọa đàm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 103 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng và hơn 70 năm tuổi Đảng “đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta”. Đại tướng được biết đến là một thiên tài quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, người “Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “vị tướng của nhân dân” và là một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự vĩ đại của thế kỷ XX , được nhiều chính khách, tướng lĩnh và nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế kính trọng, nể phục. Vì thế, nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới biết đến một vị tướng tài ba, lỗi lạc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Ông đã có những hoạt động và cống hiến to lớn trong việc khởi tạo nền móng cho quá trình phát triển ngành Tổ chức nhà nước khi đảm nhiệm cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) giai đoạn 1945 - 1946. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 trong một gia đình nhà nho đức độ tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, kỷ niệm 110 năm (25/8/1911-25/8/2021) Ngày sinh vị Tướng tài ba của dân tộc Việt Nam, thông qua những tài liệu lưu trữ lịch sử, chúng ta cùng nhau ôn lại một thời kỳ, một giai đoạn mà vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của Việt Nam đã đóng góp cho dân tộc, cho đất nước, đặt nền móng cho ngành Nội vụ: Củng cố, xây dựng chính quyền, xây dựng đất nước; bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm cho đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và hôm nay đang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. TS Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước phát biểu tại Tọa đàm. TS Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại Tọa đàm. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong nội các của Chính phủ lâm thời có 13 bộ và Bộ Nội vụ là một trong số đó, người được giao trọng trách làm Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ là đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí đã nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Nhân dân, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là lo việc nội trị của đất nước khi mới 34 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ gắn liền với những dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước từ khi thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hình ảnh của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng, mẫu mực, đức độ, một nhân cách lớn, hết lòng vì nước, vì dân, những đóng góp, cống hiến của đồng chí là vô cùng quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, đặt nền móng cho việc xây dựng ngành Tổ chức nhà nước, công tác chính quyền dân chủ nhân dân, đặc biệt là công tác cán bộ và tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Ngay sau khi đảm nhận trọng trách quan trọng nhất của Bộ Nội vụ, đáp lại sự tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết, tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều sắc lệnh có tính chất pháp quy ở nhiều lĩnh vực khác nhau để quản lý, điều hành đất nước, như xoá bỏ các chính sách của bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, giải tán các tổ chức chính trị phản động; bỏ thuế thân; tổ chức hệ thống các cơ quan của chính quyền mới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trị an, bảo vệ vững chắc chính quyền dân chủ nhân dân và thành quả cách mạng. Đặc biệt, được sự tin tưởng, tín nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người duy nhất trong Chính phủ lâm thời được phép thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời với danh nghĩa là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp ký nhiều sắc lệnh quan trọng để kịp thời hướng dẫn, quản lý, điều hành đất nước. PGS.TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trình bày tham luận tại Tọa đàm. PGS.TS Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Tọa đàm. Theo thống kê, mặc dù trên cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ trong khoảng 06 tháng (từ ngày 28/8/1945 đến ngày 02/3/1946), song đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành khoảng 100 sắc lệnh, trong đó đồng chí thay mặt cho Chủ tịch Chính phủ trực tiếp ký 30 sắc lệnh. Đây chính là minh chứng sinh động, cụ thể cho vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Các sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã mang lại nhiều lợi ích cho một đất nước còn non trẻ. Thực tế đã cho thấy sự cần thiết và tính đúng đắn từ chủ trương đến hướng dẫn thực hiện, tổ chức, xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, vấn đề giáo dục, tôn giáo, xã hội mà các sắc lệnh đã ban hành. Những đóng góp to lớn ấy của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã đặt nền móng và để lại nhiều giá trị đến hôm nay cho nền công vụ, công chức phục vụ Nhân dân. Mặc dù giữ cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ trong thời gian không dài, song với tài năng, trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo tài ba, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã giải quyết một khối lượng công việc là rất đồ sộ, những vấn đề quan trọng có ý nghĩa nền tảng, then chốt về bộ máy hành chính và tổ chức nhân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một nhà nước non trẻ lúc bấy giờ. Đặc biệt, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng trình Chính phủ ban hành một loạt các sắc lệnh quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền từ Trung ương đến địa phương, xây dựng đội ngũ công chức, chế độ công vụ và quản lý điều hành đất nước theo chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời kỳ 1945 - 1946 đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Tấm gương tận tụy, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân của đồng chí sẽ mãi là tấm gương để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và các thế hệ trẻ Việt Nam học tập, phấn đấu noi theo./. Theo tcnn.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với các Ủy ban của Quốc hội về tiến độ các dự án luật: Thay đổi tư duy, chuẩn bị từ sớm

Ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Ủy ban Tư pháp về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, đại diện thường trực các Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra các dự án luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội  Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội Khóa XV nhằm xem xét cụ thể các vấn đề liên quan đến từng dự án Luật sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới. Cụ thể, tại Kỳ họp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án Luật gồm: dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); dự án Luật Cảnh sát cơ động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.  Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là những dự án luật đầu tiên trong chương trình lập pháp của Quốc hội Khóa XV, do đó, việc rà soát, bảo đảm chất lượng chuẩn bị các dự luật này chính là thực hiện lời hứa của Quốc hội về siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.  Với 6/7 dự án Luật là sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa đổi toàn diện, chỉ có 1 dự án Luật được xây dựng mới hoàn toàn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mỗi lần sửa đổi, bổ sung luật là cơ hội để khắc phục những vướng mắc, bất cập, hạn chế như tình trạng "luật vừa sửa xong đã không đáp ứng được yêu cầu, luật chồng chéo, thiếu khả thi, đời sống pháp luật thì ngắn". Vì vậy, cần phải tập trung đánh giá, sửa đổi thật căn cơ, bảo đảm cao nhất chất lượng dự án luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, kinh nghiệm các kỳ họp vừa qua cho thấy: muốn rút ngắn thời gian nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội thì không có cách gì tốt hơn là phải chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng các nội dung trình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải có cách làm khác đi, phù hợp hơn nữa với thực tiễn thì mới đáp ứng được yêu cầu cuộc sống. Do đó, lãnh đạo Quốc hội chủ trương làm việc với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát quá trình chuẩn bị, kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án Luật, lưu ý một số vấn đề và định hướng các nội dung để bảo đảm dự án luật trình ra Quốc hội là Dự thảo tốt nhất. Trên cơ sở chuẩn bị của các cơ quan trình và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc có triệu tập Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về các dự án luật này hay không, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội phải xác định rõ các nội dung báo cáo Quốc hội thảo luận tại phiên họp tổ, phiên họp toàn thể để tập trung vào các vấn đề lớn, căn cơ về chính sách, về tính công khai, minh bạch, tính khả thi, thống nhất của dự luật với hệ thống pháp luật, còn những vấn đề thuộc về kỹ thuật lập pháp có thể xử lý bằng việc đóng góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện. Với cách làm như vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sẽ đáp ứng được yêu cầu vừa bảo đảm chất lượng công tác xây dựng luật vừa rút ngắn được thời gian làm việc của Quốc hội.  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Trong phiên họp buổi sáng Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án Luật Cảnh sát cơ động; Thường trực Ủy ban Tư pháp báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.  Qua nghe báo cáo tiến độ, một số vấn đề lớn của các dự án luật và thảo luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của các Ủy ban trong việc chủ động theo dõi nắm tình hình soạn thảo và cho ý kiến về các nội dung của dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan để rà soát, lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng chịu sự tác động, chuyên gia, nhà khoa học, tổng kết thực tiễn thi hành, đánh giá tác động …trên cơ sở đó hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhân cơ hội sửa luật thì phải đặt ra vấn đề hết sức thấu đáo nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự chuyển biến tích cực trên thực tế, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của phát triển. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo tiến độ chuẩn bị và một số vấn đề lớn của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) Đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị bên cạnh các nội dung Chính phủ trình, Ủy ban Xã hội cần rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai thi hành Luật hiện hành, đối chiếu với tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này, chủ trương của Đảng về công tác thi đua khen thưởng…thấy được những gì chưa làm được, những gì còn bất cập, hạn chế để xác định phạm vi điều chỉnh và nội dung sửa đổi, bổ sung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình sửa đổi luật này cần làm rõ mục tiêu của thi đua, khen thưởng, mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, nguyên tắc, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; rà soát các quy định về thẩm quyền trao thưởng, phát động thi đua, hồ sơ, trình tự…để sửa đổi theo hướng khắc phục bệnh thành tích, nặng về tính tích lũy gối đầu, chưa quan tâm kịp thời đến khen thưởng đúng người đúng thời điểm, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; đồng thời quan tâm đến các giải thưởng trong khu vực tư. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng, thông qua lần sửa đổi luật lần này các vấn đề được xem xét thấu đáo, thi đua khen thưởng được thực hiện thực chất, đúng, trúng sẽ tạo động lực, chuyển biến lớn trong toàn xã hội, nếu làm không đến nơi thì luật sẽ không đi vào cuộc sống. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh báo cáo về một số vấn đề của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) Đối với dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mặc dù chưa có hồ sơ chính thức từ Chính phủ nhưng Ủy ban đã chủ động, sớm có ý kiến nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra một cách chi tiết, kỹ lưỡng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với cách làm như hiện nay sẽ bảo đảm được chất lượng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thảo luận. Ghi nhận dự thảo luật lần này có nhiều nội dung tiến bộ phù hợp với tình hình mới khi công nghệ phát triển và hội nhập quốc tế, song Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ nội hàm các chính sách. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, điện ảnh trước hết là một loại hình văn hóa nghệ thuật, do đó, điện ảnh muốn phát triển theo hướng nào thì đều phải bảo đảm  xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Mặt khác, điện ảnh còn là một loại hình công nghiệp văn hóa, khi đó phải ứng xử, thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh với tư cách là một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật thị trường. Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) phải bám sát, cụ thể hóa các yêu cầu này.  Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu về thúc đẩy nền điện ảnh hội nhập quốc tế và phát triển thị trường điện ảnh trong nước; đồng thời rà soát các quy định dễ gây xung đột giữa quản lý nhà nước với hoạt động doanh nghiệp như cấp phép, kiểm định, tiền kiểm, hậu kiểm, cho xuất khẩu/nhập khẩu, phát hành phim… Cần hết sức nghiên cứu ý kiến đóng góp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tham vấn ý kiến của Hiệp hội có liên quan về dự án Luật. Kiến nghị nào hợp lý, thỏa đáng thì cần yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa, không để vấn đề lợi ích chi phối.  Đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bổ sung đầy đủ các văn bản còn thiếu như dự thảo quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, báo cáo đánh giá kinh nghiệm quốc tế, báo cáo đánh giá tác động... để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2021.  Trong quá trình thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tập trung làm rõ sự cần thiết nâng Pháp lệnh Cảnh sát cơ động thành Luật Cảnh sát cơ động; làm rõ cơ sở pháp lý, chính trị, thực tiễn, sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ của dự luật trong hệ thống pháp luật; chỉ rõ những vấn đề đặc thù cần quy định ngay trong luật này và những vấn đề chung về lực lượng cảnh sát, công an được quy định trong Luật Công an nhân dân, mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các lực lượng khác của công an nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với quan điểm của Thường trực Ủy ban Tư pháp về phạm vi sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), không nên mở rộng sửa đổi các nội dung ngoài cam kết khi chưa đánh giá được tác động. Ngoài ra, để thực hiện cam kết với CPTPP thì cùng với sửa đổi Luật, còn phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ điều tra, kiểm sát, tòa án… chuyên sâu về lĩnh vực này.  Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ nghe Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Thường trực Ủy ban Pháp luật báo cáo về tiến độ, chất lượng chuẩn bị chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ./. Theo quochoi.vn

Trang