Diễn đàn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Liên minh HTX Việt Nam

TĐKT – Sáng 21/11, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam. Dự buổi làm việc, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên của đoàn Thanh tra. Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 175/QĐ-BTĐKT ngày 11/11/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh HTX Việt Nam; quán triệt chương trình, nội dung thanh tra và thống nhất cách thức, lịch biểu làm việc tại các đơn vị được thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra tập trung hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra làm rõ, cụ thể hóa các nội dung, đánh giá trong báo cáo chung; tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định trong thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và lịch thanh tra đã thống nhất. Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thống nhất nội dung, chương trình thanh tra; giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để làm việc với Đoàn theo lịch đã đề ra. Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Liên minh HTX Việt Nam đã kịp thời phát động các phong trào thi đua yêu nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng cán bộ, người lao động các đơn vị và thành viên, người lao động HTX. Qua đó, đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, người lao động và thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trung ương, địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phương Thanh

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng

TĐKT – Ngày 18/10, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và Tổ thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã họp xét duyệt đề tài: “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay” do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đăng ký thực hiện. GS. TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có các đồng chí là thành viên Hội đồng; Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề tài trước Hội đồng Thuyết minh đề tài tại cuộc họp, Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Điển hình tiên tiến là một trong những nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua, là kết quả của phong trào thi đua. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến, thì phong trào đó không có sức sống, tác dụng, hiệu quả; mặt khác, các phong trào thi đua chính là môi trường, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến có cơ hội được tôn vinh, nhân rộng, để mọi người biết, học tập và làm theo, từ đó phát huy, nhân rộng cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở và phát triển nhiều thêm, cái xấu bị đẩy lùi, thu hẹp. Như vậy, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến không chỉ là cái đích của phong trào thi đua, mà còn là động lực thúc đẩy phong trào thi đua liên tục phát triển... Tiến sĩ Phạm Huy Giang cho biết: Trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian qua cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, coi việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn có tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; chưa được thực hiện đồng bộ ở các cấp các ngành; chưa xác định phương pháp thực hiện cụ thể, nhiều đơn vị phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến chỉ để tuyên dương, chứ chưa phải để mọi người học tập, phấn đấu vươn lên; trên thực tiễn tác dụng của một số điển hình tiên tiến còn thấp, hiệu quả nhân rộng và tính lan tỏa chưa cao; công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tạo được động lực thúc đẩy các phong trào thi đua… Những hạn chế này làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, chưa tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề xuất việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia: “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay”, là vấn đề mới và hết sức cần thiết, cấp bách để tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận về thi đua, khen thưởng, để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân ở các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân học tập, thi đua cùng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. GS. TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề tài Mục tiêu chung của đề tài là: Nghiên cứu, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các năm tiếp theo. Đề tài đề ra các mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng; những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các giai đoạn phát triển của đất nước, trên cơ sở đó luận giải rõ ràng các vấn đề lý luận và thực tiễn về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua (kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm...), đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1/6//2014). Trên cơ sở các vấn đề lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng diển hình tiên tiến, đề xuất quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò điển hình tiên tiến trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề tài đối với việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay; đề cương tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên hội đồng để hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện đề tài. Nguyệt Hà

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa

TĐKT - Từ ngày 5/10 – 7/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc tập trung hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra, Đoàn dành nhiều thời gian trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đoàn cũng tìm hiểu những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như việc tổ chức thực hiện thời gian tới. Đồng thời, Đoàn chú trọng nắm bắt và trao đổi việc triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của tỉnh đã rất quan tâm, thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, nội dung thi đua luôn được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của từng cấp, từng ngành, từng địa phương... đề ra, đảm bảo sự phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao. Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngày càng phù hợp với thực tiễn. Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên. Từ đó, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Đoàn kiểm tra mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng tại huyện Diên Khánh Công tác khen thưởng theo từng đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất, thường xuyên... được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp với số lượng ngày càng tăng so với năm trước (năm 2021 tăng 5,23% so với năm 2020) nhằm động viên, khuyến khích kịp thời, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đoàn Kiểm tra làm việc với Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Diên Khánh, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, các đơn vị và phòng thi đua, khen thưởng thuộc Sở tại trụ sở Sở Nội vụ Đoàn đã đi kiểm tra một số mô hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh: Mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh; mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng của hộ kinh doanh Trần Đăng Hải, thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh; Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Đồng chí Huỳnh Quang Thành, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giới thiệu về việc triển khai chương trình của tỉnh, của huyện Cam Lâm, xã Suối Cát nói chung và mô hình Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo nói riêng Đoàn kiểm tra mô hình xây dựng nông thôn mới tại Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Nguyệt Hà

Thành phố Cần Thơ: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT - Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) TP Cần Thơ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đến khai giảng lớp tập huấn có ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố và hơn 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các đoàn thể, các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, các quận, huyện, các trường cao đẳng - đại học và các cơ quan trung ương tại địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của thành phố. Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố phát biểu tại lớp tập huấn Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, lớp tập huấn đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua, trao đổi và đưa ra giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cũng như việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2022, thành phố đã thành lập 108 cụm, khối  thi đua với 1.068 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: 16 cụm, khối thi đua của thành phố với 96 đơn vị, 5 khối thi đua các doanh nghiệp với 28 đơn vị, 23 khối thi đua các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban ngành với 194 đơn vị, 64 cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện với 750 đơn vị (trong đó 31 khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo).            Toàn cảnh Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Qua buổi tập huấn, các học viên đã có dịp giao lưu, trao đổi và nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng đối với công tác thi đua, khen thưởng và được trang bị thêm kiến thức để nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể… tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./. Xuân Phúc

Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKTTW), Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước tổ chức Hội thảo Thực trạng và Giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài do Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bùi Quang Đức làm Chủ nhiệm. Quang cảnh Hội thảo  TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo. Cùng dự, có TS Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương cùng các đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia… trực tiếp tham gia biên soạn các tham luận của Hội thảo, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài; các đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban, thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Quang Đức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận, thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức đi khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay tại một số bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước, như: Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành, địa phương khác và tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ đó, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo gồm có 10 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, gồm có: “Những vấn đề chung về công tác thi đua, quản lý nhà nước về công tác thi đua”; “Vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua và sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua và về công tác cán bộ làm công tác thi đua”; “Một số quy định của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua”; “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc ban hành văn bản pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ làm công tác thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Một số giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số kiến nghị về đổi mới quản lý nhà nước công tác về thi đua trong thời gian tới (từ nay đến 2030)”. ThS. Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Vụ III,  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham luận tại Hội thảo 10 tham luận đều xoay quanh các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về thi đua; mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về: Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thi đua; hợp tác quốc tế về công tác thi đua; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác thi đua; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua. ThS. Đỗ Trọng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tham luận Đặc biệt, tại nội dung: “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”, TS. Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Qua đó, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đồng thời, phát động, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua, đánh giá công tác thi đua. Nhấn mạnh ở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua. Trong đó có giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua trong giai đoạn tới. Hồng Thiết

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT – Vừa qua, tại Nghệ An, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, với mục tiêu nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở TT&TT. Hội nghị tập huấn Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được chú trọng và quan tâm hơn. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng cùng đồng hành và gắn chặt với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Kết quả của các phong trào thi đua được đánh giá bằng chính chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự đóng góp công sức và sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân, tập thể trên từng cương vị công tác. Hội nghị lần này sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe giảng viên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, khen thưởng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”. Chuyên đề: Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2022 “Toàn ngành TT&TT thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”; Hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước, trình khen thưởng các lĩnh vực và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Bộ TT&TT Nguyễn Văn Phương truyền đạt. Thông qua các chuyên đề này, học viên có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Phương Linh

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam

TĐKT - Sáng 26/9, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi công bố. Công bố quyết định thanh tra tại Đài TNVN Cùng dự buổi công bố, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên của Đoàn Thanh tra. Về phía Đài TNVN, có các đồng chí: Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; lãnh đạo của 5 đơn vị được thanh tra trực tiếp. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN khẳng định trong những năm qua, theo chức năng nhiệm vụ, Đài đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phạm vi cả nước. Thống nhất với chương trình, nội dung kế hoạch thanh tra, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ giao Ban Tổ chức cán bộ - Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra trong suốt quá trình thanh tra; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm lịch và nội dung thanh tra theo quy định. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, nội dung thanh tra theo quy định, ghi nhận các yếu tố đặc thù về tổ chức và hoạt động của Đài trong quá trình trao đổi, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu đã đề ra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 145/QĐ-BTĐKT ngày 15/9/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Báo cáo với Đoàn Thanh tra, đồng chí Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN cho biết: Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Đài TNVN đã đi vào nền nếp, kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động, công tác. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được các đơn vị hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, gắn thi đua vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác khen thưởng đã tập trung khen cá nhân là chủ yếu, khen tập thể cơ sở và dưới cơ sở, khen thành tích toàn diện song song với khen thưởng thành tích từng mặt công tác; chú trọng vào khen thưởng đột xuất; khen người lao động trực tiếp; tổ chức các đợt tuyên dương, khen thưởng kịp thời tại giao ban tuần, sơ kết, tổng kết công tác hằng năm nên có tác dụng tích cực động viên và khích lệ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao. Nguyệt Hà

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên

TĐKT - Ngày 12/9, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên. Dự buổi công bố, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trưởng đoàn Thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra. Về phía UBND tỉnh Hưng Yên, có các đồng chí: Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện các đơn vị được thanh tra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra Tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 140/QĐ-BTĐKT ngày 5/9/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên; đồng thời thống nhất nội dung và chương trình thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thiều Hương báo cáo tại buổi công bố Báo cáo với Đoàn Thanh tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thiều Hương cho biết: Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua được phát động, hưởng ứng đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động các cụm, khối thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, bước đầu có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình các phong trào thi đua được quan tâm. Các cơ quan thông tin và truyền thông đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, giới thiệu nhằm góp phần nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn, nghiệp vụ. Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước được quản lý theo quy định. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên với Đoàn trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, báo cáo, lịch biểu làm việc. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định và chương trình kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh tra cũng quan tâm nắm bắt, tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật sắp tới. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất với nội dung, lịch trình thanh tra. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị nội dung, hồ sơ, báo cáo, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời hạn đã đề ra. Nguyệt Hà

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Quảng Bình

TĐKT – Từ ngày 29 – 31/8, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Quảng Bình. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết: Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đoàn kiểm tra thực tế mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. Đồng chí Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Phát biểu tại các buổi làm việc, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức làm việc với đoàn tại Sở Nội vụ cũng như tại các đơn vị được kiểm tra. Qua các buổi làm việc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, Đoàn nắm bắt sát hơn về tình hình thực tiễn công tác, làm rõ những vướng mắc phát sinh, tham gia ý kiến để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất kiến nghị để báo cáo, phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng thời gian tới. Đoàn kiểm tra thực tế tại Farm Stay Chay Lap - mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại Quảng Bình Đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh báo cáo Hội đồng chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường tập huấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đồng chí Trần Thế Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Tại các buổi làm việc, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kịp thời phát hiện, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể ở cơ sở, người nông dân, người lao động trực tiếp, hộ gia đình có thành tích xứng đáng; có cách thức phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo động lực, khí thế trong phong trào thi đua. Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức phòng thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh rà soát, bổ sung các đề xuất, kiến nghị bằng văn bản, gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch, Sở Du lịch, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; kiểm tra 1 mô hình xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 1 mô hình về du lịch cộng đồng của tỉnh. Nguyệt Hà

Đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua

TĐKT - Thực hiện Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 của Bộ Nội vụ và Công văn số 183/VKH-QLKH ngày 22/6/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thống nhất giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng”. Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2022 Cùng tham gia thực hiện đề tài, có: ThS Nguyễn Tú Anh (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng); ThS Vũ Mỹ Linh, ThS Mai Thị Lan Hương, CN Đặng Quang Hiệp, ThS Bùi Quang Đức, ThS Trần Thị Bằng (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương). Đề tài được triển khai nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024 - 2030. Các nhiệm vụ chính của đề tài là: Nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm, chủ trương và các quy định của pháp luật về việc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; đưa ra khái niệm, nội dung, phân tích đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó làm rõ các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; quá trình triển khai việc tổ chức cụm, khối thi đua đến nay. Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua giai đoạn 2017 - 2022; những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức hoạt động của các cụm, khối thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương) tổ chức. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đặc biệt khi triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2024), trong đó có quy định về phạm thi đua theo cụm, khối do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tổ chức.  Đối tượng nghiên cứu là tổ chức và các hoạt động của các cụm, khối thi đua. Phạm vi nghiên của của đề tài là tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Theo đó, đề tài tập trung đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua giai đoạn 2017 - 2022 và đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức thi đua theo cụm, khối là một chủ trương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo thực hiện từ năm 2006 và đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai trong cả nước. Việc tổ chức các cụm, khối thi đua được thực hiện trên cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng; các đơn vị, địa phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ năm 2010, việc tổ chức cụm, khối thi đua làm cơ sở để đề nghị tặng Cờ thi đua đã được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện nền nếp trong phạm vi cả nước. Để các bộ ngành triển khai thực hiện tốt chủ trương của Hội đồng và các quy định của pháp luật về nội dung nêu trên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (cơ quan thường trực của Hội đồng) theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước. Trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua ở trung ương và các bộ, ban, ngành địa phương đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân tham gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, địa phương và của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua chưa đầy đủ, có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai động bộ và thống nhất tại các bộ, ngành, địa phương; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp, bất cập, cứng nhắc; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên… Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, để nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua trong cả nước việc lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng” vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Từ đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các vấn đề về lý luận, cơ sở khoa học, cũng như nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với phương thức tổ chức thi đua cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tiếp theo, đặc biệt trong quá trình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) trong đó có quy định về hình thức và phạm vi thi đua theo cụm, khối do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức. Phương Thanh

Trang