Diễn đàn

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

TĐKT - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tạp chí Thi đua Khen thưởng trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện; theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”[i]. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”[ii]. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các phong trào thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… đã diễn ra sôi động; công nhân, nông dân, trí thức thi đua lao động, sản xuất, bộ đội, du kích thi đua giết giặc, diệt ác, trừ gian, cơ quan thi đua công tác, trường học thi đua dạy tốt, học tốt… Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu mà điển hình là các anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện, Cù Chính Lan và các anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm… Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc Mỹ và tay sai chiếm đóng, nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Khi miền Bắc bước vào thực hiện Kế hoạch 05 năm lần thứ nhất, miền Nam vùng lên với phong trào Đồng Khởi, các phong trào thi đua yêu nước nở rộ trên các lĩnh vực. Đó là phong trào thi đua “Ba nhất” trong Quân đội với mục tiêu cụ thể là: Nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật; Nhất về gương mẫu, kỷ luật; Nhất về lao động và sản xuất; phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp và phong trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong” với năm mục tiêu: Cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất; tăng vụ và vỡ hoang; phát triển nhiều ngành, nghề; cải tiến quản lý hợp tác xã; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong hợp tác xã; phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp với mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật; phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên; phong trào “Ba đảm đang” trong phụ nữ; các phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”… ở miền Nam; các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”… ở miền Bắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh… ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành, đưa đến đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Mười nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 12 nữ chiến sĩ “Tiểu đội thép” anh dũng hy sinh ở Truông Bồn (Nghệ An); Anh hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng Thùy Trâm; Anh hùng Lao động Hồ Giáo và nhiều tấm gương sáng ngời khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân Việt Nam; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; phong trào “Năm xung kích - Bốn đồng hành”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào “Thi đua Quyết thắng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Quân đội nhân dân; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an nhân dân; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương. Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc...[1]Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau: Quan điểm về thi đua: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước. Bởi, qua phong trào thi đua mà tinh thần yêu nước được biểu hiện thành những hành động, việc làm cụ thể. Kết quả là năng suất lao động, hiệu quả làm việc của mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều được nâng lên. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”[iii]. Mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là khơi dậy, phát huy được tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người đều hăng hái, tích cực, sáng tạo, ngày càng làm được nhiều điều tốt hơn trong xã hội. Đối với nông dân thì thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm; đối với công nhân thì thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thì giờ; đối với quân đội thì thi đua đánh giặc lập công… Như vậy, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng đầy đủ, no ấm, đất nước sẽ ngày càng giàu lên, quân đội sẽ ngày càng vững mạnh và sẽ hoàn thành được mục tiêu của cách mạng đề ra. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là: “Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt nát, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại kết quả đầu tiên là: “Toàn dân đủ ăn, đủ mặc, Toàn dân biết đọc, biết viết, Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”. Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến”. Về nội dung của thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với hậu phương: Cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, mở mang doanh nghiệp, thi đua học tập, sáng tác, phát minh, thực hành tiết kiệm và tận dụng thời gian, đẩy nhanh tiến độ, để tăng năng suất, hiệu quả,… Làm được như vậy, sẽ vừa tiết kiệm được nhân công, nguyên, vật liệu, thời gian,…; đồng thời tạo ra được nhiều của cải vật chất, tạo thêm nhiều nguồn lực cho xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đối với tiền tuyến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện giỏi, tiêu diệt địch; khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có ý thức giữ gìn quân trang, tiết kiệm vũ khí, trang bị… Người cũng lưu ý, trong thi đua thì tùy theo từng đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực,… mà xác định những nội dung công việc cho phù hợp, khoa học, hiệu quả: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, đồng bào công nông thi đua sản xuất, đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân…”[iv]. Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Trong quá trình thi đua, Người thường lưu ý, phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm. Từ những sáng kiến và kinh nghiệm trong từng ngành, lĩnh vực, ở một địa phương, cơ quan, đơn vị… sẽ được phổ biến, lan rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, cho đến cả nước; phải coi những sáng kiến, kinh nghiệm là tài sản vô giá, cần được phát huy và phổ biến: “Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”[v]. Phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao; “giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thi đua là đoàn kết, bởi: “Trong phong trào thi đua, chúng ta thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán, Mường...; đủ các tín ngưỡng, lương có, giáo có; đủ các tầng lớp binh, công, nông, sĩ; đủ các hạng người già, trẻ, gái, trai. Tất cả đều nhằm vào một mục đích chung: tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công”[vi]. Như vậy, thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết lại đẩy mạnh thi đua. Về lực lượng thi đua, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa”[vii]. Từ đó, Người nhận định: “Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc Thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to. Vì vậy, mà thắng lợi càng nhất định về tay ta”[viii].[2] Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức được sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Điều này được kế thừa, đúc kết từ lịch sử của dân tộc, đó là “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, hay “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC Đại hội lần thứ I (năm 1952) Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 01 đến ngày 06/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 150 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự. Đại hội tuyên dương 7 Anh hùng tiêu biểu và tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho 23 chiến sĩ xuất sắc. Trong đó có các anh hùng, chiến sỹ thi đua tiêu biểu được tôn vinh như: Anh hùng Cù Chính Lan, chiến sĩ La Văn Cầu, nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên, chiến sĩ Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh... Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi của phong trào thi đua diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Thành công của Đại hội đã động viên toàn dân, toàn quân ta hăng hái lập nhiều thành tích, tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đại hội lần thứ II (năm 1958) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/7/1958 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 450 đại biểu tham dự, trong đó có 236 chiến sĩ thi đua lao động chân tay và trí óc, 127 chiến sĩ thi đua nông nghiệp, 71 chiến sĩ thi đua của quân đội nhân dân và 22 đại biểu cán bộ thuộc đủ các lứa tuổi, các giới, các dân tộc, đồng bào miền Nam và Hoa kiều. Đại hội tuyên dương 26 Anh hùng lao động (trong đó có 16 đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, 5 phụ nữ, 6 đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, 2 đồng bào các dân tộc ít người, 1 Hoa kiều) và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội lần này đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế - xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa... Đại hội lần thứ III (năm 1962) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến 06/5/1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội tuyên dương 45 Anh hùng Lao động, 985 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 594 Huân chương Lao động, 27 Huân chương Chiến công các hạng. Một số cá nhân tiêu biểu như Giáo sư, bác sỹ Tôn Thất Tùng với thành tích khoa học về mổ gan, mổ tim; bác sĩ Lương Định Của tạo ra nhiều giống cây nông nghiệp có năng suất cao; Vũ Xuân Thủy, chăm chỉ học hỏi chuyên gia Liên Xô và áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều khiển máy xúc; Huỳnh Văn Tiến ở mỏ than Thống Nhất có sáng kiến cải tiến tổ chức lao động và bố trí quy trình khai thác hợp lý, đưa năng suất của lò mỗi ngày từ 50 tấn lên 135 tấn; Lý Văn Du, tài xế xe lửa đã sáng tạo ra phương pháp lái xe kéo vượt tải trên đường dốc; Phạm Ngọc Chức, trong hơn 7 năm làm công nhân khai thác gỗ đã có 125 sáng kiến... Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo sức mạnh chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ IV (năm 1967) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ IV) họp ngày 30/12/1966 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 500 đại biểu tham dự; tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 111 cá nhân Anh hùng, có 31 Anh hùng quân đội, 7 Anh hùng là dân quân, tự vệ, 7 Anh hùng là công an nhân dân, 29 Anh hùng là công nhân, 21 Anh hùng là nông dân, 4 Anh hùng là trí thức, 40 Anh hùng là thanh niên, 17 Anh hùng là phụ nữ, có 3 Anh hùng là phụ lão và 14 Anh hùng thuộc các dân tộc ít người. Trong số 45 đơn vị Anh hùng, có 22 đơn vị quân đội và dân quân, tự vệ: 5 đơn vị công an vũ trang; 8 đơn vị giao thông vận tải và bưu điện; 4 đơn vị công nghiệp và lâm nghiệp; 01 nông trường; 3 hợp tác xã, 01 bệnh viện; đặc biệt có địa phương “Quyết thắng” anh hùng. Đây là Đại hội biểu dương ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta, những người đã và đang làm nên chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại hội lần thứ V (năm 1986) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/1/1986 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 218 đơn vị và tập thể Anh hùng, 111 cá nhân Anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, các địa phương, miền xuôi và miền ngược. Đây là Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước; là Đại hội biểu dương thắng lợi của dân và quân ta trong lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986-1990, mở đầu thời kỳ đổi mới. Đại hội lần thứ VI (năm 2000) Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2000 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 900 đại biểu là Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Trong đó, có 407 tập thể và cá nhân anh hùng, 298 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 195 điển hình tiên tiến. Ngoài ra, còn có 362 đại biểu là khách mời, gồm có cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Đây là Đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước; động viên, cổ vũ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đại hội lần thứ VII (năm 2005) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10/2005, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 1270 đại biểu (1160 đại biểu chính thức, 110 đại biểu khách mời) được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước. Trong đó, có 87 Anh hùng và đại diện 241 tập thể Anh hùng; 122 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 đại biểu dân tộc thiểu số, 10 tài năng trẻ, 05 thiếu niên tuy tuổi nhỏ đã lập được thành tích xuất sắc, 05 người Việt Nam ở nước ngoài và 05 người nước ngoài đã có công góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Cao tuổi nhất là Giáo sư Trần Văn Giàu (93 tuổi), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005; kiểm điểm việc triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005); thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005. Đại hội lần thứ VIII (năm 2010) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1500 đại biểu, trong đó có 334 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng trong 5 năm qua; 995 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Đây là Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra năm 2010, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này tiếp nối truyền thống của 7 lần đại hội trước đó; tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung thi đua được gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Đại hội lần thứ IX (năm 2015) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1800 đại biểu chính thức đại diện cho các tập thể, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. IV. KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Sau khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các phong trào thi đua trong cả nước được tiếp sức, phát triển sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, điển hình như: + Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, rộng khắp, tiêu biểu: Phong trào “Sáng, xanh, sạch đẹp” của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; phong trào “Cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 04 nhà” của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ; phong trào “Điểm sáng biên giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới” của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại” ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, phong trào đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của các thành phố trực thuộc Trung ương... + Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã được triển khai hiệu quả trên khắp các vùng, miền, địa phương trong cả nước. Các bộ, ngành Trung ương đã tập trung tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, tập trung vốn, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã được bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện như: khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn, giảm học phí, trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, dân sinh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa… + Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Các bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nhiều biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp như: Tham mưu ban hành chính sách; tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều địa phương thực hiện tốt việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng, triển khai các đề án khởi nghiệp, thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức hội nghị xúc tiến, thu hút đầu tư; tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc. Thông qua phong trào thi đua, các doanh nghiệp đã mở rộng quy mô phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhiều lao động, thu hút vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, tăng tích tụ vốn, giảm nhập siêu, góp phần tăng thu ngân sách, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và quốc tế. + Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Sau hơn một năm phát động đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tới các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một số ban, bộ, ngành, địa phương đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai các nội dung của phong trào thi đua, như: Sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ chức các hội thi tìm hiểu về văn hóa công sở, xây dựng đạo đức ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã - hội phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về cơ sở, các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, “Phụ nữ tích cực, chủ động giúp nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”...đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI Để phát huy những kết quả, thành tích mà các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong suốt 72 năm qua, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW , ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua - khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của bộ, ngành, địa phương. Các ban và cơ quan của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, hướng vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua thực sự trong các tổ chức đảng và đảng viên, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai lồng ghép các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương gắn với những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường... Doanh nghiệp với các phong trào thi đua khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, năng động sáng tạo tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua giai đoạn 2020 - 2025: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”; đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình đổi mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội. VI. HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 1. Chủ đề và mục đích của Đại hội Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TWcủa Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. 2. Ý nghĩa của Đại hội - Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2016-2020), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. - Khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới của đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - Tiếp tục tập trung làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, sớm phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 3. Nội dung, chương trình Đại hội Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; Đại hội diễn ra trong 2 ngày, dự kiến có khoảng 2.300 đại biểu, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Ngày thứ nhất: - Buổi sáng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đại biểu dự Đại hội trù bị và tổng duyệt chương trình Đại hội. - Buổi chiều: Đại biểu chia thành các đoàn để gặp gỡ, giao lưu tại một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Ngày thứ hai: - Chương trình nghệ thuật chào mừng; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tham luận của đại diện tiêu biểu; chiếu phim tài liệu các phong trào thi đua yêu nước; phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tổ chức tôn vinh, tuyên dương “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và điển hình tiêu biểu về dự Đại hội; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025; các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Trước và trong dịp tổ chức Đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; giao lưu các điển hình tiên tiến; triển lãm sách, ảnh giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, các tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”... Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, chiếu phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ Đại hội. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; đồng thời tổ chức họp báo trước, trong và sau Đại hội để định hướng tuyên truyền và thông báo kết quả Đại hội. ** * Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG [1]Trích bài viết trên Nhân Dân điện tử ngày 10-6-2018 của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". [2] Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương và bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay” trên tuyengiao.vn ngày 24-6-2020 [i]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 71. [ii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.5, tr. 444-445. [iii] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t5, tr 407 [iv]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t5, tr 557 [v]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 404 [vi]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 405-406 [vii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 556 [viii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 553  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được đánh giá xuất sắc

TĐKT - Chiều 13/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS. Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, làm chủ nhiệm. Thư ký đề tài là ThS. Mai Chi, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hội đồng nghiệm thu đề tài Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; phản biện 1, PGS. TS Nguyễn Thế Thắng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phản biện 2, TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Ủy viên, TS. Trần Hữu Nam nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên, bà Vũ Thị Tố Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Tư Pháp; Ủy viên, ThS. Nguyễn Đắc Thành, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Ủy viên, Thư ký, TS Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các lãnh đạo thuộc vụ, đơn vị. ThS. Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ nhiệm đề tài (bên phải) và ThS. Mai Chi, chuyên viên chính, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thư ký đề tài (bên trái) Đề tài nghiên cứu đề cập đến công tác đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có những đóng góp tích cực cho những thành tựu trong công tác đối ngoại. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do vậy, đổi mới công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài là đòi hỏi tất yếu. Hiện chưa có đề tài, đề án hay công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự buổi nghiệm thu đề tài Đề tài đã được các nhà khoa học đánh giá cao, theo nhận xét của PGS. TS. Nguyễn Thế Thắng, phản biện 1, đề tài lần này đã nêu rõ phương pháp, nguyên tắc về công tác khen thưởng. Mục tiêu nghiên cứu đề tài đã làm rõ hệ thống hóa những quy định chung về khen thưởng, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu phù hợp với đề tài. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng ThS. Ngô Thị Việt Hà đã bảo vệ thành công đề tài. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã đánh giá đề tài có giá trị thực tiễn cao, là đề tài xuất sắc. Tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chính xác. Tác giả đã tiếp thu ý kiến, sửa chữa được những hạn chế trước đó. Kết quả đề tài có tính khoa học, đáp ứng được nội dung của đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, đề tài áp dụng được tính điều tra xã hội học, mang tính xã hội hóa cao khi có 2 bài viết đăng trên Tạp chí Thi đua Khen thưởng.    Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn các ý kiến đánh giá, góp ý cho Đề tài; rất quý báu và hữu ích không chỉ để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Đề tài mà còn gợi mở cho công tác hoàn thiện thể chế, hoạch định chính sách về thi đua, khen thưởng nói chung và công tác khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài nói riêng, trong thời gian lâu dài và trước mắt khi sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các ý kiến tham gia không chỉ có giá trị khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn cao nên mong muốn nhóm nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Đề tài và tiếp tục nghiên cứu trong các công trình tiếp theo. Hồng Thiết    

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 13/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan. Chương trình phối hợp được triển khai với mục đích ngày càng nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân là công nhân, lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2014 - 2019, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Các nội dung của Chương trình phối hợp đều được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời; công tác phối hợp được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên và trách nhiệm. Các hoạt động thi đua được chỉ đạo, thống nhất triển khai từ trung ương đến các địa phương theo cả hai hệ thống, tính liên kết trong tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng giữa Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương với Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, Vụ Thi đua – khen thưởng các bộ, ngành từng bước được hình thành thông qua các chương trình phối hợp cụ thể, đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn nói riêng và kết quả hoạt động thi đua, khen thưởng của cả nước nói chung. Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 Cụ thể, từ chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên CNVLĐ được hai cơ quan quan tâm, đẩy mạnh. Hệ thống các cơ quan báo chí của hai cơ quan mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, tích cực giới thiệu các phong trào thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay cần được nhân rộng cũng như các hoạt động của Công đoàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt, nâng cao nhận thức đối với lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tạo ra tính lan tỏa trong công đoàn các cấp và cộng đồng xã hội. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ. Hai bên đã thống nhất chỉ đạo thực hiện và xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu khen thưởng cho CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hằng năm, đã có ít nhất từ 3 - 5 công nhân, lao động xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khen thưởng luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện. Qua đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng phần mềm khen thưởng của tổ chức Công đoàn, cập nhật hồ sơ điện tử, thực hiện tốt việc lưu trữ và quản lý dữ liệu khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn trên hệ thống phần mềm. Việc tin học hóa công tác thi đua, khen thưởng đã giúp đẩy nhanh tiến độ thẩm định thành tích, trình khen thưởng, chặt chẽ trong công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời. Đồng thời, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng đã thống nhất, phối hợp thực hiện các giải pháp cực đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ trong công tác khen thưởng, đặc biệt là thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho đối tượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất. Trong quá trình tham mưu, ban hành sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng Liên đoàn và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đề xuất tách riêng tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất; qua đó, đã tạo điều kiện cho nhiều công nhân, lao động được khen thưởng cấp Nhà nước… Việc đơn giản hoá thủ tục, giảm điều kiện khi xét khen thưởng với nhóm đối tượng này đã tạo động lực cho người lao động trực tiếp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Dựa trên những kết quả đã đạt được của chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2014 - 2019, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới 2020 - 2025, sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung: Thông tin, tuyên truyền; tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ. Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp của hai cơ quan. Đồng chí Phạm Huy Giang mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh phong phú các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của Tổng Liên đoàn. Qua các phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn tiếp tục lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt để trình khen; đồng thời để tuyên truyền không chỉ trên hệ thống báo chí của Tổng Liên đoàn mà trên các ấn phẩm của Tạp chí Thi đua Khen thưởng và và Cổng thông tin Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn: Trong thời gian tới, với nội dung, phương thức phối hợp mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của các cấp công đoàn; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác phối hợp giữa hai cơ quan và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng Bằng Khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Mai Thảo      

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020

TĐKT - Chiều 31/7, tại Vũng Tàu, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (bao gồm các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Cùng dự có: Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh miền Đông Nam bộ… Toàn cảnh Hội nghị Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội, song 7 tỉnh thành viên trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã nỗ lực, đoàn kết, ra sức thi đua, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt, kịp thời thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Nổi bật, các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế, đã góp phần tích cực vào giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cụm tăng 4,82%; thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì ở mức cao, kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh trong Cụm đạt 26.197,7 triệu USD. Thu ngân sách của các tỉnh trong Cụm đạt 110.830 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh trong Cụm đạt tương đối cao, trong đó dẫn đầu là tỉnh Bình Dương đạt 34,93 tỷ USD, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 28.104 triệu USD, Đồng Nai đạt 6.963,65 triệu USD. Cơ cấu kinh tế của các tỉnh trong Cụm tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các tỉnh triển khai hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Tỉnh Bình Dương có 48/48 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 36/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%). Tỉnh Bình Thuận có 63/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 65,6%). Tỉnh Ninh Thuận có 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 55%). Tỉnh Bình Phước có 48/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 53,3%). Tỉnh Tây Ninh có 35/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 49,3%). Cùng với đó, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức phát động, tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nổi bật lên là những mô hình, điển hình tiên tiến như: Phong trào “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần đưa Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Hay ở Ninh Thuận có: Ông Lê Nguyễn Lê Vi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trường Hoa Sen đã đầu tư máy ATM gạo, cung cấp gạo để cấp phát miễn phí gạo phục vụ người nghèo, giúp đỡ người khó khăn; với thông điệp “Chia sẻ yêu thương trong lúc khó khăn”, Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Dubai đã tổ chức “Siêu thị hạnh phúc không đồng” phục vụ hộ nghèo, già yếu, khó khăn không nơi nương tựa gồm 7 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, mỗi người dân khi đến mua hàng sẽ được chọn tối đa 5 mặt hàng và không phải trả bất kỳ chi phí nào. Tỉnh Bình Thuận với nhiều nghĩa cử cao đẹp và việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không bị “Đói cơm, nhạt muối” vì dịch COVID-19... Trong 6 tháng đầu năm, 7 tỉnh trong Cụm cũng chú trọng tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã quan tâm kịp thời đến các trường hợp có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, dũng cảm cứu người, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… có tác dụng động viên, nêu gương để nhân dân học tập theo.  Trước đó, ngày 30/7 đã diễn ra phiên trù bị Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Cụm thi đua miền Đông Nam bộ Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp được các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ thực hiện nghiêm túc. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh vào tháng 8/2020 (Ninh Thuận; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Dương; Tây Ninh); tháng 9/2020 (Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Phước).  Trong 6 tháng cuối năm 2020, các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và đơn vị, chú trọng phát động cá phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành, địa phương và gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng phát hiện khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu; tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X… Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ. Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giảm nghèo bền vững, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu… Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các tỉnh lần thứ V; chú trọng lựa chọn các gương điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hưng Vũ

Đa dạng hóa các phong trào thi đua để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Thanh niên quân đội - bộ phận cấu thành của thanh niên cả nước có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Mỗi bước phát triển của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với đóng góp, cống hiến của thanh niên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhất là với thanh niên quân đội, lực lượng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh… Do đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược cơ bản lâu dài nhằm toả sáng phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.  Đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay về thực chất là đánh thức, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực đã có sẵn ở mỗi thanh niên quân đội, trên nền đó, với sự tổ chức các hoạt động thi đua sẽ cho phép phát huy cao độ những thế mạnh, sở trường của họ vào thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Trong thời gian vừa qua, ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức, biện pháp rất phong phú, đa dạng, sáng tạo, đã thu hút, lôi cuốn được đông chiến sĩ tham gia, tiêu biểu như: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Tuổi trẻ Quân đội vươn tới những đỉnh cao; Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ… Thông qua những phong trào thi đua như vậy, không chỉ giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, quân đội, đơn vị mà còn phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, vất vả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn thực hiện các phong trào thi đua ở các đơn vị cơ sở, đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ tiêu biểu về nghị lực, ý chí trong rèn luyện, học tập. Các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị cơ sở trong quân đội đã góp phần rất quan trọng để động viên, khích lệ, cổ vũ chiến sĩ không ngừng tu dưỡng phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Theo đó, việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội ở đơn vị cơ sở hiện nay cần thiết thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; tạo được sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau. Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua. Cán bộ quản lý đơn vị, thanh niên quân đội (bao gồm chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm thứ nhất, năm thứ hai) phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để phát huy ý chí tự lực, tự cường là nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ của đơn vị, không phải cho một cá nhân, tổ chức nào. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị, thường xuyên, trực tiếp nhất là cán bộ chính trị phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực mới cho cả một giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia xây dựng, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Hàng tuần, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua yêu nước, từ đó, có biểu dương, khen thưởng, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc chưa đúng, tạo thành sức mạnh đoàn kết rộng khắp bền vững trong toàn thể đơn vị. Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đây là nội dung, biện pháp có vai trò rất quan trọng quyết định đến thành công của việc đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị định kỳ hàng tháng phải kiểm tra chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao của thanh niên quân đội, xem họ đã làm được những gì, chưa làm được những gì, không được khoán trắng, phó mặc cho bản thân thanh niên quân đội thực hiện. Thông qua kiểm tra, đánh giá như vậy, buộc thanh niên quân đội phải tích cực, chủ động hoàn thiện những nội dung, khoa mục còn thiếu, còn yếu; đề cao tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng để giáo dục, bồi dưỡng ý thức chính trị với bản thân và với đơn vị, không được lơ là, thờ ơ. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá phải khách quan, công tâm, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được với tinh thần xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất là chính, không được mạt sát, dựa vào đó để xử lý nặng chiến sĩ… Ba là, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng với tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Việc biểu dương, khen thưởng này phải thật sự dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, ai xứng đáng, làm tốt, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, thực hiện các nhiệm vụ thì khen thưởng, biểu dương, tránh hình thức, tô hồng, không đúng người, đúng việc. Đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị phải thường xuyên bám nắm hoạt động của chiến sĩ để phát hiện, tìm ra hạt nhân ưu tú tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể quân nhân trong đơn vị, nhất là đồng chí thường xuyên cùng ăn, ở, sinh hoạt với nhau phát hiện rất dễ; biểu dương, khen thưởng thiết thực, cụ thể, như thưởng phép cho về nhà thăm gia đình, không cắt gác trong một tuần… Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp trên là góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, gắn với làm tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ quản lý đơn vị căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị có hình thức, biện pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên quân đội cho phù hợp, đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra.                       Đỗ Quang Dũng

Bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

TĐKT -  “Các tổ chức trong Khối phải bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với Đảng và Chính phủ có biện pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.” - Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp chiều ngày 20/7. Cùng dự Hội nghị có: Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng lãnh đạo các tổ chức trong Khối thi đua. Chủ tọa Hội nghị Phong trào thi đua phát triển cả bề rộng, chiều sâu Báo cáo sơ kết công tác thi đua của Khối nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong 6 tháng qua, Khối thi đua đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái cùng cả nước đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch. Đến nay, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp đạt trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tổ chức thành viên trong Khối phát động đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm để tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, trong thời gian tới các đơn vị thành viên trong Khối cần tiếp tục tổ chức triển khai những phong trào thi đua sôi nổi với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải được thực hiện chặt chẽ, đúng người đúng việc, chú trọng người lao động trực tiếp. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Phạm Đức Toàn cho rằng các tổ chức thành viên trong Khối cần tiếp tục hưởng ứng triển khai hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục triển khai đồng bộ ở các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nghiên cứu, tham gia ý kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019, các bộ, ngành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua để biểu dương, tôn vinh, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách trong việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến… Tiếp tục triển khai giám sát gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các tổ chức trong khối, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh tới bối cảnh cả nước vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức trong Khối thi đua tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19” bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức, gắn với các phong trào, các cuộc vận động đang được thực hiện hiệu quả của Khối trong thời gian qua. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị “Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn hơn các năm trước, nhưng các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ tiếp tục chung tay cùng với Mặt trận để vận động ủng hộ Ngày vì người nghèo, tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chuẩn bị cho Tết vì người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. Các thành viên trong Khối cần tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng; phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Trước hết là phối hợp cùng với ngành lao động, thương binh và xã hội làm tốt việc chi trả tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai phạm trong tổ chức, hội viên, đoàn viên của mình.  Các tổ chức trong Khối phải bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp để phản ánh với Đảng và Chính phủ có biện pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới yêu cầu các tổ chức trong Khối thi đua tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của Mặt trận và các thành viên trong Khối. Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm 2020, các tổ chức cần vận động các cơ quan báo chí của tổ chức mình tham dự Giải báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 3 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức; đề cử các công trình tiêu biểu của đoàn viên, hội viên tham dự tuyển chọn 75 công trình trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Mai Thảo

Thủ tướng yêu cầu chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng

Sáng nay, 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu   Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên Hội đồng. Theo báo cáo của Hội đồng do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, trong những tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho đất nước ta và các nước trên thế giới. Với quan điểm xuyên suốt là “chống dịch như chống giặc”, các biện pháp ứng phó với dịch bệnh đã được chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Ngay từ đầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác khẩn trương vào cuộc, ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dich bệnh COVID-19”, với số tiền và hiện vật ủng hộ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Từ những cháu bé đến cụ già trên 100 tuổi đã mang những đồng tiền dành dụm được để ủng hộ chống dịch, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (97 tuổi) tự may khẩu trang để tặng người nghèo, những mô hình như “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”... đã giúp đỡ thiết thực cho người nghèo trong giai đoạn khó khăn. Nhiều chiến sĩ quân đội, cán bộ y tế gác lại việc riêng, “ăn lán, ngủ rừng”, bám địa bàn tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã tích cực đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, công sức, kinh nghiệm, tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.088 tờ trình khen thưởng. Thực hiện 750 quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho 23.447 trường hợp, 407 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ cho 3.463 trường hợp. Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đôn đốc phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép, để làm sao cố gắng đạt được các chỉ tiêu của năm 2020 ở mức cao nhất. “Cần cố gắng giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm 2020”. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cần đánh giá kỹ hơn nữa phong trào thi đua để “khen trúng, thưởng trúng thì mới lan tỏa được”. Khen thưởng phải có tính thuyết phục cao, tạo được niềm tin. Các ý kiến nhấn mạnh, cần tập trung chỉ đạo đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình 6 tháng đầu năm 2020 rất đặc biệt, cần đánh giá toàn diện để thấy được sự cố gắng của hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước. Cần tiếp thu những vấn đề lớn để đưa vào báo cáo tổng kết của Hội đồng, thể hiện rõ tình hình đặc biệt của 6 tháng qua như thời tiết khắc nghiệt, đại dịch COVID-19 diễn ra nghiêm trọng trên toàn cầu, làm cho thế giới chao đảo, ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, vấn đề căng thẳng chính trị trong khu vực và thế giới… trong bối cảnh chúng ta là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù đối diện nhiều thách thức, khó khăn trong 6 tháng đầu năm, nhưng chúng ta đã đạt được một số kết quả, chuyển biến đáng mừng, đã chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành công. Chúng ta có trạng thái bình thường mới, chi phí thấp, không có ca tử vong và thực hiện mục tiêu kép. “Nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, bệnh tật diễn ra”, Thủ tướng bày tỏ. “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”.  Toàn dân hưởng ứng mạnh mẽ trước lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ, MTTQ, “đó chính là tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc trong lúc xảy ra nhiều sự kiện, nhất là dịch bệnh”. Theo Thủ tướng, điều quan trọng cần tổng kết là lòng dân, là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. “Trong công tác thi đua khen thưởng, chúng ta đã làm kịp thời, tích cực, chủ động”. Nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức phong trào thiết thực, sáng tạo, tập trung giải quyết một số khâu yếu, nhất là tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Hoạt động của Hội đồng đã bám sát phong trào chung, chỉ đạo kịp thời. Tuy vậy, còn nhiều tồn tại, bất cập đối với công tác thi đua khen thưởng cần lưu ý để chỉ đạo tốt hơn. Cần đánh giá thẳng thắn, sâu sắc hơn một số bất cập. “Các đồng chí cũng lưu ý tình hình là không khoán trắng cho bộ phận thi đua khen thưởng ở các địa phương, các ngành”, Thủ tướng nói, chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng là yêu cầu đặt ra. Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ tình hình, từ khủng hoảng y tế toàn cầu dẫn đến khủng hoảng kinh tế và tại nhiều nước, từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng xã hội, nhất là nạn thất nghiệp, đói kém. Do đó, không được chủ quan, không để dịch bệnh quay trở lại. Đây là trách nhiệm rất lớn của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp. Đồng thời, cố gắng không để đứt gãy nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng cần thiết. “Đây là nhiệm vụ song trùng, cần bám vào để triển khai các công việc liên quan”. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề rất lớn đặt ra mà Hội đồng cần bám sát để triển khai các hoạt động, phong trào bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải sát hơn nữa, cụ thể hơn nữa, bám vào địa bàn hơn nữa, chứ không chỉ nói qua cuộc họp. Thủ tướng tán thành với đề xuất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc phát động một số phong trào như toàn dân tiết kiệm, dành nguồn lực phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn. Đức Tuân (baochinhphu.vn)

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua là yêu nước Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong giai đoạn khó khăn, cam go và quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Người kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động và tổ chức thực hiện ngày càng phát triển, gắn liền với lịch sử và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 11 tháng 6 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước ở nước ta. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luận bàn về thi đua đã nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Thí dụ từ trước đến nay ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch, cho hợp vệ sinh, khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn, mọi việc đều thi đua như vậy”. Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày của mỗi người là nền tảng của thi đua yêu nước. Không kể cương vị nào, thi đua phải thể hiện trước hết là nhận thức, việc gì có lợi cho đất nước, cho dân phải gắng hết sức làm, việc gì có hại cho nước, cho dân phải hết sức tránh. Để có phong trào thi đua với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp quần chúng phải chú trọng tất cả các mặt lợi ích; phải lấy lợi ích của dân tộc làm trọng, làm điểm tương đồng, phải kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng. “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”. Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ”. Theo Người, thi đua yêu nước còn là môi trường tu dưỡng, rèn luyện con người. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, con người tự ý thức hơn về mình, chủ động khám phá, sáng tạo, dám hy sinh vì nghĩa cả, biết sống vì đạo lý, hăng hái làm việc tốt, biết phấn đấu để trở thành người tốt. Người còn chỉ rõ, công tác thi đua có vai trò to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của mọi người dân. Người nhấn mạnh: “Thi đua không phải là tranh đua… không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”. Đó là “một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”. Nhờ công tác thi đua mà bản thân thi đua thể hiện rõ sức thu hút, sự huy động của mình đối với mọi nguồn lực (sức lực, trí tuệ của đông đảo nhân dân; tiền tài, vật lực trong nhân dân...) vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ cho công cuộc đổi mới. Người cũng chỉ rõ, thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng: “Số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt việc tốt”. Bên cạnh hình thức tuyên dương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt, việc tốt để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Người cũng đề nghị xuất bản sách gương người tốt, việc tốt để phổ biến sâu rộng trong nhân dân, qua đó nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến mới. Mỗi khi biết tin tập thể và cá nhân đạt những thành tích cao, Người thường gửi thư biểu dương, khen ngợi và động viên kịp thời. Hàng ngàn bức thư của Người đến với các tập thể, cá nhân, từ các cụ già đến các cháu thiếu nhi, từ chiến sĩ ngoài mặt trận đến dân quân du kích… đã trở thành những phần thưởng tinh thần vô giá. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thi đua, khen thưởng 72 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Thi đua yêu nước đã mang lại nhiều thắng lợi và hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ chủ quyền đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì an ninh của Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Để tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng phù hợp với tình hình mới của đất nước, đồng thời để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 1998 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 (khóa VIII) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 (khóa XI) ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... Năm 2003, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng và sửa đổi bổ sung năm 2005, 2013. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để nhanh chóng đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào toàn bộ đời sống xã hội. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng xây dựng và ban hành thông tư, hướng dẫn, quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước và đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sĩ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời. Khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung thực hiện tốt. Việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới được tăng cường.   Có thể khẳng định, thi đua, khen thưởng đã và đang có ý nghĩa chính trị và tác dụng to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng đất nước. Để phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, cần thiết phải tập trung nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm đổi mới toàn diện phong trào thi đua và công tác khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Phương Thanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc

TĐKT - Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Người đi tìm hình của nước Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp). Cuộc hành trình gần mười năm sau đó đã đưa Hồ Chí Minh đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... Những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống trị. Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý luận với thực tế, tham gia hoạt động trong một số tổ chức chính trị - xã hội. Tháng 7/1920, Hồ Chí Minh tiếp cận, nghiên cứu “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển hướng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc quyết tâm đi theo chủ nghĩa Lênin và con đường của cách mạng Tháng Mười. Từ một người yêu nước, đến tháng 7/1920, Người đã trở thành người cộng sản yêu nước. Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. (Ảnh tư liệu). Ra đi tìm đường cứu một quốc gia là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng tìm thấy con đường ấy và điều quan trọng tiếp theo là bổ sung, hoàn thiện nó cho phù hợp với điều kiện cụ thể rồi đưa về áp dụng trong nước là việc khó gấp bội phần. Sau khi được tiếp thu đầy đủ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã ngày đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn dày công chuẩn bị về mặt tổ chức để huấn luyện, đào tạo cán bộ, từ các lớp huấn luyện do Người tiến hành ở Quảng Châu (Trung Quốc) tiến tới thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Chính những thanh niên trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã tham gia phong trào “vô sản hoá” để cùng ăn, cùng ở, lao động, đồng thời truyền bá lý luận Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn vào phong trào công nhân, giác ngộ họ và tổ chức họ đấu tranh cách mạng một cách tự giác. Thông qua phong trào “vô sản hóa”, lớp lớp thanh niên yêu nước được rèn luyện trong thực tiễn, giác ngộ lập trường giai cấp công nhân sâu sắc, hiểu rõ nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, tiến tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tạo điều kiện chín muồi và hợp quy luật cho sự ra đời của Đảng. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam. Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính” phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết, hoà bình lập lại ở Đông Dương, nhưng đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Lại một lần nữa với tinh thần và quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, từng bước đánh bại Chiến lược chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh, từ Đồng khởi đến Tổng tấn công Mậu Thân (1968), tiếp đó là Điện Biên Phủ trên không và cuối cùng là Tổng tấn công mùa xuân 1975, cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi. Miền Nam đã được giải phóng, đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, đang phát triển hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc (Ảnh tư liệu) Những thắng lợi vẻ vang đó gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nhân dân và xây dựng CNXH. Vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc, như Người đã tâm sự “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn “...ham muốn đến tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc “...tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Chính ham muốn và mục đích vô cùng cao đẹp ấy đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực vô cùng mãnh liệt, là điểm tựa giúp Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dẫn dắt nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phương Thanh

Khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết của toàn dân trong mọi thời đại

TĐKT - Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang vui mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên tất cả các lĩnh vực: Đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội; trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, học tập; trong thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và nhiều lĩnh vực khác, để vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những năm gần đây, đất nước liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện ở tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao… Tuy nhiên, từ ngày 23/1/2020, dịch Covid-19 được xác định ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chứng kiến các doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19  Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để cứu người thoát dịch; coi con người là vốn quý nhất, là trung tâm của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục; ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, địa phương tập trung triển khai, ứng phó và ngăn chặn dịch lây lan. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; các ban, bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ. Toàn lực lượng ngành Y tế, Quân đội, Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng đồng loạt ra quân, đoàn kết thống nhất, nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, bài bản, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Trong Lời kêu gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết “Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện với nhiều hình thức; vận động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước bằng mọi biện pháp, tập trung phòng, chống dịch bệnh. Ban Thường trực chủ động điều chỉnh kế hoạch, phân công công tác, tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến, ban hành nhiều văn bản tới Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, các tổ chức tôn giáo để thống nhất yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Hầu hết Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động; các tổ chức thành viên là các tổ chức tôn giáo đều có văn bản triển khai đến các chức sắc, chức việc, tín đồ về việc phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng. Ở các địa phương, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, triển khai tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, hộ gia đình với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, điển hình như MTTQ: Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra” kết hợp với vận động hỗ trợ phòng, chống dịch; thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc cho người nước ngoài trên địa bàn; thành phố Đà Nẵng phát 7.000 tờ khai báo y tế và 19.000 tờ rơi, vận động 1.667 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng kinh doanh, thành lập 171 Tổ phòng, chống dich bệnh tại khu dân cư; thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ, vận động linh mục, chức sắc, chức việc các nhà thờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bắc Ninh vận động người dân khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống nCovi; tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền việc kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tới cán bộ, công chức… Các tổ chức như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tuyên truyền, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, hướng dẫn Công đoàn trong các doanh nghiệp chủ động chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả dịch bệnh, khen thưởng, động viên, ghi nhận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức có thành tích trong phòng, chống dịch. Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng năng lực sản xuất, tìm thị trường mới, phát triển chuỗi cung ứng trong thị trường nội địa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thanh niên tạm hoãn hoặc giảm quy mô đám cưới; lắp đặt các trạm rửa tay dã chiến; tổ chức các hoạt động tình nguyện “Ngày làm việc tốt”; thành lập các Đội phản ứng nhanh; thực hiện "gõ cửa từng nhà" khai báo y tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin đến hội viên thông qua zalo, facebook; tổ chức tuyên truyền với 72.944 cuộc, phát trên 3,1 triệu tờ rơi, đăng gần 1,3 triệu tin, bài. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch cho gần 3 triệu hội viên; phát hành 145.000 bản tin nội bộ. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lồng ghép nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế trong các bài giảng, thuyết pháp; dừng tổ chức các khóa tu, thuyết pháp định kỳ và các sự kiện. Các thành viên, hội viên có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực y khoa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vận động các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động… Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tuyên truyền vận động nhân dân cách phòng, chống dịch Để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như cơ quan Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước những ngày sau đó đã được đón nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ phòng, chống dịch. Thông điệp của lòng yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ; thật xúc động khi được tiếp đón, tiếp nhận rất nhiều sự ủng hộ dù ít, dù nhiều từ tấm lòng của các cụ, các bác lớn tuổi đến các cháu thiếu nhi; từ những người có điều kiện kinh tế hay đang còn khó khăn; của các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế; các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đến các doanh nghiệp tư nhân; từ các thầy cô giáo đến các em học sinh; từ các chiến sĩ công an, quân đội đến huấn luyện viên bóng đá, các cầu thủ, nghệ sĩ và rất nhiều những cô bác, anh chị với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Tính từ khi phát động đến nay (29/4/2020), số tiền, hiện vật các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch được hơn 1.900 tỷ đồng (trong đó thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gần 914 tỷ đồng; tại 63 tỉnh, thành phố, tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó ủng hộ bằng tin nhắn thông qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia đầu số 1407 do Ban Thường trực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế phát động từ ngày 19/3/2020 đến nay được khoảng hơn 150 tỷ đồng). Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực đã chuyển tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời chuyển hiện vật tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để có thêm những đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại các địa điểm cách ly trên cả nước. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đó, đến nay, 18 ngày liên tiếp đất nước ta không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Với 271 ca nhiễm Covid-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đúng đắn, chi phí thấp, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được Covid-19. Thắng lợi bước đầu này đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó nổi bật là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ ngành ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương… đã vào cuộc quyết liệt, quyết đoán với thông điệp quan trọng là “chống dịch như chống giặc”, không ai đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Bộ Chính trị ngày 23/4/2020 và Chỉ thị số 19, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung nguồn lực, khắc phục hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau ổn định cuộc sống; lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội, nhân rộng những mô hình, sáng kiến, sáng tạo giúp cá nhân, gia đình, cộng đồng hay hợp tác xã, doanh nghiệp… vươn lên mạnh mẽ trong khó khăn, thử thách. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường nắm bắt tình hình khó khăn của các tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để chăm lo tốt hơn cho nhân dân. Đặc biệt, chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020) và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc hơn về sức mạnh lòng dân và tình nghĩa đồng bào, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về tính ưu việt, nhân văn của chế độ ta, về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Chúng ta tin tưởng rằng: Mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần khắc phục nhanh hậu quả của dịch Covid-19, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tạo khí thế mới trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thục Anh

Trang