Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Hải Dương
19/03/2024 - 15:19
BTĐKT - Sáng 18/3, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hải Dương. 

Dự buổi công bố quyết định có các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương được thanh tra; lãnh đạo, công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hải dương.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra, thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra.

Đồng chí Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của tỉnh Hải Dương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời ban hành các chính sách về thi đua, khen thưởng; triển khai và phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật, quy tắc quản lý, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học, Sáng kiến các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động theo quy chế. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao làm công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được đổi mới. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh, hiệu quả.

Tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa; nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của xã hội và sự tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đảm bảo chất lượng, chính xác, công khai và kịp thời, đúng người, đúng việc. Công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới; đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, đặc biệt là các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm… Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng. Quy trình, các bước xét khen thưởng đã được cụ thể hóa về tiêu chuẩn, thực hiện bình xét từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan theo quy định.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động, bám sát kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ, nội dung đã đề ra. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai quyết định thanh tra.

Trao đổi các nội dung về khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị tại báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp các phản ánh, ý kiến cụ thể liên quan đến triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nghiên cứu, trao đổi, thống nhất thực hiện.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất nội dung, chương trình, cách thức tiến hành thanh tra; giao Văn phòng UBND tỉnh  phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị tổ chức thực hiện, cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc theo yêu cầu, đảm bảo đúng quy định.

Phương Thanh