Diễn đàn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Đẩy mạnh thi đua nhằm đúng hướng chính

TĐKT - Trong cuộc đời mình, đồng chí Tôn Đức Thắng luôn là một tấm gương mẫu mực về tinh thần yêu nước, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Không chỉ là người tiên phong, lãnh đạo phong trào yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng chí còn là người có nhiều đóng góp làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng về thi đua yêu nước trở thành động lực của cuộc kháng chiến, kiến quốc. Những tư tưởng, quan điểm của đồng chí về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay. Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tham dự Đại hội Ba sẵn sàng toàn miền Bắc (ảnh tư liệu) Người khởi xướng phong trào công nhân Việt Nam Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, tại Cù Lao Ông Hổ, tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Từ những năm đầu thế kỷ XX, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, và đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong. Đồng chí là một trong những người công nhân Việt Nam đầu tiên hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Ngay khi còn là học sinh của Trường Bách nghệ Sài Gòn, cùng với việc học giỏi nhất trường, Tôn Đức Thắng còn là "người chỉ huy" nhiều cuộc bãi khóa để phản đối sự đàn áp dã man của thực dân Pháp đối với phong trào nông dân ở nhiều nơi. Năm 1916, Tôn Đức Thắng làm việc trên chiến hạm France. Tại đây, Tôn Đức Thắng đã tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm France ở Biển Đen vào ngày 20/4/1919 và sau đó bị trục xuất khỏi nước Pháp. Năm 1920, trở về Sài Gòn, Tôn Đức Thắng tích cực tham gia hoạt động nghiệp đoàn và phong trào của giai cấp công nhân, thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật ở Sài Gòn - hình thức tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ khi thành lập, Công hội đã liên tục lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn - Chợ Lớn, mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925). Trong những năm 1926 - 1927, Công hội Sài Gòn là cơ sở vững chắc cho sự hình thành và phát triển tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, không chỉ ở Sài Gòn mà trên cả xứ Nam kỳ. Khi Kỳ bộ Nam kỳ thành lập, đồng chí Tôn Đức Thắng được cử làm Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ, Bí thư Thành bộ Sài Gòn, phụ trách phong trào công nhân. Với chức trách được giao, đồng chí đã góp phần tích cực thúc đẩy việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Công hội do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập đã bắc nhịp cầu đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến với giai cấp công nhân, tạo thuận lợi cho việc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, một trong những người sáng lập tổ chức công đoàn của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là một trong các chiến sĩ lớp đầu của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. Những đóng góp to lớn đối với công tác thi đua, khen thưởng Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, với uy tín lớn lao trong Đảng, trong nhân dân và phẩm chất cách mạng, đạo đức trong sáng, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng. Ngày 1/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 195-SL thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương bao gồm các thành viên là các đại biểu Chính phủ, quốc hội và các đoàn thể nhân dân, đồng chí Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban. Trên cương vị công tác của mình, đồng chí Tôn Đức Thắng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng về thi đua yêu nước trở thành động lực của cuộc kháng chiến, kiến quốc. Ngay từ khi mới đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Vận động Thi đua ái quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng đã quan tâm đến việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để đảm bảo tốt việc thi đua, ngày 19/11/1948, Ban Vận động Thi đua ái quốc đã có công văn đệ trình lên Chính phủ đề nghị sửa đổi tổ chức thi đua ái quốc, kèm theo công văn là tài liệu về cải tiến tổ chức thi đua ái quốc, quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyền hạn, cách làm việc của Ban. Ban đã đặt ra các Tiểu ban: Thi đua, Kiểm tra, Chấm thi giúp cho Ban điều hành, định thể lệ thưởng, phạt công minh. Ngoài những hoạt động trên, Ban còn thành lập Tiểu ban tuyên truyền để cổ động thi đua, chú trọng việc ra báo tường, đặc san, sáng kiến trên mọi mặt công tác. Đối với việc khen thưởng, đồng chí Tôn Đức Thắng cho rằng: "Nên dè dặt hết sức trong sự phạt, thưởng, kỳ nào cũng thế. Nếu phần thưởng đến những nhóm hay người không thật đặc biệt xứng đáng thì làm cho nhân dân hiểu lầm là: “Thì gọi là cũng được rồi.” Làng và tỉnh tìm những phần thưởng trong khu vực mình. Các phần thưởng nên chỉ có tính cách tượng trưng mà tốn kém ít. Nên dùng những phần thưởng luân chuyển (ví dụ cờ hay biển), sau mỗi kỳ, người hay nhóm tích cực nhất trong mỗi ngành hay mỗi xã, mỗi tỉnh được giữ.” (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, “Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu”, NXB Văn học, 2013, tr425,426). Để đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, tại Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng, họp từ 21/1 đến 3/2/1950, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo, Trưởng Ban thi đua ái quốc Trung ương Tôn Đức Thắng đã đọc báo cáo:“Đẩy mạnh thi đua nhằm đúng hướng chính”. Với phương pháp tư duy nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật, đồng chí đã phê phán nghiêm khắc những khuyết điểm về lãnh đạo và tổ chức đã làm cho phong trào thi đua ít hiệu quả. “Vì thi đua nhiều mà không nhằm hướng chính nên phong trào thi đua thành loãng và dần dần trở nên bình thường” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001,t27). Đồng thời, đồng chí vạch rõ : “Hướng chính của thi đua ái quốc lúc này là động viên nhân lực, vật lực, tài lực để phục vụ tiền tuyến”. Những uốn nắn đó đã góp phần chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến lên một bước mới; góp phần vào sự lớn mạnh của cuộc kháng chiến đang bước vào giai đoạn mới. Tại Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952, với tư cách đại diện Ban Thường trực Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc, đồng chí đã căn dặn các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu: “Có được danh dự lớn lao này, các đồng chí tuyệt đối không được tự kiêu, tự mãn, có được vinh dự lớn lao này, các đồng chí lại càng phải ra sức thi đua ái quốc, ra sức học tập đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và gương thi đua của Hồ Chủ tịch, ra sức học tập huấn thị của Hồ Chủ tịch trong đại hội này. Các đồng chí càng phải ra sức học tập các bạn bè chung quanh, học tập nhân dân. Ở đây ra về, các đồng chí cần phải ra sức phổ biến những kinh nghiệm thi đua tổng kết được ở các hội nghị và ở đại hội này, để dìu dắt mọi người cùng thi đua, trở thành chiến sĩ thi đua như mình và hơn mình. Ra sức học tập, ra sức sản xuất và chiến đấu để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, phục vụ hòa bình thế giới, đó là nhiệm vụ của các đồng chí”. (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, “Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu”, NXB Văn học, 2013, tr63,64). Dù ở trên cương vị công tác nào, đồng chí cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các phong trào thi đua của các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (9/1969), đồng chí Tôn Đức Thắng được Quốc hội nhất trí bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa II, họp ở Hà Nội ngày 23/9/1969. Trên cương vị mới, đồng chí luôn luôn căn dặn, nhắc nhở, giáo dục cán bộ lãnh đạo các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở phải hết lòng vì dân, vì nước và luôn luôn phải coi dân là gốc vì sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Tiếp nối những tư tưởng, tâm huyết của đồng chí Tôn Đức Thắng, những năm qua cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, xây dựng ngành thi đua, khen thưởng ngày càng trưởng thành và phát triển. Ngành đã đóng góp tích cực vào sự đổi mới của đất nước, ngày càng khẳng định vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong việc ban hành những chủ trương, chính sách, pháp luật và thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực. Nhờ đó, phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú và thiết thực hơn, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đã góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề về xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế. Công tác khen thưởng đảm bảo khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; đã chú trọng việc phát hiện tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đồng chí - một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng chục năm đã trôi qua nhưng những tư tưởng của đồng chí Tôn Đức Thắng về thi đua yêu nước - thi đua phải nhằm đúng hướng chính, luôn luôn quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng - vẫn còn nguyên giá trị, là bài học kinh nghiệm quý báu đối với các thế hệ những người làm công tác thi đua, khen thưởng hôm nay và mai sau. Nguyệt Hà

Chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TĐKT - Sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 – 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã có nhiều nỗ lực, vượt lên khó khăn, gian khổ, kiên trì bám dân, bám cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phong trào đã có bước phát triển mới, sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, được đông đảo nhân dân ủng hộ, tích cực hưởng ứng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng thông qua việc liên kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban, ngành, đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần phòng ngừa, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đến nay, cả nước có hơn 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu là mô hình “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật tự”; mô hình “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” hay mô hình “Dòng họ, tộc tự quản về an ninh, trật tự”; “Tổ, nhóm liên gia tự quản về an ninh, trật tự”. Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ hàng vạn đối tượng, trong đó có những đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Xuất hiện hàng nghìn tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Hằng năm, hàng trăm xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị và trên phạm vi cả nước. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được tôn vinh tại Hội nghị. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng bộc lộ rõ nét, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Lực lượng Công an nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phát động. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào. Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở… Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, chọn lựa xây dựng những mô hình mới phù hợp. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ cơ sở có đủ năng lực tổ chức thực hiện phong trào. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nguyệt Hà

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ có nhiều giải pháp mạnh để bảo vệ quyền lợi người lao động

TĐKT - Mới đây, Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội đã có văn số 635/BHXH-KTTN gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và đề nghị không tổ chức bất kỳ hình thức tôn vinh, khen thưởng nào đối với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng có bài phỏng vấn ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ BHXH TP Hà Nội. Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ BHXH TP Hà Nội Nguyễn Dương Phóng viên: Thưa ông, các doanh nghiệp nợ BHXH từ 2 tháng trở lên đã ảnh hưởng và tác động như thế nào đến vấn đề thu – chi của BHXH TP Hà Nội? Ông Nguyễn Dương: Tính đến hết tháng 6/2018, Hà Nội có 16.985 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT với số tiền nợ phải tính lãi là 1.408,1 tỷ đồng, đã giảm 388,1 tỷ, tương đương 21,6 % so với cùng kỳ năm 2017 (Năm 2017 số tiền nợ phải tính lãi là 1796,2 tỷ đồng). Mặc dù số tiền nợ BHXH, BHYT đã giảm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của cả nước. Các doanh nghiệp (DN) nợ BHXH, BHYT đã vi phạm quy định tại Điều 86, Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. Việc nợ BHXH của doanh nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi phát sinh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Bên cạnh đó, DN nợ BHXH sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu – chi BHXH, ảnh hưởng đến việc hình thành và cân đối quỹ BHXH. Phóng Viên: Việc ban hành văn bản đã có tác động như thế nào đến các doanh nghiệp nợ BHXH và đến nay có bao nhiêu doanh nghiệp đã nộp BHXH? Ông Nguyễn Dương: Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, hàng tháng BHXH TP Hà Nội đã tiến hành phân tích, phân loại DN nợ, trên cơ sở đó phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố để thu hồi tiền nợ, đồng thời đã kiến nghị các sở, ban, ngành không đề xuất tôn vinh, khen thưởng đối với những doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT. Trong đó có Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Tháng 5/2018 vừa qua, BHXH thành phố đã gửi công văn số 635/BHXH-KTTN gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị phối hợp đôn đốc thu hồi nợ tại 99 doanh nghiệp thuộc Ban quản lý. Tính đến nay các doanh nghiệp đã nộp được trên 20 tỷ đồng tiền nợ. Như vậy, có thể nói rằng, sự phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất đã mang lại hiệu quả. Phóng viên: Ngoài việc ban hành văn bản này, BHXH thành phố còn giải pháp nào để khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố? Ông Nguyễn Dương: Để khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHXH thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Hàng tháng thực hiện phân tích, phân loại doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT theo loại hình sản xuất, kinh doanh, thời gian nợ, xác định nguyên nhân nợ. Trên cơ sở đó. đề xuất và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, trong đó, tập trung các đơn vị nợ phát sinh, nợ dưới 12 tháng. Yêu cầu cán bộ trực tiếp đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ dưới 12 tháng; tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Chủ động gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT để khắc phục nợ trước khi ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra. Tổ chức đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, đơn vị sử dụng lao động, tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, tháo gỡ các vướng mắc. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị mời các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT; doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động trên địa bàn đến làm việc yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền nợ BHXH, BHYT và đóng BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị nợ BHXH và các văn bản đôn đốc nợ BHXH trên địa bàn. Hướng dẫn các doanh nghiệp khó khăn về vốn có thể vay tiền Ngân hàng Vietcombank để đóng BHXH cho người lao động theo Hợp đồng (số 01082016 giữa BHXH Thành phố với Ngân hàng Vietcombank), hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Hướng dẫn đơn vị nợ BHXH, BHYT thực hiện Điểm 2, Khoản 3, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc người lao động tại các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN có đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, Hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ trên các phương tiện truyền thông, báo chí như: Báo, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Báo Kinh tế đô thị, Báo Hà Nội mới, Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố. Phối hợp với các sở, ngành tiếp tục thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND thành phố về thu nợ tiền BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với Công an thành phố tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với những doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông! Hồng Thiết (thực hiện)

Công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh quan liêu, đi vào thực chất

TĐKT - Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương  chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì phiên họp Theo dự thảo Báo cáo của Hội đồng TĐKT Trung ương, 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua được các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức thành công. Hội đồng TĐKT các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Công tác quản lý nhà nước về TĐKT được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT được tập trung thực hiện. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến. Chất lượng khen thưởng được nâng lên. Việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác đã có sự chuyển biến rõ nét ở các bộ, ngành, địa phương. 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã tiếp nhận 1.198 tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương. Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.120 tờ trình khen thưởng; thực hiện 1.213 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước cho 32.281 trường hợp, trong đó khen thưởng theo niên hạn là 15.644 trường hợp, Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 1.156 mẹ; 1.109 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ; 1.696 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 228 tập thể, cá nhân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận công tác TĐKT những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, đổi mới hình thức, nội dung phong phú bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức tốt, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số phong trào thi đua chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, có nơi còn hình thức nên hiệu quả chưa cao. Tiêu chí của một số phong trào thi đua còn chung chung, chưa đánh giá được tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị... Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với tinh thần không được thỏa mãn, chủ quan. Công tác TĐKT cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ. Phong trào thi đua phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phát huy dân chủ. Chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp. Khen thưởng phải kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với đơn vị cơ sở, người lao động, công nhân, nông dân, chiến sĩ… Tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên cả nước. Thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan, hình thức. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong TĐKT. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung tham mưu, hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua, khen thưởng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật TĐKT sửa đổi, Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, để trình Chính phủ ban hành... Nguyệt Hà

Nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân điển hình tiên tiến ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

TĐKT - Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của quân đội nói chung, Trường Sĩ quan Lục quân 2 nói riêng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có vai trò, ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng Nhà trường, quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nếu không có mô hình, ĐHTT thì phong trào thi đua chưa đạt được hiệu quả, chưa thực sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT, Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân ĐHTT 5 năm (2015 - 2020). Theo đó, các cơ quan, khoa, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, nhất là ĐHTT trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Nhà trường, những biện pháp bồi dưỡng và nhân ĐHTT của các cơ quan, khoa, đơn vị đã được phổ biến rộng rãi, nhân rộng trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, làm chuyển biến các mặt công tác, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.   Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, tác dụng của một số ĐHTT còn thấp, chưa tạo thành phong trào học tập, đuổi, vượt các gương ĐHTT trong các đợt thi đua. Một số cơ quan, khoa, đơn vị chưa chú trọng, nghiên cứu, xây dựng các mô hình, điển hình mới; phong trào thi đua đơn điệu. Nguyên nhân chính của thực trạng này là một số cơ quan, khoa, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc phát hiện, xây dựng, nhân  ĐHTT, khi xét khen thưởng mới “đi tìm ĐHTT”; nhận thức, trách nhiệm một số cấp ủy, đảng viên chưa cao; nội dung, hình thức xây dựng, nhân ĐHTT chưa phong phú, chậm đổi mới... Thực tiễn cho thấy, để có được nhiều ĐHTT, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng  ĐHTT. ĐHTT không có sẵn mà là kết quả của cả một quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiên trì, bền bỉ, thông qua hoạt động thực tiễn trong học tập, công tác, sinh hoạt hàng ngày và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Do đó, để không ngừng nâng cao hiệu quả xây dựng, nhân ĐHTT ở Nhà trường ta hiện nay, bài viết xin đề xuất một số biện pháp sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về việc xây dựng và nhân ĐHTT. Đây là nội dung biện pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng, nhân ĐHTT. Vì vậy, đảng ủy, các chi ủy, chi bộ khi ra nghị quyết lãnh đạo cần đánh giá đúng thực trạng ưu, khuyết điểm trong xây dựng, nhân ĐHTT, từ đó đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo chính xác, cụ thể, kịp thời. Mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong phong trào thi đua ở đơn vị. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng bộ, các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhất là việc xây dựng, nhân ĐHTT, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Cùng với việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cần tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần cơ bản của Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X); Chỉ thị số 692/CT-BQP, ngày 24/12/2010 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 510/KH-CT, ngày 22/4/2011; Hướng dẫn số 694/HD-CT, ngày 30/5/2011 của Tổng cục Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Nhà trường về xây dựng, nhân ĐHTT, gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, làm cho các cấp, các ngành và mọi người nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và phong trào TĐQT, tạo sự thống nhất cao trong toàn trường về vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, nhân ĐHTT, xem đây là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tự giác sống vì mọi người, sống vì tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Xây dựng động cơ thi đua trong sáng, đúng đắn, khơi dậy tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua trở thành những ĐHTT tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Hai là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức xây dựng, nhân ĐHTT  trong tổ chức phong trào TĐQT. Đây là việc làm thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính trị viên, người chỉ huy các tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho các ĐHTT luôn có sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Nhà trường. Nội dung xây dựng, nhân ĐHTT cần quán triệt và bám sát Hướng dẫn của Nhà trường, từ việc lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đến nhân rộng ĐHTT; yêu cầu phải đạt được tính thiết thực, sâu rộng, phát triển đều khắp và bao quát được toàn bộ các nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Đặc biệt ở các khoa, cần quan tâm các đồng chí giảng viên trực tiếp giảng dạy, có cường độ huấn luyện cao; xây dựng các ĐHTT phải nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo sự chuyển biến vững chắc tình hình đơn vị, nhất là phải chuyển biến mạnh về dân chủ, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Hình thức phải có tính uyển chuyển, linh hoạt, gắn với chủ đề của phong trào thi đua, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, nội dung thi đua chung của Nhà trường và của toàn quân.  Chú trọng đổi mới về phương pháp, tác phong công tác; khắc phục triệt để biểu hiện phô trương hình thức trong xây dựng, nhân ĐHTT. Khi tổ chức phong trào TĐQT cần kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm, gắn với các cuộc vận động lớn để các ĐHTT thể hiện hết khả năng phấn đấu vươn lên. Thường xuyên tổ chức tốt việc kiểm tra, chấm điểm thi đua theo kế hoạch và đột xuất. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để các ĐHTT trong phong trào thi đua liên tục được đổi mới và phát triển. Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tích cực tham gia xây dựng, nhân ĐHTT.   Các tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ) và hội đồng quân nhân các cấp trong Nhà trường có vai trò hết sức quan trọng đối với việc xây dựng, nhân ĐHTT. Các tổ chức quần chúng trong Nhà trường là lực lượng đông đảo nhất, chiếm gần 80% quân số, là lực lượng chủ yếu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó các tổ chức quần chúng vững mạnh là điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, các tổ chức quần chúng giúp lãnh đạo, chỉ huy tạo nguồn xây dựng những nhân tố mới, những ĐHTT để thúc đẩy phong trào TĐQT ngày càng phát triển. Do đó thông qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”... hướng hoạt động của các tổ chức quần chúng vào việc tuyên truyền vận động cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, nhân ĐHTT. Bốn là, làm tốt công tác rút kinh nghiệm, phát động phong trào thi đua noi gương, học tập, làm theo ĐHTT. Thông qua sơ, tổng kết phong trào TĐQT để kịp thời nêu gương các ĐHTT, có thể tổ chức cho các ĐHTT đến từng đơn vị phổ biến kinh nghiệm, kể chuyện phấn đấu, rèn luyện. Sau khi tuyên dương, nêu gương các ĐHTT, các cơ quan, khoa, đơn vị phải tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo, đuổi kịp và vượt các gương ĐHTT. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, lấy kết quả thi đua làm cơ sở để xét khen thưởng, phát huy tác dụng của khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua. Phong trào TĐQT của Nhà trường luôn gắn với việc xây dựng, nhân ĐHTT, đó là động cơ chính để phát huy cao độ sức lực, tài năng và trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, là việc làm thiết thực tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trần Chí Hùng  

Giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TĐKT – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), sáng 8/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.  Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.. Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc Hội thảo Ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng hơn 400 từ, song, đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua trong toàn quốc được phát động, mang lại hiệu quả thiết thực: Phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo Qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội để xây dựng đất nước. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, mang lại hiệu ứng lan tỏa rộng lớn toàn xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày tham luận Trong tham luận “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chỉ ra rằng: Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thực sự là nền tảng tư tưởng có giá trị to lớn trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cụ thể là trong việc sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư, quy chế, quy định hướng dẫn về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Từ hơn 90 tham luận gửi về ban tổ chức và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ và khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; là sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; là cơ ở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử bất hủ và những giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Mai Thảo

Khẳng định giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TĐKT - Sáng 6/6, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (KHXHNVQS) tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Đoàn Chủ tịch Hội thảo Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên lực lượng kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. Để triển khai và thực hiện Chỉ thị này, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện KHXHNVQS nêu rõ: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, xây dựng đất nước, mà còn có giá trị chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 70 năm đã trôi qua, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội. Mục đích của Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Viện; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu, bài tham luận đã phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc; bài học về phát huy động lực tinh thần của thi đua; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ trong thi đua; định hướng nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, đấu tranh tư tưởng lý luận, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đức Anh

Từ thi đua ái quốc đến thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn

TĐKT - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp Tạp chí Quốc phòng toàn dân  tổ chức Hội thảo "Từ thi đua ái quốc đến thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn". Tới dự, có: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Đoàn Chủ tịch Hội thảo Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn điểm lại những nét cơ bản nhất phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội nói riêng trong 70 năm thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác như động lực tinh thần, lời hiệu triệu toàn dân, toàn quân ta không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Người, hơn 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, “Cờ Ba nhất”, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ, và hiện nay là phong trào thi đua Quyết thắng. Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo đề dẫn Hội thảo Tuy mỗi giai đoạn cách mạng có tên gọi và nhiệm vụ khác nhau, song các phong trào thi đua trong quân đội luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo ra động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động, sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào thắng lợi trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn đơn vị anh hùng, đơn vị quyết thắng, các nhân anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, là những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại. Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của quân đội đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, luôn đồng hành và gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua của toàn quốc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn đã tạo sự tiến bộ mạnh mẽ, vững chắc trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác của toàn quân và từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị, củng cố trận địa tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi – sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội thảo Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và tấm gương mẫu mực trong thực hiện thi đua ái quốc của Người; sức lan tỏa của Lời kêu gọi trong đời sống xã hội lúc bấy giờ và trong tình hình hiện nay; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thi đua ái quốc nói chung, thi đua Quyết thắng nói riêng trong lịch sử và hiện tại, nhất là trước tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay; thi đua Quyết thắng là sự cụ thể hóa, sáng tạo từ thi đua ái quốc trong quân đội, việc gắn kết hai phong trào thi đua này trong thực tiễn; những tác động cả tích cực và tiêu cực hiện nay đến thi đua ái quốc và thi đua Quyết thắng. Các đại biểu cũng thảo luận về việc phát huy tinh thần của thi đua ái quốc vào tổ chức thi đua Quyết thắng trong quân đội hiện nay ra sao để phong trào thi đua Quyết thắng khẳng định đúng vị trí, vai trò của nó. Đặc biệt, trao đổi làm rõ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo cho phong trào thi đua Quyết thắng của ngành, đơn vị, địa phương mình như thế nào để mang lại hiệu quả thiết thực… Các tham luận tại Hội thảo thống nhất cho rằng, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang về giá trị lịch sử của Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với phát huy nguồn lực sức mạnh chính trị - tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua – khen thưởng, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào. Hai là, việc tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Các tham luận đều thống nhất rằng, phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề thi đua giai đoạn 2016 – 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các phong trào thi đua của đơn vị, ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội đã đề ra. Ba là, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của phong trào. Phương Thanh

Tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

TĐKT - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi bằng đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông đất nước thu về một mối, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó là thành quả của nhiều nhân tố hợp sức tạo thành, trong đó không thể không nói đến tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh ngoan cường, ý chí không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh của toàn thể dân tộc Việt Nam. Có thể kể đến hàng loạt những phong trào thi đua yêu nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước: Phong trào “Ba nhất” trong quân đội; phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp và thi đua hợp tác xã Thành Công trong thủ công nghiệp; phong trào “Hai tốt” trong giáo dục; phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong; phong trào “Ba đảm đang”; phong trào “Ba quyết tâm”…  Cùng với đó là phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” do Trung ương Cục miền Nam phát động ngày 25/3/1963 nhằm động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ; phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”…. Những phong trào thi đua yêu nước đó như lời hịch, lời hiệu triệu, kêu gọi, động viên tinh thần mọi người hãy gạt bỏ mọi lợi ích riêng tư, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, đấu tranh bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc vàng mà tiên tổ đã vun đắp, tạo dựng. Tất cả những phong trào đó đã tạo thành sức mạnh vô địch mà không vũ khí nào có thể ngăn được. Khát vọng thống nhất non song đất nước đã hoà quyện, thống nhất với ý chí quyết chiến, quyết thắng với quân thù, trở thành ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối cho các phong trào thi đua yêu nước đi đúng hướng và đúng mục đích của nó, đạt được những mục tiêu, nội dung mà các phong trào đề ra, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Có thể dễ dàng nhận thấy tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, góp phần bồi dưỡng và củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động; bồi dưỡng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực ở mọi người. Các phong trào ấy là động lực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; có tác dụng làm cho đường lối cách mạng nhanh chóng thấm sâu vào thực tiễn; qua đó góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân nâng cao giác ngộ cách mạng, trình độ văn hóa, kỹ thuật, năng lực chiến đấu, lao động sản xuất. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bộ đội có thêm sáng kiến về kỹ thuật - chiến thuật; công nhân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, vật liệu; nông dân phát triển thủy lợi, cải tiến nông cụ, khai hoang mở rộng diện tích; trí thức đóng góp kết quả nghiên cứu khoa học; thanh niên tăng thêm nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng xung phong chiến đấu; phụ nữ đảm đang việc nhà, xông pha việc nước; văn nghệ sĩ cho ra đời nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần cách mạng. Tinh thần, khí thế của các phong trào thi đua yêu nước Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã phát triển đến độ thăng hoa, rực rỡ, trở thành ngọn nguồn của mọi thắng lợi, đánh bại các cuộc hành quân, càn quét của địch, lập nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đúng 11h 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của ta đã húc đổ cánh cửa vào Dinh Độc lập và lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên nóc nhà của Dinh Độc lập đã báo hiệu cho sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khó khăn, gian khổ. Lời nguyện ước của Bác Hồ và cũng là mong muốn, khát vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc Việt Nam đã được thực hiện là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc - Nam sum họp một nhà”. 43 năm đã trôi qua nhưng tinh thần và sức sống của những phong trào thi đua yêu nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi không bao giờ phai, mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết, ý chí lao động, chiến đấu sục sôi, khẩn trương, tiếp thêm năng lượng, sức mạnh để con người vượt qua khó khăn, gian nguy, vươn lên giành thắng lợi trong chiến đấu và lao động sản xuất. Phát huy tinh thần đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay đã xuất hiện và có tác dụng tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân lao động. Tiêu biểu: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam  hội nhập và phát triển; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Phát huy tinh thần, khí thế của những phong trào thi đua trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, toàn thể dân tộc Việt Nam đã và đang dồn tâm sức, trí tuệ của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước; đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; cùng những chỉ tiêu, nội dung mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã đề ra.  Nguyễn Tú Anh  

Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

TĐKT - Thi đua ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2) là phong trào tự giác, sôi nổi, rộng khắp, sáng tạo, chủ động của mọi người, mọi tổ chức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao có chất lượng, hiệu quả cao. Nắm vững và thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua ở nhà trường hiện nay sẽ trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động thi đua của toàn trường . Thời gian qua, trên cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chi bộ, chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức phong trào thi đua. Do đó, phong trào thi đua ở nhà trường luôn sôi nổi, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và toàn trường, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, quá trình tổ chức phong trào thi đua ở nhà trường còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, chi bộ, chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chưa phát huy tốt vai trò tự giác của quần chúng. Thực hiện công khai, dân chủ, gắn kết giữa thi đua với khen thưởng có lúc, có nơi còn yếu, còn biểu hiện chạy theo thành tích, tuyệt đối hóa khen thưởng. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức. Thời gian tới, để phong trào thi đua ở Nhà trường có chất lượng, hiệu quả cao, cần nắm vững và thực hiện tốt một số vấn đề có tính nguyên tắc sau: Thứ nhất, xây dựng chỉ tiêu, nội dung thi đua phải gắn với quán triệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và toàn trường. Thi đua là biện pháp tổ chức thực hiện tích cực, chủ động của các cấp ủy, chi bộ, chủ trì trong phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của cá nhân, tập thể. Việc xác định phương hướng, nội dung, chỉ tiêu thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng các tổ chức. Khi nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng các tổ chức có sự phát triển, thì nội dung, chỉ tiêu thi đua cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức của mỗi cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Thứ hai, kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ, chủ trì với phát huy tính tự nguyện, tự giác của mọi cá nhân, mọi tổ chức. Hoạt động thi đua luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cấp. Mặt khác, thi đua đòi hỏi tính tự nguyện, tự giác, sáng tạo rất cao của mọi tổ chức, mọi cá nhân. Do đó, chỉ có sự kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, chủ trì với phát huy tính tự nguyện, tự giác cao của mọi người, mọi tổ chức thì thi đua mới mang lại hiệu quả thiết thực. Để thực hiện tốt vấn đề có tính nguyên tắc này, đòi hỏi các cấp ủy, chi bộ, chủ trì khi tổ chức thi đua phải quan tâm đến trình độ, năng lực, khả năng, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của mỗi con người, mỗi tổ chức. Phải có nghệ thuật vận động, giáo dục, thuyết phục để mọi người, mọi tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong phong trào thi đua, bảo đảm mỗi cá nhân, mỗi tổ chức làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ, có hiệu quả, tránh chồng chéo. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức trách nhiệm, đem hết tài năng, trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và hoàn thiện chính bản thân mỗi tổ chức, mỗi con người. Thứ ba, thực hiện tốt dân chủ, công khai, đoàn kết cùng phát triển trong thi đua. Dân chủ, công khai, đoàn kết cùng phát triển trong thi đua thể hiện bản chất của thi đua xã hội chủ nghĩa. Điều này phải được thực hiện ở mọi khâu, mọi giai đoạn thi đua, từ quán triệt, xác định nội dung, chỉ tiêu đến quá trình tổ chức thực hiện phong trào. Muốn vậy, quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải xây dựng quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động và quy chế chấm điểm thi đua chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, toàn diện; có thưởng, phạt (cộng, trừ) rõ ràng, phù hợp; bảo đảm mọi hoạt động của mỗi tập thể và cá nhân đều được đánh giá, chấm điểm một cách công bằng, công khai, rõ ràng. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, chi bộ, chủ trì phải duy trì thực hiện chặt chẽ quy chế; kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp, những điểm mới nảy sinh để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Do đó, các cấp ủy, chi bộ, chủ trì cần lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ, huy động tốt trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của mọi cá nhân, mọi tổ chức trong xây dựng quy chế, cần phải để mọi người, mọi tổ chức bàn bạc cụ thể, tạo sự nhất trí cao. Bên cạnh đó, tiêu chí của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cũng phải được xác định ngay từ khi chuẩn bị phát động thi đua năm học hoặc mỗi đợt thi đua, để mọi người, mọi tổ chức đăng ký phấn đấu.  Thứ tư, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thi đua và khen thưởng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thi đua là tiền đề của khen thưởng, khen thưởng là động lực của thi đua. Thi đua mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và tập thể, phản ánh sự thống nhất giữa lợi ích vật chất với lợi ích tinh thần, khích lệ sự nhiệt tình, hăng say lao động sáng tạo, không chỉ vì lợi ích riêng của mỗi người mà còn vì lợi ích của cả tập thể. Quá trình thi đua sẽ kích thích sự phát triển và bộc lộ tài năng của cá nhân và tập thể. Đồng thời, thông qua việc tặng thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình những phần thưởng xứng đáng, mang lại niềm vui về phẩm giá được tôn vinh và sự hài lòng về lợi ích vật chất, sẽ tạo ra động lực to lớn thúc đẩy thi đua. Thực tế cho thấy, chỉ khi nào kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng thì khi đó, thi đua mới có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Do đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Nếu tuyệt đối hóa thi đua, sẽ làm giảm hiệu quả kích thích động lực, tuyệt đối hóa khen thưởng sẽ tạo điều kiện cho bệnh thành tích phát triển. Cả hai khuynh hướng trên đều làm cho thi đua giảm hiệu lực. Trên cơ sở kết quả thi đua, tiến hành bình xét khen thưởng cần quán triệt tốt yêu cầu: Thành tích đến đâu, đề nghị khen thưởng đến đó. Bình xét khen thưởng phải khách quan, toàn diện, cụ thể, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, đúng tỉ lệ quy định. Kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, chống tuyệt đối hóa từng mặt, làm sai lệch bản chất của khen thưởng. Thứ năm, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Thông qua thi đua sẽ xuất hiện những tập thể cá nhân điển hình. Do đó cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền và phát động phong trào học tập, đuổi và vượt các điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Bên cạnh đó cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, ganh đua, chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm…, kìm hãm sự tiến bộ chung của mỗi cá nhân, tập thể. Thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc, bảo đảm cho phong trào thi đua ở Nhà trường thực sự là động lực, huy động tài năng, trí sáng tạo, năng lực thực tiễn của mọi tổ chức, mọi cá nhân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Do đó, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cần vận dụng phù hợp, sáng tạo để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, đầy sáng tạo của mỗi tổ chức, mỗi con người. Nguyễn Văn Bốn  

Trang