Diễn đàn

Quân đội nhân dân Việt Nam chung tay, chung sức vì một thế giới – một tương lai ngày mai tươi xanh

TĐKT - Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng trên các mặt báo và bảo vệ môi trường (BVMT) đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, một hoạt động có tính xã hội sâu sắc và nhận được sự quan tâm của mọi cấp, mọi ngành, mọi quốc gia trên thế giới. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, BVMT là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đã, đang được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trong toàn quân. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVMT trong quân đội là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe bộ đội và hiệu quả hoạt động quân sự, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiệm vụ BVMT của quân đội được đặt ra trên cơ sở tính chất đặc thù của hoạt động quân sự như đóng quân, canh phòng, huấn luyện, diễn tập; sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm vũ khí - khí tài quân dụng; niêm cất bảo quản vũ khí, khí tài, vật tư, trang thiết bị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật... Phạm vi hoạt động của các đơn vị quân đội rất rộng lớn: trên đất liền, trên không, trên sông, biển, biên giới, hải đảo...; các hoạt động quân sự đặc thù này đều có những tác động nhất định đến môi trường sinh thái ở những mức độ khác nhau. Do đó, quân đội phải là lực lượng trực tiếp BVMT khu vực đóng quân, khu vực sản xuất, sửa chữa quốc phòng, trong các hoạt động y dược, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và diễn tập... Bên cạnh đó, trước yêu cầu nhiệm vụ có bước phát triển mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định quân đội còn là lực lượng nòng cốt của Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ BVMT quốc gia như: Khắc phục hậu quả tồn lưu bom, mìn, chất độc hóa học đioxin sau chiến tranh và ứng cứu sự cố môi trường… Thực trạng công tác BVMT trong quân đội thời gian qua Với phương châm “Ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động BVMT”, trong những năm qua, công tác BVMT đã được các cấp, các ngành trong toàn quân quan tâm và thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về BVMT được các đơn vị đặc biệt coi trọng, với nhiều hình thức phong phú. Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản pháp quy và tổ chức triển khai học tập Luật BVMT, quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ BVMT trong quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân. Nhiều đơn vị đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm về BVMT, cuộc thi “Viết về môi trường trong quân đội”; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 5/6”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”; phát động thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp” giữa các đơn vị… Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMT không ngừng được đẩy mạnh. Theo số liệu báo cáo của Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng, từ năm 2005 đến nay đã có gần 200 công trình cấp Nhà nước và cấp Bộ Quốc phòng liên quan đến lĩnh vực BVMT được nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong thực tiễn như: Xử lý chất thải công nghệp, chất thải độc hại ở các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng; xử lý chất thải y tế ở các bệnh viện, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội… Bộ Quốc phòng đã triển khai, thành lập 3 trạm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quốc gia (Viện Hoá Học và Môi trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Hóa học; Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường biển - Quân chủng Hải quân; Viện Nhiệt đới môi trường - Viện Khoa học và công nghệ quân sự) nhằm kịp thời phát hiện, kiểm soát, giám sát ô nhiễm môi trường và triển khai các biện pháp xử lý sự cố môi trường. Một số đơn vị, nhà máy, cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự đã tiến hành quan trắc môi trường quân sự và tham gia quan trắc môi trường quốc gia, nghiên cứu công nghệ xử lý môi trường và triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng môi trường. Bộ Quốc phòng cũng luôn tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt với các nước ASEAN; xây dựng và tổ chức lực lượng làm nòng cốt trong phòng, chống thiên tai và khắc phục sự cố môi trường; tham gia tích cực công tác xử lý, khắc phục, cải tạo môi trường, rà phá bom mìn và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Đến nay các đơn vị hóa học đã điều tra được 283 huyện, quận, thị xã của 34 tỉnh và một số cụm kho, kho lớn của Tổng cục Kỹ thuật, các Quân khu: 4, 5, 7, 9; phát hiện, thu gom và xử lý hơn 344 tấn chất độc CS và vũ khí, đạn dược, phương tiện chứa chất độc CS (trong đó có hơn 160 tấn chất độc CS và trên 184 tấn vũ khí, đạn dược chứa CS). Các khu kinh tế quốc phòng đóng quân ở địa bàn biên giới đã trồng mới, chăm sóc và bảo vệ được hàng chục nghìn ha rừng, tạo thêm việc làm cho hàng chục ngàn lao động là nhân dân vùng cao, vùng xa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, tăng thu nhập cho dân cư, ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh… Những kết quả đạt được trong công tác BVMT của đơn vị quân đội đã góp phần cùng với các bộ, ngành và nhân dân giảm thiểu đảng kể tình trạng ô nhiễm, đảm bảo môi trường trong sạch cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường quốc gia. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác BVMT trong quân đội cũng đang gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện và còn tồn tại một số hạn chế như: Hoạt động môi trường quân sự còn thiếu quy hoạch tổng thể; việc xử lý một số sự cố môi trường bức xúc ở các đơn vị, cơ sở sản xuất quốc phòng, bệnh viện còn chậm; việc lồng ghép giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị với việc thực hiện Luật BVMT và các quy định BVMT khác của Nhà nước còn nhiều bất cập; trình độ trang thiết bị, công nghệ sản xuất quốc phòng nhìn chung còn lạc hậu, có nơi công nghệ sản xuất quá cũ nên đã phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường, thậm chí có chất thải quân sự gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; việc đầu tư các nguồn lực cho công tác BVMT chưa tương xứng; nguồn nhân lực chuyên trách cho công tác BVMT còn mỏng, chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm; công tác BVMT ở một số đơn vị vẫn chưa thực sự trở thành hoạt động thường xuyên và được coi trọng đúng mức; nhận thức về công tác BVMT của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và chiến sĩ có nơi còn hạn chế, chưa ngang tầm… Phát huy vai trò của quân đội với nhiệm vụ BVMT Trước yêu cầu nhiệm vụ có bước phát triển mới đặt ra việc phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả BVMT trong quân đội. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật BVMT 2014; Điều lệ công tác BVMT và ứng phó với biết đổi khí hậu của Quân đội nhân dân Việt Nam, năm 2015; Nghị quyết số 24-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Chiến lược bảo vệ môi trường của Bộ quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Văn kiện Đại hội XII của Đảng liên quan đến công tác BVMT và khắc phục thực trạng BVMT, các đơn vị trong toàn quân cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau: Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BVMT cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân; đưa nội dung BVMT thành chỉ tiêu thi đua ở các đơn vị. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng nắm chắc các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến BVMT, như: Luật BVMT, các nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ giao nhiệm vụ cho quân đội tham gia BVMT... Khẳng định BVMT đối với quân đội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên - “một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền về công tác BVMT thông qua: Tuyên truyền miệng, các hội thi, hội thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ…, lồng ghép giáo dục về BVMT trong các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mình. Phát động các phong trào thi đua xây dựng “doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; trồng cây gây rừng... Xây dựng, bồi dưỡng điển hình, kịp thời biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đạt chuẩn quốc tế về môi trường, đủ điều kiện cấp chứng chỉ ISO 14001/2004; kiên quyết đấu tranh phê phán những việc làm sai trái, những hành vi phá hoại môi trường sinh thái, thực hiện quy định “Người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền xử lý BVMT”. Trong chương trình, nội dung đào tạo của các nhà trường quân đội, với tư cách là những đơn vị cơ sở, cần chú ý lồng ghép với nội dung BVMT và tích cực đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường mẫu mực, trực quan sinh động, phục vụ cho quá trình học tập của học viên. Hai là, củng cố, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp quy và kiện toàn các tổ chức BVMT ở các đơn vị trong toàn quân. Thường xuyên nghiên cứu ban hành, cập nhật, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT theo thẩm quyền. Kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về hoạt động BVMT phù hợp với điều kiện hoạt động của các đơn vị cơ sở. Hoàn thiện hệ thống văn bản, pháp quy về BVMT, nhằm tạo ra hành lang pháp lý cần thiết bảo đảm cho các đơn vị cơ sở đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác BVMT. Nghiên cứu đặc điểm môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực đóng quân, dự báo những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của bộ đội, qua đó có biện pháp BVMT sát thực. Cơ quan chức năng cần biên soạn, cung cấp tài liệu cho công tác học tập, tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vấn đề môi trường cho các đơn vị cơ sở. Trong điều kiện không có cơ quan chuyên trách về công tác môi trường ở các đơn vị cơ sở, cần phải lồng ghép các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên theo chức trách với hoạt động BVMT một cách linh hoạt, sáng tạo. Ba là, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ BVMT trong tất cả các hoạt động quân sự ở các cơ quan, đơn vị. Với tính chất đặc thù của các đơn vị quân đội, trong tất cả các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất đều cần phải tính toán đến các tác động tiêu cực đến môi trường từ đó đặt ra các tiêu chí, nhiệm vụ BVMT. Với vai trò là lực lượng nòng cốt của Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ khắc phục sự cố BVMT quốc gia, quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom, mìn và vật nổ còn sót sau chiến tranh do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; gương mẫu đi đầu trong giữ gìn, bảo tồn, phục hồi tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học: trồng, bảo vệ rừng, cải tạo cảnh quan, phát triển các mô hình kinh tế kết hợp với quốc phòng; nghiên cứu các giải pháp phòng và chống khủng bố môi trường, phòng chỗng vũ khí hoá học, sinh học và hạt nhân… Bốn là, xây dựng các tiêu chí cụ thể về BVMT sinh thái đối với các khu vực sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm vũ khí, khí tài, trang bị và nơi ăn ở, sinh hoạt của các đơn vị cơ sở. Đây chính là hành lang pháp lý quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở. Việc thực hiện đầy đủ các tiêu chí về BVMT sinh thái là một nội dung thi đua, bình xét khen thưởng hàng năm của các đơn vị cơ sở. Năm là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, các chuyên gia về lĩnh vực BVMT. Các cơ quan chuyên môn cần tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện nội dung BVMT trong các nhà trường quân đội; liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục về lĩnh vực môi trường cả trong và ngoài nước. Các đơn vị trong toàn quân cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo với đào tạo lại đối với cán bộ làm công tác BVMT, đặc biệt là những cán bộ trẻ. Có nhiều chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật cao có kinh nghiệm trong thực tiễn, có nhiều đóng góp cho công tác BVMT. Sáu là, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ BVMT và nâng cao năng lực  quản lý Nhà nước về BVMT. Các cấp, ngành, đơn vị quân đội cần tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc, xử lý ô nhiễm môi trường, chất thải quân sự, sử dụng nguồn năng lượng sạch, xử lý nguồn nước theo công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng phát triển công nghệ phục vụ BVMT, ưu tiên giải quyết những yêu cầu bức bách về cải thiện chất lượng cung cấp nước sinh hoạt cho bộ đội, các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chuyển dịch các công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm sang công nghệ sạch và thân thiện môi trường; thực hiện điều tra cơ bản và quan trắc môi trường ở các trung tâm, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp quân đội. Xây dựng các trạm quan trắc môi trường thuộc Viện Hoá Học và Môi trường Quân sự; Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường biển; Viện Nhiệt đới môi trường đủ năng lực phục vụ công tác BVMT cho các hoạt động quân sự và BVMT quốc gia. Nâng cao năng lực tham gia hoạt động quan trắc và giám sát môi trường (chất độc hóa học, phóng xạ, môi trường biển) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và quốc gia. BVMT trong quân đội là vấn đề rất cấp thiết, là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, các đơn vị trong toàn quân cần quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung cơ bản về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cần kết hợp chặt chẽ với công tác BVMT; mở rộng hợp tác, tăng cường phối hợp hoạt động BVMT với các bộ, ngành, địa phương và quốc tế nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động BVMT ở đơn vị mình, phấn đấu xứng đáng là lực lượng nòng cốt, và thực sự xứng đáng với chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, tiên phong trong hoạt động BVMT, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nguyễn Đỗ Phú

Hội thảo “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”

TĐKT - Sáng 24/7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”. Hội thảo là sự kiện lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Dự Hội thảo có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. Toàn cảnh Hội thảo Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, từ khi thành lập đến nay, với những tên gọi phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cách mạng Việt Nam. Theo ông Bùi Văn Cường, trong bối cảnh mới, Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và lợi thế đang có, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tập trung đổi mới đồng bộ cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoàn thành tốt vai trò tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động, đồng thời là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị Việt Nam. "Trên cơ sở nhìn lại chặng đường 90 năm đã qua của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đúc rút các thành tựu, bài học kinh nghiệm đã đạt được, Hội thảo khoa học Quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển” tạo tiền đề vững chắc về lý luận, là một trong những cơ sở để tổ chức công đoàn vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới" - ông Bùi Văn Cường cho biết. Hội thảo được tổ chức thành 3 phiên với các chủ đề: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức Công đoàn Việt Nam; đóng góp xuất sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển; thời cơ, thách thức và những định hướng lớn đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các đại biểu đã tập trung phân tích, tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận, lịch sử về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; xác định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động, với việc xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và việc giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Hội thảo cũng khái quát và khẳng định những cống hiến nổi bật, những thành tựu xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân Việt Nam suốt 90 năm qua; hướng đến đánh giá cơ hội, thách thức và đề xuất định hướng, giải pháp quan trọng cho hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trải qua chặng đường vẻ vang 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được rèn luyện và vượt qua nhiều thử thách, các thế hệ công nhân và người lao động Việt Nam đã không ngừng cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng chiến đấu và cống hiến cả cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trước những biến đổi sâu sắc, nhanh chóng của bối cảnh quốc tế và đất nước, nhất là trước tác động của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tổ chức công đoàn cùng với giai cấp công nhân và người lao động đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất mới. Bối cảnh đó cũng đang đặt ra những yêu cầu mới cho sứ mệnh và vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho rằng, trải qua gần một thế kỷ, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, cùng với toàn dân tộc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho rằng, thời gian tới, tổ chức công đoàn cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân; tạo động lực cho công nhân phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; đổi mới hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn để nâng cao sức hấp dẫn, đoàn kết, vận động, tập hợp công nhân, mở rộng đối tượng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, cả khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức. Mai Thảo

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần – Biện pháp hiệu quả trong giáo dục cải tạo phạm nhân

TĐKT – Trại giam Thanh Lâm (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng – Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn vùng núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, cách xa trung tâm văn hóa, xã hội tỉnh gần 100 km, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục phạm nhân. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ công an, của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, Trại giam Thanh Lâm đã đổi thay về nhiều mặt, trong đó phải kể đến công tác thực hiện chế độ chính sách nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, giúp họ an tâm chấp hành án, tích cực lao động, học tập để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời.  Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người rất cần có tinh thần khích lệ, tạo đà làm việc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Song đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam thì món ăn tinh thần lớn nhất cho họ là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Với quan điểm “Thông đầu, ấm bụng, tâm an”, Đảng ủy, Ban giám thị đã đề ra Nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho phạm nhân. Quy mô giam giữ 5.000 phạm nhân, tại 6 phân trại, một khu sản xuất, các phân trại lại đóng xa trung tâm chỉ huy, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa lũ, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ huy điều hành, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo. Song, với tinh thần đoàn kết một lòng, từ lãnh đạo chỉ huy cho đến cán bộ, chiến sĩ, đã vượt qua những khó khăn để tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho phạm nhân. Do đặc thù riêng của đơn vị, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ kiểm tra, hướng dẫn các phân trại, khu sản xuất tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Với mục tiêu để mỗi bữa ăn của phạm nhân đảm bảo có chất, đủ định lượng, tại các cuộc họp, Đảng ủy đề ra biện pháp, cách thức và quy đổi những thực phẩm mà Nhà nước cấp phù hợp với thực tế, điều kiện của mỗi phân trại, khu sản xuất, như trích 3kg gạo từ chế độ 17kg/phạm nhân/tháng hoán đổi thành 3kg bột mỳ để tổ chức ăn sáng cho phạm nhân toàn trại bằng bánh mỳ, từ nước mắm quy đổi thành bột nêm, cá khô quy đổi thành trứng hoặc lạc, thịt lợn hoán đổi sang thịt gà… Trong một tuần ít nhất phạm nhân được ăn bữa trứng luộc, lạc rang, thịt lợn, cá tươi, đậu phụ. Đặc biệt trong các ngày lễ tết, với chế độ mà Nhà nước cấp, đơn vị đã tổ chức cho phạm nhân ăn theo đúng quy định như thịt gà, thịt lợn, canh măng xương hoặc miến, giò nạc, giò chả… Vì vậy trong các bữa ăn hàng ngày của phạm nhân đều có chất, đảm bảo sức khỏe cho họ lao động và cải tạo. Đại tá Nguyễn Đình Giang - Giám thị Trại giam Thanh Lâm trực tiếp kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, tiêu chuẩn ăn cho phạm nhân tại các phân trại Song song với công tác thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người tù, Trại giam Thanh Lâm còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thể thao cho phạm nhân. Vào dịp Tết Nguyên đán, Trại tổ chức cho phạm nhân thi gói “Bánh chưng xanh nhanh và đẹp”, “bày mâm ngũ quả ngày xuân”, thi “gói giò chả”, tổ chức cho phạm nhân hát tại hội trường phạm nhân, các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, cờ người… Vào các dịp ngày lễ 30/4, 1/5, tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng đá mini, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông giữa các phân trại, khu sản xuất. Bên cạnh đó, để khuyến khích những phạm nhân có năng khiếu, tăng cường sức khỏe và tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các nhân phạm nhân, các đội phạm nhân, giữa các phân trại, khu sản xuất, hàng năm đơn vị tổ chức Hội thao các môn như bóng chuyền, bóng đá mini, kéo co, co tay xà đơn, nhảy xa…, tổ chức thi viết báo tường vào dịp 19/5 ngày sinh nhật Bác Hồ, dịp quốc khánh 2/9, tổ chức thi viết về hình tượng người chiến sỹ cảnh sát trại giam vào dịp 7/11. Nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, đặc biệt là sự chia sẻ của phạm nhân, đơn vị đã lựa chọn trong hơn 3.460 lá thư trong phong trào “viết thư gửi lời xin lỗi” để biên tập thành ấn phẩm “Thư xin lỗi, con đường của sự hoàn lương” để chuyển vào thư viện cho phạm nhân toàn trại đọc. Mặt khác, chủ động sưu tầm các phim tài liệu về chiến thắng 30/4 ngày thống nhất đất nước, quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những phút giây cuối cùng của Bác, những câu chuyện có thật trong chương trình “Phía sau bản án”…. Bên cạnh đó, đơn vị tự xây dựng kịch bản về quá trình học tập, lao động, cải tạo, những gương phạm nhân cải tạo tiến bộ, những chia sẻ của người trong cuộc, sự cảm thông đùm bọc của gia đình làm phim phóng sự để chiếu cho toàn thể phạm nhân xem vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân, vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chấp hành án phạt tù hàng năm. Phạm nhân Trại giam Thanh Lâm chăm chú xem phóng sự về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9 Trại giam xác định Hội nghị gia đình phạm nhân là nhịp cầu của nhân ái, của sự cảm thông sẻ chia, thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng, qua đó tạo điều kiện cho gia đình, thân nhân phạm nhân hiểu, nhận thức và biết được đều kiện chấp hành án của con em mình, phối hợp với Trại giam giáo dục con em sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy, hàng năm Trại đều tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân ngay tại các phân trại. Các đơn vị có số lượng phạm nhân ít thì vào các dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chấp hành án phạt tù mời đại diện thân nhân gia đình đến dự. Tổ chức giao lưu bóng chuyền phạm nhân giữa các phân trại nhân dịp nghỉ lễ 30/4 -  01/5 Tục ngữ có câu “Tư tưởng không thông, vác bình tông cũng không nổi”, những ngày đầu tiên phạm nhân vào trại chấp hành án, trong họ sẽ có nhiều suy nghĩ, lo lắng, mặc cảm, thiếu tự tin. Thấu hiếu những điều đó, Đảng ủy Ban giám thị chỉ đạo Đội giáo dục hồ sơ, đội quản giáo tổ chức giáo dục công dân, tuyên truyền đường lối, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, các chế độ, định lượng, tiêu chuẩn, chế độ ăn, mặc, thăm gặp, liên lạc, khám, chữa bệnh, được nghỉ và vui chơi giải trí vào các dịp lễ tết… để từ đó họ an tâm tư tưởng, chấp hành bản án. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở tặng quà cho phạm nhân bản thân là thương binh, con liệt sĩ, con của Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 27/7. Tổ chức phát động cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng để trao tặng cho phạm nhân có điều kiện hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, không ai thăm nuôi. Phát động tinh thần tương thân, tương ái làm cho số phạm nhân có điều kiện tự trích tiền lưu ký của mình ủng hộ cho những phạm nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn, từ đó, giúp họ ăn năn hối cải, nhận tội lỗi của bản thân và định hướng cho mình con đường lao động cải tạo đúng đắn nhất, sớm về đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời. Công tác giáo dục phạm nhân là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đoàn kết thống nhất của cả tập thể. Đặc biệt, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách, quy trình công tác, các quy định của ngành. Bên cạnh đó phải quan tâm đến đời sống tinh thần cho mỗi phạm nhân, làm cho họ yên tâm tư tưởng, từ đó chấp hành tốt nội quy trại giam, tự giác lao động, học tập và rèn luyện. Đó cũng là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh an toàn trại giam trong mọi tình huống. Trung tá Lê Văn Thụ

Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại VietinBank và Viettel

TĐKT – Ngày 4/7, Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào do Cục trưởng Dia Lo - Chia Va làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinbBank) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel). Ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ TĐKT các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương phát biểu khai mạc chương trình làm việc tại VietinBank Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ TĐKT các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (Ban TĐKT Trung ương, Việt Nam) khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào luôn đặt công tác TĐKT có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc của cả hai dân tộc. Đồng thời, hai Nhà nước cũng luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với công tác TĐKT trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Đoàn cán bộ và lãnh đạo của Cục TĐKT nhà nước Lào sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT tại Việt Nam lần này với những nội dung chính: Nghiên cứu về chính sách khen thưởng, kinh nghiệm công tác tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác TĐKT và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này. Đồng thời, đoàn công tác cũng mong muốn tiếp nhận những đề xuất của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội về đề nghị khen thưởng của Nhà nước Lào đối với những tập thể, cá nhân của các đơn vị đã góp phần nhỏ bé của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc của nhân dân các bộ tộc Lào trước đây và hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dia Lo - Chia Va, Cục trưởng Cục TĐKT nhà nước Lào bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt, ấm cúng của ban lãnh đạo Vietinbank, Viettel. Mục đích chuyến đi của Đoàn nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực TĐKT của các bộ, ban, ngành. Tin tưởng rằng trong chuyến thăm, làm việc lần này, Đoàn sẽ thu hái được những kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho công việc khi trở về nước. Lãnh đạo VietinBank tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác Trao đổi với đoàn công tác, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc Khối Nhân sự VietinBank đã thông tin một số nét chính về lịch sử hình thành và phát triển cũng như tình hình hoạt động của VietinBank; đồng thời nêu bật những thành tựu, kết quả cũng như bài học của VietinBank trong thực hiện công tác TĐKT. Theo đó, năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, định hướng rất cụ thể, thường xuyên, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Ban Lãnh đạo VietinBank, công tác TĐKT toàn hệ thống đã đổi mới toàn diện và sâu sắc. Các hoạt động TĐKT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, khuyến khích và động viên được toàn thể cán bộ, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, lao động hăng say, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa hệ thống VietinBank hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao. Có thể nói, công tác TĐKT trong năm 2018 đã thực sự tạo động lực giúp hệ thống VietinBank đổi mới toàn diện và phát triển bền vững. Cục trưởng Cục TĐKT nhà nước Lào Dia Lo - Chia Va phát biểu trong buổi làm việc với Viettel Tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã giới thiệu với Đoàn phương pháp, cách làm công tác TĐKT tại Viettel. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân ở Viettel đã thực hiện phong trào thi đua với các cách làm sáng tạo, khác biệt. Mỗi phong trào thi đua đều gắn liền với kết quả đo đếm được, không khuếch trương, không hô khẩu hiệu. Các chủ đề, nội dung thi đua luôn được cụ thể hóa, ánh xạ vào văn hóa Viettel, luôn định hướng hành động và không ngừng đổi mới. Thượng tá Tào Đức Thắng cho biết: Ở Viettel, không có những lời phát động, kêu gọi chung chung mà thi đua phải thấm sâu vào từng người, thi đua là công việc hàng ngày, nhưng hôm nay tốt hơn hôm qua, mới hơn ngày hôm qua. Các khối thi đua được chia nhỏ theo tính chất nhiệm vụ tương đồng, thi đua không chỉ theo diện rộng, bề ngang mà còn theo chiều dọc, ngành dọc, theo từng lĩnh vực công tác. Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel giới thiệu với Đoàn phương pháp, cách làm công tác TĐKT tại Viettel. Đáng chú ý, trong triển khai thi đua, cùng với cách làm “từ trên xuống”, Viettel đã kết hợp “làm từ dưới lên”. Các đơn vị phía dưới sẽ chọn khâu đột phá, sát với thực tiễn đăng ký gửi về công ty của mình, các công ty lại đánh giá, chọn lọc rồi gửi về Tập đoàn phê duyệt, sau đó mới phát động. Viettel đã lượng hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào theo dõi kết quả thi đua đến từng tập thể, cá nhân làm cơ sở cho bình xét, tôn vinh, chính sách phúc lợi, quy hoạch, đào tạo cán bộ lâu dài. Một số những cách làm hiệu quả khác tại Viettel: Thi đua với “Mục tiêu cao, tìm đột phá, giải pháp mạnh”; thi đua làm “việc mới, việc khó”; thi đua tập trung vào cải thiện những việc còn yếu để nhanh chóng phát triển và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện thi đua “3 cùng”… Viettel theo đuổi quan điểm: Khen thưởng “công khai, công bằng”, “xứng tầm, xứng đáng”, khen phải kịp thời, trang trọng, có sức tôn vinh, lan tỏa rộng; thưởng phải tương xứng cống hiến, tạo động lực thôi thúc mỗi cá nhân, tập thể. Đoàn công tác Cục TĐKT nhà nước Lào, đại diện Ban TĐKT Trung ương và Tập đoàn Viettel chụp ảnh lưu niệm Tại các buổi làm việc, Đoàn cùng các đơn vị đã có những trao đổi, thảo luận nhằm học hỏi kinh nghiệm trong công tác TĐKT. Đại diện VietinBank mong muốn phía Cục TĐKT nói riêng và các cơ quan Nhà nước Lào nói chung tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ VietinBank Lào kinh doanh hiệu quả; đồng thời khẳng định VietinBank sẵn sàng hỗ trợ Cục TĐKT Lào trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác TĐKT. Nhân dịp này, đại diện Tập đoàn Viettel đề nghị Cục TĐKT nhà nước Lào xem xét, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước CHDCND Lào xét khen thưởng cho Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel và các cá nhân có công lao to lớn đóng góp cho sự phát triển của Công ty Unitel, công tác an sinh, xã hội cũng như tạo việc làm cho người dân Lào, góp phần giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia. Đề nghị Ban TĐKT Trung ương, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng tạo điều kiện giúp đỡ Viettel, đặc biệt là việc xem xét, khen thưởng đối với các công ty tại thị trường nước ngoài của Viettel. Phương Thanh

Hai nước Việt Nam và Lào hội đàm về công tác thi đua - khen thưởng

TĐKT – Sáng 2/7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào đã có buổi hội đàm về công tác TĐKT với Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam. Dự Hội đàm, đại diện phía Việt Nam, có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang. Đại diện phía Lào, có: Cục trưởng Cục TĐKT Dia Lo – Chia Va; Phó cục trưởng Cục TĐKT Onsy – Phou-Tha-Vong. Cùng dự có lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban TĐKT Trung ương; cán bộ, chuyên viên làm công tác TĐKT của nước CHDCND Lào. Hội đàm về công tác TĐKT Phát biểu chào mừng Hội đàm, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương khẳng định: Cùng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào, nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ban TĐKT Trung ương và Cục TĐKT nước CHDCND Lào ngày càng được củng cố bền chặt. Đặc biệt, ngày 22/5/2012, Ban TĐKT Trung ương và Cục TĐKT nước CHDCND Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó có nội dung trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào; hàng năm thay phiên nhau cử một đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại nước bạn. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội đàm Đồng chí Trần Thị Hà vui mừng chào đón các đại biểu, các cán bộ làm công tác TĐKT của 3 địa phương và các chuyên viên của Cục TĐKT nhà nước Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam lần này. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác phối hợp về TĐKT giữa hai nhà nước. Trong chuyến thăm, Ban TĐKT Trung ương sẽ bố trí để Đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác TĐKT, các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật của Nhà nước về TĐKT, việc tham mưu về TĐKT trong những năm qua...; bố trí đi thăm một số bộ, ngành và 2 địa phương là Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Thị Hà mong rằng qua trao đổi, Đoàn sẽ nắm bắt khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước Việt Nam và một số bộ, ngành địa phương, đặc biệt là công tác TĐKT thời gian qua của các đơn vị mà Đoàn tới thăm. Mong rằng thời gian làm việc tại các bộ, ngành địa phương sẽ giúp các Đoàn tìm hiểu, trao đổi được nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn việc tham mưu về công tác TĐKT với nhà nước Lào. Chúc chuyến đi tốt đẹp và tình đồng chí, hữu nghị giữa hai nhà nước và ngành TĐKT của hai nước ngày càng bền chặt. Ông Dia Lo - Chia Va, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào phát biểu tại Hội đàm Phát biểu tại Hội đàm, ông Dia Lo - Chia Va, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban TĐKT Trung ương đã dành cho Đoàn. Ông Dia Lo – Chia Va đề nghị Ban TĐKT Trung ương: Quan tâm tới việc lập danh sách, đề xuất khen thưởng cho các đơn vị, các tình nguyện viên Việt Nam tại Lào; quan tâm khen thưởng đối với cơ quan làm công tác TĐKT của hai nước; tổ chức tập huấn cho 5 – 10 cán bộ, chuyên viên của Lào về công tác TĐKT để phía Lào có thêm kinh nghiệm. Xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chân tình của Ban TĐKT Trung ương, ông Dia Lo – Chia Va mong muốn tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa hai đơn vị. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nói chung, tình đoàn kết giữa hai cơ quan làm công tác TĐKT ngày càng bền chặt, phát triển. Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Đại diện cơ quan làm công tác TĐKT của hai nước Việt Nam – Lào chụp ảnh lưu niệm Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của hai nước Việt Nam – Lào. * Sáng cùng ngày, Đoàn đã làm việc tại Bộ Nội vụ. Tiếp Đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Dia Lo - Chia Va cùng toàn thể đoàn công tác của Cục TĐKT nước CHDCND Lào tới thăm Việt Nam và làm việc tại Bộ Nội vụ, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp đoàn đại biểu của Cục TĐKT nhà nước Lào Điểm lại một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Nội vụ, mối quan hệ hợp tác giữa Ban TĐKT Trung ương (Bộ Nội vụ Việt Nam) với Cục TĐKT (Bộ Nội vụ Lào), Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị trong quá trình trao đổi, làm việc tại Việt Nam, các cán bộ trong Đoàn tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với công việc của Bộ Nội vụ của cả 2 nước, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi triển khai công việc trên thực tế và những kinh nghiệm giải quyết vấn đề vướng mắc đó để hai bên có thêm kinh nghiệm lựa chọn giải pháp, áp dụng, cùng chia sẻ công tác chuyên môn và học hỏi cùng nhau phát triển. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Nội vụ ngày càng phát triển. Chúc đoàn công tác đạt kết quả tốt đẹp trong chuyển thăm, làm việc tại Việt Nam lần này. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Theo chương trình, đoàn đại biểu Cục TĐKT nước CHDCND Lào sẽ làm việc tại Việt Nam từ ngày 1/7 – 8/7/2019. Đoàn sẽ tới thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Phương Thanh  

Thi đua Quyết thắng - Động lực thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội

TĐKT - Thanh niên quân đội là một lực lượng đông đảo của thanh niên Việt Nam, luôn xung kích trong mọi hoạt động, có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta, lớp lớp thế hệ thanh niên trong quân đội đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của dân tộc; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân viết nên những chiến công oanh liệt, tô thắm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thanh niên Quân đội luôn xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh… Tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội được bắt nguồn từ nhiều yếu tố, một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là từ các phong trào thi đua quyết thắng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” . Đối với thanh niên quân đội, Bác căn dặn: “Các cháu phải ra sức thi đua: Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng” . Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội ta, phong trào thi đua quyết thắng luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ, động viên lớp lớp thế hệ thanh niên quân đội xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, chiến đấu… lập nên những chiến công oanh liệt trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ quân đội, tạo cơ sở chính trị - tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội tiếp tục phát huy và khẳng định trong thực tiễn. Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên quân đội đã ra sức thi đua với nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Các phong trào thi đua đã động viên tuổi trẻ quân đội tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, thời gian gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời với nhiều tiến bộ như: Sản xuất thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo và Internet of Things (IoT)…, tuổi trẻ quân đội đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi như: “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Luyện quân, lập công, quyết thắng”… Các phong trào thi đua yêu nước vừa góp phần giáo dục truyền thống, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên trong quân đội; vừa là cơ hội để tuổi trẻ quân đội thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để khơi dậy mạnh mẽ và không ngừng phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào thi đua Quyết thắng. Coi trọng việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác khen thưởng; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Đặc biệt cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức (nhất là đoàn thanh niên), các lực lượng, các phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng. Lê Văn Nam 1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407. 2. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 243.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”

TĐKT - Sau hơn một năm phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy “nhiều nơi nhân dân, mà trước hết là cán bộ, chưa hiểu thật rõ ràng ý nghĩa của phong trào thi đua ái quốc” (1). Điều này dẫn đến một số khuyết điểm như cho rằng thi đua chỉ mang tính nhất thời, không có sự phối hợp, trao đổi lẫn nhau, phong trào thi đua xa rời với mục đích ban đầu đặt ra. Do vậy, tháng 8 năm 1949, trong “Lời kêu gọi thi đua chuẩn bị tổng phản công”, Người đã nhấn mạnh: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua” (2). Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/5/1957) (Ảnh tư liệu) Đây là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây, Người đã nói tới “nền tảng của thi đua” - một vấn đề rất cơ bản thuộc về cơ sở, gốc rễ của thi đua. Chính trên nền tảng này mà mọi cuộc thi đua sẽ được nảy sinh và diễn ra liên tục. Nền tảng của thi đua Người chỉ ra ở đây là “công việc hàng ngày”. Mỗi người trong xã hội đều có một vai trò, vị trí, công việc nhất định. Mỗi công việc đều có những đóng góp nhất định cho xã hội, đều là những hoạt động lao động sản xuất của con người và giúp cho xã hội loài người tồn tại và phát triển. Do vậy, dù là công việc đơn giản hay phức tạp, mang tầm quan trọng ít hay nhiều, người thực hiện nó đều phải có ý thức, có trách nhiệm để hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất có thể. Mỗi người, khi hoàn thành tốt những “công việc hàng ngày” của mình thì đã là những người tham gia tích cực và có hiệu quả trong phong trào thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân có tinh thần lao động, có ý thức trách nhiệm đối với công việc hàng ngày của mình. Người khen mỗi người dân làm việc tích cực, hăng hái thi đua trong khả năng, phạm vi mà mình chịu trách nhiệm: Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc. Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn. Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp. Đồng bào công nông thi đua sản xuất. Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh. Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân. Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”. Ngay cả đối với các cháu thiếu nhi, Người cũng dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.(3) Với Người, “bất cứ nấu bếp, quét nhà hay làm chủ tịch đều phải lao động cả, làm gì ích nước lợi dân là vẻ vang.”(4) và đã thi đua là phải làm cho tốt. Người chỉ bảo cụ thể, nêu những ví dụ hết sức điển hình để mọi người biết và áp dụng trong quá trình phấn đấu thi đua của mình: “Từ trước đến giờ ta vẫn ǎn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ǎn, mặc, ở cho sạch sẽ, cho hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng. Nay ta thi đua làm cho đất ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn. Mọi việc đều thi đua như vậy."(5)  Như vậy, thi đua không phải là cái gì quá khó khăn, cao xa như mọi người vẫn tưởng, mà thi đua chính là mỗi người có trách nhiệm với công việc, tìm mọi cách làm tốt và vượt mức (nếu có thể) công việc hàng ngày của chính mình. Thi đua không phải chỉ tiến hành, tổ chức đối với những việc lớn như sản xuất, chiến đấu, mà cả trong những công việc đơn giản, bình thường hàng ngày cũng cần phải thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta không nên coi thường những việc nhỏ. Tuy hiệu quả của mỗi việc đem lại có thể nhỏ, nhưng nhiều công việc nhỏ hàng ngày và nhiều người đều thi đua hàng ngày, thì hiệu quả đem lại sẽ rất lớn. Đây cũng là đòn bẩy, đột phá làm cho các mặt tích cực được chú ý phát hiện, nhân lên những việc làm tốt, những cách làm hay. Qua đó, các nội dung công việc trọng tâm, trọng yếu sẽ được hoàn thành tốt hơn. Công việc hàng ngày đều cần phải thi đua, nếu được tổ chức, phát động thành phong trào, có tổng kết, rút kinh nghiệm thì tác dụng và hiệu quả đem lại sẽ rất lớn. Đó cũng chính là lý do tháng 6/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mỗi người đều có thể học tập và làm theo. Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả... Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên, khuyến khích mọi người hăng hái làm những việc ích nước, lợi nhà. Trong thời đại hiện nay, vị trí, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thi đua vẫn không thay đổi, nhưng cách thức thi đua, các biện pháp để thực hành thi đua đã có nhiều bước đổi mới để theo kịp với sự phát triển xã hội. Nhưng, dù có thay đổi thế nào thì quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề thi đua đặc biệt là luận điểm “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua” vẫn luôn đúng đắn và phù hợp với mọi thời đại.       Hơn 70 năm qua, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.  Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công, ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi, chống giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Thanh niên thi đua “Năm xung phong”, “Ba sẵn sàng”; phụ nữ thi đua “Ba đảm đang”, thiếu nhi thi đua “Làm nghìn việc tốt”; quân đội thi đua “Ba nhất”; giáo viên, học sinh thi đua “dạy tốt, học tốt”; công nhân thi đua sản xuất “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”; nông dân thi đua làm thủy lợi, trồng cây, gây rừng… Trong giai đoạn hiện nay, các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2016 - 2020, các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan toả rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu là 4 phong trào thi đua trọng tâm, trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các phong trào đã được các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện, đặc biệt là được sự hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp thời kỳ Công nghiệp 4.0, an sinh xã hội được bền vững, nông nghiệp, nông thôn khởi sắc, tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập quốc tế. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương, đơn vị đều cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước thành những phong trào riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân đặt ra những mục tiêu của bản thân, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi người, thông qua công việc hàng ngày sẽ không ngừng hoàn thiện mình, vươn đến chân - thiện - mỹ. Cũng từ công việc hàng ngày mà lòng yêu nước được củng cố, vun trồng và phát triển. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Thi đua yêu nước không phải là cái gì chung chung, trừu tượng. Đó là những công việc rất cụ thể, thiết thực. Đó chính là những công việc hàng ngày của mỗi người, và thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn những công việc hàng ngày đó “chính là nền tảng của thi đua”. Nguyễn Văn Long (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) Tài liệu tham khảo: (1) Hồ Chí Minh Toàn tập, T. 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 658. (2) Hồ Chí Minh Toàn tập, T. 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 658. (3) Hồ Chí Minh Toàn tập, T. 6, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 571. (4) Hồ Chí Minh Toàn tập, T. 8, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 296. (5) Hồ Chí Minh Toàn tập, T. 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 658.

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương: Sơ kết và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2019, trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2019, tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây gọi là Khối Thi đua) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Khối Thi đua, đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên, đại diện lãnh đạo vụ (ban, phòng) và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên Khối Thi đua, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại diện 14 cơ quan trong Khối tập trung  khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như của các cơ quan thành viên trong Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan trong Khối đã tập trung chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng (nếu có). Từng chi bộ, đảng viên các cơ quan trong Khối phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo Khối Thi đua chủ trì Hội nghị. Các cơ quan báo chí là thành viên Khối Thi đua tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Do vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trong Khối về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế đã có bước chuyển biến tích cực. Tích cực tham gia tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công trong Chỉ thị số 34-CT/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa và chỉ đạo các trường chính trị cấp tỉnh đưa nội dung đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Khối Thi đua, các cơ quan thành viên của Khối đã nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Hằng năm, lãnh đạo Khối thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Lãnh đạo Khối, lãnh đạo các cơ quan thành viên Khối xem việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Các cơ quan báo chí của Khối đã quan tâm dành thời lượng, mở chuyên mục để tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong Khối, cũng như trong cả nước, tạo sự lan tỏa. Công tác khen thưởng của Khối và của các cơ quan thành viên được đổi mới, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Khối Thi đua, các thành viên trong Khối đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như các cơ quan thành viên trong Khối được kiện toàn một bước, được tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là những công chức, viên chức có năng lực, trình độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan trong Khối thường xuyên được bổ sung, kiện toàn theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đại diện lãnh đạo Khối Thi đua tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong tại xã Ea Kly. Bên cạnh những kết quả tích cực trên đây, thì thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW trong Khối những năm qua cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như của các cơ quan thành viên trong Khối còn một số hạn chế: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, có nơi, có lúc còn hình thức. Còn trường hợp khen thưởng chưa kịp thời; khen thưởng cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người lao động trực tiếp còn ít. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ... dẫn đến hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Hội nghị nhất trí giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - đơn vị Khối trưởng hoàn thiện báo cáo, tổng hợp, chắt lọc tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu để gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW. Sau Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, Khối đã tiến hành trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; nghe chuyên gia trình bày chuyên đề “Một số giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới”; kiểm điểm, sơ bộ đánh giá lại các công việc, các hoạt động mà Khối đã hoàn thành trong những tháng đầu năm 2019. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan thành viên được phân công chủ trì các công việc, hoạt động tiếp theo của Khối khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Đồng thời, hưởng ứng việc Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Khối nhất trí bổ sung vào kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 nội dung: Khối sẽ tổ chức cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa về chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nhân dịp này, Khối Thi đua triển khai chương trình an sinh xã hội, về thăm xã nông thôn mới Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây lãnh đạo Khối Thi đua đã tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; 10 phần quà cho các cựu thanh niên xung phong của xã, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; tặng Quỹ Khuyến học của xã 5.000.000 đồng. Vũ Hòa

Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ - Nhận thức và hành động”

TĐKT - Sáng 7/6, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Kinh tế tổ chức Chương trình Hội thảo khoa học “Tổ chức đào tạo theo tín chỉ – Nhận thức và hành động”. Toàn cảnh Hội thảo Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ (gọi tắt là Hệ thống tín chỉ) là một phương thức đào tạo tiên tiến trong nền giáo dục của nhiều quốc gia và trên thế giới. Nó còn được gọi là học chế tín chỉ để phân biệt với các phương pháp đào tạo ra đời trước nó như học chế niên chế, học chế học phần. Trên thế giới, phương pháp này được áp dụng ở cả giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Phương thức đào tạo theo tín chỉ lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng, được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Phương thức đào tạo theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về môn học, thời gian học, sinh viên được cấp bằng khi đã tích lũy được đầy đủ số lượng tín chỉ do trường đại học quy định; do vậy họ có thể hoàn thành những điều kiện để được cấp bằng tùy theo khả năng và nguồn lực (thời lực, tài lực, sức khỏe...) của mình. GS.TS Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội thảo.  Ảnh: Huy Thuyết (TTTT) Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra đánh giá tổng quát về phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ: “Theo tôi được biết, tín chỉ là 1 phương thức quản lý người học bằng công nghệ từ các nước Âu, Mỹ cách đây 40 năm và du nhập vào Việt Nam được 20 năm trở lại đây, tuy nhiên chưa được quan tâm lắm. Có thể nói đây là một hình thức học tập đạt hiệu quả cao và theo kịp các nước trên thế giới. Tôi rất hoan nghênh Khoa Kinh tế đã có một sáng kiến vô cùng thuyết phục này. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi mặt để chào đón hệ thống tín chỉ đến với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội...” TS Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huy Thuyết (TTTT) TS Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cũng đưa ra tổng quan về đào tạo theo hệ thống tín chỉ: “...Ở Việt Nam nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 đã nêu rõ: “ Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và nước ngoài”. Theo chủ trương của Bộ GDĐT, năm 2011 là hạn cuối cùng để các trường liên quan phải chuyển đổi sang đào tạo tín chỉ. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện thí điểm ở một số trường đại học trên cả nước, có không ít những vấn đề đặt ra. Vì vậy, sau khi tổng kết rút kinh nghiệm khi thực hiện Quy chế 43 thì Bộ GDĐT ban hành Quy chế số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế số 43 và có văn bản Hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/4/2014 hợp nhất 2 Quy chế 43 và 57...” GS.TS Tô Xuân Dân – Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế đã nêu ra vai trò của giảng viên trong phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ: “...Trong phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên được lấy là trung tâm của quá trình đào tạo thì giảng viên là lực lượng quyết định toàn bộ quá trình tổ chức và triển khai thành công phương pháp đào tạo này. Giảng viên cần thay đổi quan niệm về đào tạo, dẫn đến thay đổi về phương pháp dạy học. Ngoài ra giảng viên cần phải chuẩn bị đầy đủ về nghiệp vụ sư phạm phù hợp với tinh thần của nền sư phạm tích cực, phải thay đổi định kỳ giáo trình và đầu tư nhiều thời gian để tự nghiên cứu sinh viên...”                                                                                                    Thu Hồng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững

TĐKT – Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững”. Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững” Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn coi nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Lãnh đạo Học viện luôn quan tâm, sâu sát và có những động viên kịp thời với hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa, các nhóm nghiên cứu mạnh. Hội thảo là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam (24/5/1959 – 24/5/2019). Hội thảo được tổ chức với mục đích nghiên cứu để tiếp tục thừa nhận và khẳng định những giá trị to lớn trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp và quan trọng hơn là hướng tới vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong bối cảnh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. Tại Hội thảo, các nhà khoa học đến từ các tổ chức, viện nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng đã tập trung ý kiến thảo luận về các khía cạnh: Nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nền nông nghiệp; nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp bền vững; nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam… Tham luận tại Hội thảo, TS. Bùi Thanh Tuấn, Cục khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an khẳng định, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp là hệ thống những quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc được rút ra từ thực tiễn cách mạng; từ sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc của dân tộc và trí tuệ của thời đại nhằm xây dựng và phát triển nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất manh mún, lạc hậu tiến dần lên nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; có khả năng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Tư tưởng của Người về phát triển nông nghiệp trở thành kim chỉ nam cho hành động, đã và đang được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng, phát triển nền nông nghiệp ở Việt Nam. Người coi phát triển nông nghiệp là nhân tố đầu tiên, là cội nguồn giải quyết mọi vấn đề xã hội. Người từng nói “Vì nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Người đặc biệt coi trọng phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, để không ngừng đáp ứng được nhu cầu cái ăn, cái mặc và cải thiện đời sống người nông dân và để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Theo TS. Bùi Thanh Tuấn, phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam theo tư tưởng của Người cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và cải thiện đời sống nông dân; đồng thời giải quyết vấn đề dư thừa lao động hay thời điểm nông nhàn trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người dân cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần…. Theo TS. Lê Thị Lý, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, để nước ta trở thành nước có nền nông nghiệp phát triển bền vững, cần quan tâm đến nhiều vấn đề, trong đó, người nông dân Việt Nam phải thay đổi thói quen và tập quán sản xuất cũ manh mún và đơn lẻ, tự nguyện và cần gia nhập các chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn xác định để được Nhà nước bảo vệ trong cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác. Người nông dân cũng cần được đào tạo về kiến thức nông nghiệp, kỹ năng lao động… để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn cho sức khỏe con người, bảo vệ môi trường trong mọi khâu của quá trình sản xuất. … Tại Hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi, bàn về nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam hiện nay; việc sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định…. Ông Ma Quang Trung, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, người chủ trì Hội thảo đánh giá: Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo sẽ giúp Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền nông nghiệp nói chung rút ra được các kết luận quan trọng về vai trò của các tác nhân xã hội, bên cạnh các tác nhân kinh tế đối với sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Mai Thảo  

Trang