Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc

TĐKT – Ngày 10/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Tạp chí Thi đua Khen thưởng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Thưa toàn thể Đại hội, Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội chúng ta đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025, các Báo cáo tham luận, phát biểu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc và đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đại hội chúng ta thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những thành tựu đó là nền tảng để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn vì một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Chúng ta đánh giá cao, cảm phục và thực sự xúc động trước những việc làm, hành động cao đẹp và thành tích xuất sắc của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo tại Đại hội cũng như rất nhiều những tấm gương, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, mọi vùng miền của đất nước đang ngày đêm nỗ lực, hăng say lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không có điều kiện về dự Đại hội. Đặc biệt, chúng ta thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những công lao to lớn, sự hy sinh quên mình của biết bao cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, bác sỹ, y tá, công nhân, nông dân và các lực lượng chức năng trong công tác chống đại dịch Covid-19; phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở, hỗ trợ đồng bào, cứu hộ người dân bị nạn, ổn định đời sống nhân dân... Trong những lúc gian nguy, thử thách, khó khăn nhất, chúng ta càng thấy ngời sáng tình đồng bào - đồng chí - đồng đội thật nghĩa tình, thắm thiết. Qua đó khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị nhân văn trường tồn của dân tộc ta. Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Thưa toàn thể Đại hội, Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác, liên kết phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác lớn trong khu vực, trên biển tiếp tục diễn ra gay gắt. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Ở trong nước, sau gần 35 năm đổi mới, thế và lực của ta đã lớn mạnh hơn nhiều; kinh tế vĩ mô ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; tình hình chính trị - xã hội ổn định; vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu đang hiện hữu; nguồn lực còn hạn hẹp trong khi phải đáp ứng cùng lúc các yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... Những tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, khốc liệt. Từ đó, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn, thách thức hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Vì vậy, chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung sau: Thứ nhất, thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các Ban, Bộ, ngành Trung ương thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đảm bảo khả thi, hiệu quả, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Các địa phương thi đua xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi, mang tính đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thứ hai, thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam. Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới, lĩnh vực mới. Trong thời gian đầu của giai đoạn 2021-2025 khi còn dịch bệnh, cần tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid 19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vắc-xin và giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vắc xin phòng dịch sớm nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào phong phú khác, đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản, về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và tổ quốc. Xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Thứ tư, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thi đua xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế trọng điểm. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, công nghệ cao. Thi đua xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, phát huy vai trò dẫn dắt trong ASEAN; nâng cao tiếng nói và đóng góp tại Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác khu vực quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội do hội nhập mang lại, nhất là 14 Hiệp định FTA thế hệ mới đã ký kết. Không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước. Trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" năm 1948, Bác Hồ đã nêu rất cụ thể, rất bình dị, dễ hiểu về công tác thi đua: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia công việc, Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, Đồng bào công nông thi đua sản xuất, Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,…Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc.” Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước với hình thức, nội dung thi đua gần gũi, thiết thực và ý nghĩa như lời dạy sâu sắc của Người. Thưa toàn thể Đại hội, Sau Đại hội hôm nay, tôi đề nghị các Ban, Bộ ngành Trung ương, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trước mắt, chúng ta tổ chức đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời điểm hiện nay, khi còn dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chúng ta cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid 19, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vắc xin và giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vắc xin phòng dịch sớm nhất. Với tinh thần đó, xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập được nhiều thành tích mới. Xin trân trọng cảm ơn.

Thi đua, khen thưởng là động lực để xây dựng con người mới

TĐKT - Ngày 10/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Thi đua Khen thưởng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, Hôm nay, trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - một sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, một dấu mốc trên con đường phát triển của phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý và hơn 2000 đại biểu đại diện cho các tập thể, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước đã về dự Đại hội. Tôi cũng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang ngày đêm lao động hăng say, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta. Thưa quý vị đại biểu, Thưa các đồng chí, Chúng ta đều biết, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô vàn khó khăn, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Người đã căn dặn: "Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Sự thành công trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong hơn 70 năm qua đã khẳng định giá trị đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Có thể nói, mọi thành quả của cách mạng nước ta đều gắn liền với việc tổ chức hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước. Trải qua chặng đường dài lịch sử xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua Ái quốc luôn phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp; đã cổ vũ, động viên cả dân tộc nỗ lực thi đua thể hiện lòng yêu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các phong trào thi đua quy mô toàn quốc, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương đều có những phong trào thi đua, với nhiều hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, động viên và lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Trong 5 năm qua, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong năm 2020, đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường; đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thị trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão, lũ đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng nhờ có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức hợp lý nhất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nước ta đã được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch, đạt tăng trưởng dự kiến từ 2,5 đến 3% trong năm 2020. Văn hóa, xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được triển khai tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hoà bình được bảo đảm. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ngành, các cấp, các địa phương có các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tiêu biểu là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"; "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Dạy tốt, học tốt"; phong trào thi đua "Quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Dân vận khéo"; "Ngày vì người nghèo"; phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia… Đặc biệt là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để lại ai ở phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở"… Nhiều bộ, ban, ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội và của nhân dân vào xây dựng quê hương, đất nước, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền của Tổ quốc. Đó là những tấm gương lao động điển hình trên các công trình xây dựng, trong các nhà máy, đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như trên các mặt trận văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục,… Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tài năng, sáng tạo, có đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật, làm lợi cho đất nước… Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, hải quan, kiểm lâm sẵn sàng hy sinh trên mặt trận phòng, chống tội phạm, lâm tặc, buôn lậu… Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo ra khí thế mới, động lực mới cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2015 - 2020; chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của cả nước. Thưa các đồng chí, Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng cũng còn một số hạn chế như trong báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã đánh giá, trong đó hạn chế lớn nhất là còn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập, áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm. Công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen bậc cao; tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục. Tôi cho rằng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-  Khen thưởng các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và những cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần suy nghĩ và đề cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện để từ đó đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý Nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới. Thưa các đồng chí, Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu tiếp tục giảm; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Ở trong nước, chúng ta được kế thừa thành tựu của 35 năm đổi mới, thế và lực của ta ngày càng lớn mạnh; kinh tế vĩ mô ổn định, các hiệp định thương mại thế hệ mới với các nước và tổ chức quốc tế, đặc biệt là với Liên minh châu Âu mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển; niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều, nhất là việc tái lây nhiễm trở lại và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; tác động, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu so với các nước phát triển; nguồn lực còn hạn hẹp trong khi phải đáp ứng cùng một lúc các yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua phải có phương hướng đúng và vững"; "Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc", phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu… để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Trong bối cảnh đó, tôi thống nhất với những chủ trương, giải pháp đã nêu trong Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề chủ yếu sau: Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi; bảo đảm hài hòa các lợi ích: Lợi ích của người lao động; lợi ích của bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; lợi ích của xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm và cụ thể hóa bằng các quy định về việc khen thưởng qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng kịp thời. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới. Tránh hình thức. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Chiến sĩ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm chính, là những người tôi trung thành của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc". Sau Đại hội, tôi đề nghị hơn 2000 đại biểu là điển hình tiên tiến, anh hùng, chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay, hãy tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội. Năm là, thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Vì vậy, cần hết sức chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn, năng lực phát hiện và tổ chức thực hiện của đội ngũ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua. Đặc biệt là cần hết sức công tâm, khách quan, trong sáng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thưa các đồng chí, Thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị. Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và luôn là những tấm gương sáng cho mọi người và toàn xã hội noi theo. Chúc phong trào thi đua của chúng ta tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa. Trân trọng cảm ơn.

Tường thuật trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

TĐKT - Sáng 10/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Có 2.300 đại biểu về dự Đại hội, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu. Tạp chí Thi đua Khen thưởng Trung ương tường thuật trực tuyến sự kiện quan trọng này. Chương trình trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 ghi nhận sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Công ty CP Truyền thông Văn hóa và Sức khỏe Toàn cầu (HCG) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tinh thần thi đua vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng. Toàn cảnh Đại hội Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X… Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội (ảnh VGP) Đặc biệt, Đại hội vui mừng được đón các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân Nhân dân, Ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua. Đây là những tấm gương điển hình, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy với nhiều nội dung phong phú, sinh động, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tiếng hát át tiếng bom”. Chúng ta thấy nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực… Có thể nói, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, khơi dậy được tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc ý chí mạnh mẽ, khát vọng hùng cường của dân tộc ta. Thi đua giờ đây trở thành điều rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tinh thần thi đua vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển. Điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong 5 năm qua gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, đoàn thể, doanh nghiệp..., Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả quý báu mà cha ông ta bao thế hệ đã giành được trong suốt 72 năm qua. Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh báo cáo tại Đại hội Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương cho biết: Nhận thức được vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước", Đảng, Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT và phát động các phong trào thi đua mới thiết thực, hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tiếp tục phát triển sâu rộng, nhất là từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, kiểm soát được đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của cả nước, được các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong đó, phong trào có hiệu quả thiết thực nhất và để lại dấu ấn, làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của nông thôn Việt Nam trong thời gian qua là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với nhiều mô hình mới, sáng tạo được thực hiện hiệu quả từ một đến một vài địa phương đã lan tỏa ra cả nước như: Mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) xuất phát từ tỉnh Quảng Ninh được nhân rộng thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020; mô hình “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu” tại tỉnh Hà Tĩnh... Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn xã hội, người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong 10 năm, đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương, góp phần về đích sớm gần 2 năm các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Đã có 61% xã, 26% đơn vị cấp huyện và 12 tỉnh, thành phố có 100% xã về đích nông thôn mới; một số nơi đã xây dựng được mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đang nhân rộng để phấn đấu đến 2025 đạt 10% số xã nông thôn mới kiểu mẫu như dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình đã được triển khai ở tất cả các vùng, miền, địa phương trong cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 3%; so với đầu nhiệm kỳ có 32,5% xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 50% huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai hiệu quả, khuyến khích khởi nghiệp, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Trong 5 năm qua, có hơn 630.000 doanh nghiệp thành lập mới và ngày càng nhiều các doanh nghiệp đạt các danh hiệu "Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ công nhận Thương hiệu quốc gia", "Doanh nghiệp vì người lao động"... Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là điểm nổi bật trong 5 năm qua, góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển. Ban TĐKT Trung ương cũng như các ban, bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng; giới thiệu, gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt... Qua đó, góp phần khích lệ, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến. Trong 5 năm qua, đã khen tặng 343.727 Huân, Huy chương; 25.920 danh hiệu vinh dự Nhà nước (trong đó bao gồm cả Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân ưu tú, nhân dân); 28 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 73 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 308 Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và 380 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Tại Đại hội này, có 2020 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đại diện cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng trong nhiệm kỳ qua. Trong đó 60% là những người trực tiếp đang lao động, học tập trên cá lĩnh vực; 24% đại biểu nữ; 19,5% đại biểu trẻ và 9,5% đại biểu các dân tộc thiểu số. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của đất nước trong 5 năm qua. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2015 - 2020, chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội, những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của cả nước. Đồng thời khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các loại hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu, để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm thực hiện: Một là, phải tiếp tục quán triệt triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác TĐKT thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác TĐKT. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác TĐKT của các thành viên Hội đồng TĐKT ở các cấp. Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích: Lợi ích của người lao động, lợi ích của bộ, ban, ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của cả xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm và cụ thể bằng các quy định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng những người trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời, khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới. Tránh hình thức. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chiến sĩ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, là những người tôi trung thành của nhân dân, là những người con hiếu của Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau Đại hội này, hơn 2000 đại biểu là điển hình, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Năm là, thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Vì vậy, cần hết sức chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn, năng lực phát hiện và tổ chức thực hiện của đội ngũ thành viên Hội đồng TĐKT, cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác TĐKT. Đội ngũ những người làm công tác TĐKT cần có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, có bề dày kiến thức, có kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đặc biệt là cần hết sức công tâm, khách quan, trong sáng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Nhấn mạnh thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lan tỏa những kinh nghiệm tốt, cách làm hay Đại hội đã được xem các phóng sự, giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Tiêu biểu là anh Trương Thái Sơn, Anh hùng Lao động, công nhân Đội quản lý điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Anh được coi là “vua sáng kiến” của ngành điện, là cá nhân dẫn đầu trong công tác phát huy sáng kiến kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay đã có hơn 30 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng thực tiễn trong công tác và làm giáo trình đào tạo công nhân mới. Các sáng kiến có giá trị làm lợi cho ngành điện nhiều tỷ đồng. Đó là kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua, “anh hùng của đồng ruộng”, “cha đẻ” của giống gạo ngon nhất, nhì thế giới ST25. Trong suốt hơn 40 năm qua, ông đã đặt dấu chân mình trên biết bao cánh đồng để tìm ra những ưu việt của cây lúa dòng ST (Sóc Trăng) quê hương mình, rồi nghiên cứu ra những giống gạo mới vừa thơm ngon lại vừa thích ứng được với “biến đổi khí hậu”… Đại hội cũng được giao lưu với “kỹ sư chân đất” Nguyễn Văn Rô. Chưa học hết lớp 5, nhưng bằng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình đi làm thuê ở các tiệm cơ khí, sự ham học hỏi, đặc biệt là nỗi trăn trở khi thấy người dân địa phương thiếu thốn phương tiện cải tạo đất nuôi trồng thủy sản, ông đã chế tạo ra 5 loại máy cày, trục đất phù hợp với điều kiện ở địa phương. Chiếc máy cày phao nổi siêu nhẹ chuyên dùng cho vùng đất ngập nước do ông sáng chế được bà con tin dùng vì vừa đảm bảo năng suất vừa không gây ô nhiễm môi trường. Hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Sơn La, nơi luôn là điểm nóng về ma túy, Đại tá Mai Hoàng (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, nguyên Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Sơn La) đối mặt với không ít gian khổ, hiểm nguy. Những ngày lễ, Tết chạnh lòng không được về nhà hay chuỗi ngày đánh án liên miên không tắm gội, những tình huống mà sống được là nhờ may mắn… đã tôi luyện cho anh một bản lĩnh thép của người chiến sĩ đấu tranh với “cái chết trắng”. Anh chia sẻ nghề này có quá nhiều thách thức cũng như cám dỗ, nhưng đến mạng sống còn không tiếc thì không gì mua chuộc được. Trong số các gương mặt tham gia giao lưu còn có những những tấm gương không ngại khó, ngại hy sinh để xả thân cứu giúp đồng bào trong đợt bão lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua. Trong đợt lũ dâng cao, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập, ông Võ Văn Bình (67 tuổi, ở thôn Đồng Tư, xã Hiển Ninh) cùng người cháu ngoại 14 tuổi đã dầm mình trong nước lũ cuồn cuộn suốt 2 ngày để cứu hơn trăm người dân được an toàn, trong khi bản thân gia đình mình cũng đang gặp nạn. Cùng với mong ước mang lại sự đổi thay, cô giáo Hà Ánh Phượng đã từ bỏ công việc đầy hấp dẫn ở thành phố với mức lương hậu hĩnh để trở về quê hương, một huyện miền núi, dạy học. Luôn tâm niệm câu nói của Nelson Mandela “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi”, cô Phượng coi nhiệm vụ của mình là gieo động lực để các em nhỏ thực hiện ước mơ, sống một cuộc đời ý nghĩa. Năm 2020 cũng là một năm đáng nhớ của ngành Y tế Việt Nam. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trở thành bệnh viện tuyến đầu chống COVID-19, góp phần đưa nước ta trở thành điểm sáng trong công tác ngăn ngừa, phòng chống COVID-19. Ca mổ tách rời hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi do tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh thực hiện đánh dấu một bước tiến về kỹ thuật của y tế Việt Nam, đưa nước ta lên bản đồ y khoa thế giới. Hai bé được sinh ra từ tình yêu thương vô bờ và hành trình can trường của bố mẹ, và rồi được “khai sinh thêm một lần nữa” trong hình hài nguyên vẹn sau một ca đại phẫu thuật đầy rủi ro. Trên sân khấu của chương trình, câu chuyện về lòng quyết tâm, về những nỗ lực phi thường của các bác sĩ nhằm mang lại cuộc sống bình thường cho người bệnh đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914 km, trong đó, 17,542 km trên đất liền và 1,462 km biên giới trên sông, gồm 60 mốc quốc giới, từ mốc 814 đến mốc 837. Địa bàn quản lý gồm 2 xã Chí Viễn và Đàm Thủy, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, với tổng số 2.306 hộ/9.571 khẩu, gồm 3 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh. Đặc biệt, có điểm tham quan du lịch nổi tiếng của 2 nước Việt – Trung nằm ngay trên đường biên giới, đó là Thác Bản Giốc. Thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới”, đơn vị đã nhận phụng dưỡng 4 mẹ liệt sĩ trên địa bàn xã Chí Viễn và Đàm Thủy. Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định: Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác TĐKT và các phong trào thi đua yêu nước theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ vừa phát động, góp sức cùng cả nước để khát vọng Việt Nam là nước phát triển cường thịnh, sánh vai cường quốc năm châu như kỳ vọng của Bác Hồ sớm trở thành hiện thực. Phương Thanh

Chương trình chính luận nghệ thuật “Thi đua là yêu nước”

TĐKT - Thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, tối 9/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty CP Truyền thông và Giải trí Thắng Lợi và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Thi đua là yêu nước". Các đại biểu dự chương trình Tới dự, có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương; thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và hơn 2000 đại biểu dự Đại hội. Với chủ đề "Thi đua là yêu nước", chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Nội dung chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 75 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây. Chương trình diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước trong 75 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước Ngay sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Trong lời kêu gọi, Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau... Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá”. Mục đích của thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân, toàn dân đủ ăn mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn. Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu là 4 phong trào thi đua trọng tâm, trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cùng với đó là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Dạy tốt, học tốt”; "Thi đua quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc”, "Vì Trường Sa, Hoàng Sa”, "Dân vận khéo”… Các phong trào đã được các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện, đặc biệt là được sự hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp thời kỳ Công nghiệp 4.0, an sinh xã hội được bền vững, nông nghiệp, nông thôn khởi sắc, tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập quốc tế. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước và đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương "người tốt, việc tốt”, các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sĩ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Công tác khen thưởng đảm bảo theo các quy định của pháp luật… Phương Thanh

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc

TĐKT – Chiều 9/12, tại hội trường Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 210 đại biểu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.  Toàn cảnh buổi gặp mặt Cùng dự buổi gặp mặt, có các đồng chí: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội. Về phía Hội đồng TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng thời, hoan nghênh, cảm ơn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Các ngành, địa phương coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà lưu niệm tặng các đại biểu Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, gương điển hình, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa; tạo ra những giá trị, nhiều giải pháp độc đáo, tạo giá trị cho đơn vị, ngành, địa phương mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp… Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu đáp từ Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại buổi gặp mặt Trước đó, báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những cá nhân, tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, mọi lĩnh vực, thành phần đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất… đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Với ý chí tự lực, tự cường, không chùn bước trước khó khăn thử thách, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã bền bỉ, phấn đấu vươn lên thành công trong cuộc sống cũng như công tác. Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động đa sắc màu về những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Trên lĩnh vực kinh tế, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã xây dựng được những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi đạt năng suất và hiệu quả cao. Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, có tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhiều nhà khoa học đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; gắn bó với nhân dân, chăm lo quan tâm cuộc sống của mọi người; bằng tấm lòng nhân ái, đóng góp công sức, tiền của để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lo học tập, chữa bệnh cho người nghèo… Đó chính là những tấm gương về tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội.  Trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, có những tấm gương về sự mẫn cán của những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, bản lĩnh, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nền hành chính công vụ Việt Nam từng bước hiện đại và hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng - an ninh, nhiều chiến sĩ là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác nghiên cứu, tham mưu phân giới cắm mốc biên giới, chính sách ngoại giao đa phương, song phương, hội nhập quốc tế… thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao hiệu quả ngành ngoại giao. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được lắng nghe những trao đổi, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch tập đoàn TH; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đơn vị Anh hùng Lao động. Phương Thanh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Lăng Bác

TĐKT - Sáng 9/12, đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ, có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương Lê Vĩnh Tân; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT Trung ương; các đại biểu chính thức dự Đại hội… Đoàn đại biểu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Trường Hùng) Nhận thức được vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước", Đảng, Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phát động các phong trào thi đua mới thiết thực, hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tiếp tục phát triển sâu rộng, nhất là từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, kiểm soát được đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua của cả nước, được các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến. Tại Đại hội này, có 2020 đại biểu chính thức, là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đại diện cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng trong nhiệm kỳ qua. Trong đó 60% là những người trực tiếp đang lao động, học tập trên các lĩnh vực; 24% đại biểu nữ; 19,5% đại biểu trẻ và 9,6% đại biểu các dân tộc thiểu số. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của đất nước 5 năm qua. Sáng nay, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X họp phiên trù bị. Chiều cùng ngày, tại hội trường Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gặp mặt 210 đại biểu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc về dự Đại hội. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề "Thi đua là yêu nước" sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 9/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Đại hội sẽ khai mạc vào sáng mai, 10/12/2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phát biểu khai mạc. Phương Thanh

Gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

TĐKT - Chiều 8/12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đại biểu các đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc của quân đội. Đại tướng Lương Cường chụp ảnh cùng các đại biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường biểu dương những thành tích, kết quả của các đại biểu quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống thực dân Pháp, phong trào thi đua “Ba nhất” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hiện nay là phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, tuy mỗi giai đoạn có tên gọi và nhiệm vụ khác nhau, song các phong trào thi đua trong Quân đội luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt. Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn đơn vị Anh hùng, đơn vị Quyết thắng, cá nhân Anh hùng, Dũng sĩ, Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng - những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm “Vườn hoa Thi đua Quyết thắng” của Quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại. Đại tướng Lương Cường và Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn trò chuyện cùng các đại biểu Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị, các đại biểu dự Đại hội chuẩn bị tốt tâm thế, lễ tiết, quân phong quân kỷ; tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành thật tốt các quy định của Đại hội; luôn gương mẫu trong từng lời nói và hành động để xứng đáng mình là người quân nhân cách mạng, tự hào với phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trang Lê

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

TĐKT - Sáng 7/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Chương trình nghệ thuật "Thi đua là yêu nước". Chủ trì họp báo có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học… Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu. Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang thông tin về Đại hội Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Đại hội phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. Thiết thực chào mừng Đại hội, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty CP Truyền thông và Giải trí Thắng Lợi và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Thi đua là yêu nước". Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 9/12/2020 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 75 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh: Đây là thời điểm quan trọng không chỉ đánh giá 5 năm qua mà đánh giá cả quá trình 35 năm đổi mới, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng để tạo ra quyết tâm mới, nỗ lực mới, khí thế mới, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Các cơ quan truyền thông có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền Đại hội, tạo sức lan tỏa, động lực và niềm tin trong xã hội. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét những kết quả đạt được trong 10 kỳ Đại hội Thi đua, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 đến nay, trong đó nêu bật 4 phong trào lớn được cả nước tập trung thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện cả trước, trong và sau Đại hội, góp phần tạo khí thế, niềm tin hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phương Thanh

Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

TĐKT - Chiều 4/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương 38 tập thể, 58 cá nhân lập thành tích xuất sắc. Qua đó, tạo sức lan tỏa, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước khắc phục khó khăn, vượt qua chính mình, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, cùng đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc Đại hội Đến dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân, người có uy tín, các vị đại biểu khách quý trong nước và quốc tế và 1.592 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng DTTS trên cả nước. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn công bố quyết định khen thưởng. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn công bố quyết định khen thưởng. Đại hội đã thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho toàn thể hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS thông qua quyết tâm thư của Đại hội, các DTTS là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc cốt, ghi tâm tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về đại đoàn kết các dân tộc; nguyện một lòng sắt son theo Đảng, muôn người như một, đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc ta, kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau xây dựng non sông, gấm vóc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân và tập thể Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo công tác dân tộc qua các thời kỳ và các cháu học sinh, sinh viên DTTS đã quan tâm đến dự và cổ vũ Đại hội. Đại hội đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương, các lực lượng hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, khánh tiết và các cơ quan thông tấn báo chí đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện, để Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực tin rằng, với sự thành công của Đại hội, các đại biểu sẽ mang theo niềm vui mừng phấn khởi và sự tự hào trở về cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục kết nối, lan tỏa tình thân ái, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư của Đại hội, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân Bế mạc Đại hội, cuối giờ chiều ngày 4/12, Ủy ban dân tộc đã tổ chức buổi họp báo, báo cáo kết quả Đại hội. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh vui mừng cho biết sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần dân chủ và đổi mới, khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ diễn đàn của Đại hội, 1.592 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em, đến từ mọi miền của đất nước sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết lên tầm cao mới, trường tồn, “nở hoa, kết trái”, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các DTTS cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. La Giang

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc

TĐKT - Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II đã khai mạc vào sáng ngày 4/12 tại Hà Nội với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Đoàn Chủ tịch Đại hội Đến dự, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Cùng dự, có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân, người có uy tín, các vị đại biểu khách quý trong nước và quốc tế và 1.592 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng DTTS trên cả nước. Tại Đại hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Đại hội Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, biểu tượng đặc biệt sinh động về sự đoàn kết các dân tộc “như cây một cội, như con một nhà”. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội các DTTS và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS ở 363 huyện, 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo không khí phấn khởi, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, vững tin hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cấp tỉnh và các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã chọn cử được 1.592 đại biểu ưu tú về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, đủ đại diện của 54 dân tộc, đại diện lãnh đạo các cấp, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, tướng lĩnh quân đội, công an, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, doanh nhân, nghệ nhân, người có uy tín..., thể hiện tinh thần đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đóng góp vào thành công của Đại hội. Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc vì những đóng góp cho sự phát triển các dân tộc Việt Nam Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống quan điểm hướng đến đồng bào các dân tộc anh em mà Bác Hồ đã dặn, có hai điều quan trọng nhất mà chúng ta không được phép quên, đó là “đoàn kết các dân tộc và nâng cao thực chất đời sống của đồng bào”. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, nhưng nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng lên miền núi, từ thành thị về nông thôn, từ đất liền ra đến hải đảo. Việt Nam được cộng đồng quốc tế vinh danh là một nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh tại châu Á với GDP tăng trung bình 6,3% trong 10 năm qua. Ngay cả khi thế giới phải đối mặt với đại dịch thế kỷ Covid-19, Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt được mức tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020, thậm chí có thể là quốc gia duy nhất có tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực Đông Nam Á, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ về giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội cho vùng DTTS và miền núi, chiếm 71,4% tổng chi cho các nhiệm vụ này của cả nước, chiếm 80% tổng chi giảm nghèo của vùng DTTS và miền núi. Các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS được quan tâm bảo tồn và phát huy, không chỉ trở thành một tài sản tinh thần cho con cháu mà còn là một tài nguyên mới cho sự phát triển, nhất là du lịch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng gần 1.600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em hội tụ về đại hội lần này sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc lên tầm cao mới; truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các DTTS cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển cường thịnh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Được tổ chức 10 năm một lần, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp để nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những nỗ lực vươn lên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là giai đoạn 2010 - 2030. Ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Dân tộc, tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc. Hồng Thiết

Trang