Diễn đàn

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

TĐKT – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời. Đề án đặt mục tiêu 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp. Nhiệm vụ mà Đề án đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quyết định nêu rõ, các cơ quan truyền thông từ trung ương tới cơ sở phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền; chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội… Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2022 đến năm 2025. Nguyệt Hà  

Một số khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua trong thời gian tới

TĐKT - Ngày 15/6/2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Luật) đã bảo đảm mục tiêu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đồng bộ hóa các quy định pháp luật; khắc phục những tồn tại của Luật hiện hành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; là văn bản pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, để công tác thi đua đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ban, ngành, địa phương và của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để phát huy hết tác dụng của công tác thi đua trong thời gian tới, trong phạm vi tác giả xin khuyến nghị khoa học với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây: Một là, đối với Đảng, Quốc hội Công tác thi đua ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó Đảng, Quốc hội cần thường xuyên quan tâm ban hành những chủ trương, chính sách mang tính định hướng về công tác thi đua làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Hai là, đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật về thi đua như Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định... để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các chủ trương lớn của Đảng về công tác thi đua. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác thi đua; định hướng đổi mới công tác thi đua đáp ứng sự thay đổi của đất nước trong giai đoạn từ nay đến 2030.  Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy làm thi đua thống nhất từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ba là, đối với Bộ Nội vụ Phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức và nhân dân.  Tập trung chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và một số Thông tư để triển khai thực hiện ngay sau khi Luật có hiệu lực. Quan tâm kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ máy làm thi đua thống nhất từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy đảng về công tác thi đua trong thời gian tới. Bốn là, đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  Làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác thi đua; đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua; tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua; thực hiện tốt chức năng giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.  Hướng dẫn các địa phương sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến. Tham mưu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.  Đổi mới công tác khen thưởng: Khen thưởng kịp thời người trực tiếp lao động có nhiều sáng tạo, thông qua phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng; khen thưởng đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học… Khen thưởng kịp thời để động viên các phong trào thi đua, thông qua phát hiện các điển hình tiên tiến là cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Hướng khen thưởng tập trung vào khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, cách làm hay, có mô hình mới mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đẩy mạnh tập huấn đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua các cấp nhằm nâng cao năng lực tham mưu tổ chức các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thẩm định, đề nghị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đúng quy định của pháp luật. Rà soát các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua; tiếp tục hoàn thiện phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua”; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương tạo sự thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu, thực hiện cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến như cấp đổi hiện vật khen thưởng cho người dân, cơ quan, tổ chức. phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác thi đua của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết những khó khăn vướng mắc đến lĩnh vực thi đua. Năm là, đối với các bộ, ban, ngành, địa phương Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, phải tạo được động lực cách mạng của quần chúng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các bộ, ban, ngành, địa phương cần bám sát nội dung của Luật và các văn bản quy định, hướng dẫn để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn.  Trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định quy định chi tiết, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bộ, ban, ngành, địa phương chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác thi đua theo thẩm quyền. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm cần ban hành Chỉ thị của tỉnh ủy về đổi mới công tác thi đua; về đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra; quy chế về thi đua để triển khai thực hiện Luật tại địa phương; quy chế làm việc và các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế, an ninh quốc phòng; quy chế quy định tiêu chí khen thưởng trong các phong trào thi đua chuyên đề; quyết định ban hành quy chế, bảng điểm cho các khối thi đua, xét công nhận sáng kiến, quy định về nông thôn mới, các tiêu chí khen chuyên đề, khen đột xuất. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng 2022; đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua của bộ, ban, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời và đầy đủ những quy định của Luật, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật và các văn quy phạm pháp luật có liên quan. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua bảo đảm chất lượng và số lượng, để thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường các nguồn lực để bộ máy làm thi đua các cấp đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, từ việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng, thẩm định hồ sơ khen thưởng đến việc thông báo kết quả khen thưởng hoàn toàn 100% điện tử và đảm bảo liên thông giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và cơ quan thông tin, truyền thông kịp thời nắm bắt dư luận và công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua tại các bộ, ban,  ngành, địa phương và tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sáu là, đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, người làm công tác thi đua Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; có biện pháp, kế hoạch nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ đạo công tác bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công chức người làm công tác thi đua: Tập trung nghiên cứu và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua. Thường xuyên nắm bắt tình hình công tác phong trào thi đua, công tác khen thưởng để kịp thời tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác thi đua đạt kết quả./. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Khối thi đua số 4 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

TĐKT - Ngày 30/11, Khối thi đua số 4 Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao gồm có: Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ Pháp luật và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua và bình chọn suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; đề cử khối trưởng và khối phó năm 2023. Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Đến dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật và đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh tự chấm điểm cho mình với 186 điểm. Năm 2022, tập thể cán bộ nhà trường đã chú trọng đến triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC). Trong năm Trường Nghiệp vụ đã tổ chức được 59/40 lớp (đạt 157,5% so với kế hoạch được giao). Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Kiểm sát, Trường đã khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 theo tinh thần Chỉ thị số 07CT-VKSNDTC ngày 23/09/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện KSND giai đoạn 2020 – 2022 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam làm cơ sở để nghiên cứu, đánh giá và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của địa phương nhằm đóng góp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng các tài liệu biên soạn và phù hợp với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; đáp ứng tính khoa học, ứng dụng đảm bảo yêu cầu của ngành Kiểm sát nhân dân. Trong năm 2022, Trường Nghiệp vụ đã hoàn thành nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: Hoàn thiện Giáo trình đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát, một đề tài khoa học cấp Bộ “Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân trong Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính, những vấn đề về lí luận và thực tiễn”. Xây dựng và hoàn thiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về “Kỹ năng phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự, hành chính”. Hoàn thành chương trình khung “Bồi dưỡng kỷ năng THQCT và KSĐT, KSXX các vụ án về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” trình Viện KSNDTC thẩm định. Bên cạnh đó, Trường Nghiệp vụ đã hoàn thiện 3 tài liệu bồi dưỡng, chỉnh sửa tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ, kiểm sát viên nước Cộng hòa DCND Lào, nghiệm thu 1 đề tài, 2 chuyên đề khoa học phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường, nghiệm thu bộ hồ sơ thực hành về kỹ năng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án dân sự, hành chính. Trong năm 2022, Trường Nghiệp vụ đã tổ chức hai hội thảo và phối hợp Vụ Hợp tác Quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự tổ chức 6 hội nghị, hội thảo. Trường đã tham gia cùng các đơn vị nghiệp vụ Viện KSNDTC tổ chức các kỳ thi quan trọng của ngành trong năm 2022. Lãnh đạo các phòng tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị, khối số 4 chụp hình lưu niệm Tại buổi thảo luận, Tạp chí Kiểm sát điểm tự chấm là 190 điểm. Năm 2022, Tạp chí Kiểm sát thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tham mưu xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Viện KSNDTC giai đoạn 2021 – 2025 trong công tác tuyên truyền việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến hoạt động của Viện KSNDTC. Tạp chí Kiểm sát đã soạn thảo, tham mưu cho lãnh đạo Viện KSNDTC, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch và trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 toành ngành. Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Viện KSNDTC ban hành kế hoạch triển khai giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền chuyên sâu, rộng rãi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền và triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2022 tại Viện KSND 6 tỉnh, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Kạn. Bên cạnh đó, năm 2022 Tạp chí Kiểm sát in đã biên tập phát hành 24 số, trong đó có 2 số đặc biệt, 2 số chuyên đề và 20 số thường kỳ. Năm 2022, Tạp chí Kiểm sát thực hiện đổi mới sâu sắc, nâng cao chất lượng theo hướng tăng cường trao đổi kinh nghiệm. Đối mới phương thức, mở rộng đối tượng kiểm sát viên trong toàn ngành. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên là những kiểm sát viên, kiểm tra viên ở Viện KSND các cấp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác kiểm sát để có nhiều bài giàu tính thực tiễn, tính chuyên ngành, sâu sắc lý luận, nghiệp vụ, về kinh nghiệm, giải pháp xây dựng, áp dụng pháp luật, phòng, chống tội phạm. So với năm 2021, số bài nhận tăng và đạt tốt so với chỉ tiêu công tác năm 2022 đã đề ra. Về hoạt động thông tin khoa học, trong năm 2022, Tạp chí Kiểm sát đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (WCS) tổ chức biên soạn tài liệu về “Kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Công tác biên tập, quản trị, xuất bản Tạp chí điện tử Kiểm sát trong năm 2022 đã đảm bảo tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSNDTC, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng xu thế hiện đại của báo chí điện tử, là trong những kênh thông tin đến bạn đọc hiệu quả thu hút lượng truy cập. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị khối số 4 đã đạt được trong năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những khó khăn khác, nhưng khối số 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành giao trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị đơn vị Cụm trưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị; căn cứ kết quả đạt được, tổ chức chấm điểm lại các tiêu chí thi đua, bảo đảm công bằng, khách quan; phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến, những sáng kiến, giải pháp và cách làm hay, như: Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến. Trên cơ sở kết quả công tác và tiêu chí thi đua đã chấm điểm, đơn vị trong khối thi đua thống nhất, suy tôn và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân bình xét khen thưởng năm 2022. Xuân Phúc

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Liên minh HTX Việt Nam

TĐKT – Sáng 21/11, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam. Dự buổi làm việc, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên của đoàn Thanh tra. Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 175/QĐ-BTĐKT ngày 11/11/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh HTX Việt Nam; quán triệt chương trình, nội dung thanh tra và thống nhất cách thức, lịch biểu làm việc tại các đơn vị được thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra tập trung hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra làm rõ, cụ thể hóa các nội dung, đánh giá trong báo cáo chung; tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định trong thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và lịch thanh tra đã thống nhất. Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thống nhất nội dung, chương trình thanh tra; giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để làm việc với Đoàn theo lịch đã đề ra. Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Liên minh HTX Việt Nam đã kịp thời phát động các phong trào thi đua yêu nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng cán bộ, người lao động các đơn vị và thành viên, người lao động HTX. Qua đó, đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, người lao động và thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trung ương, địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phương Thanh

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng

TĐKT – Ngày 18/10, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và Tổ thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã họp xét duyệt đề tài: “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay” do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đăng ký thực hiện. GS. TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có các đồng chí là thành viên Hội đồng; Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề tài trước Hội đồng Thuyết minh đề tài tại cuộc họp, Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Điển hình tiên tiến là một trong những nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua, là kết quả của phong trào thi đua. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến, thì phong trào đó không có sức sống, tác dụng, hiệu quả; mặt khác, các phong trào thi đua chính là môi trường, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến có cơ hội được tôn vinh, nhân rộng, để mọi người biết, học tập và làm theo, từ đó phát huy, nhân rộng cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở và phát triển nhiều thêm, cái xấu bị đẩy lùi, thu hẹp. Như vậy, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến không chỉ là cái đích của phong trào thi đua, mà còn là động lực thúc đẩy phong trào thi đua liên tục phát triển... Tiến sĩ Phạm Huy Giang cho biết: Trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian qua cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, coi việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn có tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; chưa được thực hiện đồng bộ ở các cấp các ngành; chưa xác định phương pháp thực hiện cụ thể, nhiều đơn vị phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến chỉ để tuyên dương, chứ chưa phải để mọi người học tập, phấn đấu vươn lên; trên thực tiễn tác dụng của một số điển hình tiên tiến còn thấp, hiệu quả nhân rộng và tính lan tỏa chưa cao; công tác sơ kết, đánh giá kết quả việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tạo được động lực thúc đẩy các phong trào thi đua… Những hạn chế này làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, chưa tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề xuất việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia: “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay”, là vấn đề mới và hết sức cần thiết, cấp bách để tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận về thi đua, khen thưởng, để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân ở các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân học tập, thi đua cùng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. GS. TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề tài Mục tiêu chung của đề tài là: Nghiên cứu, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các năm tiếp theo. Đề tài đề ra các mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng; những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các giai đoạn phát triển của đất nước, trên cơ sở đó luận giải rõ ràng các vấn đề lý luận và thực tiễn về điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua (kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm...), đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1/6//2014). Trên cơ sở các vấn đề lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng diển hình tiên tiến, đề xuất quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò điển hình tiên tiến trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề tài đối với việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay; đề cương tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên hội đồng để hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện đề tài. Nguyệt Hà

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa

TĐKT - Từ ngày 5/10 – 7/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc tập trung hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra, Đoàn dành nhiều thời gian trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đoàn cũng tìm hiểu những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như việc tổ chức thực hiện thời gian tới. Đồng thời, Đoàn chú trọng nắm bắt và trao đổi việc triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của tỉnh đã rất quan tâm, thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, nội dung thi đua luôn được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của từng cấp, từng ngành, từng địa phương... đề ra, đảm bảo sự phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao. Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngày càng phù hợp với thực tiễn. Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên. Từ đó, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Đoàn kiểm tra mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng tại huyện Diên Khánh Công tác khen thưởng theo từng đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất, thường xuyên... được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp với số lượng ngày càng tăng so với năm trước (năm 2021 tăng 5,23% so với năm 2020) nhằm động viên, khuyến khích kịp thời, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đoàn Kiểm tra làm việc với Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Diên Khánh, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, các đơn vị và phòng thi đua, khen thưởng thuộc Sở tại trụ sở Sở Nội vụ Đoàn đã đi kiểm tra một số mô hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh: Mô hình nuôi tôm tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh; mô hình cơ sở sản xuất bánh tráng của hộ kinh doanh Trần Đăng Hải, thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh; Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Đồng chí Huỳnh Quang Thành, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giới thiệu về việc triển khai chương trình của tỉnh, của huyện Cam Lâm, xã Suối Cát nói chung và mô hình Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo nói riêng Đoàn kiểm tra mô hình xây dựng nông thôn mới tại Khu du lịch sinh thái Thanh Thảo, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Nguyệt Hà

Thành phố Cần Thơ: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT - Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) TP Cần Thơ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đến khai giảng lớp tập huấn có ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố và hơn 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các đoàn thể, các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, các quận, huyện, các trường cao đẳng - đại học và các cơ quan trung ương tại địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của thành phố. Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố phát biểu tại lớp tập huấn Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, lớp tập huấn đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua, trao đổi và đưa ra giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cũng như việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2022, thành phố đã thành lập 108 cụm, khối  thi đua với 1.068 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: 16 cụm, khối thi đua của thành phố với 96 đơn vị, 5 khối thi đua các doanh nghiệp với 28 đơn vị, 23 khối thi đua các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban ngành với 194 đơn vị, 64 cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện với 750 đơn vị (trong đó 31 khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo).            Toàn cảnh Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Qua buổi tập huấn, các học viên đã có dịp giao lưu, trao đổi và nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng đối với công tác thi đua, khen thưởng và được trang bị thêm kiến thức để nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể… tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./. Xuân Phúc

Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKTTW), Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước tổ chức Hội thảo Thực trạng và Giải pháp quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài do Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bùi Quang Đức làm Chủ nhiệm. Quang cảnh Hội thảo  TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo. Cùng dự, có TS Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương cùng các đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia… trực tiếp tham gia biên soạn các tham luận của Hội thảo, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài; các đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban, thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Quang Đức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận, thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức đi khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay tại một số bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước, như: Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành, địa phương khác và tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ đó, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. TS Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo gồm có 10 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, gồm có: “Những vấn đề chung về công tác thi đua, quản lý nhà nước về công tác thi đua”; “Vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua và sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua và về công tác cán bộ làm công tác thi đua”; “Một số quy định của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua”; “Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc ban hành văn bản pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ làm công tác thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua (từ 2003 - 2022)”; “Một số giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”; “Một số kiến nghị về đổi mới quản lý nhà nước công tác về thi đua trong thời gian tới (từ nay đến 2030)”. ThS. Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Vụ III,  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham luận tại Hội thảo 10 tham luận đều xoay quanh các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về thi đua; mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng; vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về: Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thi đua; hợp tác quốc tế về công tác thi đua; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác thi đua; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua. ThS. Đỗ Trọng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tham luận Đặc biệt, tại nội dung: “Một số giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính về công tác thi đua từ nay đến 2030”, TS. Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Qua đó, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đồng thời, phát động, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua, đánh giá công tác thi đua. Nhấn mạnh ở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua. Trong đó có giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua và hợp tác quốc tế về công tác thi đua trong giai đoạn tới. Hồng Thiết

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT – Vừa qua, tại Nghệ An, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, với mục tiêu nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở TT&TT. Hội nghị tập huấn Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được chú trọng và quan tâm hơn. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng cùng đồng hành và gắn chặt với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Kết quả của các phong trào thi đua được đánh giá bằng chính chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự đóng góp công sức và sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân, tập thể trên từng cương vị công tác. Hội nghị lần này sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe giảng viên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, khen thưởng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”. Chuyên đề: Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2022 “Toàn ngành TT&TT thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”; Hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước, trình khen thưởng các lĩnh vực và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Bộ TT&TT Nguyễn Văn Phương truyền đạt. Thông qua các chuyên đề này, học viên có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Phương Linh

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam

TĐKT - Sáng 26/9, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi công bố. Công bố quyết định thanh tra tại Đài TNVN Cùng dự buổi công bố, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên của Đoàn Thanh tra. Về phía Đài TNVN, có các đồng chí: Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; lãnh đạo của 5 đơn vị được thanh tra trực tiếp. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN khẳng định trong những năm qua, theo chức năng nhiệm vụ, Đài đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phạm vi cả nước. Thống nhất với chương trình, nội dung kế hoạch thanh tra, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ giao Ban Tổ chức cán bộ - Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra trong suốt quá trình thanh tra; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm lịch và nội dung thanh tra theo quy định. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, nội dung thanh tra theo quy định, ghi nhận các yếu tố đặc thù về tổ chức và hoạt động của Đài trong quá trình trao đổi, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu đã đề ra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 145/QĐ-BTĐKT ngày 15/9/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Báo cáo với Đoàn Thanh tra, đồng chí Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN cho biết: Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Đài TNVN đã đi vào nền nếp, kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động, công tác. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được các đơn vị hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, gắn thi đua vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác khen thưởng đã tập trung khen cá nhân là chủ yếu, khen tập thể cơ sở và dưới cơ sở, khen thành tích toàn diện song song với khen thưởng thành tích từng mặt công tác; chú trọng vào khen thưởng đột xuất; khen người lao động trực tiếp; tổ chức các đợt tuyên dương, khen thưởng kịp thời tại giao ban tuần, sơ kết, tổng kết công tác hằng năm nên có tác dụng tích cực động viên và khích lệ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao. Nguyệt Hà

Trang