Diễn đàn

Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

TĐKT - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu đã chia sẻ, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, nêu rõ nhiệm vụ củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân Tham luận tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho sự thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, để tổ chức Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ: Tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận tại Đại hội Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; thực hiện nhất quán quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước. Các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước; thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, hình thành mặt trận rộng rãi ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng lòng dân hướng về Đảng “Một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử là bài học“Lấy dân làm gốc”, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là tư tưởng xuyên suốt góp phần cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều thắng lợi.” - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, những nội dung liên quan đến công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở đó, công tác dân vận được tăng cường, tiếp tục đổi mới gắn với phát huy quyền làm chủ, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; gương mẫu của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của hệ thống chính trị góp phần khẳng định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham luận tại Đại hội Dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng, sự điều hành của Nhà nước, nhiệm kỳ qua nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng, quan tâm giải quyết những bức xúc trong nhân dân, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo đồng thuận, động viên nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đất nước; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, đất nước, công tác vận động nhân dân càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo nên sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị… Phương Thanh

Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng họp trù bị chuẩn bị tổng kết công tác năm 2020

TĐKT – Chiều 17/1, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức họp trù bị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Cụm thi đua đồng bằng Sông Hồng bao gồm 9 tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp trù bị Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước các tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn... Đại diện lãnh đạo các tỉnh tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quy chế và tiêu chí bình xét thi đua năm 2021 Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra. Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đóng góp ý kiến Tại Hội nghị trù bị, các tỉnh trong Cụm đã nghiêm túc chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2020; đồng thời bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2021. Bên cạnh đó, các tỉnh đã thẳng thắn trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đề ra những cách thức đổi mới hoạt động, hoàn thiện quy chế, tiêu chí bình xét trong năm 2021./. Mai Thảo

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay”

TĐKT - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” do Chuyên viên chính Trần Thị Hảo, Vụ Thi đua – khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài TS Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ điều hành cuộc nghiệm thu. Phản biện thứ nhất: PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phản biện hai: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ. Ủy viên Hội đồng, TS Trần Hữu Nam, nguyên Hàm Vụ trưởng, Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ThS Đăng Bảo Châu, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao và Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình. Ủy viên thư ký, ThS Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng có: Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc. Chuyên viên chính Trần Thị Hảo, chủ nhiệm đề tài, trình bày tại buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu mong muốn làm sáng rõ các vấn đề khoa học lẫn thực tiễn yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, từ đó có đề xuất các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý về thi đua, khen thưởng hiện hành. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của tác giả, đề tài đề xuất các giải pháp để sửa đổi chính sách; các giải pháp trên thực tiễn, từ cơ quan nhà nước, có tính khả thi, phù hợp thực tiễn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhất là quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế, quốc tế. Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu Hội đồng đánh giá: Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nghiêm túc, công phu, có điều tra xã hội học, có tính ứng dụng cao; tuy nhiên, cần bổ sung, cập nhật một số giải pháp, nội dung văn bản mới để phù hợp hơn với bối cảnh Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đề tài được xếp loại khá. Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng chuyên viên chính Trần Thị Hảo đã bảo vệ thành công đề tài Thay mặt đơn vị chủ trì, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn cám ơn các nhà khoa học trong hội đồng có các ý kiến rất sâu sắc, cụ thể, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn. Đây là cơ hội cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. Đồng thời Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có dịp nghiên cứu, tiếp thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mảng công tác chủ yếu: Thường trực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; và quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu, đánh giá Phó Trưởng ban mong muốn các thành viên hội đồng, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Ban trong lĩnh vực công tác này như: Triển khai ISO điện tử, chữ ký số trong thời gian tới.           Hồng Thiết

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với bộ, ngành Trung ương”

TĐKT - Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với bộ, ngành Trung ương” do chuyên viên chính Lê Hoàng Yến, Vụ Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Phản biện 1, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; phản biện 2, PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng, TS Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ và PGS. TS Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; Ủy viên thư ký, ThS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc. Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương” do chuyên viên chính Lê Hoàng Yến chủ nhiệm đề tài trình bày Đề tài nghiên cứu đề cập đến phong trào thi đua yêu nước tại các bộ, ngành Trung ương đã huy động được sức mạnh và khả năng sáng tạo của đông đảo công nhân viên chức, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội hạn chế những tiêu cực nảy sinh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tác giả đưa ra 6 giải pháp đổi mới để công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu Đề tài đã được các nhà khoa học đánh giá có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa lý luận, thiết thực, đảm bảo đúng yêu cầu. Nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác. Kết quả đề tài có tính khoa học, đáp ứng được nội dung của đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, các thành viên hội đồng góp ý cả về nội dung, kết cấu cũng như hình thức, thuật ngữ, kỹ thuật trình bày và gợi mở một số giải pháp mới như: Tạo động lực để thi đua trong điều kiện mới, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo tổng quan. Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn Hội đồng và Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã dành thời gian quý báu cuối năm tổ chức buổi nghiệm thu trang trọng, nghiêm túc với nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, hữu ích không chỉ với nhóm nghiên cứu mà còn đối với quá trình hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật hiện nay và thời gian tới. Đồng chí Phó Trưởng ban đã ghi nhận nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và kết quả của nhóm nghiên cứu đã thực hiện thành công. Đề tài khó, trong bối cảnh cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí đề nghị chủ nhiệm đề tài tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng, cập nhật văn bản mới, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vừa qua để cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài, trong đó có nội dung đề xuất, kiến nghị cho phù hợp hơn với thực tiễn. Hồng Thiết

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

TĐKT - Nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, từ ngày 17-19/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức đợt thứ 2 Lớp tập huấn triển khai những điểm mới của một số văn bản ban hành trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực công vụ, công chức, viên chức cho công chức, viên chức của Ban. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn phát biểu khai mạc Dự Lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn; Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng; Nguyễn Hữu Đoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban TĐKT Trung ương; Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương; Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các phòng Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo viên gồm các đồng chí: Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ; Ths. Trịnh Thị Hà, chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước. Đại diện lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương tặng quà cho Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn khẳng định: Việc tổ chức tập huấn là một trong các hoạt động đào tạo bồi dưỡng luôn được Ban TĐKT Trung ương quan tâm thực hiện, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Lớp tập huấn lần này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng TĐKT Trung ương (Ban TĐKT Trung ương là cơ quan thường trực) vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bộ Nội vụ đã và đang phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để tham mưu: Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2010 - 2020, nghiên cứu xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; trong đó, tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương giới thiệu về Lớp tập huấn Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến về những điểm mới của Nghị định 30/NĐ-CP Ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và soạn thảo văn bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các văn bản quy định chi tiết thi hành: Nghị định 90/2020/NĐ - CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về kỷ luật công chức, viên chức; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội vụ chia sẻ tại lớp tập huấn Ths. Trịnh Thị Hà, chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước chia sẻ tại lớp tập huấn Toàn cảnh lớp tập huấn Đặc biệt, nhằm trang bị thêm những kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, trong khuôn khổ chương trình tập huấn, đoàn cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương đã tham gia khảo sát thực tế mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh và một số mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương khẳng định: Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, giúp đội ngũ công chức của Ban TĐKT Trung ương cập nhật và nắm vững những quy định mới, từ đó tham mưu xây dựng và áp dụng các văn bản, chính sách, pháp luật có liên quan được chuẩn xác, hiệu quả. Một số hình ảnh đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh:   Nhóm PV            

Cập nhật những quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực công vụ, công chức và công tác văn bản

TĐKT - Sáng 14/12, tại TP Lạng Sơn, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai mạc Lớp tập huấn triển khai những điểm mới của một số văn bản ban hành trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực công vụ, công chức, viên chức cho công chức, viên chức của Ban. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc lớp tập huấn Dự Lễ khai mạc, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương; Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương, đại diện Sở Nội vụ, Ban TĐKT tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo viên gồm các đồng chí: Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ; Trần Hồng Diệu, chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước. Đồng chí Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức lớp học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Lớp tập huấn diễn ra trong bối cảnh Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, với những yêu cầu mới về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác TĐKT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Bộ Nội vụ đã và đang tham mưu Chính phủ xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về công vụ, công chức; triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác văn bản và giao dịch điện tử… Toàn cảnh lớp tập huấn Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương sẽ cùng nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức; những quy định mới liên quan đến công tác văn thư lưu trữ, thể thức trình bày và soạn thảo văn bản; trao đổi một số vấn đề liên quan tới công tác TĐKT ở Trung ương và địa phương. “Đây là những nội dung đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực, giúp đội ngũ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nói chung cũng như giải quyết các công việc cụ thể một cách hiệu quả.” - Đồng chí Phạm Đức Toàn nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ trao đổi tại lớp tập huấn Để lớp tập huấn thực sự có chất lượng, đem lại  kết quả thiết thực, bổ ích, đồng chí  Phạm Đức Toàn đề nghị các học viên nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật học tập; tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia các nội dung tập huấn trên lớp cũng như khi đi khảo sát thực tế để nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng chuẩn xác, hiệu quả trong thực tiễn công tác của mình. Đề nghị các đồng chí chủ động trao đổi, thảo luận, làm rõ các điểm mới, những vấn đề còn vướng mắc với các báo cáo viên. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, chiều cùng ngày, đoàn cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương đã tham gia khảo sát thực tế mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Lớp tập huấn được chia làm 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 13 - 15/12, tại TP Lạng Sơn. Đợt 2, từ ngày 17 - 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh. Một số hình ảnh đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn:   Phương Thanh

Không ngừng lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến

TĐKT - Trong 5 năm qua (2016 - 2020) các phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới phong phú và đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” chính là sự kiện lớn để ghi nhận, tôn vinh các điển hình, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước. Đây cũng là thời điểm đặc biệt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, phát huy tốt vai trò của điển hình tiên tiến, nhất là việc nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động và chỉ đạo triển khai 4 phong trào thi đua trọng tâm trên cả nước: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các phong trào này đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai xuống tận cơ sở, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” có ý nghĩa hết sức quan trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện...  Nhiều chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, phát triển đạt con số kỷ lục, như chỉ tiêu về sản lượng lương thực; chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu nông sản, hàng hóa; tỷ lệ độ che phủ rừng... Đặc biệt, thu nhập bình quân của người nông dân tăng cao; bộ mặt nông thôn được đổi mới, khang trang; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng nhiều... Đến 6/2020, cả nước có 5.177 xã (chiếm 58,2%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 371 xã (4,2%) so với cuối năm 2019. Có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Với các giải pháp tổng thể và được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, đảm bảo tính toàn diện và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh nước ta còn nhiều khó khăn và thách thức, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai trên khắp các vùng, miền, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác của cấp ủy Đảng, chính quyền khi thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sự đồng thuận trong xã hội, tính tích cực, sáng tạo và nỗ lực của người dân, tạo được chuyển biến thiết thực đối với đời sống người nghèo. Đặc biệt, các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức; vận động hộ gia đình đăng ký thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Trong đó, có sự tham gia sâu rộng, sôi nổi và trách nhiệm cao của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ người nghèo bằng cả tấm lòng với các hình thức khác nhau, các sáng kiến thiết thực, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; trên 650 xã, 1.200 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; nhiều xã, thôn đã bứt phá, chuyển mình, vươn lên trở thành những xã, thôn nông thôn mới trù phú, khang trang. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã đi vào thiết thực bằng nhiều biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các bộ, ban, ngành và địa phương thể hiện tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách bộ máy hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đăng ký kinh doanh qua mạng, kê khai thuế điện tử, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, quảng bá xúc tiến thương mại, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Sau hơn 1 năm kể từ ngày được phát động, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã đạt kết quả tích cực, tạo những chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phong cách giao tiếp, ứng xử, thái độ hợp tác, tương trợ đồng nghiệp trong công việc; tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp có những tiến bộ rõ rệt. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực; rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức ngày càng tốt hơn. Tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến Thời gian qua, công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên được chú trọng và chuyển biến rõ nét. Trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.  Với vai trò là cơ quan tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin truyền thông trong việc tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, như: Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cho các cơ quan thông tấn, báo chí; phối hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền gương "Người tốt, việc tốt", xây dựng nội dung chuyên đề về thi đua, khen thưởng... Từ năm 2015 đến nay, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã giới thiệu hơn 2.000 tập thể, cá nhân điển hình cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã đăng tải, phát sóng các tin bài, phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến. Trên các ấn phẩm của Tạp chí Thi đua Khen thưởng luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, những tấm gương người tốt, việc tốt. Tạp chí tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua theo hướng bám sát từ cơ sở, từng đơn vị, từng cụm, khối thi đua. Ngoài việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: “Điển hình tiên tiến”, “Phong trào thi đua”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Gương sáng Thủ đô”, “Hà Nội Thi đua ái quốc”… từ năm 2019, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của độc giả thời kỳ công nghệ số lên ngôi, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu, tọa đàm trực tuyến về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…, góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, để cái tốt ngày càng nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Qua đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng trở thành chiếc cầu nối, làm lan tỏa rộng rãi những điều nhân văn trong cuộc sống. Điển hình là hai cuộc Giao lưu trực tuyến “Nhớ lời Bác dặn” năm 2019 và Tọa đàm “Kết nối và Lan tỏa” năm 2020 do Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức đã tạo được ý nghĩa nhân văn to lớn. Thông qua hai cuộc giao lưu, những tấm gương người tốt, việc tốt đã được gặp gỡ, chia sẻ với nhau về những việc làm ý nghĩa của mình. Họ cũng liên hệ, kết nối với nhau, cùng nhau triển khai, hiện thực hóa nhiều dự án, việc làm tốt. Cổng thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương liên tục đăng tải các bài viết biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, Cổng thông tin đăng tải hơn 700 tin, bài và sản xuất 40 video clip tập trung vào những chuyên mục chính như: Các phong trào thi đua, Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, Xây dựng nông thôn mới, các trang chuyên đề như: “Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương”, “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X… Lượng truy cập vào Cổng thông tin không ngừng tăng lên, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng lớn. Ngoài ra, các bộ, ban, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các điển hình, thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; xuất bản tạp chí, tập san chuyên đề giới thiệu các điển hình tiên tiến, sáng tác ca khúc về thi đua... Qua đó nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, biểu dương các điển hình, gương người tốt, việc tốt; xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục chất lượng, chuyên sâu, chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở và trong các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa. Tiêu biểu là: Báo Nhân dân có chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, Báo Lao động có chuyên mục “Bình dị mà cao quý”, Báo Hà Nội mới với chuyên mục “Nét đẹp người Thủ đô”. Đài Truyền hình Việt Nam mở các chuyên mục phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như chuyên mục “Dạy nghề”, “Bạn của nhà nông”. Đài Tiếng nói Việt Nam có chuyên mục “Những bông hoa đẹp”, “Cửa sổ nhân ái”… góp phần khích lệ, nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng, phát huy tốt vai trò của điển hình tiên tiến, nhất là việc nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Mặt khác, cần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin truyền thông, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Tố Như

Đặc điểm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong giai đoạn hiện nay

TĐKT - Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã đóng góp nhiều thành tựu to lớn cho công cuộc quản lý nhà nước ở trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải Vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, thi đua XHCN vào hoàn cảnh nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan niệm thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Coi tổ chức thi đua yêu nước là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, biến nó thành sức mạnh, thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong bảo vệ Tổ quốc. Những năm đầu đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác thi đua, khen thưởng chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Trước tình hình đó, ngày 3/6/1998, Bộ chính trị đã ra Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, Đảng ta khẳng định rõ trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, trước những thời cơ và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh coi “thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây đựng con người mớí, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ chính trị ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 39 - CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác thông tin, tuyên truyền tại các Bộ, ngành Trung ương đã đảm bảo chuyển tải kịp thời các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng, huy động nhiều lực lượng tham gia công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng duy trì chuyên trang, chuyên mục, chương trình gặp gỡ và đối thoại các điển hình tiên tiến; trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương, trang thông tin điện tử của đơn vị; tuyên truyền của các đoàn thể quần chúng; thông qua các hội nghị, hội thảo, trao đổi, gặp gỡ, giao lưu những gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  thông qua các hội thi tìm hiểu, tài liệu hỏi đáp, tài liệu, tuyên truyền, panô, áp phích với nội dung thiết thực ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng. Phong trào thi đua yêu nước tại các Bộ, ngành Trung ương đã huy động được sức mạnh và khả năng sáng tạo của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế những tiêu cực nảy sinh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các Bộ, ngành Trung ương đã tổ chức phát động, phối hợp tổ chức và duy trì nhiều phong trào thi đua chung sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”….; phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”; phong trào “An toàn, vệ sinh lao động”… Nội dung thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đơn cử, các phong trào thi đua riêng như: Bộ Ngoại giao phát động phong trào “Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng, hiệu quả, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, phong trào thi đua “Năm APEC Việt Nam 2017 - Nâng cao hiệu quả phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế”. Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phong trào “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; phong trào “Đi trước mở đường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với các tiêu chí gắn kết với phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn - miền núi; phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, các phong trào hưởng ứng thực hiện “Năm an toàn giao thông”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải theo phương châm “4 xin”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông với chủ trương “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ”, lĩnh vực An toàn giao thông với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; lĩnh vực hàng không “Chung tay vì những chuyến bay an toàn”, “Tăng tốc thay đổi – nhanh hơn – cao hơn”. Lĩnh vực xây dựng giao thông "Bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn"; lĩnh vực đường sắt "An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả"; lĩnh vực đường bộ “Bảo đảm an toàn giao thông, giữ đường thông suốt, an toàn, sạch đẹp”; địa phương “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn - miền núi”. Lĩnh vực khoa học công nghệ “Phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, phát huy nội lực, sản xuất các sản phẩm mới, giảm bớt nhập ngoại”; lĩnh vực đào tạo “Dạy tốt – Học tốt”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; khối doanh nghiệp có phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,  “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Chính vì thế, kết quả thi đua cần có sự đánh giá đúng, thực chất và khách quan, có thưởng phạt kịp thời, rõ ràng để động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tham gia vào phong trào thi đua. Vì vậy, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã chỉ ra: “Làm rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn và đổi mới tổ chức - cán bộ của cơ quan tham mưu thi đua, khen thưởng, đổi mới nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng...” Để công tác thi đua, khen thưởng tại các Bộ, ngành phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần tập trung vào 6 giải pháp sau: Thứ nhất, giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương. Thứ hai, hoàn thiện thể chế chính sách về thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện chủ trương của Đảng về đối mới công tác thi đua, khen thưởng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm tạo hành lang pháp lý cần thiết cho các hoạt động thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.  Thứ ba, đổi mới tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương. Thực tế cho thấy, phong trào thi đua càng thiết thực, cụ thể thì hiệu quả đạt được càng cao. Cần có phương pháp, định hướng thiết thực, rõ ràng, kiên quyết chống bệnh hình thức; đồng thời gắn nhiệm vụ chung với nhiệm vụ cụ thế, động viên tinh thần kết hợp với khen thưởng vật chất xứng đáng, kịp thời. Thứ tư, đổi mới phương thức phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương. Thứ năm, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương. Thứ sáu, đổi mới công tác bồi dưỡng, phát hiện, tuyên truyền các điển hình của Bộ, ngành Trung ương. Lê Hoàng Yến          

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ

TĐKT – Trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X, chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Tọa đàm. Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Công tác thi đua - khen thưởng có vai trò và tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, hiện nay, nước ta đang chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vì vậy việc đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. “Công đoàn - tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của CNVCLĐ - có trách nhiệm tổ chức các phong trào thi đua, động viên đông đảo CNVCLĐ tham gia tích cực vào các phong trào, nhất là phong trào sáng kiến, sáng tạo, thi đua phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong lao động, sản xuất, trong học tập, công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định. Quang cảnh buổi Tọa đàm Tại Toạ đàm, nhiều đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm ở địa phương, ngành; những mô hình hay, cách làm hiệu quả… trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ. Qua các chia sẻ đó đã khẳng định, các cấp Công đoàn trong cả nước đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn không ngừng đổi mới về chất lượng, nội dung các phong trào thi đua, luôn lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều công trình trọng điểm quốc gia đã về trước thời gian kế hoạch, đưa vào vận hành trước tiến độ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; nhiều công trình, sản phẩm mới được ra đời với năng suất, chất lượng vượt trội, thay thế cho hàng nhập khẩu với chất lượng ngang nhau và giá thành giảm…. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn. Cụ thể, trong khu vực sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được CNVCLĐ tích cực tham gia nhưng chưa thực sự sâu rộng, có nơi chưa được quan tâm (một số liên đoàn lao động, công đoàn ngành hằng năm không có hồ sơ trình khen tặng Bằng Lao động sáng tạo), chưa gắn kết với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tập trung chủ yếu ở bộ phận công nhân có trình độ, có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhiều CNLĐ trẻ có sáng kiến nhưng lại không được công đoàn và doanh nghiệp phát hiện, tạo điều kiện để phát huy, ứng dụng, do đó chưa khơi dậy được sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết của CNLĐ. Trong khu vực hành chính sự nghiệp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai nhưng một số nơi chưa rõ nội dung, chưa có tiêu chí cụ thể, chưa tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, ủng hộ của chính quyền nên hiệu quả chưa cao… Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tin tưởng, sau buổi Tọa đàm này, với các kinh nghiệm đã trao đổi, sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tiếp tục học tập và lan tỏa với quyết tâm phấn đấu cao nhất để thực hiện mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tuyên truyền rộng rãi kết quả, thắng lợi của Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Mặt khác, giới thiệu, tuyên truyền các bài học kinh nghiệm được rút ra từ các tấm gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực để nhân rộng ra toàn xã hội. "Trong bối cảnh tác động của COVID-19, cần tiếp tục thúc đẩy phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Thi đua phải gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với việc làm của mỗi người" - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh. Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, đổi mới hình thức thi đua khen thưởng phải hướng tới những hoạt động phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp. Khen thưởng phải phát hiện được những điển hình, đánh giá đúng người, thành tích, khen thưởng phải dân chủ, công khai, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến. "Qua công tác thi đua, khen thưởng phải góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới" - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh. Mai Thảo

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

TĐKT - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tạp chí Thi đua Khen thưởng trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện; theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”[i]. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”[ii]. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các phong trào thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… đã diễn ra sôi động; công nhân, nông dân, trí thức thi đua lao động, sản xuất, bộ đội, du kích thi đua giết giặc, diệt ác, trừ gian, cơ quan thi đua công tác, trường học thi đua dạy tốt, học tốt… Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu mà điển hình là các anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện, Cù Chính Lan và các anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm… Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc Mỹ và tay sai chiếm đóng, nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Khi miền Bắc bước vào thực hiện Kế hoạch 05 năm lần thứ nhất, miền Nam vùng lên với phong trào Đồng Khởi, các phong trào thi đua yêu nước nở rộ trên các lĩnh vực. Đó là phong trào thi đua “Ba nhất” trong Quân đội với mục tiêu cụ thể là: Nhất về huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ thuật; Nhất về gương mẫu, kỷ luật; Nhất về lao động và sản xuất; phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp và phong trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong” với năm mục tiêu: Cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất; tăng vụ và vỡ hoang; phát triển nhiều ngành, nghề; cải tiến quản lý hợp tác xã; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong hợp tác xã; phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp với mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật; phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên; phong trào “Ba đảm đang” trong phụ nữ; các phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”… ở miền Nam; các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”… ở miền Bắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh… ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành, đưa đến đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Mười nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 12 nữ chiến sĩ “Tiểu đội thép” anh dũng hy sinh ở Truông Bồn (Nghệ An); Anh hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng Thùy Trâm; Anh hùng Lao động Hồ Giáo và nhiều tấm gương sáng ngời khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân Việt Nam; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; phong trào “Năm xung kích - Bốn đồng hành”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phong trào “Thi đua Quyết thắng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Quân đội nhân dân; các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an nhân dân; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương. Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc...[1]Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như sau: Quan điểm về thi đua: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước. Bởi, qua phong trào thi đua mà tinh thần yêu nước được biểu hiện thành những hành động, việc làm cụ thể. Kết quả là năng suất lao động, hiệu quả làm việc của mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều được nâng lên. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”[iii]. Mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là khơi dậy, phát huy được tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người đều hăng hái, tích cực, sáng tạo, ngày càng làm được nhiều điều tốt hơn trong xã hội. Đối với nông dân thì thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm; đối với công nhân thì thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thì giờ; đối với quân đội thì thi đua đánh giặc lập công… Như vậy, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng đầy đủ, no ấm, đất nước sẽ ngày càng giàu lên, quân đội sẽ ngày càng vững mạnh và sẽ hoàn thành được mục tiêu của cách mạng đề ra. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là: “Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt nát, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại kết quả đầu tiên là: “Toàn dân đủ ăn, đủ mặc, Toàn dân biết đọc, biết viết, Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”. Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến”. Về nội dung của thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với hậu phương: Cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, mở mang doanh nghiệp, thi đua học tập, sáng tác, phát minh, thực hành tiết kiệm và tận dụng thời gian, đẩy nhanh tiến độ, để tăng năng suất, hiệu quả,… Làm được như vậy, sẽ vừa tiết kiệm được nhân công, nguyên, vật liệu, thời gian,…; đồng thời tạo ra được nhiều của cải vật chất, tạo thêm nhiều nguồn lực cho xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đối với tiền tuyến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện giỏi, tiêu diệt địch; khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có ý thức giữ gìn quân trang, tiết kiệm vũ khí, trang bị… Người cũng lưu ý, trong thi đua thì tùy theo từng đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực,… mà xác định những nội dung công việc cho phù hợp, khoa học, hiệu quả: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, đồng bào công nông thi đua sản xuất, đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân…”[iv]. Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Trong quá trình thi đua, Người thường lưu ý, phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm. Từ những sáng kiến và kinh nghiệm trong từng ngành, lĩnh vực, ở một địa phương, cơ quan, đơn vị… sẽ được phổ biến, lan rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, cho đến cả nước; phải coi những sáng kiến, kinh nghiệm là tài sản vô giá, cần được phát huy và phổ biến: “Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”[v]. Phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao; “giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thi đua là đoàn kết, bởi: “Trong phong trào thi đua, chúng ta thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán, Mường...; đủ các tín ngưỡng, lương có, giáo có; đủ các tầng lớp binh, công, nông, sĩ; đủ các hạng người già, trẻ, gái, trai. Tất cả đều nhằm vào một mục đích chung: tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công”[vi]. Như vậy, thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết lại đẩy mạnh thi đua. Về lực lượng thi đua, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa”[vii]. Từ đó, Người nhận định: “Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc Thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to. Vì vậy, mà thắng lợi càng nhất định về tay ta”[viii].[2] Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức được sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Điều này được kế thừa, đúc kết từ lịch sử của dân tộc, đó là “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, hay “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC Đại hội lần thứ I (năm 1952) Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 01 đến ngày 06/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 150 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự. Đại hội tuyên dương 7 Anh hùng tiêu biểu và tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho 23 chiến sĩ xuất sắc. Trong đó có các anh hùng, chiến sỹ thi đua tiêu biểu được tôn vinh như: Anh hùng Cù Chính Lan, chiến sĩ La Văn Cầu, nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên, chiến sĩ Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh... Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi của phong trào thi đua diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Thành công của Đại hội đã động viên toàn dân, toàn quân ta hăng hái lập nhiều thành tích, tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đại hội lần thứ II (năm 1958) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/7/1958 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 450 đại biểu tham dự, trong đó có 236 chiến sĩ thi đua lao động chân tay và trí óc, 127 chiến sĩ thi đua nông nghiệp, 71 chiến sĩ thi đua của quân đội nhân dân và 22 đại biểu cán bộ thuộc đủ các lứa tuổi, các giới, các dân tộc, đồng bào miền Nam và Hoa kiều. Đại hội tuyên dương 26 Anh hùng lao động (trong đó có 16 đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, 5 phụ nữ, 6 đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, 2 đồng bào các dân tộc ít người, 1 Hoa kiều) và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội lần này đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế - xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa... Đại hội lần thứ III (năm 1962) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến 06/5/1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội tuyên dương 45 Anh hùng Lao động, 985 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 594 Huân chương Lao động, 27 Huân chương Chiến công các hạng. Một số cá nhân tiêu biểu như Giáo sư, bác sỹ Tôn Thất Tùng với thành tích khoa học về mổ gan, mổ tim; bác sĩ Lương Định Của tạo ra nhiều giống cây nông nghiệp có năng suất cao; Vũ Xuân Thủy, chăm chỉ học hỏi chuyên gia Liên Xô và áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều khiển máy xúc; Huỳnh Văn Tiến ở mỏ than Thống Nhất có sáng kiến cải tiến tổ chức lao động và bố trí quy trình khai thác hợp lý, đưa năng suất của lò mỗi ngày từ 50 tấn lên 135 tấn; Lý Văn Du, tài xế xe lửa đã sáng tạo ra phương pháp lái xe kéo vượt tải trên đường dốc; Phạm Ngọc Chức, trong hơn 7 năm làm công nhân khai thác gỗ đã có 125 sáng kiến... Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo sức mạnh chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ IV (năm 1967) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ IV) họp ngày 30/12/1966 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. Đại hội có trên 500 đại biểu tham dự; tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 111 cá nhân Anh hùng, có 31 Anh hùng quân đội, 7 Anh hùng là dân quân, tự vệ, 7 Anh hùng là công an nhân dân, 29 Anh hùng là công nhân, 21 Anh hùng là nông dân, 4 Anh hùng là trí thức, 40 Anh hùng là thanh niên, 17 Anh hùng là phụ nữ, có 3 Anh hùng là phụ lão và 14 Anh hùng thuộc các dân tộc ít người. Trong số 45 đơn vị Anh hùng, có 22 đơn vị quân đội và dân quân, tự vệ: 5 đơn vị công an vũ trang; 8 đơn vị giao thông vận tải và bưu điện; 4 đơn vị công nghiệp và lâm nghiệp; 01 nông trường; 3 hợp tác xã, 01 bệnh viện; đặc biệt có địa phương “Quyết thắng” anh hùng. Đây là Đại hội biểu dương ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta, những người đã và đang làm nên chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại hội lần thứ V (năm 1986) Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/1/1986 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 218 đơn vị và tập thể Anh hùng, 111 cá nhân Anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, các địa phương, miền xuôi và miền ngược. Đây là Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước; là Đại hội biểu dương thắng lợi của dân và quân ta trong lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986-1990, mở đầu thời kỳ đổi mới. Đại hội lần thứ VI (năm 2000) Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2000 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 900 đại biểu là Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Trong đó, có 407 tập thể và cá nhân anh hùng, 298 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 195 điển hình tiên tiến. Ngoài ra, còn có 362 đại biểu là khách mời, gồm có cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Đây là Đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước; động viên, cổ vũ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đại hội lần thứ VII (năm 2005) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10/2005, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 1270 đại biểu (1160 đại biểu chính thức, 110 đại biểu khách mời) được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước. Trong đó, có 87 Anh hùng và đại diện 241 tập thể Anh hùng; 122 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 đại biểu dân tộc thiểu số, 10 tài năng trẻ, 05 thiếu niên tuy tuổi nhỏ đã lập được thành tích xuất sắc, 05 người Việt Nam ở nước ngoài và 05 người nước ngoài đã có công góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Cao tuổi nhất là Giáo sư Trần Văn Giàu (93 tuổi), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005; kiểm điểm việc triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005); thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005. Đại hội lần thứ VIII (năm 2010) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1500 đại biểu, trong đó có 334 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng trong 5 năm qua; 995 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Đây là Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra năm 2010, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này tiếp nối truyền thống của 7 lần đại hội trước đó; tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung thi đua được gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Đại hội lần thứ IX (năm 2015) Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1800 đại biểu chính thức đại diện cho các tập thể, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. IV. KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Sau khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các phong trào thi đua trong cả nước được tiếp sức, phát triển sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, điển hình như: + Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, rộng khắp, tiêu biểu: Phong trào “Sáng, xanh, sạch đẹp” của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; phong trào “Cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 04 nhà” của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ; phong trào “Điểm sáng biên giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới” của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại” ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, phong trào đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của các thành phố trực thuộc Trung ương... + Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã được triển khai hiệu quả trên khắp các vùng, miền, địa phương trong cả nước. Các bộ, ngành Trung ương đã tập trung tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, tập trung vốn, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo đã được bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện như: khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn, giảm học phí, trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, dân sinh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa… + Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Các bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nhiều biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp như: Tham mưu ban hành chính sách; tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều địa phương thực hiện tốt việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng, triển khai các đề án khởi nghiệp, thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức hội nghị xúc tiến, thu hút đầu tư; tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc. Thông qua phong trào thi đua, các doanh nghiệp đã mở rộng quy mô phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhiều lao động, thu hút vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, tăng tích tụ vốn, giảm nhập siêu, góp phần tăng thu ngân sách, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và quốc tế. + Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Sau hơn một năm phát động đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tới các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một số ban, bộ, ngành, địa phương đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai các nội dung của phong trào thi đua, như: Sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ chức các hội thi tìm hiểu về văn hóa công sở, xây dựng đạo đức ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã - hội phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về cơ sở, các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, “Phụ nữ tích cực, chủ động giúp nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”...đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI Để phát huy những kết quả, thành tích mà các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong suốt 72 năm qua, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW , ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua - khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của bộ, ngành, địa phương. Các ban và cơ quan của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, hướng vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua thực sự trong các tổ chức đảng và đảng viên, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai lồng ghép các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương gắn với những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường... Doanh nghiệp với các phong trào thi đua khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, năng động sáng tạo tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua giai đoạn 2020 - 2025: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”; đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình đổi mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội. VI. HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 1. Chủ đề và mục đích của Đại hội Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TWcủa Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. 2. Ý nghĩa của Đại hội - Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2016-2020), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. - Khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới của đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - Tiếp tục tập trung làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, sớm phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 3. Nội dung, chương trình Đại hội Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; Đại hội diễn ra trong 2 ngày, dự kiến có khoảng 2.300 đại biểu, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Ngày thứ nhất: - Buổi sáng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đại biểu dự Đại hội trù bị và tổng duyệt chương trình Đại hội. - Buổi chiều: Đại biểu chia thành các đoàn để gặp gỡ, giao lưu tại một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Ngày thứ hai: - Chương trình nghệ thuật chào mừng; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tham luận của đại diện tiêu biểu; chiếu phim tài liệu các phong trào thi đua yêu nước; phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tổ chức tôn vinh, tuyên dương “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và điển hình tiêu biểu về dự Đại hội; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025; các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Trước và trong dịp tổ chức Đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; giao lưu các điển hình tiên tiến; triển lãm sách, ảnh giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, các tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”... Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, chiếu phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ Đại hội. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; đồng thời tổ chức họp báo trước, trong và sau Đại hội để định hướng tuyên truyền và thông báo kết quả Đại hội. ** * Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG [1]Trích bài viết trên Nhân Dân điện tử ngày 10-6-2018 của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". [2] Tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương và bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay” trên tuyengiao.vn ngày 24-6-2020 [i]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 71. [ii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.5, tr. 444-445. [iii] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t5, tr 407 [iv]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t5, tr 557 [v]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 404 [vi]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 405-406 [vii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 556 [viii]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2011, t7, tr 553  

Trang