Phong trào thi đua

Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai phong trào thi đua Quyết thắng toàn diện, thiết thực

TĐKT – Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016.   Toàn cảnh Hội nghị Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá” và phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội, năm 2016, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng chặt chẽ, toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2016, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc: làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến…, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc toàn diện: Cục Chính trị, Sư đoàn BB301, Ban chỉ huy quân sự các quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình… Năm 2017, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong nước và Thủ đô Hà Nội, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị đòi hỏi ngày càng cao và chất lượng hơn. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2017 tập trung vào những nội dung chủ yếu: quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, gắn với thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đúng Luật Thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đẩy nhanh tiến độ khen thưởng cống hiến, niên hạn; chú trọng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đổi mới phương thức thực hiện phong trào thi đua, đột phá thực hiện khâu yếu, mặt yếu… Nguyệt Hà

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

TĐKT - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự, có các đồng chí:  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương trong cả nước.   Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thương Trần Thị Hà cho biết, trong năm qua, công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ, trọng tâm của toàn ngành, nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng và tổ chức bộ máy nhà nước, góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hoá, xã hội thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh... Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gần với xây dựng nông thôn mới... Đến nay, trên cả nước đã có 27 huyện và 23 % tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016 - 2020), các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trung ương và địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và 5 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, tăng cường phát hiện, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đồng thời, nâng cao vai trò hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động được sức mạnh của toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội… Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để có những giải pháp khắc phục hiệu quả, nghiêm túc sửa chữa đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đó là, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, làm rõ những vướng mắc, bất cập để sửa đổi, bổ sung, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước, chú ý khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở cơ sở như công nhân, nông dân, chiến sĩ. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần có kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bảo đảm dân chủ trong bình chọn các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương khi trình khen thưởng cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đối tượng, hình thức, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng. Thực hiện việc xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng và trình khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, vượt cấp, phải vận dụng các quy định của pháp luật trong khen thưởng. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: cần hết sức lưu ý khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ, doanh nghiệp, doanh nhân. Trước khi đề nghị khen thưởng cần lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin, phối hợp với các cơ quan để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, thực hiện các quy định của pháp luật, nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước và chịu trách nhiệm khi trình khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Theo đó, cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp thực hiện tốt chức năng, tham mưu, thẩm định hồ sơ khen thưởng bảo đảm quy trình, thủ tục, hồ sơ và thời gian theo quy định. Phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: thuế, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, môi trường và cơ quan truyền thông trong việc nắm bắt thông tin, lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Hiện chưa có nhiều giải pháp nắm bắt các thông tin về thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, vì vậy, có trường hợp được khen thưởng nhưng tính tiêu biểu và lan toả chưa cao. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nêu ra một số nội dung trọng tâm cần quan tâm triển khai. Thứ nhất, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ hai, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng và tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Thứ ba, để các phong trào thi đua, các mô hình sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tiếp tục lan tỏa, các bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch, bố trí thời gian và tạo điều kiện để các điển hình, các tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý, các hình thức khen thưởng huân chương bậc cao được tuyên truyền, báo cáo điển hình tại bộ, ngành, địa phương, nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị, giữ vững và phát huy các điển hình. Thứ tư, các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuối cùng, cần củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả tốt nhất phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước. Với những nhiệm vụ nêu trên, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và địa phương, ngay sau hội nghị hôm nay tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng năm 2017 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hồng Thiết

Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2017

TĐKT – Sáng 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 tại 63 điểm cầu.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngay từ đầu năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ lớn, với 112 đầu nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ, ngành Tư pháp cùng với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; một số mặt công tác đạt kết quả cao. Công tác chỉ đạo điều hành được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là bám sát chủ trương về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ. Việc phối hợp giữa Bộ, ngành Tư pháp với một số bộ, ngành khác được thực hiện chủ động, hiệu quả hơn. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng đầu tư nguồn lực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; giảm mạnh tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được toàn ngành tập trung đẩy mạnh. Công tác hoà giải ở cơ sở tạo được điểm nhấn quan trọng qua việc tổ chức thành công cuộc thi Hoà giải viên giỏi lần thứ III. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền. Công tác hành chính tư pháp, nhất là áp dụng thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật Hộ tịch, bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ nhân dân. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc, các sự kiện liên quan đến môi trường, đầu tư quốc tế... được thực hiện kịp thời, có chất lượng; hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật phục vụ tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2017, Bộ, ngành Tư pháp xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện. Cùng đó là các giải pháp chủ yếu: xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các kế hoạch công tác ngay từ đầu năm; tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chú trọng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua - khen thưởng…  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành Tư pháp trong năm 2016. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian giới, toàn ngành Tư pháp cần nhận thức rõ tình hình, tổ chức thực hiện tốt tinh thần của Đại hội XII của Đảng. Đó là, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra giám sát tình hình nhà nước. Luật pháp, chính sách phải phản ứng kịp thời hơn với mọi thay đổi, biến động của đời sống xã hội. Ngành cần chủ động hơn nữa vào xây dựng pháp luật gắn với việc tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Ngành tư pháp phải là cơ quan tham mưu tốt nhất cho Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp địa phương. Hệ thống cán bộ tư pháp phải thực hiện các giải pháp để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu ngành cần chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đổi mới đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, tập trung rà soát đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Đặc biệt chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, giảm các thủ tục hành chính, các rào cản để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Tư pháp phải làm tốt hơn nữa việc lập chương trình xây dựng pháp luật, bởi đây là vấn đề có ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, khắc phục cho được tình trạng xin rút, lùi trình các dự án luật, pháp lệnh đã có trong chương trình. Đồng thời, phải làm tốt khâu thẩm định luật pháp, "chống lợi ích nhóm" trong xây dựng, thiết kế pháp luật. Toàn ngành cần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng dữ liệu trên phạm vi cả nước, bảo đảm công khai, minh bạch, kiên quyết chống nhũng nhiễu tiêu cực.  Minh Phương

Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm

TĐKT - Sáng 20/12, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu, vượt tiến độ sớm 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội. Tới dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các bộ, ngành liên quan và đại diện chính quyền, nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.   Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu Chính thức khởi công từ ngày 5/1/2011 với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng, gồm 3 tổ máy, công suất mỗi năm gần 4,8 tỷ KWh điện, qua hơn 5 năm thi công, đến nay, công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã về đích trước một năm so với kế hoạch ban đầu. Trong gần 2.100 ngày, hàng vạn công nhân ngành điện lực và các đơn vị thi công, lắp máy khác đã nỗ lực lao động miệt mài trên công trường, đảm bảo hoàn thành phát điện hòa lưới đúng tiến độ. Để hoàn thành thủy điện Lai Châu, các đơn vị đã đào đắp trên 20 triệu m3 đất đá, trộn và đổ hơn 3,4 triệu m3 bê-tông, vận chuyển hơn 37.000 tấn thiết bị từ đồng bằng lên miền núi, di dời và tái định cư, định canh cho hơn 2.100 hộ dân trong vùng dự án… Đây là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà, gắn liền với Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình. Nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 4,7 tỷ kwh; chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Theo tính toán của EVN, việc công trình về đích trước tiến độ 1 năm đã làm lợi cho ngân sách Nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương chủ đầu tư, các cấp chính quyền và nhân dân các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, các nhà thầu tư vấn, thi công, cung cấp thiết bị hết sức nỗ lực, cố gắng hoàn thành công trình Thủy điện Lai Châu vượt kế hoạch đề ra. Công trình Thủy điện Lai Châu là điểm sáng về sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa sản xuất, huy động tối đa nội lực và tiềm năng làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến của chủ đầu tư và các đơn vị trên công trường. Công trình thực sự trở thành biểu tượng sinh động cho sự nghiệp công nghiệp hóa -  hiện đại hóa đất nước. Theo tính toán, trong giai đoạn 10 đến 20 năm tới, hàng năm Việt Nam cần thiết phải bổ sung từ 5000 - 7000 MW công suất nguồn điện mới. Để thực hiện được những mục tiêu này và đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trong quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công thương và EVN tiếp tục tập trung đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, chú trọng nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước nhằm đảm bảo cơ cấu điện năng hợp lý, đáp ứng đầy đủ, ổn định nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  EVN, Công ty Thủy điện Sơn La (đơn vị được giao tiếp quản nhà máy) cần tổ chức vận hành công trình Thủy điện Lai Châu an toàn, khoa học, đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành liên hồ chứa để phát huy hiệu quả điều tiết lũ, điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du, đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp. Các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu và Điện Biên phối hợp với EVN thường xuyên chăm lo, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng dự án. Đặc biệt chú trọng đến sinh kế lâu dài, bền vững, giao đủ đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người dân tái định cư; đồng thời, chăm lo giáo dục, đào tạo, từng bước đáp ứng toàn diện nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân. Nhân dịp này, Bộ Xây dựng đã trao tặng Huy chương vàng và Bằng chứng nhận giải thưởng Công trình chất lượng cao năm 2016 cho công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Ngọc Long

Vận động ít nhất 1 triệu suất quà Tết ủng hộ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

TĐKT – Ngày 20/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu – 2017. Tại buổi lễ đã có 9 đơn vị, cá nhân ủng hộ gần 15 tỷ đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, phát động từ năm 1999. Đến nay, phong trào đã thu được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Qua 18 năm thực hiện phong trào, các cấp Hội trong toàn quốc đã vận động ủng hộ trên 4.500 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 17 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, năm 2016, phong trào đã vận động, trao tặng trên 2,17 triệu suất quà với tổng trị giá trên 852 tỷ đồng. Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 được phát động với mục tiêu vận động được ít nhất một triệu suất quà Tết để trao tặng một triệu hộ gia đình có thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân. Kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ những năm trước, Phong trào năm nay được triển khai sớm, giao chỉ tiêu phù hợp, tạo sự chủ động cho các cấp Hội. Trung ương Hội đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, tích cực đôn đốc các hoạt động. Tháng cao điểm “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” cũng sẽ được phát động. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức 7 đoàn thăm, tặng quà đồng bào nghèo các tỉnh khó khăn; kết hợp hiệu quả các hình thức trợ giúp, tặng quà dịp Tết: sửa chữa nhà ở, tặng thẻ Bảo hiểm Y tế, triển khai dự án “Ngân hàng bò”; phối hợp với các cơ quan truyền thông, văn hóa tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững. Đặc biệt, từ ngày 10/12/2016 - 8/2/2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát động Chiến dịch nhắn tin gây quỹ cho phong trào. Theo đó, người dân có thể ủng hộ người nghèo bằng cách nhắn tin với cú pháp TET gửi 1402, mỗi tin nhắn góp phần ủng hộ 20.000 đồng cho người nghèo. Nguyệt Hà

Tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình Thuỷ điện Lai Châu

TĐKT - Ngày 19/12, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016. Phong trào thi đua liên kết xây dựng NMTĐ Lai Châu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, EVN, Ban Quản lý Dự án, Tổng thầu Sông Đà và một số đơn vị thành viên chính thức phát động vào ngày 3/2/2012 với mục tiêu: "Xây dựng NMTĐ Lai Châu đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ". Sau lễ phát động, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào đã quyết liệt triển khai toàn diện các nội dung từ phát động các phong trào thi đua, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác phối hợp giữa các đơn vị đến công tác tuyên truyền giáo dục và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch từng năm và cả giai đoạn 2012 - 2016. Căn cứ tiến độ hàng năm, các đơn vị đã phát động hàng chục phong trào, chiến dịch thi đua. Tiêu biểu: phong trào thi đua “35 ngày đêm” với mục tiêu hoàn thành đổ bê - tông đầm lăn (RCC) khối C2, đập dâng và đã vượt tiến độ 16 ngày; “Chiến dịch thi đua 105 ngày đêm” với mục tiêu đổ bê - tông đầm lăn đạt 1 triệu m3; “Chiến dịch thi đua 41 ngày đêm” hạng mục công trình xả lũ – lỗ xả sâu NMTĐ Lai Châu đợt 1 và đợt 2.…Tất cả các chiến dịch đều hoàn thành và vượt tiến độ. Qua các phong trào thi đua, đã có 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, làm lợi cho các đơn vị hàng chục tỷ đồng. Tính từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành công trình, các đơn vị thi công đã đào hơn 23 triệu m3 đất đá, khai thác đá trên 3 triệu m3; hoàn thành 1,89 triệu m3 bê - tông RCC; hơn 1,35 triệu m3 bê-tông CVC; lắp đặt 20,89 nghìn tấn thiết bị cơ khí thuỷ công. Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, Phó Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết Thủy điện Lai Châu khẳng định: phong trào thi đua liên kết đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng để công trình Thủy điện Lai Châu về đích trước một năm so kế hoạch. Trong 5 năm qua, Thường trực Ban chỉ đạo đã đề nghị Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khen thưởng cho 3.700 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen. Nhân dịp này, nhiều tập thể các nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành… Ngọc Long

Tăng cường phối hợp trong thi đua giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của nhân dân

TĐKT – Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu. Năm 2016, công tác phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai có kết quả. Công tác đối ngoại nhân dân; công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến mới trong việc tăng cường liên kết, phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Đặc biệt là Ủy ban Trung ương MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã có sự đóng góp to lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị  Trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, ký kết và triển khai “Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt”, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn ban đầu. Năm qua, các tổ chức đã phối hợp xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để trình Chính phủ và xin ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tổ chức thành viên. Năm 2017, các tổ chức tiếp tục nghiêm túc thực hiện chương trình phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.   Đại diện Mặt trận và các tổ chức thành viên ký chương trình phối hợp năm 2017 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  gợi ý trong năm 2017, các tổ chức thành viên cần duy trì, coi việc tuyên dương sáng kiến, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến là hoạt động quan trọng, thiết thực; tiếp tục phối hợp triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tiếp tục đẩy mạnh truyền thống yêu nước và đại đoàn kết; đẩy mạnh sáng tạo, khơi dậy sáng tạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  cho rằng, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tổ chức nghiên cứu và xây dựng phong trào chống tham nhũng, lãng phí trong toàn dân, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và người dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị, đại diện MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Mai Thảo

Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết

TĐKT - Ngày 16/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết dương lịch năm 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu Xuân. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 16/12/2016 đến 15/2/2017. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết: năm nay Cục Cảnh sát Giao thông trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông cùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ tập trung tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 1A; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các lĩnh vực giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Noel, Tết dương lịch năm 2017, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu Xuân, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép. Trước Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các điểm du lịch, lễ hội. Sau Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông sẽ xử lý các đối tượng và địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm... Bình Nguyên

Hà Nội tổng kết phong trào thi đua năm 2016

TĐKT – Chiều 13/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Năm 2016, phong trào thi đua của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế, xã hội năm 2016 của thành phố đạt được kết quả toàn diện: tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn ước tăng 8,03 %; thu ngân sách đạt 171.783 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư ước đạt 277.950 tỷ đồng, tăng 10%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2.644,2 triệu USD, tăng 3,1 lần… Thành phố chú trọng khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với 18.602 doanh nghiệp thành lập mới. Giá cả thị trường, lạm phát được kiểm soát. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Năm trật tự và văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực, với 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Đến nay, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng Huân chương Lao động cho 3 cá nhân. Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ được nâng lên; đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp. Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của thành phố. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng. Việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 đơn vị tiêu biểu.  Phát huy kết quả đạt được, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2017, TP Hà Nội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2016; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2017, trên cơ sở đó hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu: để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2017, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp cần quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội. Trước mắt, UBND TP Hà Nội và các sở, ngành tích cực chuẩn bị để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong yên vui, an toàn; chăm lo người nghèo để mọi người dân có Tết... Tại hội nghị, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 14 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của TP Hà Nội; 48 tập thể được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của TP Hà Nội; 85 tập thể được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội. Mai Thảo

Nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ quân đội

TĐKT - Trong 5 năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội trên cả nước đã hăng hái thi đua, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, lập thành tích xuất sắc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Bám sát yêu cầu thực tiễn và tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào thi đua của phụ nữ quân đội được triển khai chặt chẽ, sâu rộng, với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp; hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, với nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả. Xuyên suốt là Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đại đội nữ dân quân tự vệ Pháo phòng không 37 ly (TP Đồng Hới, Quảng Bình) 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng  Nét nổi bật của phong trào phụ nữ quân đội là luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đoàn thể quần chúng phát động, đặc biệt là Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp, tương hỗ giữa các hoạt động, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên tích cực thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua tổ chức phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực: “Tổ phụ nữ ba tốt”, “Tổ phụ nữ mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, Câu lạc bộ “Phụ nữ ba đẹp”, “Cán bộ hội ba biết”…, thu hút đông đảo các cấp hội và phụ nữ tham gia. Phong trào “Phụ nữ quân đội làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” được triển khai với nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, không chỉ trong phạm vi tổ chức hội mà còn được lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ quan tâm, ủng hộ. Công tác hội của phụ nữ quân đội đã được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, với nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú. Phụ nữ quân đội thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội; công tác giáo dục, vận động hội viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn. Công tác tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời tích cực, chủ động tham mưu các nội dung, biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, giới thiệu nguồn quy hoạch, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hàng năm, các cấp hội đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú là nữ để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Tỷ lệ nữ đảng viên mới đạt hơn 9%/năm, nâng tổng số cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân là đảng viên lên hơn 30%. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị và khu dân cư, trở thành những “điểm sáng” về xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Công tác hội cũng tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ và tham gia bảo vệ môi trường. 5 năm liên tục, Phụ nữ Quân đội được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban Phụ nữ Quân đội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hơn 95% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hơn 81 nghìn lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen; gần 10 nghìn lượt chị em được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp. Phát huy truyền thống và những kết quả, thành tích đạt được, với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển”, trong những năm tới, phụ nữ quân đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Nguyệt Hà

Trang