Phong trào thi đua

Khối các bộ, ngành nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021

TĐKT - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Khối trưởng Khối thi đua; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Khối phó Khối thi đua; Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành thuộc Khối thi đua. Quang cảnh Hội nghị Năm 2020, với quyết tâm càng khó khăn thì càng phải thi đua, các bộ, ngành trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hằng năm kết hợp với thi đua đặc biệt, cao điểm, đột kích với các khẩu hiệu hành động phù hợp. Nội dung, phương pháp thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề nổi cộm, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Đặc biệt, điểm sáng nhất trong phong trào thi đua năm 2020 của các bộ, ngành là tổ chức thành công, ý nghĩa, ấn tượng Đại hội Thi đua yêu nước, nổi bật nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tòa án Nhân dân tối cao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, đặc biệt là những tấm gương đã anh dũng hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ công an, quân đội. Năm 2021, công tác TĐKT của Khối sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Các bộ, ngành nội chính Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội Khoá XV. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, tạo bước đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động thi đua năm 2021 Tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của từng bộ, ngành trong Khối. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới... Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả các bộ, ngành trong Khối thi đua đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối là những đơn vị đi đầu, nòng cốt trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Khối để tham mưu với Hội đồng TĐKT Trung ương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TĐKT. Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động chung cho cả Khối như đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT, các hoạt động vì cộng đồng… Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vừa được Nhà nước phong tặng… Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021 Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị đã suy tôn Bộ Quốc phòng là Khối trưởng, Bộ Tư pháp là Khối phó Khối thi đua năm 2021. Tại Hội nghị, các bộ, ngành nội chính Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả". Phương Thanh

Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

TĐKT - Chiều 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối thi đua của các bộ, ngành kinh tế, bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2020, các bộ, ngành khối kinh tế đã nỗ lực phấn đấu để từng bước hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra. Trong đó, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của các phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông, website của bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, từ đó khuyến khích tính chủ động, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc bộ, ngành kinh tế. Tiêu biểu là: Bộ Công thương với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bộ Xây dựng với phong trào “Năng suất cao - Quản lý giỏi”; “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; Bộ Giao thông vận tải với phong trào “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển giao thông nông thôn miền núi”; Bộ Tài nguyên và Môi trường với phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Chống rác thải nhựa”; “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục với phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”; “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”; Bộ Thông tin và Truyền thông với phong trào “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020”; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với phong trào thi đua “Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đã chú trọng khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng và các phong trào thi đua luôn gắn kết; qua đó, đã phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành kinh tế. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Qua theo dõi tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 5 ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất với các đánh giá về kết quả, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối trong năm 2020, cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như nội dung Báo cáo tổng kết và các ý kiến của đơn vị Khối trưởng và Khối phó. Ghi nhận các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong bối cảnh gặp nhiều khó do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 vừa qua, đồng chí Phạm Đức Toàn cho rằng: Việc là một trong hai Khối đầu tiên tổ chức sớm Hội nghị tổng kết hôm nay đã thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị thành viên đối với hoạt động chung của Khối. Các phong trào thi đua đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của từng bộ, ngành; bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Khối đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, trước mắt. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đối với ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trong Khối, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã trao đổi để các đơn vị nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện thời gian tới như sau: Về nhóm ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy: Năm 2020, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định: Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương mong muốn các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục cùng quan tâm rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quốc. Về nhóm ý kiến liên quan đến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, việc hiệp y với các địa phương, việc sửa đổi, bổ sung quy trình xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân ngoài bộ,ngành khi lập thành tích đột xuất, chuyên đề liên quan đến chuyên ngành của các bộ, ngành; ý kiến về tuyến trình… Các vấn đề này đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành cũng như của các địa phương, để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn trong thời gian tới cho rõ, cụ thể hơn, phù hợp hơn nữa với thực tiễn. Về nhóm ý kiến liên quan đến việc khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo, xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Về việc tổ chức tập huấn, đề nghị các bộ, ngành chủ động lập kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẵn sàng phối hợp với các đơn vị trong Khối, hỗ trợ về báo cáo viên hoặc tham gia chuẩn bị chương trình, nội dung khi có đề nghị cụ thể. Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu sắp đến, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc các đồng chí đại biểu trong Khối cùng gia đình đón xuân mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới. Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2020 và 2021 Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thống nhất suy tôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị Khối trưởng Khối thi các bộ, ngành kinh tế năm 2021; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đơn vị Khối phó. Tố Như

Hòa Bình: Đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, công tác khen thưởng

TĐKT - Chiều 21/1, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Tới dự, có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố... Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Năm 2020, Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020". Với sự thống nhất cao, phong trào thi đua đã được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực, có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 3,8%. Thu nhập GRDP bình quân đầu người ước đạt 64,5 triệu đồng/người/năm, vượt so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Toàn tỉnh có thêm 5 xã về đích nông thôn mới, đạt 100% nghị quyết HĐND tỉnh giao. An sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 8,56%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển mới, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu cả nhiệm kỳ đề ra. Thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú; trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Phong trào thi đua phải bứt phá với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn. Các đơn vị phải phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, để thúc đẩy phong trào thi đua; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có đức, có tài, làm tốt công tác dân vận, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã phát động phong trào thi đua năm 2021, với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó có các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người 69,7 triệu đồng; thành lập mới 435 doanh nghiệp, hợp tác xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.070 tỷ đồng. Nhân dịp này, 3 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 31 tập thể đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình. Tuyết Anh

“Cây đuốc sáng” của bản làng biên giới

TĐKT - Là trưởng thôn Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, ông A Hai luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con tích cực hưởng ứng, tham gia cùng với bộ đội biên phòng để bảo vệ, giữ gìn đường biên giới, cột mốc của Tổ quốc. Ông luôn là tấm gương mẫu mực để bà con dân tộc thiểu số nơi đây học tập và làm theo. Thôn Măng Tách thuộc xã Đăk Long là thôn có vị trí chiến lược, có đường biên giới Việt Nam giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong thôn có 65 hộ với 342 nhân khẩu, 99% là dân tộc Giẻ Triêng, 98% dân theo Công giáo. Nhìn chung, bà con giáo dân chấp tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Thôn có 1 chi bộ gồm có 6 đảng viên. Trưởng thôn A Hai thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới Sau khi tiếp thu chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã về bảo vệ, giữ gìn đường biên, cột mốc, trưởng thôn A Hai đã chủ động trao đổi với chi ủy Chi bộ thôn triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Cụ thể từ năm 2015 đến nay, trong thôn có 12 hộ gia đình tham gia tổ tự quản 11,9 km đường biên giới và 6 cột mốc; tổ chức tuần tra, phát quang cột mốc trên 12 đợt với 120 lượt hộ gia đình tham gia. Gia đình ông A Hai cũng đăng ký tham gia tự quản cột mốc và đoạn đường biên giới, bởi theo ông, “việc tham gia tự quản đường biên, cột mốc vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm của công dân nơi biên cương Tổ quốc.” Hàng năm, sau khi được bộ đội biên phòng bàn giao cột mốc, tuyên truyền, hướng dẫn cách quản lý, bảo vệ, gia đình ông cùng nhân dân trong thôn thường xuyên lên kiểm tra hiện trạng đường biên giới, cột mốc, phát quang xung quanh mốc giới và lau chùi cột mốc. Ông luôn tuyên truyền cho nhân dân trong quá trình lao động, canh tác nương rẫy, vào rừng hái măng, tìm rau phải chú ý đến mốc giới, không được qua ranh giới nước bạn Lào; kịp thời phát hiện người lạ mặt hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật như vượt biên giới trái phép, xâm cư, xâm canh, làm thay đổi hiện trạng mốc giới; kiểm tra các dấu hiệu cố ý tác động hoặc do yếu tố thiên nhiên tác động làm ảnh hưởng đến cột mốc, kịp thời báo về cho UBND xã và các đồn biên phòng để có hướng xử lý theo quy định.  Từ năm 2015 đến nay, ông đã báo 12 tin cho các cấp xử lý vi phạm quy định khu vực biên giới, đồng thời hằng năm phối hợp với Đồn Biên phòng Đăk Long tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 20 đợt với 1200 lượt người tham gia. Ngoài công tác phối hợp, ông đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã, chi ủy Chi bộ để tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề về khu vực biên giới, đường biên, cột mốc 4 lần/năm và lồng ghép vào tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khác 7 lần/năm. Được sự vận động của trưởng thôn A Hai, nhân dân thôn Măng Tách tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng làm đường giao thông nông thôn Bên cạnh đó, bản thân là người giáo dân Công giáo, là giáo phu phụ trách điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo với hơn 300 giáo dân, khi sinh hoạt giáo lý hoặc nghi thức tôn giáo hàng tuần, ông thường xuyên lồng ghép vào nội dung nhắc nhở bà con trong thôn nâng cao ý thức trách nhiệm của một công dân trên địa bàn xã, thôn biên giới, tuyên truyền vận động con em trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng với chính quyền các cấp bảo vệ tốt đường biên, cột mốc trong khu vực mình phụ trách và đường biên, cột mốc dọc tuyến giáp biên giới giữa Việt Nam và nước bạn Lào. Ông cũng vận động giáo dân không được xâm canh, xâm cư làm nương rẫy qua đất nước bạn Lào; không được có hành vi, lời nói gây mất đoàn kết giữa nhân dân hai nước; phải quan tâm, tương trợ lẫn nhau, xem đây cũng là một nội dung, một phương pháp để cùng phối hợp giữa cư dân hai nước trong bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền cũng như đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Ông A Hai cho biết: “Để làm được những việc này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, gia đình, sự đồng thuận tham gia của bà con, còn có sự quan tâm giúp đỡ  rất lớn của Đảng ủy, UBND xã, Chi ủy Chi bộ và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn xã.” Theo kinh nghiệm của ông, muốn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở cơ sở, trước hết, phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, đấu tranh bảo vệ biên giới của quần chúng nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong việc vận động tập thể, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện tham gia. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng, nhất là bố trí, sử dụng lực lượng xử lý đối với các hành vi, sự việc liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các chương trình mục tiêu để giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, sơ kết, tổng kết để nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên khích lệ quần chúng nhân dân trong việc tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc. Nhận thức rằng, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới là hết sức vinh dự, tự hào, nhưng cũng không ít những thách thức, khó khăn, phức tạp, trưởng thôn A Hai luôn tự nhủ sẽ cùng gia đình gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa bàn đang sinh sống. Phương Thanh

Hạ Lang (Cao Bằng): Sôi nổi thi đua trên mọi mặt trận

TĐKT - Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hạ Lang (Cao Bằng) đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào thi đua ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trên địa bàn.   Bộ mặt nông thôn Hạ Lang thay đổi rõ rệt Ông Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang cho biết: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hạ Lang đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng sản lượng lương thực đạt 14.098 tấn, tăng 3,9% so với năm 2015 vượt 4,43% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42 tỷ 180 triệu đồng. Giá trị thương mại dịch vụ đạt 558 tỷ 650 triệu đồng, tăng 384,98% so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm tăng 23,7%, vượt 237% mục tiêu Nghị quyết đại hội. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 8,9 tiêu chí nông thôn mới (NTM)/xã. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Các phong trào thi đua được huyện triển khai rộng khắp và được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn thể, xã hội và quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu như phong trào “Hạ Lang chung sức xây dựng NTM” cùng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã vận động ủng hộ, đóng góp được trên 677 triệu đồng “Quỹ xây dựng NTM”. Với nguồn kinh phí này, huyện đã giải ngân 630 triệu đồng cho việc hỗ trợ vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm đường bê tông vào ngõ xóm được trên 25 tuyến với chiều dài gần 21,22 km với kinh phí trên 6,6 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của nhân dân trên 1,4 tỷ đồng bằng ngày công lao động; vận động nhân dân hiến đất làm đường, nhà văn hóa, kênh mương được hơn 20.000 m2. Cũng từ năm 2015 đến nay, huyện đã tiếp nhận và phân bổ 2.588 suất quà với số tiền trên 1,1 tỷ đồng cho các xã, thị trấn; kêu gọi ủng hộ Trường Sa được 54,735 triệu đồng. Huyện đã vận động trên 398 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo”; tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng từ quỹ của tỉnh và Trung ương gửi về và hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, nhà bị thiên tai 40 nhà và 7 con bò giống. Công tác hỗ trợ phòng, chống thiên tai được các cấp quan tâm thực hiện và đã hỗ trợ kịp thời 1 tỷ 68 triệu đồng cho các đối tượng.   Nhiều mô hình kinh tế của hội viên nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua. Do đó, nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Công tác dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân ngày càng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, tập trung tạo nhiều nguồn lực, kịp thời cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội đã vận động gần 2 tỷ đồng xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” hỗ trợ 105 lượt hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 194 hội viên vay với tổng dư nợ 4,419 tỷ đồng; thành lập được 45 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ là 44,192 tỷ đồng… Song song với đó, các phong trào của Đoàn Thanh niên “Thanh niên lập nghiệp”; “Thanh niên tình nguyện”... được chú trọng triển khai. Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội tổ chức các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường thông qua các đợt ra quân tình nguyện “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, “Tháng Ba biên giới”, “Tình nguyện mùa đông”… Kết quả trong 5 năm qua, Huyện đoàn đã tổ chức trên 200 hoạt động tình nguyện; phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” như: Phát quang, gắn hoa lên các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, sơn sửa nhà bia với sự tham gia của 2.381 đoàn viên thanh niên; tặng hơn 134 suất quà, giúp đỡ được hơn 540 ngày công lao động giúp các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngoài ra các cơ sở đoàn cũng tích cực hỗ trợ nhân dân các vùng khó khăn tu sửa và làm mới đường giao thông liên thôn được 14,6 km; cắm 18 biển tuyến đường thanh niên - phụ nữ tự quản; cắm 2 tuyến biển kênh mương do Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân quản lý; hỗ trợ xây dựng được 1 nhà nhân ái là công trình thanh niên của Hội LHTN huyện từ đóng góp của đoàn viên thanh niên và 1 nhà nhân ái là công trình thanh niên của Khối thi đua trực thuộc Tỉnh đoàn, mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng; thành lập 28 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) do Đoàn thanh niên quản lý… Chị em phụ nữ cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh… Riêng cuộc vận động “5 không 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vận động hội viên giúp nhau được 4.221 ngày công lao động; hiến 5.000 m2 đất canh tác và làm đường bê tông với chiều dài 1.625 m. Hội Cựu chiến binh (CCB) đã có nhiều phong trào thi đua nổi trội, nhằm thúc đẩy các tổ chức hội, hội viên hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các cấp hội CCB. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình hội viên nghèo 253 suất quà với số tiền 71,2 triệu đồng; tiếp nhận và trao 4 suất học bổng cho con CCB nghèo vượt khó trong học tập với số tiền 4 triệu đồng; thành lập được 31 tổ vay vốn Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ là 18,232 tỷ đồng… Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân huyện Hạ Lang tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Tuệ Minh    

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng triển khai nhiệm vụ năm 2021

TĐKT - Sáng 18/1, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (bao gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng của 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 phát biểu khai mạc Hội nghị Năm 2020, các tỉnh trong Cụm đã chú trọng phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đất nước và của từng địa phương. Đồng thời, các tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tính hết năm 2020, toàn Cụm đã có 1.241/1.310 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 64/84 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, các tỉnh đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Toàn cảnh Hội nghị Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn; giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư của các tỉnh trong cụm. Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm giảm so với bình quân của cả nước. Tiêu biểu trong Cụm là tỉnh Quảng Ninh, đã lập được thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Về phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các tỉnh trong Cụm đã ban hành và triển khai kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, trách nhiệm, thân thiện... 18 cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Cùng với thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tỉnh còn chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi phù hợp với điều kiện của tỉnh mình. Cùng với đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được các tỉnh kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn... Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, có nhiều đổi mới, đã chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Một số tỉnh đã hoàn thành dứt điểm việc thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến như Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình… Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc đưa kinh tế - xã hội của 9 tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt mức độ khả quan: Quảng Ninh tăng 10,05%; Hà Nam tăng 7,02%; Nam Định tăng 6,97%; Ninh Bình tăng 6,78%; Hưng Yên tăng 6,46%; Hải Dương tăng 3,24%; Thái Bình tăng 3,23%%; Vĩnh Phúc tăng 2,21%; Bắc Ninh tăng 1,36%. Lĩnh vực cải cách hành chính có nhiều biến chuyển, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, cụ thể: Quảng Ninh có chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) 3 năm liền đứng đầu cả nước; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ nhất năm 2019; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 3 toàn quốc năm. Hải Dương có chỉ số cải cách hành chính năm 2019 xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 8 bậc so với năm 2018... Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong năm qua. Đồng chí Phạm Đức Toàn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là cụm thi đua đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sự sâu sát của lãnh đạo tỉnh; sự tham gia, phối hợp và hưởng ứng tích cực của Mặt trận Tổ quốc, của các cấp, các ngành; sự đóng góp, nỗ lực lớn của đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng… đã góp phần quan trọng vào việc ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh. Các tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước các cấp trong điều kiện nhiều khó khăn chung về kinh tế và đại dịch Covid – 19 gây ảnh hưởng khó lường vừa qua. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020 và 2021 Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ rõ: Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp; tạo ra những thời cơ thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức mà các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng phải đối mặt. Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tới, đồng chí trân trọng đề nghị 9 tỉnh quan tâm tập trung hơn nữa một số nội dung sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau khi được ban hành). Các đơn vị trong Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hai là, chủ động bám sát các nội dung do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để cụ thể hóa trong các phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm, bảo đảm phong trào thi đua của Cụm không ngừng đổi mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao chất lượng, góp phần động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 năm (2021 - 2025). Đồng thời, quan tâm tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cụ thể là: Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tiến hành tổng kết công tác khen thưởng thời kỳ kháng chiến (hiện nay, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đang xây dựng Hướng dẫn, dự kiến gửi các tỉnh trong tháng 1/2021 để triển khai thực hiện). Ba là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, chia sẻ cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa tốt trong cụm và toàn xã hội. Hoàn thiện quy chế và các tiêu chí bình xét của cụm cho phù hợp hơn nữa với thực tiễn. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua năm 2021 Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ninh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định và Hà Nam. Đồng thời thống nhất suy tôn tỉnh Hưng Yên là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2021; tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc là hai đơn vị Cụm phó. Dịp này, 18 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích trong công tác tham mưu tổ chức các hoạt động cụm, khối thi đua năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua năm 2021. Mai Thảo

Petrovietnam trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh

TĐKT - Năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với dịch bệnh, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Cùng với đó, một số cơ chế tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn vẫn đang trong quá trình xem xét từ các cơ quan có thẩm quyền… Petrovietnam trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh. Petrovietnam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mình, vượt qua ảnh hưởng nặng nề của tác động kép do đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, ngay từ những ngày đầu của năm 2020 với định hướng và phương châm chỉ đạo xuyên suốt “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”, cùng với bản lĩnh vững vàng, Petrovietnam đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả gói giải pháp ứng phó tác động kép. Kết quả năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm. Cụ thể: Hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, năm 2020 đạt 15 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10 - 15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Hoàn thành đầu tư đưa 2 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng). Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3. Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hóa dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,8 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 11,87 triệu tấn, vượt 0,5% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh. Với giá dầu thô trung bình năm 2020 đạt 43,8 USD/thùng, bằng 73% so với mức giá kế hoạch năm Quốc hội thông qua (60 USD/thùng), giảm 23,7 USD/thùng (giảm 35,1%) so với giá dầu trung bình năm 2019 (67,5 USD/thùng), các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vẫn đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Trong khi hoạt động của nhiều tập đoàn, công ty dầu khí trên thế giới thua lỗ lớn tới hàng chục tỷ USD, thậm chí phá sản, thì Petrovietnam là một trong số ít các công ty dầu khí có lợi nhuận khả quan, cụ thể: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 566 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 ngàn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác an ninh, an toàn, môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo. Với những kết quả đã đạt được của năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử, Petrovietnam đã vượt qua để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước giao, đóng góp vào thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế; đã chứng minh được năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, đứng vững trước những biến động rất lớn trong môi trường kinh doanh, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho đất nước; thể hiện rõ nét vai trò của Petrovietnam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trên biển. Bước sang năm 2021, trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động dầu khí có nhiều biến động khó lường, Petrovietnam đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể của Tập đoàn năm 2021 trình Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban, các bộ, ngành. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, Petrovietnam xác định phương châm chỉ đạo trong năm 2021 là: “Quản trị biến động - Tối đa giá trị - Mở rộng thị trường - Tận dụng cơ hội - Liên kết đầu tư - Phục hồi tăng trưởng”, tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tập trung đổi mới phương thức quản trị, quản lý doanh nghiệp từ Công ty mẹ- Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên. Thứ hai, bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến giá dầu, cung cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu trong từng thời điểm. Thứ ba, tiếp tục rà soát chi phí để tối ưu, tiết giảm chi phí vận hành, cân đối sản lượng giữa các mỏ sẵn sàng ứng phó với kịch bản giá dầu thấp hơn dự kiến. Thứ tư, đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.  Thứ năm, xây dựng và tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án trọng điểm của Tập đoàn, như: Chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án nhiệt điện: Sông Hậu 1, Thái Bình 2… Thứ sáu, bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án nhiệt điện Long Phú 1. Thứ bảy, hoàn thành xây dựng tiêu chí đầu tư cho các lĩnh vực của toàn Tập đoàn, quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn theo từng lĩnh vực hoạt động; phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng. Thứ tám, tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc toàn diện Petrovietnam giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ghi nhận những thành tựu của Tập đoàn đã đạt được trong năm qua, Tập đoàn đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ Tập đoàn được tuyên dương là một trong 5 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 12 đơn vị được vinh danh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2020 và 5 đơn vị được khen thưởng có thành tích trong công tác quản trị biến động, ứng phó hiệu quả với khủng hoảng kép và vượt khó. Hồng Thiết

Tỉnh Hà Giang lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua yêu nước đang tiếp tục được lan rộng trên các lĩnh vực, được phát động và tổ chức triển khai cụ thể ở các ngành, các cấp, các vùng, miền địa phương trong cả nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…   Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Phát huy những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025 đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy tinh thần thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, các cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh luôn gắn với đẩy mạnh việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với các điển hình tiên tiến, gương “người tốt - việc tốt” trên các lĩnh vực để học tập và làm theo. Song song với đó, tỉnh Hà Giang phát động chuỗi thi đua trọng tâm nhằm lan tỏa sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với các hoạt động như: Tích cực thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa con người Hà Giang đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững; tập trung thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đó là thi đua tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thi đua thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung thi đua hướng tới đạt được các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu trên địa bàn đạt 270 triệu USD. Đặc biệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với  “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đóng góp để triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt quan tâm đến giữ gìn bản sắc kiến trúc truyền thống. Hơn hết, tỉnh Hà Giang liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu toàn diện trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình phát động thi đua, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện, đồng thời phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Qua đó, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện, đảm bảo, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm. Tiêu biểu trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả có các huyện Xín Mần, Vị Xuyên, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì... Giải pháp nhân rộng các phong trào Với tinh thần thi đua yêu nước, sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; để phong trào thi đua tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tỉnh Hà Giang đã chủ động đưa ra giải pháp nhân rộng các phong trào: Thứ nhất, tích cực triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân, để thấy được vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Thứ hai, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Các khối thi đua của tỉnh xác định chủ đề thi đua năm 2021, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của người dân nhằm đưa phong trào thi đua đi vào đời sống, lan tỏa sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội. Tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, thực hiện lồng ghép, gắn kết nội dung các phong trào thi đua hợp lý, hiệu quả. Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân phải thực sự tiêu biểu, có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, các tập thể nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới các hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các chuyên trang, chuyên mục gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Thứ năm, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường trách nhiệm, vai trò của cơ quan, cá nhân chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thứ sáu, các cấp, các ngành chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bố trí ổn định cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực thẩm định, bình xét khen thưởng, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể, cá nhân điển hình, nhân tố mới, mô hình mới để tuyên truyền, nhân rộng. Thứ bảy, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua. Cuối cùng, đơn vị Trưởng khối các khối giao ước thi đua trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành có trách nhiệm tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua của tỉnh, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 ở cấp mình. Hồng Thiết    

Đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ

TĐKT - Sáng 14/1, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; phát động thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tới dự, có đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ. Về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Thúy Phượng, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban TĐKT Trung ương; đại diện Văn phòng Đảng ủy Ban, các tổ chức đoàn thể của Ban và các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng và tuổi trẻ. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ, lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban TĐKT Trung ương, căn cứ vào đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương đã triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Ban TĐKT Trung ương tự hào vững bước dưới cờ Đảng”. Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Ban đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên được đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn vững vàng với lý tưởng của Đảng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Đoàn viên, thanh niên của Ban tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực như tham mưu, xây dựng văn bản nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, hành chính văn thư, lưu trữ, quản trị, kế toán, tổ chức cán bộ, công tác tuyên truyền, công tác tin học… góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ban TĐKT Trung ương trong việc quản lý Nhà nước về TĐKT, tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương chỉ đạo công tác TĐKT. Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên là chuyên viên các vụ chuyên môn tích cực đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn, phát hiện, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, tập trung rà soát, xử lý các văn bản, tờ trình còn tồn đọng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngay sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ do giãn cách xã hội, đoàn viên, thanh niên Ban TĐKT Trung ương đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đặc biệt, xây dựng dự thảo các bài phát biểu của cấp trên, dự thảo báo cáo, tham luận, sản xuất các phim phóng sự, tài liệu, chuẩn bị các chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến của Ban và Đại hội Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, hăng hái tham gia vào các tiểu ban hậu cần an ninh, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh và diễn ra sôi nổi. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng được quan tâm. Ban Chấp hành Chi đoàn đã chủ động liên hệ với một số đơn vị tài trợ các phần quà là sữa, trà sữa, nước trái cây, vé xem kịch, xem phim dành tặng cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu. Riêng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chi đoàn đã kêu gọi các tổ chức tài trợ gần 100 thùng sữa để tặng cho con cháu cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ban. Nhân dịp Tết Trung thu, tặng vé xem kịch Tấm Cám cho các cháu thiếu nhi trong Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân. Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Trần Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Trần Đức Toàn ghi nhận những kết quả và hoạt động của Chi đoàn trong năm 2020, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ Chi đoàn cần quan tâm thực hiện trong năm 2021: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy về công tác thanh niên; đăng ký đảm nhận các công trình thanh niên cụ thể, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thi đua, cuối năm họp đánh giá phân loại đoàn viên; chọn mô hình hoạt động phù hợp hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình Xuân Tình nguyện với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa; quan tâm phát triển thanh niên, phát triển Đảng… Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của Chi đoàn vào thành công chung của Ban trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là cơ hội để thể hiện khả năng tổ chức, hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Chi đoàn cần chủ động họp, lựa chọn và đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp với khả năng của thanh niên. Đảng ủy Ban sẽ luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ tối đa, hướng dẫn tận tình để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành… Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm Tại Hội nghị, Bí thư Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương Đoàn Trung Dũng đã phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” từ nay tới ngày 31/3/2021, với những nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, giáo dục, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; xung kích đảm nhận các việc khó, nhiệm vụ mới tại cơ quan, đơn vị. Đoàn viên thanh niên tích cực triển khai các mô hình, giải pháp công tác hiệu quả; đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn. Chi đoàn thường xuyên tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên để kịp thời điều chỉnh các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các phong trào thi đua; lồng ghép các nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào các hoạt động, các buổi sinh hoạt của Chi đoàn. Phương Linh

Bệnh viện TWQĐ 108 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

TĐKT - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc; đồng thời rút ra những bài học hay, những kinh nghiệm quý, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với nhiều sáng tạo, đổi mới, giành nhiều thành tích mới. Trung tướng GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì hội nghị. Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng PGS. TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nêu rõ: Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của Bệnh viện TWQĐ 108 đã diễn ra liên tục, sôi nổi cả bề rộng và chiều sâu; thực sự là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ để phát huy, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chương trình văn nghệ chào mừng Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đã đẩy mạnh thi đua, khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ, tích cực cải cách hành chính. Kết quả, năm 2020, bệnh viện khám gần 1 triệu lượt bệnh nhân (đạt 131% kế hoạch năm); nhận điều trị nội trú hơn 84.000 bệnh nhân (đạt 141% KH); tổng thu dung gần 87.000 bệnh nhân. Tỷ lệ SDG đạt: 126,5%. Tỷ lệ khỏi ra viện: 79,6% (vượt chỉ tiêu KH 11,6%). Ngày nằm điều trị khỏi trung bình: 6,7 ngày, rút ngắn được 1,3 ngày so với kế hoạch. Cấp cứu hơn 26.600 bệnh nhân. Phẫu thuật gần 32.000 bệnh nhân (đạt 119,2% kế hoạch). Đặc biệt, năm 2020, bệnh viện có nhiều thành tích xuất sắc trong cấp cứu, điều trị, nổi bật là ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống đã góp phần nâng tầm y học Việt Nam. Bệnh viện xác lập kỷ lục trong 1 tuần đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan cứu sống những bệnh nhân xơ gan mất bù, suy gan cấp. Đây là thành quả vô cùng ý nghĩa đối với bệnh viện và ngành y tế Việt Nam trong tiến trình chinh phục những đỉnh cao về lĩnh vực ghép tạng, là một trong những sản phẩm đặc biệt của đề án khoa học công nghệ “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” do Bệnh viện chủ trì... Năm 2020, bệnh viện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tình hình chính trị Bệnh viện ổn định, đoàn kết được tăng cường; uy tín của bệnh viện được nâng lên, quan hệ quốc tế tiếp tục mở rộng, cơ sở vật chất được cải thiện, đời sống cán bộ nhân viên được chăm lo... Trung tướng, GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Phòng Chính trị bệnh viện Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn nhấn mạnh: “Phong trào thi đua Quyết thắng của bệnh viện năm 2020 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tập thể, cá nhân. Qua 3 đợt thi đua cao điểm do bệnh viện phát động, nhiều nhân tố tích cực được khơi dậy, nhân rộng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của bệnh viện lên tầm cao mới. Đã có 98 tập thể và 174 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, đã khen thưởng đột xuất động viên kịp thời cho 136 tập thể, 325 cá nhân; thưởng cho 475 cá nhân xuất sắc tháng. Nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, ngày 15/9/2020, bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đó là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa rực rỡ nhất trong “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của bệnh viện; góp phần làm sáng thêm hình ảnh của bệnh viện trong lòng cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân cả nước. 6 tập thể được tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Mai Hồng Bàng ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, tinh thần thi đua sôi nổi, nhiệt huyết, hiệu quả của các thầy thuốc chiến sĩ. Trung tướng Mai Hồng Bàng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong năm 2021 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2021; xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Tại Hội nghị, Bệnh viện TWQĐ 108 đã phát động phong trào thi đua đột kích "Lập công dâng Đảng" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ  01/01/2021 đến 31/01/2021. Dịp này, Phòng Chính trị thuộc bệnh viện vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 6 tập thể được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và nhiều tập thể, cá nhân khác được biểu dương, khen thưởng. Mai Thảo  

Trang