Phong trào thi đua

Hiệu quả từ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt... Bám sát nhiệm vụ trọng tâm Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, để huy động và tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, BHXH Việt Nam luôn coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu, là đòn bẩy thúc đẩy việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V. Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát động 2 phong trào thi đua theo giai đoạn, 5 phong trào thi đua thường xuyên và 10 phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn, nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành. Các phong trào thi đua yêu nước hàng năm, chuyên đề của BHXH Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng của BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành cũng chủ động phát động hàng chục phong trào thi đua chuyên đề theo đợt nhằm tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò, thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua yêu nước luôn đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Việc phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua, mục tiêu thi đua nhằm đảm bảo các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức. Mục tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, với công việc hằng ngày của mỗi công chức, viên chức và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung, để từ đó mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt nhất. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị Phong trào thi đua yêu nước trong ngành đã động viên, khích lệ công chức, viên chức toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị trong ngành căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm chủ yếu của ngành trong từng năm, từng giai đoạn để thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước. Để thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua của ngành BHXH và của các đơn vị đã xác định rõ hơn về mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành và của từng địa phương, đơn vị. Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua thường xuyên được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng lộ trình được giao. Đơn cử: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT”; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; phong trào thi đua “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017”; phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” (năm 2018) và phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam và phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”... Song song với đó, BHXH Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Thực hiện Chỉ thị số 18/CTT - TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào thi đua yêu nước của BHXH Việt Nam luôn bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao, đồng thời gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới phục vụ tốt nhất người tham gia và hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, loại bỏ phiền hà, tiêu cực trong các mặt hoạt động nghiệp vụ của ngành. La Giang

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao

TĐKT - Trong những năm qua, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc,  BHXH Việt Nam, đã thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt với kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được đánh giá là “Vượt quá sự mong đợi”. Giám đốc Trung tâm Dương Tuấn Đức, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/2013/NQ-QH của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt tay vào xây dựng, tạo lập các điều kiện ban đầu để kết nối với các cơ sở y tế trên toàn quốc. Sau 3 tháng xây dựng, cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc. Sau 3 năm triển khai thực hiện giám định điện tử kết hợp với giám định truyền thống, kết quả giám định được ghi nhận trên hệ thống, đánh giá của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành và những phản hồi từ các địa phương cho thấy hệ thống đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong công tác giám định nói riêng, trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung. Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, BHXH Việt Nam Dương Tuấn Đức Việc kết nối tất cả các cơ sở y tế với hệ thống đã góp phần thay đổi quy trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, giúp người bệnh giảm thời gian làm thủ tục khi đến khám chữa bệnh. Đồng thời cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin trên thẻ BHYT đặc biệt là gia hạn thẻ BHYT ngay khi đang điều trị, các thông tin về quyền lợi được hưởng trong mỗi lần khám chữa bệnh được cung cấp cho người bệnh ngay khi ra viện. Đây chính là một kênh truyền thông hiệu quả, trực tiếp về BHYT. Với các cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đã cung cấp các chức năng giúp nhân viên y tế xác định chính xác thông tin, quyền lợi hưởng BHYT của người bệnh, đặc biệt là cung cấp cho các bác sĩ lịch sử khám chữa bệnh và các chỉ định, kết quả điều trị trước đó của người bệnh. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch thông tin thường xuyên cùng với những cảnh báo, phân tích của cơ quan BHXH về sự bất thường trong thanh toán BHYT giúp các cán bộ quản lý bệnh viện điều chỉnh, giảm những nội dung chi quá mức cần thiết. Nhiều cơ sở KCB đã có chuyển biến tích cực trong chỉ định điều trị, kết quả được thể hiện: So với năm 2017, các chỉ tiêu chi bình quân toàn quốc năm 2018 về xét nghiệm giảm 6,44%, chẩn đoán hình ảnh giảm 4,1%, khám giảm 11,42%, ngày giường giảm 2,17%, ngày điều trị bình quân giảm 4,17%, tỷ lệ vào điều trị nội trú giảm 1,1%. Năm 2019 so với năm 2018 bình quân xét nghiệm giảm 1,23%, chẩn đoán hình ảnh giảm 2,38%, thuốc giảm 0,35%, ngày điều trị bình quân giảm 7,54%, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. Trong công tác giám định, 12 quy trình nghiệp vụ được điện tử hóa và thực hiện trên hệ thống, việc kết hợp giám định tự động và giám định chủ động đem đến hiệu quả đáng kể, số chi không hợp lý đã giảm trừ năm 2017 trên 2.584 tỷ đồng, gấp 4 lần khi chưa áp dụng giám định điện tử, năm 2018 trên 2.268,8 tỷ đồng, năm 2019 trên 1.248,85 tỷ đồng. Nhiều trường hợp bất thường, có dấu hiệu gian lận trong khám chữa bệnh như đẻ thường, mổ đẻ sau cắt tử cung hoàn toàn hoặc ngay sau khi sinh, khám chữa bệnh sau chết, mượn thẻ đi khám chữa bệnh (KCB), kê đơn khống… đã được phát hiện và xử lý. Hệ thống Thông tin giám định BHYT được thiết kế, xây dựng và phát triển khá đặc biệt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin, trong đó chủ trì thiết kế và vận hành là đơn vị nghiệp vụ. Hệ thống được xây dựng với những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, các cấu phần, chức năng được phát triển theo hướng mở để thực hiện nhiều yêu cầu nghiệp vụ phức tạp và cập nhật, điều chỉnh kịp thời. Với hệ thống này, lần đầu tiên BHXH Việt Nam đã kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ dữ liệu đề nghị thanh toán KCB BHYT của cơ sở KCB gửi lên hệ thống đều được mã hóa, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, bí mật thông tin theo quy định. Dữ liệu đề nghị thanh toán được tự động giám định bằng bộ quy tắc dựa trên các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế. Hồ sơ vi phạm bị từ chối tự động hoặc xác định trạng thái để giám định trực tiếp trên hồ sơ bệnh án. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn, làm việc với BHXH Việt Nam về thực tế triển khai ứng dụng CNTT trong công tác giám định BHYT Được biết, hệ thống thông tin giám định BHYT theo thiết kế ban đầu gồm hai cấu phần: Cổng tiếp nhận và phần mềm giám định BHYT. Tháng 8/2017, các cán bộ của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã phát triển thêm phần mềm giám sát, ứng dụng big data để cung cấp các chức năng giám sát, đánh giá toàn quốc, chi tiết đến từng tỉnh và từng cơ sở y tế, hiển thị qua các bản đồ, biểu đồ trực quan, giúp cơ quan BHXH các cấp có thông tin cập nhật, tổng quan, theo dõi tình hình sử dụng quỹ BHYT, phát hiện và cảnh báo các trường hợp có dấu hiệu trục lợi BHYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành đánh giá cao, là điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH. Hoàn thiện, phát triển Hệ thống Thông tin giám định BHYT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT. Đồng thời, đây là nguồn thông tin rất quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khoẻ điện tử người dân, đổi mới phương thức thanh toán, đánh giá công nghệ y tế và cung cấp các bằng chứng khoa học để điều chỉnh, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT. La Giang

Phụ nữ Yên Khánh hăng hái tham gia các phong trào thi đua

TĐKT - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Yên Khánh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ. Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, chọn điểm để nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, 100% cơ sở Hội, 90% số chi hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 79 nghìn lượt phụ nữ tham gia. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ cũng được mở rộng và có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất tổ chức 150 lớp dạy nghề cho 1.300 lượt lao động nữ; tư vấn giới thiệu cho trên 1.700 phụ nữ và con em làm việc trong các doanh nghiệp, tổ hợp, thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Song song với đó, Hội đã vận động thành lập 4 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông sản an toàn, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhằm hỗ trợ chị em về nguồn vốn phát triển kinh tế, các cấp Hội trên địa bàn đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 400 tỷ đồng, hỗ trợ 10.900 hội viên phụ nữ vay vốn, trong đó có trên 3.000 lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo. Nhờ vậy, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với mức thu nhập ổn định. Trong 5 năm (2015 - 2020), các cấp Hội Phụ nữ Yên Khánh đã giúp trên 1.000 phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 285 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 5,6% (năm 2015) xuống còn 2,14% (cuối năm 2019). Hội viên phụ nữ xã Khánh Hòa (Yên Khánh) dọn vệ sinh môi trường Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, Hội LHPN huyện đã chủ động đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường tham gia xây dựng NTM. Các phong trào nhân dân tự chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tham gia hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn... được các chị em nhiệt tình hưởng ứng. Hội LHPN huyện Yên Khánh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh vận động hội viên phụ nữ xây dựng thành công mô hình “Đường hoa phụ nữ”, là cơ sở để Hội LHPN tỉnh chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh với chiều dài trên 130 km. Cùng với xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, Hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Bể thu gom rác thải ngoài cánh đồng” tại 8 xã với hơn 500 bể được xây dựng, góp phần bảo vệ nguồn nước, đất canh tác, bảo vệ môi trường nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh - sạch, bền vững. Ngoài ra, các gia đình hội viên phụ nữ huyện Yên Khánh còn tự nguyện hiến trên 25 nghìn ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng, 164.000 m2 đất, phá dỡ 7.900 m tường rào để xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... góp phần đưa Yên Khánh về đích NTM vào cuối năm 2018. Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, các cấp Hội LHPN huyện Yên Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ thi đua chung sức tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Hội đã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường như mô hình: “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Sạch nhà, đẹp ngõ” tại 18/18 xã. Theo đó, các đơn vị đã vận động sự đóng góp của hội viên phụ nữ và làm tốt công tác xã hội hóa để có nguồn kinh phí tặng 1.500 chiếc xô phân loại rác thải, 100 nắp hố bê tông, trị giá 75 triệu đồng cho các gia đình tham gia mô hình. Từ sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung, cuối năm 2019, Yên Khánh là 1 trong 3 đơn vị có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Từ những kết quả đã đạt được, Hội LHPN huyện Yên Khánh đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mỗi hội viên đều hăng hái tham gia thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể để góp phần đóng góp sức lực vào sự phát triển chung của toàn huyện. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể hội viên. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức nêu gương, học tập các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Tùng Chi

Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo: Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào địa phương

TĐKT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo thành động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông Đặng Phước Lung, Chủ tịch Hội CCB Chợ Gạo cho biết: Hiện toàn huyện có 3.007 hội viên, sinh hoạt ở 25 cơ sở hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào tại địa phương. Qua đó góp phần đưa “CCB gương mẫu” trở thành phong trào thi đua chính của hội và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hội CCB huyện Chợ Gạo đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. CCB luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực, nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố... Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, với ý chí tự lực, tự cường của những người lính, Hội CCB huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa bàn, hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Lung, hiện nhiều tổ hợp tác thuộc các cơ sở Hội làm ăn có hiệu quả trên các lĩnh vực với 271 thành viên, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hội có 561 hộ viên CCB là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội CCB huyện Chợ Gạo phối hợp UBND xã Tân Bình Thạnh tổ chức lễ bàn giao mái ấm nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB xã Tân Bình Thạnh Nhằm giải quyết những khó khăn về vốn cho hội viên, hội đã chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên nắm bắt thông tin và tiếp cận chủ trương, chính sách về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Các cấp hội trong huyện luôn duy trì thực hiện và huy động các nguồn vốn như: Quỹ đồng đội, quỹ tình nghĩa, góp phần xoay vòng, vốn vay từ các ngân hàng trên 20 tỷ đồng để hội viên triển khai thực hiện các mô hình trồng thanh long, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi… Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chú trọng tới việc chăm lo chính sách cho hội viên. 5 năm qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở. Trước đây, trong số hơn 3.000 hội viên CCB, có nhiều hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Trước thực tế đó, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bàn bạc, nghiên cứu để tìm ra giải pháp hỗ trợ hội viên. Theo đó, mỗi tháng các hội viên sẽ đóng góp 10.000 đồng để thành lập quỹ. Số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ hội viên xây hoặc sửa chữa nhà. “5 năm qua, toàn huyện có 49 hội viên đã thoát nghèo, xóa 119 nhà tạm. Hiện trên địa bàn huyện không có hội viên khó khăn về nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, hội viên CCB không còn hộ nghèo và luôn giữ vững không có hội viên tái nghèo.” - ông Lùng vui mừng chia sẻ. Không chỉ chăm lo tốt đến đời sống, kinh tế của hội viên, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên CCB huyện Chợ Gạo còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã vận động hội viên hiến 4.4654 m2 đất, huy động 2.500 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tỉa bớt cây xanh che khuất tầm nhìn các tuyến đường nông thôn. Hội cũng vận động xây dựng được 13 cầu bê tông bắc qua kênh, rạch; vận động hội viên và nhân dân đóng góp lắp đặt trên 3.300 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường nông thôn… Công trình cầu bê tông liên xóm ấp Bình Phú do Hội Cựu chiến binh xã Bình Phục Nhứt vận động xây dựng Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 30 Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội cùng các ngành liên quan đã tích cực vận động mỗi một xã có một công trình chào mừng. Kết quả đạt được 20 công trình được xây dựng gồm xây cầu, đường bê tông, đường trồng hoa… “Riêng năm 2020, hưởng ứng chào mừng Đại hội đảng các cấp, Hội CCB Chợ Gạo tiếp tục vận động hội viên và nhân dân quyên góp, xây dựng 19 công trình tiêu biểu gồm 2 công trình vệ sinh môi trường, 8 công trình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 7 công trình ánh sáng an ninh trật tự, 2 công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn. Hội viên cũng đóng góp 2.591 ngày công và tự nguyện hiến 4.465 m2 đất làm đường vào khu dân cư” - ông Lung chia sẻ. Ngoài ra, các cấp hội còn thường xuyên tham gia, củng cố và phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình ánh sáng an ninh, ánh sáng tự quản… Kết quả đã vận động nhân dân góp tiền mua 3.336 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn; phối hợp tuần tra 201 cuộc; cung cấp 140 tin cho công an triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy thế mạnh trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai phong trào gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực trên các mặt đời sống xã hội... Tùng Chi      

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

TĐKT - Sáng 17/ 9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội, giai đoạn 2016 - 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội, giai đoạn 2016 - 2020 và các đơn vị có mặt tại các điểm cầu. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… Từ đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội 5 năm qua và chúc mừng 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị này. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của quân đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nâng cao nhận thức và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của nhân dân, tạo động lực để động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khả năng đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thi đua học tập những tấm gương hy sinh, quên mình vì nhân dân, vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương của cán bộ, đảng viên và xem công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa quân đội với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, địa bàn nơi đóng quân nhằm tăng thêm sức mạnh cho phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020. Phương Thanh

Cục Hàng không Việt Nam: Thi đua tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng

TĐKT - 5 năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị trong Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các kíp trực tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài luôn nỗ lực duy trì chất lượng dịch vụ điều hành bay và đảm bảo an toàn bay. Cục HKVN đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, phát động, tổ chức các phong trào thi đua đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Cục HKVN. Các đợt phát động thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chủ đề của phong trào thi đua cơ bản sát với thực tế cuộc sống và gắn với chức năng, nhiệm vụ của Cục HKVN; dễ nhớ, dễ hiểu như: “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả”; “Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả”; “Năm đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không (HK); nâng cao chất lượng dịch vụ HK, đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhất yêu cầu sử dụng dịch vụ giao thông vận tải HK của cộng đồng, xã hội”; “Nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không”. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chín, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Cục HKVN đã triển khai thực hiện tốt văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với phương châm “4 Xin”, “4 Luôn”. Qua đó, góp phần thực hiện Chị thỉ của Bộ Giao thông vận tải về “Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương lao động, nâng cao đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức”; Chỉ thị của Đảng ủy Cục HKVN về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong Cục HKVN” và thể hiện tinh thần yêu nước của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Cục HKVN. Các cơ quan, đơn vị đã gắn các phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng Đảng và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Cục HKVN biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN đã chủ động phát hiện và lựa chọn các cá nhân có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo trong công việc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, gương mẫu trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và nêu gương cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến được triển khai hiệu quả, kịp thời. Mặt khác, Cục HKVN luôn quan tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không, tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa đối với hầu hết các thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm chi phí; hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm quản lý phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến phục vụ các chương trình làm việc, họp, hội nghị với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tham gia các cuộc họp do lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì. Các hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn, sáng tạo trong các phong trào thi đua, Cục HKVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ GTVT giao. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; nhiều tập thể và cá nhân trong ngành được Nhà nước, Chính phủ phong tặng các danh hiệu, Chiến sĩ thi đua, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác. Cục HKVN xác định Mục tiêu tổng quát cho công tác thi đua 5 năm tới (2020 - 2025) là: Kỷ cương, hợp tác, chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả; đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhất yêu cầu sử dụng dịch vụ giao thông vận tải hàng không của cộng đồng, xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trang Lê

Cựu chiến binh Đồng Hỷ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua

TĐKT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa được Hội CCB huyện khởi công xây dựng Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, Ban Chấp hành Hội CCB huyện Đồng Hỷ đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “CCB tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”... Ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch Hội CCB huyện Đồng Hỷ cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên được chú trọng. Nhờ đó, cán bộ, hội viên luôn có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt vai trò, trách nhiệm; chấp hành và gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phong trào “CCB tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” được các cấp hội CCB huyện Đồng Hỷ phát động sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, các cấp hội CCB huyện còn tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. “Hội đã quản lý, sử dụng có hiệu quả 85 tỷ đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội ở 56 tổ vay vốn, cho trên 3.000 hộ hội viên được vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất.”- ông Hoàn cho biết. Mô hình trồng cây ăn quả của CCB Đỗ Hoàng Hán (xóm Thống Nhất, xã Khe Mo) cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm Nhờ vậy, đến nay, Hội CCB huyện Đồng Hỷ có trên 4.500 hộ hội viên thì tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 108 hộ, giảm gần 200 hộ so với năm 2015. Toàn huyện hiện có trên 250 hộ CCB làm kinh tế giỏi với doanh thu hàng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Điển hình như CCB Đinh Văn Khánh, ở xóm Minh Lý, xã Minh Lập đã xây dựng thành công mô hình nuôi ong lấy mật. Hiện gia đình ông có 120 thùng ong, trung bình mỗi năm được thu trên 2 tấn mật, sau khi trừ chi phí được thu lãi trên 100 triệu đồng/năm. Hay mô hình trồng cây ăn quả của gia đình CCB Đỗ Hoàng Hán (xóm Thống Nhất, xã Khe Mo). Hiện gia đình ông có trên 400 gốc thanh long và trên 60 cây bưởi diễn đã cho thu hoạch. Ngoài ra còn nhiều loại cây ăn quả khác như bơ, chanh, dứa… Từ mô hình kinh tế này, trừ chi phí, hàng năm gia đình ông cũng có nguồn thu khoảng 100 triệu đồng. Cùng với phong trào giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, hội viên CCB còn tiên phong hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Các hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa... Từ năm 2015 đến nay, các gia đình hội viên CCB của huyện đã đóng góp được trên 13 tỷ đồng và có gần 900 hộ gia đình CCB tham gia hiến đất với tổng diện tích hơn 72.000 m2. Điển hình trong phong trào CCB xây dựng nông thôn mới có các đơn vị như Hội CCB xã Minh Lập, Khe Mo, Hóa Thượng... Bên cạnh đó, nhận thức được vai trò quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với giữ vững ổn định chính trị địa phương, Hội CCB các cấp cũng đã tích cực vận động CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, triển khai thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động CCB và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Các cấp Hội cũng phối hợp nắm chắc tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia tổ dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh xung kích, tổ hòa giải. Song song với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được Hội CCB các cấp thực hiện hiệu quả. Với trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước, các cấp Hội cũng đã tạo điều kiện xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động phối hợp trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đạt được nhiều kết quả tích cực. Với những đóng góp tích cực đó, Hội đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên và được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua trong phong trào “CCB gương mẫu”. “Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chăm lo, xây dựng hội “Trong sạch vững mạnh” vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò tích cực của Hội trên các mặt đời sống xã hội ở địa phương, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.”- ông Hoàn chia sẻ. Bảo Linh  

Phong trào thi đua yêu nước của ngành Đường bộ Việt Nam đổi mới và phát triển toàn diện

TĐKT - Phát huy truyền thống 75 năm “Đi trước mở đường” của ngành Giao thông vận tải (GTVT), thời gian qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) triển khai tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn ngành. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Chủ tịch Công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt biểu dương, chúc mừng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục ĐBVN 5 năm qua Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, phát động, tổ chức các phong trào thi đua đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ. Đặc biệt, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong mọi mặt công tác và đời sống. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 được triển khai quyết liệt và sâu rộng. Tổng cục ĐBVN đã chỉ đạo, phối hợp, thực hiện xây dựng Thông tư, sổ tay hướng dẫn, quy mô kỹ thuật, thiết kế định hình công trình giao thông nông thôn; xây dựng 186 cầu dân sinh cho khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRamP) đã được Tổng cục tập trung chỉ đạo, phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, kết quả từ năm 2017 đến nay đã xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng hơn 1.850 cầu dân sinh. Những công trình này đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho các thôn, bản khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên 50 tỉnh trong cả nước. Mặt khác, Tổng cục luôn quan tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước chuyên ngành Đường bộ, tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp: Xây dựng nhiều hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý tài sản đường bộ, quản lý tài sản đường địa phương, quản lý mặt đường, quản lý cầu, quan trắc cầu dây văng, giám sát hành trình vận tải, quản lý giấy phép lái xe, quản lý kiểm soát tải trọng xe; thực hiện cơ chế một cửa đối với hầu hết các thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm chi phí. Thực hiện nhiều ứng dụng công nghệ tự động vào quản lý như: Công nghệ Trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí không dừng, hệ thống giám sát doanh thu BOT; hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm quản lý phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến phục vụ các chương trình làm việc, họp, hội nghị với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tham gia các cuộc họp do lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì, đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Với đặc thù quản lý rộng trên địa bàn cả nước, tiếp xúc rất nhiều với người dân và doanh nghiệp ở lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, phong trào 4 xin, 4 luôn được ngành Đường bộ triển khai sâu rộng, nhận được sự tham gia, hưởng ứng rất tích cực. Phong trào đã góp phần nâng cao đạo đức công vụ, thái độ làm việc thân thiện, cởi mở, tạo sự gần gũi, thoái mái hơn giữa công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước với người dân. Triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Tết vì người nghèo”, “Áo ấm mùa đông”…, trong 5 năm qua, toàn ngành đã kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ vào các quỹ Xã hội được trên 8,395 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Giữ đường thông suốt - An toàn - Sạch đẹp”, phong trào xây dựng “Chi cục Quản lý đường bộ kiểu mẫu và an toàn giao thông”, phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác” vì mục tiêu Giảm tai nạn giao thông, không còn xe quá tải… là những phong trào xuyên suốt của ngành từ nhiều năm nay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong ngành Đường bộ. Kết quả tiêu biểu qua tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề là hơn 24.500 km quốc lộ được giao quản lý luôn đảm bảo giao thông thông suốt, sạch sẽ, an toàn, êm thuận. Ngành Đường bộ đã tập trung xử lý xóa 1.250 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, sơn 1.200 km vạch sơn đường; bổ sung 245 km hộ lan phòng hộ, xây dựng 28 đường cứu nạn, hốc cứu nạn; trồng được hơn 30.000 cây xanh dọc 2 bên các đoạn tuyến quốc lộ vừa tác dụng bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), chống xói lở nền lề đường… Trụ sở của 26 Chi cục và 215 Hạt Quản lý đường bộ ngày càng khang trang, xanh -  sạch - đẹp. Đời sống, thu nhập, văn hóa tinh thần của người lao động ngành đường bộ ngày càng được nâng lên. Nhiều sáng kiến và giải pháp cải tiến xuất hiện từ các phong trào thi đua như: Phần mềm quản lý GovOne để quản lý, chỉ đạo hiện trường tại các Chi cục Quản lý đường bộ; cải tiến máy bạt lề, đào rãnh thoát nước, máy phun nước rửa đường, lan can… trong các đơn vị bảo trì đường bộ; sáng kiến dán phản quang vào cột KM, vào cọc H, cọc tiêu và tiêu phản quang Hộ lan mềm để người lái xe để quan sát; sáng kiến cải tiến cân xe tự động giảm người đứng trực tiếp ở hiện trường và phòng, chống tiêu cực rất hiệu quả. Đặc biệt sáng kiến Hốc cứu nạn thay cho đường cứu nạn tại các đường đèo dốc nguy hiểm, địa hình phức tạp và tường cứu hộ bằng lốp ô tô cũ, thay cho tường cứu nạn bằng bê tông cốt thép lắp đặt tại các đường đèo dốc, vực sâu, vách đá đã cứu được nhiều xe khi mất phanh, giảm mức độ thiệt hại về người và phương tiện. Góp phần kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông suốt 5 năm qua, được người dân và xã hội đánh giá cao. Tình trạng xe quá tải cơ bản được kiểm soát, hiện chỉ còn khoảng dưới 9% chủ yếu cố tình hoạt động trên các tuyến ngắn, đường địa phương. Phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được duy trì trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Toàn ngành đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp trong công tác và lao động sản xuất được áp dụng; giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Nhiều sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất như: Công nghệ tái chế móng mặt đường, bê tông nhựa ấm, bê tông tính năng cao UHPC trong sản xuất dầm cầu; vật liệu Carboncor Asphan CA 19 và CA 12,5, công nghệ bê tông nhựa nguội chịu nước, neo đất SEEE, công nghệ NEO WEB để gia cố nền đường, công nghệ cào bóc tái sinh tại chỗ công nghệ của Đức, ứng dụng BTN ấm trong bảo trì; phủ Microsufacinh trên mặt đường BTXM; ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu cầu, đường; tài sản đường bộ…. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên. Một số đơn vị đã duy trì hội thao, hội diễn truyền thống. Tổng cục ĐBVN đã tổ chức 3 kỳ Hội thao truyền thống vào năm 2015, 2017, 2019 với sự tham gia của gần 1200 lượt vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc và sở GTVT; hàng năm đều tham gia Hội thao Cụm Văn hóa thể thao do Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức giữa các đơn vị trong ngành GTVT khu vực Hà Nội và đã đạt nhiều giải cao. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn, sáng tạo trong các phong trào thi đua, toàn ngành Đường bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ GTVT giao. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; nhiều tập thể và cá nhân trong ngành đã được Nhà nước, Chính phủ phong tặng các danh hiệu, Chiến sĩ thi đua, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, Tổng cục ĐBVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đến công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng đảm bảo an toàn giao thông. Trang Lê  

Tổng cục Hải quan thi đua thực hiện khẩu hiệu “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”

TĐKT - Với khẩu hiệu “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”, các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan thời gian qua hướng đến mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó, phát huy mọi nguồn lực trong ngành Hải quan, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Bám sát các nội dung phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phong trào thi đua riêng cho đơn vị, lồng ghép thi đua với công việc chuyên môn  góp phần đạt được những kết quả khích lệ trong công tác chuyên môn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan Các phong trào thi đua với chủ đề thiết thực đã giúp nâng cao nhận thức của công chức, viên chức (CCVC), tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan. Qua các đợt thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân có mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như Cục Hải quan tỉnh Bình Dương với mô hình công sở thân thiện. Tại các chi cục trực thuộc Cục, phát động các phong trào thi đua gắn với việc phục vụ doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu có tên gọi “Nụ cười công sở” với các quy định về văn minh, văn hóa công sở. Gửi “Thư xin lỗi” khi giải quyết thủ tục không đúng hẹn, hoặc gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng” cho tổ chức, doanh nghiệp khi đã hỗ trợ đóng góp số thu hoặc đạt được những thành quả trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần xây dựng môi trường làm việc tin cậy, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh với mô hình "Cà phê sáng cùng doanh nghiệp", đây là hình thức đối thoại mới của Hải quan với doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (CDCI). Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan CDCI đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống hành động, giám sát trên nền tảng thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện năng lực của từng chi cục hải quan cửa khẩu... Song song với đó, Tổng cục Hải quan đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn là cơ quan thường trực thực hiện thành công chương trình Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN, qua đó đã góp phần thúc đẩy triển khai chủ trương cải cách TTHC, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, cải cách, hiện đại hóa thực hiện các TTHC, từ đó tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Công tác thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động thu ngân sách của Nhà nước, hàng năm chiếm khoảng 13,5% tổng thu ngân sách Nhà nước (sau khi trừ hoàn thuế GTGT), góp phần đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, mục tiêu của Tổng cục sẽ xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ công tác cải cách, hiện đại hóa trên phương diện xây dựng cơ sở pháp lý, cải cách về quy trình, thủ tục; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, mở rộng ứng dụng phương pháp quản lý hiện đại, sử dụng trang thiết bị hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hải quan, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; triển khai chiến lược đào tạo tập trung cho một số lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng. Với những nỗ lực không ngừng, trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 7 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt mới đây nhất, Tổng cục Hải quan vừa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích, sự đóng góp và vai trò quan trọng của Tổng cục Hải quan vào sự phát triển kinh t ế- xã hội, hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT thời gian qua. Đặc biệt, bám sát mục tiêu nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đã đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025: Thứ nhất, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu trong kế hoạch 5 năm 2021- 2025 của đất nước, của bộ, của ngành. Thứ hai, quán triệt trong toàn ngành về Luật TĐKT và các văn bản dưới Luật. Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề để góp phần động viên CCVC nỗ lực thi đua góp phần đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thứ tư, toàn ngành Hải quan ra sức phấn đấu để được tặng thưởng các danh hiệu cao quý vào năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam. Hồng Thiết

Thi đua mừng 75 năm mùa xuân ngành Tài chính

TĐKT - Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, cùng với 75 mùa xuân của đất nước, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính luôn luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất…”, không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách. Thi đua là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính Thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, trong suốt những năm qua, ngành Tài chính luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng, là động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV. Giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị trong ngành. Cụ thể: Năm 2016, phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016”; năm 2017, phong trào thi đua “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017”; năm 2018, phong trào thi đua “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018”; năm 2019, phong trào thi đua “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt, đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”. Năm 2020, phong trào thi đua với khẩu hiệu "Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020" với 7 chỉ tiêu và 5 giải pháp cụ thể. Tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính mỗi năm đã phát động hơn 500 phong trào thi đua với các nội dung, hình thức thi đua phong phú đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, ngành Tài chính đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các đoàn thể, chính trị - xã hội phát động đó là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trong toàn ngành đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau. Đó là gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng cơ chế chính sách, chế độ tài chính phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; trong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Tài chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc...; trong đấu tranh phòng, chống gian lận và trốn lậu thuế; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy, hàng giả và các mặt hàng cấm; trả lại tiền thừa cho khách hàng; khắc phục khó khăn, bảo quản tốt tài sản dự trữ nhà nước... Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng      Để kịp thời ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ấy, ngành Tài chính đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được hoàn thiện giúp cho công tác thi đua, khen thưởng của ngành được thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng. Trong xét khen thưởng đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kết quả tham gia phong trào thi đua làm căn cứ xét khen thưởng. Chất lượng khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, những người lao động trực tiếp. Theo thống kê trong 5 năm qua, trong ngành Tài chính có: 5 tập thể và 11 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 203 tập thể và 891 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 28 tập thể và 68 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 159 tập thể và 2.072 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 149 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 Nhà giáo Nhân dân và 1 Nhà giáo Ưu tú. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tặng thưởng: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11.056 tập thể; Cờ thi đua của Bộ cho 630 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng cho 6.787 tập thể, 29.832 cá nhân; Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho 3.487 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 9.053 cá nhân. Với những thành tích, đóng góp trên, trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tài chính đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh năm 1995, Huân chương Sao vàng năm 2000; Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 và năm 2020 đang đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững Bên cạnh những kết quả đạt được, trong giai đoạn vừa qua (2016 - 2020), công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Các phong trào thi đua còn chưa đồng đều; tại một số đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể để lựa chọn, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức...  Các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV Trong giai đoạn 2021 - 2025, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi đó, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn những rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững; nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài chính là rất nặng nề. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn tới cần hướng đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đó là: Tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tập trung đổi mới khu vực sự nghiệp công; quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài chính trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo trong tham gia các phong trào thi đua. Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; gắn các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Gắn các phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng quy định, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, chuyên đề.  Bốn là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các chính sách quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó hệ thống các chính sách cần quan tâm đến các đối tượng khen thưởng là các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua... Sáu là, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" và "....càng khó khăn càng phải thi đua", toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025. TS. Bùi Tuấn Minh Q. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính

Trang