Diễn đàn

Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác TĐKT

TĐKT - Ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã rất quan tâm đến thi đua, khen thưởng (TĐKT), Người nói: “Thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và công việc hàng ngày chính là nội dung thiết thực của thi đua. Phong trào thi đua yêu nước do Người khởi xướng và lãnh đạo từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã nhanh chóng phát triển thành phong trào sâu rộng và liên tục qua nhiều thập kỷ, trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. “TĐKT là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là sau đổi mới và trong những năm vừa qua, càng thấy được vai trò, vị trí của công tác TĐKT trong mỗi bước xây dựng, trưởng thành và phát triển của tỉnh. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian qua, các phong trào thi đua: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cải cách hành chính”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “Hai tốt” trong ngành Giáo dục-Đào tạo; phong trào “Thực hiện 12 điều y đức” trong ngành Y tế; phong trào xây dựng con đường đẹp, nhà đẹp, trường học, cơ quan đẹp, hay Chiến dịch truyền thông dân số, Chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình... Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng những năm qua đã cổ vũ, động viên được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tạo ra được nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Do vậy, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả cao, nhanh, toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực và địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo đà, thế và lực mới đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 đến 2014, liên tục hàng năm Hà Tĩnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2015, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được vai trò, vị trí của công tác TĐKT, trong những năm qua công tác quản  lý nhà nước về TĐKT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện Luật TĐKT năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú, hình thức phát động từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng… Việc bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn có những tồn tại, hạn chế: một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác TĐKT. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục; việc khen thưởng còn dàn đều, một số trường hợp được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự xuất sắc, số lượng đề nghị khen thưởng cho các chuyên đề ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc thẩm định hồ sơ khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo chất lượng, chưa bám sát các quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện Lời căn dặn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững. Nghĩa là phải nâng cao lòng nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Yêu nước thì phải thi đua, thi đua tức là yêu nước”. Để đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên tầm cao mới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau đây: Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; thi đua phải là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị và của tỉnh. Hai là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua; phong trào thi đua yêu nước phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng địa phương, đơn vị cơ sở; đồng thời phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề trọng tâm, cấp bách, khó khăn, phức tạp đặt ra; thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc tổ chức phát động, sơ tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần phải quan tâm phát động các phong trào thi đua ngắn hạn theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Bốn là, nâng cao chất lượng công tác TĐKT; thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng; khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ tổ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về tổ chức tôn vinh các danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực lan toả trong toàn xã hội.       Năm là, phát động các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm ít nhất 30% thành phần hồ sơ thủ tục, ít nhất 50% thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ, ứng xử văn hoá khi giải quyết công việc với nhân dân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và công tác TĐKT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, thiết chặt kỷ luật, kỷ cương cán bộ công chức và lượng vũ trang. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đặng Thế Hùng

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên giáp (25/8/1911 - 25/8/2016)

Sự tôn vinh của nhân dân là danh hiệu cao quý nhất TĐKT- Vào hồi 18 giờ 09 phút, ngày 04/10/2013, trái tim Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngừng đập. Dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với tổ tiên cũng khiến đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè năm châu không khỏi tiếc thương, đau đớn. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày 12 và 13/10/2013. Ban lễ tang có 30 đồng chí, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Trong Điếu văn đọc tại Lễ Truy điệu Đại tướng vào sáng ngày 13/12/2013, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “…Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta suy tôn Đồng chí là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”. Lễ Quốc tang Đại tướng được diễn ra trọng thể, những hình ảnh đọng lại trong đó là tình cảm, sự mến phục đối với Đại tướng và lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta. Hình ảnh hàng vạn người xếp hàng dài 40 km từ Thủ đô tới Sân bay quốc tế Nội Bài để tiễn biệt Đại tướng là minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm của nhân dân đối với Đại tướng. Sau Lễ Quốc tang Đại tướng, một thời gian ngắn, HĐND một số địa phương đã ra nghị quyết, dành một trong những con đường đẹp nhất để đặt tên con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp: TP Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Lào Cai, Cần Thơ, Hậu Giang, Hà Tĩnh… Rất nhiều địa phương khác trong cả nước đang dự kiến sớm lựa chọn con đường mang tên Đại tướng để đặt cho quê hương mình, để thể hiện sự kính trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Đại tướng.  TP Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp Tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng yên nghỉ, đến nay, đã có hàng triệu lượt người tới viếng mộ Đại tướng và chắc chắn dòng người về viếng Đại tướng sẽ còn tiếp tục nối dài cùng với sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Đại tướng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Theo đó, Đại tướng đã được tặng thưởng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh” và nhiều Huân, Huy chương cao quý của Việt Nam và quốc tế. Dưới góc độ của người cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, chúng tôi thấy rằng, Đảng, Nhà nước cần có hình thức tôn vinh khác xứng đáng hơn ngoài những hình thức tôn vinh hiện có trong Luật Thi đua, khen thưởng để tôn vinh những bậc vĩ nhân kiệt xuất như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  Theo Luật Thi đua, khen thưởng, “Huân chương Sao vàng” là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc hoặc cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác. Luật Thi đua, khen thưởng cũng quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có đạo đức, phẩm chất cách mạng; danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, Nhà nước cũng có những hình thức tôn vinh cống hiến của cá nhân: danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”... Hình ảnh Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ và phát huy. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn với những lớp người đi trước, sự hy sinh của cha ông, những người có công sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi luôn trăn trở rằng, nếu Luật Thi đua, khen thưởng bổ sung thêm danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng dân tộc” để tôn vinh Đại tướng mới xứng đáng với công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc. Đó không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, mà còn là sự ghi nhận của toàn thể nhân dân ta đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi cuộc đời hoạt động của Đại tướng không chỉ gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc, mà còn được nhân dân tiến bộ trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao: “... Đối với phong trào cách mạng thế giới, cống hiến của Đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh. Tên tuổi của Đồng chí đã được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hoà bình ngưỡng mộ, cảm phục” (trích Điếu văn tại Lễ Truy điệu). Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi mãi mãi, một vị anh hùng của dân tộc đã trở về với đất mẹ để lại cho Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và bạn bè năm châu sự tiếc thương vô hạn đối với một vị tướng kiệt xuất, lỗi lạc, suốt cả cuộc đời vì nước, vì dân. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta ra đi, mới lại được thấy những giọt nước mắt thấm đẫm tình người, thấm đẫm văn hóa dân tộc Việt Nam rơi nhiều đến thế. Những dòng lệ được rút ra từ trong gan ruột của người Việt Nam,  nghẹn ngào, nức nở tiếc thương một con người, một nhân cách lớn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam - những chủ nhân tương lai của đất nước trong những ngày Quốc tang đã một lần nữa làm rạng lên tinh thần tự tôn dân tộc và sức mạnh của thế hệ trẻ ngày nay. Có thể, còn không ít sự hoài nghi về thế hệ trẻ nhưng qua việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, chúng ta lại đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ của Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ bà con xã Thanh Xương trong chuyến lên thăm Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên (7/5/1954-7/5/1975). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN Qua đó, những người làm công tác thi đua, khen thưởng như chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, Đảng và Nhà nước sẽ có hình thức tôn vinh xứng đáng hơn đối với những bậc vĩ nhân kiệt xuất của dân tộc ta như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Trong lúc chờ đợi sự thay đổi của Luật Thi đua, khen thưởng, chúng tôi rút ra được một điều thật thấm thía: Sự tôn vinh của nhân dân là danh hiệu cao quý nhất, không có danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào có thể sánh được. Trần Danh Nam

Thi đua, khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm

TĐKT- Ngày 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì Phiên họp thứ 65 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2016-2021. Đến dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch  thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày dự thảo Báo cáo giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, nêu rõ: 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội… Các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời; quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt. Về công tác khen thưởng, 6 tháng đầu năm, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.599 tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, hiệu quả một số phong trào chưa cao, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong công tác khen thưởng, cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân thành tích chưa thật sự tiêu biểu, xuất sắc, chưa tạo được sự chuyển biến trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng kịp thời… Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2016 – 2021, với 10 nội dung hoạt động trọng tâm. Trong đó, nổi bật là hoạt động:  tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong các phong trào thi đua. Trao “Cờ Thi đua của Chính phủ” cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu các cụm, khối thi đua vào dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ( ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6) hàng năm. Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/2018). Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (tháng 12/2020). Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (ngày 11/6/2020). Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm sau (cuối tháng 12 hàng năm). Trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới, các thành viên Hội đồng cho rằng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cũng cần phát động phong trào tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ thực thi công vụ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo. Cần có các tiêu chí cụ thể để khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, tránh đánh giá thi đua bằng cảm tính; cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc đề nghị khen thưởng tập trung hướng vào người lao động, công nhân, nông dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu kết luận phiên họp Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng và Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua, khen thưởng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội: thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường, động lực mới cho phát triển. Cần thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng yêu cầu lượng hóa, với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua phải xác định cụ thể nội dung, biện pháp thực hiện, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng cần công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, tránh tình trạng trao giải tràn lan, hình thức, “chạy” giải thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng. Hồng Thiết

Ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

TĐKT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Thi đua ái quốc nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân Ngay sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Trong lời kêu gọi, Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau... Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị , văn hoá”. Mục đích của thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân, toàn dân đủ ăn mặc; toàn dân biết đọc, biết viết; toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn.  Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các điển hình tiên tiến tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III năm 1962.  (ảnh tư liệu) Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, với nhiều phong trào cụ thể: tăng gia sản xuất và tiết kiệm, giết giặc lập công, Ba đảm đang, Ba sẵn sàng, Năm xung phong… Nhiều cá nhân điển hình trong mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, từ các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng; từ công, nông, binh đến nhân viên chính phủ đã xuất hiện. Phong trào thi đua ái quốc đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể, nó không chỉ dừng lại ở một cuộc phát động đơn thuần, mà nó có sức sống và sức mạnh lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế cách mạng mới trong xã hội. Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến. Những người thi đua là những người yêu nước nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước không chỉ thể hiện qua những lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, mà nó còn được thể hiện ở sự quan tâm sâu sát của Người đến phong trào thi đua yêu nước, với mong muốn phong trào phải đi sâu vào thực tiễn của đời sống và biến nó thành những hành động cụ thể. Người nhấn mạnh: Muốn thực hiện tốt và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thì phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao lòng yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm, nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phải hướng phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức và bệnh thành tích, sao cho những cá nhân điển hình xuất sắc được tuyên dương không chỉ là những người đại diện xứng đáng, tiêu biểu, tiên phong trong sản xuất và chiến đấu, mà còn là tấm gương về đạo đức cách mạng. Đồng thời, Người cũng chỉ ra rằng: Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao thì phải có sự đánh giá, tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm và đề ra những nội dung phù hợp, sát với thực tiễn của phong trào. “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người) trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi” – Người chỉ rõ.  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua lần thứ IV) diễn ra tại Hà Nội tháng 1/1967 (ảnh tư liệu) Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng: “Số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua được tặng Huân chương, Huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt việc tốt”. Bên cạnh hình thức tuyên dương anh hùng, chiến sĩ thi đua, Người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt việc tốt, để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi  người Việt Nam. Vì vậy, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng cần được nhận thức đầy đủ, nhân rộng và thực hiện một cách hiệu quả hơn. Ngày 4/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Đây là dịp để nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương của Người, trên khắp đất nước, trong các ngành, các giới, các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang dấy lên các phong trào thi đua lao động sáng tạo sôi nổi rộng khắp và phát triển mạnh mẽ: phong trào xoá đói giảm nghèo; thanh niên tình nguyện; dạy tốt - học tốt; phong trào vì an ninh tổ quốc; rèn đức luyện tài, con cháu thảo hiền; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. Có thể khẳng định rằng trải qua hơn 6 thập kỷ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Từ những ngày đầu phát động, được kiểm nghiệm từ thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Phương Thanh

Nối tiếp truyền thống thi đua theo lời Bác Hồ dạy

TĐKT – 68 năm qua, cán bộ, công chức ngành Thi đua -  Khen thưởng luôn luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang hằng ngày cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, phấn đấu ngày hôm nay phải làm việc tốt hơn ngày hôm qua, như lời Bác Hồ dạy. Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 1.000 ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta. Người cũng chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và đặt nền tảng vững chắc cho phong trào thi đua (ảnh tư liệu). Ngày 17/9/1947, Viện Huân chương được thành lập trực thuộc Phủ Chủ tịch theo sắc lệnh số 83/SL của Chủ tịch nước với nhiệm vụ: “Giúp Chủ tịch nước nghiên cứu ban hành các chế độ, thể lệ khen thưởng Huân chương, Huy chương, xét duyệt, đặt sản xuất và cấp phát các loại Huân chương, Huy chương”. Để chuẩn bị cho việc tổ chức triển khai phong trào thi đua rộng khắp cả nước, ngày 01/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 195/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc từ trung ương đến các địa phương. Cùng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 196/SL thành lập Ban Vận động Thi đua ái quốc Trung ương gồm có các đại biểu Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân do ông Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban. Ngày 04/02/1964 thành lập Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua tỉnh, thành phố. Tháng 12/1987, Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 223/HĐBT giải thể Ban Thi đua Trung ương và Ban Thi đua các cấp, các ngành; đổi tên Viện Huân chương thành Viện Thi đua - Khen thưởng nhà nước. Ngày 03/6/1988, lập lại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 25/8/2004 thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước. Sau đó, năm 2008 thực hiện chủ trương bộ đa ngành, đa lĩnh vực, Chính phủ chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vào đầu mối Bộ Nội vụ, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành thi đua -  khen thưởng, những lớp cán bộ đang công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng và ngành thi đua - khen thưởng nói chung hôm nay đang cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Hồng Thiết

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT- Sáng 7/6, tại Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2016), Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, chủ trì Tọa đàm.  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì và chỉ đạo buổi Toạ đàm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà báo cáo đề dẫn, nêu rõ: thực hiện lời kêu gọi của Bác, 68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội.  Để công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các điển hình tiên tiến được hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học. Tại buổi Toạ đàm này, các báo cáo tham luận của nhà khoa học, nhà quản lý đã góp phần làm rõ những quan điểm cơ bản của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, kinh nghiệm, giải pháp về công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau cuộc Toạ đàm, những ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn  thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Tọa đàm Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: thời gian qua, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và trực tiếp là Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cũng như các bộ, ngành, địa phương đã khen thưởng kịp thời những tấm gương, điển hình tiên tiến từ đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sâu rộng. Để công tác thi đua thực sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, cần tập trung 6 nội dung: thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Thứ ba, đẩy mạnh nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đa dạng các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động. Thứ tư, đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “Người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Thứ năm, tích cực phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đoàn thể xã hội, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp để tuyên truyền. Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thi đua yêu nước, coi tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, khen thưởng kết quả phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị… Các đại biểu dự Tọa đàm được nghe các tham luận có giá trị thực tiễn cao: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng đối với phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Đào Duy Quát; “Vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Vũ Văn Phúc; “Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên báo chí” của TS Trương Minh Tuấn… Các tham luận đã xoay quanh mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và đây cũng sẽ là chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua cũng như ý chí, nghị lực, sáng tạo của mỗi người, nhằm tạo ra hiệu quả, tinh thần và vật chất to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh kết luận Tọa đàm Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đã đánh giá cao bài tham luận của các tác giả. Tham luận đã làm rõ quan điểm của Đảng, ý chí tự lập, tự cường và thi đua phải gắn với khen thưởng. Thay mặt Ban tổ chức buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh, cần tuyên truyền theo chủ đề, các nội dung đi đúng trọng tâm, giới thiệu các kinh nghiệm hay về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tuyên truyền gắn với Nghị quyết TƯ 4; Chỉ thị 05/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, củng cố niềm tin trong phong trào thi đua yêu nước… Hồng Thiết

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương

TĐKT - Sáng 20/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương năm 2016. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,  Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị. Năm qua, các bộ, ngành đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ, ngành gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là thi đua hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Thi đua quyết thắng”,  “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia… Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các bộ, ngành quan tâm triển khai tích cực. Nhiều bộ, ngành đã có đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, của doanh nghiệp vào xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan toả trên khắp cả nước. Tổng kết giai đoạn 1 thực hiện phong trào, đã có 14 bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Công tác khen thưởng trong năm 2015 đã có những bước đổi mới so với năm 2014. Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, trong đó chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời, quan tâm tập trung khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề để giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, bức xúc, đột xuất của từng bộ, ngành. Quy trình xét khen thưởng đã bám sát các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, nông dân trong các phong trào thi đua. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp tăng cao hơn so với năm 2014. Toàn cảnh hội nghị Tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy, lãnh đạo bộ quan tâm. Cho đến nay, đã có 14 đơn vị có Vụ Thi đua, khen thưởng; 31 đơn vị có ban, phòng thi đua, khen thưởng, hiện còn 16 đơn vị có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Các vụ, phòng, ban thi đua - khen thưởng thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành ban hành Thông tư, Hướng dẫn, Quy chế sửa đổi, bổ sung theo tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định: Phong trào thi đua của một số bộ, ngành tuy đã có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhưng chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu; tên gọi và nội dung của phong trào còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể; một số nơi còn chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá phong trào. Có một số phong trào còn mang tính hình thức và thiếu hiệu quả, chưa gắn kết chặt chẽ lợi ích của người tham gia thi đua với phong trào thi đua. Công tác khen thưởng tuy có những bước đổi mới nhưng đối tượng khen thưởng thuộc các cơ quan nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ cao,  nhất là hình thức khen cấp nhà nước. Công tác phát hiện khen và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, ở vùng sâu, vùng xa còn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp chưa phát huy hết vai trò tham mưu,  tư vấn cho cấp uỷ Đảng và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Công tác tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thi đua khen thưởng ở một số bộ, ngành còn lúng túng, bất cập. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc  trong tổ chức, triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong khối. Hội nghị đã đề ra 7 giải pháp cơ bản để áp dụng trong năm 2016, đó là: Tập trung nâng cao phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục kiện toàn,  nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và thành lập Hội đồng sáng kiến các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Nguyệt Hà

Kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay

TĐKT- Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. KT, GS là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng và công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã tổng kết: “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; là nơi trực tiếp quản lý giáo dục, rèn luyện, KT, GS đảng viên. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên có đi vào cuộc sống hay không, một phần quan trọng phụ thuộc vào trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Để thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Trong đó, làm tốt công tác KT, GS sẽ kịp thời phát huy ưu điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật; trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác KT, GS, những năm qua, ở các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác KT, GS. Công tác KT, GS của các tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến, tiến bộ, góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảng ủy đã chú trọng KT, GS việc chấp hành Điều lệ Đảng, Cương lĩnh Chính trị, đư­ờng lối, chủ tr­ương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc, nhiệm vụ quân đôi và đơn vị; thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Học viện về thực hiện cuộc vận động “ba không” trong giáo dục - đào tạo, xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên chư­a nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác KT, GS. Vẫn còn cán bộ, đảng viên cho rằng công tác KT, GS là không cần thiết, làm rối bận, ảnh hưởng đến công tác khác hoặc KT, GS là bới lông, tìm vết, không thật thoải mái khi được KT, GS dẫn đến đối phó, thiếu sự hợp tác, chưa tạo điều kiện cho chủ thể KT, GS, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình còn thấp. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay theo tôi cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau: Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở. Đây là giải pháp cơ bản nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác KT, GS, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác KT, GS của tổ chức đảng. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, nội dung giáo dục phải toàn diện, song cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: Giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) và đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, nhiệm vụ chính trị theo quan điểm Đại hội lần thứ XI của Đảng; các quan điểm của Đảng về công tác KT, GS ... Cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng phải trực tiếp tổ chức học tập theo chư­ơng trình nội dung, thời gian quy định của cấp trên cho mọi đảng viên trong tổ chức đảng. Đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ các cấp phải đư­ợc th­ường xuyên học tập nghiên cứu những tài liệu về nghiệp vụ công tác KT, GS của các cấp từ Trung ư­ơng đến cơ sở.Cấp uỷ, UBKT, cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác học tập, chủ động nâng cao trình độ của mình, nêu cao ý thức tự nghiên cứu, tự học tập biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; phải trực tiếp tham gia công tác KT, GS của tổ chức đảng để thấy rõ trách nhiệm cá nhân của mình trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng Đảng và tiến hành công tác KT, GS; khắc phục tình trạng lười học tập, lười nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Hai là,  phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS. Đại hội Đại biểu toàn Quân lần thứ IX đã xác định: “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Chủ động kiểm tra khắc phục các biểu hiện vi phạm, tiêu cực, xử lý nghiêm khắc những vi phạm”. Vì vậy, cần phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ)  là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng công tác KT, GS của tổ chức đảng. UBKT đảng ủy là cơ quan chuyên trách của Đảng ở cơ sở, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao, sự chỉ đạo, kiểm tra của UBKT Đảng các cấp, tham mư­u giúp cấp uỷ lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của đảng. Ba là, xây dựng, thực hiện tốt quy chế công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT là sự cụ thể hoá những nguyên tắc, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương, tổ chức đảng cấp trên thành nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ công tác, các mối quan hệ và cách thức, ph­ương pháp giải quyết các mối quan hệ đó, quy định thời gian, nội dung, cách thức thực hiện các chế độ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng và đơn vị để thống nhất thực hiện trong quá trình hoạt động của cấp ủy, làm cho các hoạt động đó đi vào nền nếp, có chất lượng. Cấp ủy và UBKT, tổ chức đảng phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Muốn vậy, các cấp ủy viên, ủy viên UBKT phải thường xuyên dũng cảm tự phê bình và phê bình với chính mình, chủ động sửa chữa những khuyết điểm của mình; không nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng KT, GS để làm rõ ưu điểm, kết quả, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm và nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy. Bốn là,  nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Công tác KT, GS là hoạt động lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng. Do đó, tiến hành công tác KT, GS phải quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình KT, GS. Trước sự phát triển nhiệm vụ của Học viện, và yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong quán triệt và thực hiện tư tưởng chỉ đạo, phương pháp và quy trình KT, GS góp phần quan trọng vào quá trình KT, GS của cấp ủy. Vì vậy, để chất lượng công tác KT, GS của TCCSĐ cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau: Nội dung của tư tưởng chỉ đạo công tác KT, GS có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS và tiến hành công tác KT, GS thường xuyên, có nền nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, luôn coi trọng sự chủ động tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên. Các giải pháp trên có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác KT, GS của TCCSĐ. Mỗi giải pháp có vị trí vai trò khác nhau, như­­ng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau, là điều kiện để tăng cường công tác KT, GS. Do đó, khi vận dụng thực hiện, phải tiến hành đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các giải pháp, không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua một giải pháp nào. Quá trình thực hiện cần phân tích sâu sắc tình hình cụ thể của từng đảng uỷ ở từng giai đoạn cụ thể mà vận dụng cho phù hợp để phát huy cao độ mọi tiềm năng của đảng uỷ, UBKT, ủy viên UBKT, đội ngũ đảng viên nhằm tăng cường công tác KT, GS có chất lượng, hiệu quả cao. Nguyễn Quang Chung

Trang