Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên
13/07/2017 - 00:00

TĐKT - Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề cấp bách, mang tính thời sự nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, giúp Đảng không ngừng củng cố niềm tin với quần chúng nhân dân, với đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công tạo dựng, vun trồng: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi rực rỡ, ghi đậm những dấu ấn không thể phai mờ trong dòng chảy chung của lịch sử dân tộc. Lớp lớp những thế hệ cán bộ, đảng viên, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm cùng bè lũ tay sai bán nước đã thực sự hoà quyện thống nhất với khát vọng giải phóng dân tộc. Thống nhất non sông, đất nước đã trở thành mục tiêu, động lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hướng tới, quyết vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù để chiến thắng, viết lên bản anh hùng ca về bản lĩnh, ý chí sức mạnh và con người Việt Nam trong thời đại mới.

Những thắng lợi vĩ đại đó là thành quả, công sức của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người con ưu tú của dân tộc. Tuy nhiên, ngày nay, để giữ vững được những thành tựu vĩ đại đó, vấn đề đặt ra là phải khắc phục cho được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng đã chỉ ra: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức, trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Cần có đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, thực sự đại diện cho trí tuệ, lương tâm, danh dự đứng mũi, chịu sào trước những nhiệm vụ, tình thế mới đặt ra. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên bao gồm 18 vấn đề, là những vấn đề rất cơ bản, căn cốt được đúc rút từ chính thực tiễn hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ những biểu hiện trong nội bộ bản thân của mỗi con người…

Để khắc phục những biểu hiện của việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng đã đề ra 10 giải pháp cơ bản. Trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ rõ cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đây được coi là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong xây dựng, rèn luyện, cũng như trong đấu tranh, khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng…

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không mang nặng chủ nghĩa cá nhân, có như vậy, mới từng bước khắc phục được những biểu hiện của việc suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có thể coi đây là bước đột phá chủ yếu hiện nay nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không thể mong chờ có đội ngũ cán bộ tốt, nếu không có quan điểm và phương pháp công tác đúng, không thực hiện tốt công tác cán bộ. Phải thực hiện tốt việc “phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài”; kiên quyết loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu kém, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống…, coi đó là những vấn đề cấp bách, cần thực hiện với những biện pháp tích cực và mạnh mẽ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ đối với những cán bộ, đảng viên không có đủ uy tín trước tập thể, trước nhân dân, không có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc, cũng như sa vào những vấn đề lợi ích nhóm, thu vén cá nhân, không quan tâm đến công việc. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên có chức, có quyền trong tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời gắn trách nhiệm của họ với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và theo tinh thần: người đứng đầu và cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề lâu dài, phức tạp cần tiền hành thường xuyên, thận trọng từng bước một. Do đó, cuộc đấu tranh này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao, như V.I.Lênin đã nói: không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài chính những khuyết điểm của bản thân của chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức được mỗi hành động, việc làm của mình, luôn đặt mình trong tổ chức, có những suy nghĩ, hành động, việc làm đúng với quan điểm, đường lối của Đảng trước  khi hành động để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có trong tay mình thanh gươm bảo bối đó là hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, vì vậy, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách, luôn kiên định với con đường, mục tiêu mà bản thân đã lựa chọn.

Nguyễn Tú Anh