Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước
25/07/2017 - 00:00

TĐKT- Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước. Đến dự, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết: triển khai đề tài cấp quốc gia “Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay”, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học trong bối cảnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa được ban hành. Đây là những chủ trương lớn, rất quan trọng, là cơ sở để tiếp tục phát triển nhiều thành phần kinh tế trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay và cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện lý luận, thực tiễn về thi đua, khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong doanh nghiệp nói riêng. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp trong điều kiện đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế.

Tập đoàn kinh tế Nhà nước, tổng công ty Nhà nước là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Theo đó, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước được kỳ vọng đảm đương những vai trò hết sức quan trọng.

Active Image

 Hội thảo khoa học đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước

Mặc dù mục tiêu, nhiệm vụ và vai trò của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước là hết sức nặng nề, nhưng nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước vẫn quan tâm làm tốt công tác xã hội và tổ chức các phong trào thi đua để góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua trong khu vực này thời gian qua tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành tiết kiệm; cùng các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Phương thức tổ chức thi đua cũng khá đa dạng. Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên là các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc những ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày truyền thống...

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức mô hình Khối thi đua các tập đoàn kinh tế và Khối thi đua các tổng công ty Nhà nước, để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cùng phối hợp triển khai các phong trào thi đua do Trung ương phát động và giao lưu, trao đổi các mô hình, điển hình trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước còn không ít khó khăn, thách thức. Việc tổ chức phong trào thi đua phụ thuộc rất lớn vào sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp; phụ thuộc vào hiệu quả, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Có nơi, có lúc phong trào thi đua còn hình thức, chưa thực sự sâu rộng, chưa gắn kết với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh;  khen thưởng cho người lao động trực tiếp cũng chưa thực sự được quan tâm. Một số tập thể, cá nhân sau khi được khen thưởng thành tích chưa được phát huy, lan toả; cá biệt còn có trường hợp vi phạm pháp luật...

Những tồn tại, khó khăn, với nhiều nguyên nhân cả về mặt khách quan và chủ quan đã tác động không nhỏ cho việc triển khai, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong thời gian tới, tạo động lực quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu vực các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Hội thảo đã tập trung 5 nội dung: Thứ nhất, đánh giá về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai, đánh giá vai trò của tổ chức Đảng; vai trò phối hợp của tổ chức công đoàn và các đoàn thể quần chúng với việc triển khai phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Thứ ba, các giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua khen thưởng... Thứ tư, hoàn thiện đánh giá tiêu chí đánh giá kết quả phong trào thi đua đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đối với người trực tiếp lao động... Cuối cùng là vai trò của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đối với việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong thời gian tới.

Hồng Thiết