Diễn đàn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua để bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa cho thanh niên quân đội hiện nay

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Do đó, vấn đề bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa cho thanh niên quân đội hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở tiền đề để tạo ra lực lượng cách mạng kế cận cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa cho thanh niên quân đội, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ các cấp đã thường xuyên, chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục mà trọng tâm hướng vào các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Ban thanh niên quân đội phát động: Phong trào Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; phong trào Thanh niên quân đội vững tin dưới lá cờ Đảng; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ… Những phong trào đó không chỉ làm sống dậy những truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng, của Quân đội mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên được diễn ra phong phú, đa dạng dưới các hình thức khác nhau: Tổ chức diễn đàn, toạ đàm, phát động thi đua đột kích… Để cho mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể tham gia vào các nội dung hoạt động khác nhau, thấy được vai trò, trách nhiệm của mình ở trong đó, đội ngũ cán bộ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của những anh hùng dân tộc trong đơn vị mình. Nhờ vậy, việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của đoàn viên, thanh niên được tăng lên, đơn vị ổn định, vững mạnh về mọi mặt. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều phương thức, mô hình điển hình tiên tiến xuất sắc, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, giúp đỡ nhân dân và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, đã có hàng vạn tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, hàng ngàn gương mặt thanh niên điển hình, tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực từ cơ sở đến toàn quân, nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên quân đội trên các lĩnh vực, góp phần làm ngời sáng phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.  Đây thực sự là những phong trào thi đua yêu nước có tác dụng tích cực trong việc bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa cho thanh niên quân đội để họ không ngừng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân đội, kiên định với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để các phong trào thi đua yêu nước mãi lan toả trong thanh niên quân đội, tiếp thêm sức mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để họ vững chắc niềm tin xã hội chủ nghĩa cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp về vai trò và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ cán bộ các cấp đặc biệt là cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh cho thanh niên quân đội. Qua đó để họ ý thức sâu sắc chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy. Thông qua học tập chính trị, sinh hoạt tổ, đội, phát động thi đua và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị lồng ghép những nội dung tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên quân đội để họ hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cũng như mục đích, yêu cầu của việc tổ chức những phong trào thi đua yêu nước. Thứ hai, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp thấy được những việc đã làm được và chưa làm được để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cho lần tổ chức tiếp theo được tốt hơn. Cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị thường xuyên theo dõi, bám nắm các hoạt động của đơn vị để kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung của các phong trào thi đua cho linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị. Kiểm tra, đánh giá của cấp trên sẽ làm cho các phong trào thi đua yêu nước diễn ra theo đúng tiến trình đã xác định, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, ai cũng thấy được tầm quan trọng của mình ở trong đó. Từ đó, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nội dung các phong trào thi đua đã xác định.  Đồng thời, qua kiểm tra, đánh giá sẽ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi đơn vị phát triển đi lên, động viên thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, gian khổ nêu cao bản lĩnh, ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ ba, chú trọng đến vấn đề tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết, vì vậy, việc tôn vinh những tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị cơ sở hiện nay cần được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch đúng người, đúng việc, được tập thể thừa nhận, tôn vinh và có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh phải tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức, lối sống được đông đảo tập thể quân nhân ghi nhận. Có như vậy, tấm gương đó mới có sức lan toả rộng rãi là mực thước để cho mỗi quân nhân nhìn vào đó học tập và làm theo. Việc tổ chức tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị cơ sở hiện nay cần được tiến hành thường xuyên để biểu dương kịp thời, tạo động lực, khí thế cho mỗi người phấn đấu, rèn luyện, học tập đạt được những kết quả nhất định như mình mong muốn. Tuy nhiên, việc tôn vinh, khen thưởng cũng cần được triển khai nghiêm túc, có kế hoạch đúng thời điểm, đúng mục đích, đúng người. Có như vậy, mới xây dựng được động cơ ý chí phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung thi đua mà đơn vị đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên quân đội để bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa là một hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, có hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chính trị cho thanh niên quân đội ở các đơn vị cơ sở Quân đội hiện nay. Các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên quân đội càng được tổ chức rộng rãi, thu hút được đông đảo các đoàn viên, thanh niên bao nhiêu thì càng làm tăng lên tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó với đơn vị bấy nhiêu, càng chứng tỏ sức hút của các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị phát động có hiệu quả đáp ứng được những nhu cầu, mong mỏi của đoàn viên thanh niên. Qua đó, càng làm tăng lên niềm tin vào Đảng, vào Quân đội của thanh niên quân đội. Thế giới dù có nhiều biến thiên đổi thay và đất nước đang có những chuyển mình nhanh chóng thì các phong trào thi đua yêu nước vẫn luôn đồng hành, bám sát trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và làm tăng thêm niềm tin xã hội chủ nghĩa của con người nói chung và của thanh niên quân đội nói riêng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ Thành Nam  

Thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước, đưa đất nước tiến lên

TĐKT - Sáng 18/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017 và đưa ra nhiệm vụ trọng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp. Năm 2017, Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được tập trung chỉ đạo, tạo cơ sở pháp lý và góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đặc biệt là tổ chức thành công Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước. Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt. Năm qua, Ban TĐKT Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng, Chủ tịch nước khen thưởng cho 74.872 trường hợp. Trong đó, khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 8.610 trường hợp, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5.816 trường hợp (chiếm 7,77%). Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, qua đó đã tác động tích cực đến phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Các vấn đề của đất nước đã được chỉ đạo thực hiện tốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp đã làm hết sức mình. Phong trào đoàn kết toàn dân, khí thế cách mạng rất mạnh mẽ.  Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như ở cơ sở còn thiếu vắng phong trào thi đua. Vẫn còn bệnh hình thức, chưa huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm tới công tác TĐKT. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: Công tác thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước để đưa đất nước tiến lên. Thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở. Ngay từ đầu năm, cần tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của từng bộ, ngành, địa phương. Thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới và phải làm mạnh mẽ hơn, kể cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng. Tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng với tinh thần kịp thời, đúng quy định. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng. Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông dành nhiều thời lượng hơn để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương quý trong xã hội. Trước khi khen thưởng, phải có nhiều kênh thông tin để truyền thông, lấy ý kiến nhân dân xem đối tượng khen thưởng có xứng đáng không. Các địa phương phải tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong khen thưởng kháng chiến, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thi đua. Về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong năm 2018 phải được thực hiện trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế mới trong quần chúng nhân dân. Nguyệt Hà

Tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

TĐKT - Sáng 21/12, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) và triển khai công tác TĐKT năm 2018. Toàn cảnh Hội nghị Tới dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết 13 năm thi hành Luật TĐKT; đại diện cơ quan chuyên trách TĐKT các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khai mạc Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương cho biết: Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 và được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013. Sau 13 năm thực hiện, Luật được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trên cơ sở các quy định của Luật, vai trò quản lý nhà nước về TĐKT được tăng cường, công tác TĐKT dần đi vào nền nếp, các phong trào thi đua đã thực sự góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của bộ, ngành, địa phương. Phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu, rộng trong cả nước. Công tác khen thưởng kịp thời động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động, sản xuất, công tác… Các quy định của luật là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường công tác quản lý nhà nước về TĐKT; là cơ sở cho việc nghiên cứu, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT; tạo sự thống nhất, bình đẳng trong công tác khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, nâng cao rõ rệt chất lượng khen thưởng. Qua đó, nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐKT trong cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thị Hà báo cáo tại Hội nghị Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn. Công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các vùng, miền, các thành phần kinh tế. Luật xây dựng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chưa phù hợp ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng còn chủ yếu tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động, công tác qua các thời kỳ. Luật hiện hành chưa bao quát, cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng cho đông đảo quần chúng (công nhân, nông dân, trí thức...). Luật quy định thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, nhưng các tiêu chuẩn để xét khen thưởng theo Luật mang tính niên hạn, cộng dồn thành tích trình tự từ thấp đến cao. Một số chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng chưa được thể chế hóa; một số quy định về thủ tục, hồ sơ còn rườm rà, phức tạp, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính... Bộ máy tổ chức ngành TĐKT chưa ổn định. Công tác kiện toàn tổ chức chưa đi đôi với việc bố trí và xây dựng chức danh, tiêu chuẩn cán bộ nên việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác TĐKT kém hiệu quả... Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Về kết quả công tác TĐKT năm 2017, đồng chí Trần Thị Hà cho biết: Năm qua, công tác TĐKT có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT, tạo sự đồng bộ trong hệ thống văn bản. Các phong trào thi đua được tổ chức, triển khai bài bản, đổi mới về nội dung và hình thức, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời. Khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung thực hiện tốt. Việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới được tăng cường. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, Ban TĐKT Trung ương đã trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 82.944 trường hợp, trong đó khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 49.287 trường hợp (chiếm 59,42%), khen thưởng thành tích kháng chiến 14.283 trường hợp (chiếm 17,22%), khen cống hiến 5.044 trường hợp (chiếm 6,08%), khen thưởng đối ngoại 138 trường hợp (chiếm 0,17%), khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 14.192 trường hợp (chiếm 17,11%) trong đó khen chuyên đề, đột xuất 2.323 trường hợp (chiếm 2,8%), khen cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, công tác 1.472 trường hợp (chiếm 21% trên tổng số cá nhân được khen thưởng phát triển kinh tế - xã hội). Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được trong 13 năm thi hành Luật TĐKT. Công tác TĐKT đã đạt nhiều tiến bộ, đổi mới, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên qua thời gian thi hành, đã xuất hiện những bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Năm 2018, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác TĐKT cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, đổi mới mạnh mẽ công tác TĐKT. Hệ thống cơ quan tham mưu cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong công tác TĐKT trên cả nước. Chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Công tác TĐKT cần góp phần tôn vinh giá trị xã hội, chú trọng các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở. Chú ý khen thưởng, vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng và và phát triển đất nước. Quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp cho cộng đồng, nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp. Việc khen thưởng, tôn vinh đảm bảo khách quan, chính xác. Công tác TĐKT phải gắn với nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Đối với hệ thống  cơ quan nhà nước, các phong trào thi đua phải gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu,  góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển nhằm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Phương Thanh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

TĐKT - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.     Mục đích và ý nghĩa của thi đua rất rộng lớn và sâu sắc: “Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Đồng thời, Người yêu cầu, trong phong trào thi đua yêu nước “phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội; ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng đất nước; chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ”. Lãnh đạo, chỉ huy Khoa Triết học Mác - Lênin, Học viện Chính trị trao đổi kinh nghiệm sư phạm cho giảng viên trẻ Theo Chủ tịch Hồ Chí minh, xác định phương hướng, lựa chọn nội dung thi đua phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, động viên cổ vũ mọi người tích cực làm tốt những công việc làm hàng ngày. Người nhắc nhở: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Khi nội dung thi đua được xác định, phải đề ra mục tiêu, mức độ phấn đấu thật sự khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và luôn yêu cầu cao để mọi người cùng phấn đấu. Theo Người: “Mức thi đua phải tiến dần dần và tiến mãi mãi... Trí khôn, sáng kiến, học hỏi, tiến bộ và tinh thần hy sinh của người ta không có giới hạn, nó cứ tiến mãi. Cho nên mức thi đua cũng không có hạn, nó cũng tiến lên mãi”. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”, có sự chỉ đạo thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng. Người chỉ ra những nơi phong trào thi đua yếu kém là do có khuyết điểm trong công tác tổ chức lãnh đạo phong trào. Người nhắc nhở: “Tổ chức và lãnh đạo còn kém, không phát triển được hết sáng kiến và năng lực của quần chúng”. Người luôn yêu cầu cán bộ phải thật sự mẫu mực, luôn gương mẫu trong phong trào thi đua, thực sự là tấm gương sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của tổ chức đảng các cấp, sự gương mẫu và sâu sát, tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ, để thi đua có chất lượng và hiệu quả cao, cần phải có kế hoạch khoa học, với nhiều biện pháp tổ chức thực hiện chu đáo, chặt chẽ. Đồng thời, phải có quyết tâm cao, tránh đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột, đúng như Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Nói về vai trò của thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, phong trào thi đua càng phát triển tốt đẹp, tất nhiên càng nảy nở nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình cho phong trào; đề cao sáng kiến của quần chúng và phổ biến rộng rãi; Người nhắc nhở: “Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những con sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”.  Đối với những cá nhân điển hình tiên tiến khi đã trở thành anh hùng, chiến sĩ thi đua vẫn phải giúp đỡ họ tiếp tục phấn đấu, không tự kiêu, tự mãn, tự tư, tự lợi. Người dạy: “Tách rời tập thể thì dù tài giỏi mấy, một cá nhân cũng không làm được gì. Cho nên càng có thành tích, thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn… Các anh hùng và chiến sĩ thi đua cần phải luôn luôn dắt dìu, giúp đỡ những người chung quanh mình cùng tiến bộ”. Cán bộ, giảng viên trong Khoa sinh hoạt khoa học cấp bộ môn Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người, trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng ở Khoa Triết học Mác – Lênin, Học viện Chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy Khoa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Khoa được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. 5 năm qua (2013-2017),  Khoa có 28 lượt các đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện, 4 đồng chí được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ; 4 đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.  Khoa đã đào tạo được 107 thạc sĩ và 37 tiến sĩ chuyên ngành triết học; nghiên cứu 50 đề tài khoa học các, tổ chức 9 cuộc Hội thảo khoa học, biên soạn được 53 tập bài giảng, 14 giáo trình, 16 sách chuyên khảo xuất bản được gần 10 đầu sách…; tổ chức được hơn 300 buổi thông tin khoa học, 400 buổi hội nghị thông tin khoa học đạt chất lượng tốt... 5 năm liên tục, Khoa được Học viện Chính trị tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện. Năm 2015 vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX và được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (7/2016), Khoa triết học Mác – Lênin đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất… Song song với những thành tích đáng tự hào đó, Khoa còn có nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, làm cho vườn hoa thi đua Quyết thắng của Khoa ngày càng phát triển rực rỡ và có sự lan toả mạnh mẽ. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ  và  đưa phong trào thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước một cách nghiêm chỉnh, thành tâm, sâu sắc, sáng tạo hơn nữa. Trước hết, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; trên cơ sở đó, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác thi đua khen thưởng. Coi trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về động cơ, thái độ, trách nhiệm của các đối tượng; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, đề cao tính chủ động sáng tạo, động viên nhiệt tình cách mạng của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền tích cực, kịp thời những mặt tốt, việc làm hiệu quả; kiên quyết, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh; ngăn ngừa, cảnh tỉnh, phê phán những biểu hiện nhận thức hạn chế, hành vi lệch lạc. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cấp ủy, chỉ huy Khoa có chủ trương, giải pháp toàn diện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng, có nền nếp, thực chất, bảo đảm tính vững chắc và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Phong trào thi đua Quyết thắng hướng mạnh vào xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt”. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đề cao tính chủ động, tích cực, tự giác của cá nhân gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của Khoa. Gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Sự gắn kết phải được khởi nguồn từ tư duy nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy Khoa đến các chủ nhiệm bộ môn, trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; giải quyết đúng đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, bảo đảm cho phong trào thi đua Quyết thắng vừa mang tầm cao về chính trị tư tưởng, vừa có chiều sâu với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự gắn kết đó phải được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ, phản ánh xuyên suốt trong các nội dung của công tác xây dựng Đảng và trong chương trình, kế hoạch công tác của chỉ huy Khoa trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ do cấp trên giao. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ Khoa, bộ môn; đồng thời, chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đề cao tính chiến đấu; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào thi đua đột kích, cao điểm…  cần thể hiện với chủ đề, khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện: “Mỗi ngày 1 câu kinh điển, 10 từ mới Tiếng Anh”, “xóa tư tưởng trung bình - hình thành phong cách mới”, “sáng nghĩ cách làm hay - tối soát ngay điều sửa”... Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; chú trọng biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác. Tôn vinh những tấm gương bình dị, gần gũi, nhưng suy nghĩ và việc làm vô cùng cao quý, toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần xây Khoa vững mạnh toàn diện. Lê Thị Thảo

Kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại Bộ Quốc phòng

TĐKT - Chiều 8/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Bộ Quốc phòng. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị số 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo,quản lý và tổ chức thực hiện công tác TĐKT. Công tác TĐKT được đổi mới toàn diện, phát huy hiệu quả và đạt được kết quả quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác TĐKT đều đạt khá, nhất là sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo... Qua các phong trào thi đua, trong toàn quân đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào thi đua Quyết thắng thực sự là động lực, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị và toàn quân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Cùng với đó, tập trung đổi mới tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, phong trào thi đua của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Nghiên cứu, tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).  Nguyệt Hà  

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sư đoàn 308

TĐKT - Sáng 8/11, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017 tại Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng. Năm 2017, công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 308 đã phát triển toàn diện, đúng hướng, duy trì thường xuyên, liên tục; gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân đoàn, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác TĐKT đã trở thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, góp phần tô thắm truyền thống “Tiên phong quyết thắng” của sư đoàn và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng chí Vương Văn Đỉnh chủ trì hoạt động kiểm tra, giám sát. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương biểu dương những kết quả Sư đoàn 308 đã đạt được trong công tác TĐKT nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng. Đồng thời đề nghị: trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp về công tác TĐKT; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và Tổ TĐKT các cấp. Đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh phô trương, hình thức, sát thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo nòng cốt, động lực thúc đẩy phong trào thi đua của sư đoàn phát triển; hướng nội dung thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc… Đức Anh  

Cách mạng tháng Mười Nga và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giành và giữ chính quyền

TĐKT - Thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu sắc tới đời sống chính trị - xã hội của con người. Cách mạng tháng Mười Nga là một sự kiện lịch sử như thế. Cuộc cách mạng thắng lợi đã mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người từ trước tới nay chưa có một cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu xa như vậy”. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, một trong những bài học đó là phát huy sức mạnh của quần chúng trong giành và giữ chính quyền. Theo V.I.Lênin, nước Nga là nơi tập trung mâu thuẫn cơ bản của thế giới, chế độ Nga Hoàng là chủ nghĩa tư bản quân phiệt - phong kiến, nước Nga không tránh khỏi một cuộc cách mạng sẽ nổ ra do giai cấp vô sản thực hiện. Lúc này, giai cấp tư sản thế giới nhận thức rõ sức mạnh của các Đảng cộng sản, khả năng thành công, lan rộng của chủ nghĩa xã hội và chúng đã tìm mọi cách để phá hoại. Đối với nước Nga, chúng “dùng cả một hệ thống những lời dối trá, vu khống và lừa bịp để chống lại chủ nghĩa Bôn-sê-vích, “ru ngủ quần chúng bằng những hứa hẹn, giai thoại”. Trong tình hình ấy, “vấn đề thái độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của giai cấp vô sản đối với nhà nước không những có ý nghĩa chính trị - thực tiễn mà còn vì đây là vấn đề làm cho quần chúng thấy rõ những việc họ sẽ phải làm trong một tương lai gần đây để tự giải phóng khỏi ách tư bản” (V.I.Lênin, Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Mátxơcơva, 1976, tr.5). Để giải thoát cho quần chúng khỏi tình trạng mê muội và bị lừa dối, V.I.Lênin đã viết một loạt các tác phẩm bàn về nhà nước, bảo vệ những quan điểm, tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen về nhà nước, phê phán những quan điểm phản động trong quốc tế II và ở nước Nga lúc bấy giờ, chỉ rõ nhiệm vụ của Đảng Bôn-sê-vích trong vận động quần chúng để giành, giữ chính quyền. Nhờ đó đã đấu tranh làm thất bại những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chỉ rõ tính chất phản khoa học, phản động, cơ hội chủ nghĩa trong quốc tế II, nhất là quan điểm của E.Becstanh, C.Cauxky. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Cộng sản Nga đã thực hiện chính sách “cộng sản thời chiến” nhằm động viên nền kinh tế quốc dân và mọi lực lượng trong nước, đảm bảo cho thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ quốc, chống bọn đế quốc can thiệp, bọn bạch vệ. Nhà nước chuyên chính vô sản phải dựa vào sự ủng hộ của toàn thể nhân dân lao động, vào tính tự giác của họ, chỉ có như vậy, nhà nước chuyên chính vô sản mới trở thành tổ chức chính trị của toàn thể nhân dân, mới có cơ sở thực hiện chức năng tổ chức trong quá trình giải quyết những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Từ những vấn đề nêu trên, có thể khẳng định bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng để giành, giữ chính quyền Xô Viết vẫn còn nguyên giá trị đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước, trong đó cách mạng Việt Nam. Bài học đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từ bài học trên, chúng ta cần giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau: Một là, cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng và cũng là nguồn gốc sức mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hai là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mọi hoạt động của cán bộ, chịu sự giám sát của nhân dân. Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, lành mạnh, thực sự tâm huyết với công việc, là công bộc của nhân dân. Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Năm là, không ngừng mở rộng, quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế với các nhà nước, tổ chức tiến bộ trên thế giới. Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới đất nước, nền kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược tạo ra thế và lực mới cho nước ta trên trường quốc tế. Có được những thành tựu đó, là do Đảng ta biết phát huy, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh vốn có trong lòng dân tộc, đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, một nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, một trong những bài học chúng ta cần phải quán triệt và thấu suốt trong mọi hoàn cảnh, tình huống đó là phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đây chính là thành trì kiên cố nhất, vững chắc nhất, là nguồn gốc, động lực của công cuộc đổi mới đất nước. Đây là một trong những bài học sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, được Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.  Cách mạng tháng Mười Nga và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giành và giữ chính quyền vẫn luôn hiện hữu và là kim chỉ nam cho những hành động của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, tinh thần đó, khí thế đó vẫn được soi chiếu vào mọi quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta như sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn để chúng ta đạp qua sóng to, gió cả thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Nguyễn Tú Anh

Trao đổi kinh nghiệm khen thưởng tại Trung Quốc

TĐKT - Từ ngày 10/10 - 14/10, Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngày đầu tiên đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, được ngài Đại sứ thông báo những nét chính về quan hệ ngoại giao giữa hai nước, triển vọng hợp tác trên một số lĩnh vực, một số kinh nghiệm trong công tác khen thưởng của Trung Quốc. Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh Đoàn cũng làm việc với Tổng Công hội Trung Quốc do Thứ trưởng Lưu Bình tiếp. Trong gần 3 giờ làm việc đoàn đã được nghe giới thiệu về tổ chức bộ máy, các chính sách cơ bản, những vấn đề được Đảng, Nhà nước Trung Quốc quan tâm chỉ đạo trong lĩnh vực khen thưởng. Tổng Công hội là nơi bảo vệ quyền lợi cho người lao động (giống Tổng Liên đoàn Lao động), đứng ra kêu gọi, tổ chức, phát huy khen thưởng các điển hình tiên tiến. Tổng Công hội thường tổ chức các cuộc thi tay nghề trên toàn quốc để lựa chọn được một điển hình trong số hàng trăm triệu người. Đại diện Đoàn công tác trao quà lưu niệm tặng đại diện phía Trung Quốc Đoàn làm việc với Tổng Công hội Trung Quốc Giải thưởng cho điển hình làm ra của cải vật chất cho xã hội là giải thưởng cao nhất của Quốc gia, người được vinh danh rất được coi trọng trong xã hội, được nhà nước nuôi trọn đời và được hưởng nhiều ưu đãi. Một mẫu Huân chương của Trung Quốc Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan trong công tác khen thưởng, tổ chức phong trào, nhân điển hình tiên tiến, các hình thức trao giải, tuyên truyền công khai các điển hình để lấy ý kiến toàn xã hội… Về cơ bản, hai nước có nhiều điểm tương đồng trong triển khai thực hiện cũng như cách thức xây dựng mô hình, bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn đã ghé thăm Vạn lý trường thành, một địa danh nổi tiếng của Trung Quốc Tại Thượng Hải, đoàn đã làm việc với Cục nguồn nhân lực và an sinh xã hội, thăm một số địa danh nổi tiếng của Trung Quốc như: Vạn lý trường thành, Quảng trường Thiên An Môn, Tháp truyền hình Thượng Hải… Sau 5 ngày làm việc khẩn trương với những kinh nghiệm quý báu mà hai bên chia sẻ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, đoàn đã về nước an toàn. Hồng Long

Lấy ý kiến về ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân và doanh nghiệp

TĐKT - Ngày 6/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 51/2010/QĐ –TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban và các bộ, ngành, địa phương… Toàn cảnh Hội nghị Được biết, trong những năm qua, để khuyến khích, động viên và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng và Nhà nước đã có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời cho các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu. Ngoài ra, một số bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương đã có hình thức biểu dương, tôn vinh thông qua việc đặt ra các danh hiệu và tổ chức trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân. Các giải thưởng tôn vinh đã góp phần khuyến khích động viên các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội, từ thiện, tham gia các phong trào thi đua… Tuy nhiên, việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp đã diễn ra tràn lan. Nhiều cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức giải thưởng không đúng với chức năng, thẩm quyền, dẫn đến việc tổ chức giải thưởng còn hình thức, không đảm bảo chất lượng. Có hiện tượng đơn vị tổ chức thương mại hoá giải thưởng và thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia, gây phản cảm trong xã hội. Nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nền nếp, chất lượng, có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời, chính xác, có ý nghĩa động viên doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành và các địa phương, đều nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định. Các đại biểu cho rằng cần làm rõ các nội dung: điều kiện tham gia giải thưởng; xã hội hoá việc tham gia giải thưởng như thế nào... Đồng thời, đề xuất: Bộ nào quản lý ngành nào thì tổ chức giải thưởng thuộc ngành, lĩnh vực đó; khi sửa Quyết định, cần nghiên cứu căn cứ để sửa… Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết: Ban Thi đua - Khen thưởng và tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu sâu sắc, tiếp thu tổng hợp từ nhiều ý kiến để sửa đổi theo quy định. Trưởng ban đề nghị các bộ ngành, địa phương các đơn vị tham gia lấy ý kiến cần xây dựng quy chế, thông tư gửi về Ban. Sau đó, Ban sẽ soạn thảo và đưa ra thông tư phù hợp, sau đó gửi về các đơn vị, các đơn vị sẽ theo quy chế đó để làm. Hồng Thiết

Những mốc son lịch sử của ngành Thi đua - Khen thưởng (Kỳ 4): Nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Nhằm thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi toàn quốc, ngày 25/8/2004, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được thành lập trên cơ sở Viện Thi đua, khen thưởng Nhà nước, là cơ quan thuộc Chính phủ và là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là đồng chí Trịnh Trọng Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật, quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật... Cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giai đoạn này gồm 8 vụ, đơn vị trực thuộc. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII Sau đó, năm 2008 thực hiện chủ trương Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, Chính phủ chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương vào đầu mối Bộ Nội vụ, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chính phủ quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng và là cơ quan Thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành chủ trương, chính sách về tổ chức, biện pháp, tổng kết, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thẩm định, đề xuất các hình thức phong tặng, khen thưởng trên phạm vi toàn quốc. Trưởng Ban là đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Về cơ cấu tổ chức, Ban có 9 đơn vị trực thuộc: Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  Vụ Tổ chức cán bộ,  Vụ Pháp chế - Thanh tra, Văn phòng (có đại diện của Văn phòng Ban tại thành phố Hồ Chí Minh), Tạp chí Thi đua Khen thưởng,  Trung tâm Tin học, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban đã tham mưu, tổ chức lại, phân công thành viên Hội đồng theo dõi, chỉ đạo các cụm, khối thi đua; đồng thời đôn đốc các cụm, khối thi đua, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm tới; chấm điểm, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua hàng năm. Ban đã tham mưu xây dựng các kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu cho các đồng chí thành viên Hội đồng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 Với những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hệ thống các văn bản thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới và ngày càng hoàn thiện.  Các Đề án Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Chỉ thị số 34 – CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... và hàng chục nghị định, thông tư, hướng dẫn khác liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng được hoàn thiện và đi vào cuộc sống đã đánh dấu bước phát triển mới và những thành  quả đáng tự hào của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thi đua - Khen thưởng trong cả nước nói chung và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói riêng. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, tiêu biểu là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;’ đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Ban đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng kịp thời thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; khen thưởng thành tích đột xuất; khen thưởng quá trình công tác; khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng đối ngoại. Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời; tăng tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động.        Công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, giới thiệu các điển hình tiên tiến ngày càng được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, trả lời đơn thư công dân; phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, có nền nếp. Công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp liên tục được cải tiến, nâng cao hiệu quả. Cùng với đó, Ban thường xuyên quan tâm tới việc nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức, đào tạo những chuyên gia, công chức giỏi trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Công tác tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng những năm qua đã có những bước tiến mới, đánh dấu bằng việc triển khai Dự án “Hệ thống quản lý tài liệu điện tử ngành Thi đua - Khen thưởng giai đoạn 2012 - 2015”, dự án “Thí điểm triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến và an toàn an ninh thông tin”, xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử... Hoạt động hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh. Ban đã tổ chức nhiều đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng tại các nước trên thế giới như: Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Úc, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... Những đợt nghiên cứu, khảo sát ở các nước đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong nước nâng cao nhận thức, tầm nhìn và tư duy, tham mưu, hoạch định, đề xuất với Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương những chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và thực hiện khen thưởng phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành thi đua, khen thưởng đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của dân tộc và đất nước. Thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, tạo động lực và nêu gương cho toàn xã hội, nhất là khen thưởng thường xuyên, đột xuất được kịp thời, gắn với tổng kết phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến, đã động viên khuyến khích mọi người tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mới và khó. Nối tiếp truyền thống vẻ vang 70 năm, các công chức, viên chức và người lao động tại các vụ, đơn vị của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thường xuyên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Phương Thanh

Trang