Diễn đàn

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT- Sáng 7/6, tại Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2016), Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, chủ trì Tọa đàm.  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì và chỉ đạo buổi Toạ đàm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà báo cáo đề dẫn, nêu rõ: thực hiện lời kêu gọi của Bác, 68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội.  Để công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các điển hình tiên tiến được hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học. Tại buổi Toạ đàm này, các báo cáo tham luận của nhà khoa học, nhà quản lý đã góp phần làm rõ những quan điểm cơ bản của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, kinh nghiệm, giải pháp về công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau cuộc Toạ đàm, những ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn  thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Tọa đàm Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: thời gian qua, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và trực tiếp là Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cũng như các bộ, ngành, địa phương đã khen thưởng kịp thời những tấm gương, điển hình tiên tiến từ đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sâu rộng. Để công tác thi đua thực sự trở thành động lực, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, cần tập trung 6 nội dung: thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Thứ ba, đẩy mạnh nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đa dạng các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động. Thứ tư, đẩy mạnh công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy các gương “Người tốt, việc tốt” để hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Thứ năm, tích cực phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đoàn thể xã hội, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp để tuyên truyền. Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thi đua yêu nước, coi tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, khen thưởng kết quả phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị… Các đại biểu dự Tọa đàm được nghe các tham luận có giá trị thực tiễn cao: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng đối với phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Đào Duy Quát; “Vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước” của PGS.TS Vũ Văn Phúc; “Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên báo chí” của TS Trương Minh Tuấn… Các tham luận đã xoay quanh mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và đây cũng sẽ là chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua cũng như ý chí, nghị lực, sáng tạo của mỗi người, nhằm tạo ra hiệu quả, tinh thần và vật chất to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh kết luận Tọa đàm Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đã đánh giá cao bài tham luận của các tác giả. Tham luận đã làm rõ quan điểm của Đảng, ý chí tự lập, tự cường và thi đua phải gắn với khen thưởng. Thay mặt Ban tổ chức buổi Tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh, cần tuyên truyền theo chủ đề, các nội dung đi đúng trọng tâm, giới thiệu các kinh nghiệm hay về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tuyên truyền gắn với Nghị quyết TƯ 4; Chỉ thị 05/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, củng cố niềm tin trong phong trào thi đua yêu nước… Hồng Thiết

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương

TĐKT - Sáng 20/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương năm 2016. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,  Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị. Năm qua, các bộ, ngành đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ, ngành gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là thi đua hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Thi đua quyết thắng”,  “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia… Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các bộ, ngành quan tâm triển khai tích cực. Nhiều bộ, ngành đã có đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, của doanh nghiệp vào xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan toả trên khắp cả nước. Tổng kết giai đoạn 1 thực hiện phong trào, đã có 14 bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Công tác khen thưởng trong năm 2015 đã có những bước đổi mới so với năm 2014. Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, trong đó chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời, quan tâm tập trung khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề để giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, bức xúc, đột xuất của từng bộ, ngành. Quy trình xét khen thưởng đã bám sát các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, nông dân trong các phong trào thi đua. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp tăng cao hơn so với năm 2014. Toàn cảnh hội nghị Tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy, lãnh đạo bộ quan tâm. Cho đến nay, đã có 14 đơn vị có Vụ Thi đua, khen thưởng; 31 đơn vị có ban, phòng thi đua, khen thưởng, hiện còn 16 đơn vị có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Các vụ, phòng, ban thi đua - khen thưởng thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành ban hành Thông tư, Hướng dẫn, Quy chế sửa đổi, bổ sung theo tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định: Phong trào thi đua của một số bộ, ngành tuy đã có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhưng chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu; tên gọi và nội dung của phong trào còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể; một số nơi còn chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá phong trào. Có một số phong trào còn mang tính hình thức và thiếu hiệu quả, chưa gắn kết chặt chẽ lợi ích của người tham gia thi đua với phong trào thi đua. Công tác khen thưởng tuy có những bước đổi mới nhưng đối tượng khen thưởng thuộc các cơ quan nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ cao,  nhất là hình thức khen cấp nhà nước. Công tác phát hiện khen và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, ở vùng sâu, vùng xa còn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp chưa phát huy hết vai trò tham mưu,  tư vấn cho cấp uỷ Đảng và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Công tác tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thi đua khen thưởng ở một số bộ, ngành còn lúng túng, bất cập. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc  trong tổ chức, triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong khối. Hội nghị đã đề ra 7 giải pháp cơ bản để áp dụng trong năm 2016, đó là: Tập trung nâng cao phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục kiện toàn,  nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và thành lập Hội đồng sáng kiến các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Nguyệt Hà

Kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội hiện nay

TĐKT- Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. KT, GS là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng và công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã tổng kết: “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; là nơi trực tiếp quản lý giáo dục, rèn luyện, KT, GS đảng viên. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên có đi vào cuộc sống hay không, một phần quan trọng phụ thuộc vào trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Để thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Trong đó, làm tốt công tác KT, GS sẽ kịp thời phát huy ưu điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật; trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác KT, GS, những năm qua, ở các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác KT, GS. Công tác KT, GS của các tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến, tiến bộ, góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảng ủy đã chú trọng KT, GS việc chấp hành Điều lệ Đảng, Cương lĩnh Chính trị, đư­ờng lối, chủ tr­ương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc, nhiệm vụ quân đôi và đơn vị; thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Học viện về thực hiện cuộc vận động “ba không” trong giáo dục - đào tạo, xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên chư­a nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác KT, GS. Vẫn còn cán bộ, đảng viên cho rằng công tác KT, GS là không cần thiết, làm rối bận, ảnh hưởng đến công tác khác hoặc KT, GS là bới lông, tìm vết, không thật thoải mái khi được KT, GS dẫn đến đối phó, thiếu sự hợp tác, chưa tạo điều kiện cho chủ thể KT, GS, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình còn thấp. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay theo tôi cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau: Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở. Đây là giải pháp cơ bản nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác KT, GS, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác KT, GS của tổ chức đảng. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, nội dung giáo dục phải toàn diện, song cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: Giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) và đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, nhiệm vụ chính trị theo quan điểm Đại hội lần thứ XI của Đảng; các quan điểm của Đảng về công tác KT, GS ... Cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng phải trực tiếp tổ chức học tập theo chư­ơng trình nội dung, thời gian quy định của cấp trên cho mọi đảng viên trong tổ chức đảng. Đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ các cấp phải đư­ợc th­ường xuyên học tập nghiên cứu những tài liệu về nghiệp vụ công tác KT, GS của các cấp từ Trung ư­ơng đến cơ sở.Cấp uỷ, UBKT, cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác học tập, chủ động nâng cao trình độ của mình, nêu cao ý thức tự nghiên cứu, tự học tập biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; phải trực tiếp tham gia công tác KT, GS của tổ chức đảng để thấy rõ trách nhiệm cá nhân của mình trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng Đảng và tiến hành công tác KT, GS; khắc phục tình trạng lười học tập, lười nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Hai là,  phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS. Đại hội Đại biểu toàn Quân lần thứ IX đã xác định: “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Chủ động kiểm tra khắc phục các biểu hiện vi phạm, tiêu cực, xử lý nghiêm khắc những vi phạm”. Vì vậy, cần phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ)  là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng công tác KT, GS của tổ chức đảng. UBKT đảng ủy là cơ quan chuyên trách của Đảng ở cơ sở, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao, sự chỉ đạo, kiểm tra của UBKT Đảng các cấp, tham mư­u giúp cấp uỷ lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của đảng. Ba là, xây dựng, thực hiện tốt quy chế công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT là sự cụ thể hoá những nguyên tắc, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương, tổ chức đảng cấp trên thành nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ công tác, các mối quan hệ và cách thức, ph­ương pháp giải quyết các mối quan hệ đó, quy định thời gian, nội dung, cách thức thực hiện các chế độ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng và đơn vị để thống nhất thực hiện trong quá trình hoạt động của cấp ủy, làm cho các hoạt động đó đi vào nền nếp, có chất lượng. Cấp ủy và UBKT, tổ chức đảng phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Muốn vậy, các cấp ủy viên, ủy viên UBKT phải thường xuyên dũng cảm tự phê bình và phê bình với chính mình, chủ động sửa chữa những khuyết điểm của mình; không nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng KT, GS để làm rõ ưu điểm, kết quả, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm và nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy. Bốn là,  nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Công tác KT, GS là hoạt động lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng. Do đó, tiến hành công tác KT, GS phải quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình KT, GS. Trước sự phát triển nhiệm vụ của Học viện, và yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong quán triệt và thực hiện tư tưởng chỉ đạo, phương pháp và quy trình KT, GS góp phần quan trọng vào quá trình KT, GS của cấp ủy. Vì vậy, để chất lượng công tác KT, GS của TCCSĐ cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau: Nội dung của tư tưởng chỉ đạo công tác KT, GS có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS và tiến hành công tác KT, GS thường xuyên, có nền nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, luôn coi trọng sự chủ động tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên. Các giải pháp trên có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác KT, GS của TCCSĐ. Mỗi giải pháp có vị trí vai trò khác nhau, như­­ng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau, là điều kiện để tăng cường công tác KT, GS. Do đó, khi vận dụng thực hiện, phải tiến hành đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các giải pháp, không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua một giải pháp nào. Quá trình thực hiện cần phân tích sâu sắc tình hình cụ thể của từng đảng uỷ ở từng giai đoạn cụ thể mà vận dụng cho phù hợp để phát huy cao độ mọi tiềm năng của đảng uỷ, UBKT, ủy viên UBKT, đội ngũ đảng viên nhằm tăng cường công tác KT, GS có chất lượng, hiệu quả cao. Nguyễn Quang Chung

Trang