Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/10/2018 - 10:25

TĐKT - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy chế quy định những nội dung chung về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, tuyến trình, trao tặng, hồ sơ thủ tục, thời gian xét danh hiệu thi đua và khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến.

Quy chế nêu rõ, các tập thể, cá nhân khi tham gia phong trào thi đua phải thực hiện đăng ký thi đua. Hằng năm, các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đăng ký thi đua hoặc ký kết giao ước thi đua trong khối, trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung đăng ký thi đua bao gồm các chỉ tiêu thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu, khi xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm tiêu chí chính khen thưởng. Phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, điều kiện và tỷ lệ, báo cáo thành tích phải thực hiện theo mẫu đã quy định và bám sát tiêu chuẩn khen thưởng.

Khi xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem xét đến thành tích của tập thể do người đó phụ trách. Trong cùng 1 năm, đối với các cá nhân là lãnh đạo đơn vị tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh, được tặng không quá 2 Bằng khen thành tích trong thực hiện chuyên đề do các Ban Chỉ đạo, Hội đồng phụ trách (tính theo thời gian ban hành Quyết định khen thưởng).

Ngoài ra, UBND tỉnh quy định rất rõ các trường hợp không xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Theo đó, tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của cơ quan chức năng; tập thể, người đứng đầu và cá nhân là người được giao trách nhiệm phụ trách công nghệ thông tin khi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị, địa phương bị cơ quan chuyên môn đánh giá xếp loại từ mức trung bình trở xuống; người đứng đầu và cá nhân là người được giao trách nhiệm phụ trách công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương khi kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính bị đánh giá thực hiện từ mức trung bình trở xuống; đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính kém.

Ngoài ra, tập thể và người đứng đầu đơn vị thực hiện việc triển khai, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội bị cơ quan chuyên môn đánh giá từ mức trung bình trở xuống; tập thể và người đứng đầu đơn vị có kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền từ mức hoàn thành trở xuống; đơn vị, địa phương và người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trừ trường hợp ngoại lệ có lý do khách quan hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; tập thể, người đứng đầu và cá nhân là người được giao trách nhiệm phụ trách việc công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử khi có văn bản nhắc nhở của Sở Tài chính cũng không được xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Để thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh quy định, trong năm, cùng một nội dung công tác mà để UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở đến lần thứ 3 thì không xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định cụ thể việc lấy ý kiến nhân dân khi đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; phương pháp, trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua; đối tượng được xét, công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tỷ lệ công nhận danh hiệu và khen thưởng, về tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chếvề công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

Thái Thành