Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay
10/12/2018 - 10:28

TĐKT - Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã được cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bảo đảm cho phong trào phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu; tập trung đột phá vào thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), lồng ghép các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành, phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm huấn luyện, sinh hoạt ngày càng tốt hơn.

Dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường, Quân đội trong thời kỳ mới.

Cùng với tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, công tác khen thưởng ở Nhà trường được tiến hành kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, có tác dụng cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, cần khắc phục, đó là ở một số cấp ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Một số cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Chất lượng thực hiện phong trào xây dựng “Đại đội 3 nhất”, “Bộ môn 3 tốt”, “Ban 3 tốt” của một số đơn vị còn hạn chế. Chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhưng chưa vững chắc. Quản lý kỷ luật có lúc chưa chặt chẽ, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi của quân nhân chuyển biến chưa rõ nét. Kết hợp giữa công tác thi đua với khen thưởng, công tác cán bộ và chính sách có lúc chưa chặt chẽ.

Từ những vấn đề trên, để không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Quân đội.

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015 - 2019 mà Đại hội thi đua Quyết thắng Nhà trường đã đề ra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, thực sự là động lực to lớn, góp phần xây dựng Nhà trường và từng cơ quan, khoa giáo viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai là, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Toàn trường cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Đại đội 3 nhất, Bộ môn 3 tốt , Ban 3 tốt”. Có nhiều biện pháp đột phá bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên toàn diện, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học tích cực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bị dạy, học theo hướng hiện đại.

Các cán bộ, giảng viên cần ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng; năng lực, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những tấm gương sáng cho học viên noi theo.

 Đội ngũ học viên tích cực thi đua “Học giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Đẩy khá, xóa kém”, phấn đấu trở thành người đảng viên, người cán bộ ưu tú của Đảng trong Quân đội. Nhân viên, chiến sĩ làm công tác chuyên môn, kỹ thuật và phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, bảo đảm phục vụ tốt cho công tác giáo dục - đào tạo và các hoạt động của Nhà trường. Làm cho phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, thực sự trở thành đòn bẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ba là, hình thức, biện pháp thi đua cần đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, làm cho phong trào phát triển sôi nổi, rộng khắp, thực hiện “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Trên cơ sở các nội dung thi đua chung của toàn quân và Nhà trường, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị phải cụ thể hoá thành các mục tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trong từng giai đoạn.

Trước mắt, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm: Xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

Thực hiện tốt việc “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy.

Đồng thời, cần chủ động khắc phục khó khăn, tích cực cải tiến kỷ thuật; phát triển tăng gia sản xuất, làm kinh tế đạt hiệu quả cao; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và Nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng, giữ vững thành tích của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, không ngừng phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để xây dựng điển hình, tạo thành phong trào “Đua, đuổi kịp và vượt” các điển hình tiên tiến.

Chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức, che giấu khuyết điểm, bảo đảm cho phong trào thi đua phát triển sâu, rộng, thực chất, có độ vững chắc và hiệu quả. Xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình toàn diện, điển hình từng mặt công tác, để tuyên truyền nêu gương tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân, toàn quốc.

Bốn là, chủ động bám sát sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị. Nhà trường cũng như từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cần tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy khả năng sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân.

Nâng cao năng lực làm tham mưu của hội đồng (tổ) thi đua khen thưởng các cấp, của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua Quyết thắng, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng.

Kiên quyết chống bệnh hình thức, chạy theo thành tích. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm khó khăn, gian khổ, tính chất phức tạp. Kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, công tác cán bộ và chính sách; làm cho phong trào thi đua Quyết thắng phát triển ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Phan Thị Quỳnh Hoa