Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, đoàn thể trung ương
11/09/2018 - 15:55

TĐKT - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng công tác TĐKT khối bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Chủ trì Hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Vụ trưởng Vụ II Ban TĐKT Trung ương Nguyễn Khắc Hà.

Chủ tọa Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc Ban TĐKT Trung ương; cán bộ làm công tác TĐKT của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ II Ban TĐKT Trung ương Nguyễn Khắc Hà cho biết: Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, công tác TĐKT khối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả đáng khích lệ.

Công tác tổ chức phong trào thi đua bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, chất lượng khen thưởng được nâng lên.

Vụ trưởng Vụ II Ban TĐKT Trung ương Nguyễn Khắc Hà báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác TĐKT trong khối còn một số tồn tại, hạn chế. Lãnh đạo Hội đồng TĐKT một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự quan tâm sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, toàn diện theo tư tưởng của Bác về thi đua: "Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua"; chưa vận dụng công cụ thi đua vào công tác lãnh đạo, quản lý, dẫn đến công tác thi đua còn hạn chế, yếu kém, không có tính thuyết phục trong thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện, thiếu sức lan tỏa, không động viên mọi người tích cực tham gia phong trào thi đua, từ đó dẫn đến công tác thi đua bị coi nhẹ so với khen thưởng.

Chỉ đạo phong trào thi đua còn mang tính hình thức vì không có kế hoạch, chỉ đạo, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đối với công tác TĐKT chưa cao, nhất là trong phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề. Công tác bình xét, suy tôn và công nhận danh hiệu thi đua ở một số bộ, ngành chưa chặt chẽ.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, giới thiệu, nhân điển hình chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng của một số bộ, ngành chưa chủ động tham mưu cơ chế phối hợp để tuyên truyền các phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến.

Tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT chưa được quan tâm đúng mức về số lượng, chất lượng để triển khai đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của công tác thi đua. Vì vậy, công chức mới chỉ dành phần lớn thời gian tập trung cho công tác khen thưởng. Đây là nguyên nhân chính tác động đến việc không thể làm tốt công tác thi đua, dẫn đến phong trào thi đua còn mang tính hình thức, hành chính hóa, mất động lực của phong trào thi đua. Hệ quả là sự nêu gương của một số tập thể, cá nhân được khen thưởng chưa thuyết phục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc, khó khăn trong triển khai trong thực hiện công tác TĐKT tại bộ, ngành mình. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT – BNV, các bộ, ngành vẫn còn gặp một số vướng mắc, khó thực hiện thống nhất và cần tháo gỡ: Tuyến trình khen đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa với vốn điều lệ của Nhà nước dưới 50%; vấn đề hiệp y; kiểm toán; thời gian của báo cáo thành tích; khen tập thể nhỏ; quy định về sáng kiến, giải pháp để xét tặng Huân chương...

Các đại biểu đưa ra một số đề xuất: Cần thống nhất về tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT; điều chỉnh lại một số quy định của Nghị định cho phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng vũ trang...

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh 5 nhiệm vụ công tác TĐKT các đơn vị trong khối cần tập trung trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về TĐKT, từ đó ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định của bộ, ngành, đoàn thể mình cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai  bị bỏ lại phía sau” và chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nên có những việc làm thiết thực trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tập trung vào một vài đơn vị cấp xã, cấp huyện. Các phong trào thi đua được phát động phải bám sát vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực.

Ba là, kiện toàn thường xuyên, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên hội đồng TĐKT cấp bộ, ngành mình, đề cao vai trò của Hội đồng trong kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua, sơ tổng kết, khen thưởng kịp thời... Chuẩn bị tốt các nội dung họp của Hội đồng. Phân chia cụm, khối thi đua của bộ, ngành mình cho phù hợp. Nghiên cứu thẩm quyền khen thưởng của từng bộ.

Bốn là, quan tâm tới công tác tuyên truyền. Thường xuyên cung cấp, giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của bộ, ngành mình để giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

Năm là, tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng TĐKT cấp bộ, ngành mình tiến hành tổng kết năm, khen thưởng kịp thời, phát động thi đua cho năm mới.

Phương Thanh