Xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Bức tranh nông thôn mới nhiều khởi sắc

TĐKT - Bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) từ xuất phát điểm thấp, song với sự vào cuộc, chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và cả xã hội, Lạng Sơn đã thu được những thành tựu ấn tượng. Diện mạo nông thôn, miền núi của tỉnh đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn bê tông hóa đường giao thông tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan Những năm qua, thi đua xây dựng NTM tại các huyện, xã của tỉnh Lạng Sơn đã trở thành phong trào rộng khắp. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, qua đó tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất được chú trọng, cơ bản hạn chế được tình trạng phân bổ dàn trải, cào bằng; tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con chủ lực, thế mạnh của địa phương. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà trên thị trường được quan tâm đẩy mạnh gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, tập trung ưu tiên các công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư, trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã điểm đặc biệt khó khăn và các xã dưới 5 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, môi trường có những bứt phá thông qua việc chỉ đạo hình thành các khu dân cư kiểu mẫu với nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng ở khu vực nông thôn được giữ vững. Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 36 xã/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, TP Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 8,65 tiêu chí/xã. Số xã đạt tiêu chí giao thông tăng từ 5/207 xã lên 46/207 xã; số xã đạt tiêu chí thủy lợi tăng từ 22/207 xã lên 129/207. Số xã đạt tiêu chí về điện nông thôn tăng từ 40/207 xã lên 107/207 xã. Số xã đạt tiêu chí trường học tăng từ 10/207 xã lên 38/207 xã. Số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa từ 6/207 xã lên 38/207 xã. Số xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tăng từ 46/207 lên 167/207 xã. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng từ 11,57 triệu đồng/người/năm lên 17,33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 25,91% xuống còn 19,07 %. Giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh lựa chọn 5 xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM; mỗi huyện trên địa bàn tỉnh lựa chọn từ 1- 2 xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Kết quả thực hiện Chương trình NTM đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 6 xã/133 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM; bình quân tiêu chí của các xã đặc biệt khó khăn là 6,63 tiêu chí /xã, còn 10 xã dưới 5 tiêu chí. Qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện Chương trình NTM tại các xã đặc biệt khó khăn. Có thể khẳng định, Chương trình xây dựng NTM đã mang đến những khởi sắc toàn diện cho bức tranh phát triển nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn. Tiếp tục Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 77/207 xã đạt chuẩn (trong đó có 5 xã điểm đặc biệt khó khăn), chiếm 37,2% tổng số xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân/xã đạt 13,8 tiêu chí/xã; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí với những xã đạt đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM xây dựng thành công từ 1 - 2 mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, toàn tỉnh có 2 xã xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Phấn đấu mỗi huyện có từ 2 - 3 mô hình phát triển sản xuất thế mạnh để chỉ đạo xây dựng mô hình kiểu mẫu về phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 28 - 30 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần năm 2015...   Tin chắc rằng với sự chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Lạng Sơn sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra, đưa Chương trình phát triển lên một tầm cao mới. Minh Phương

Đại Từ (Thái Nguyên): Phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) trước năm 2020, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đang tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt phát huy nội lực từng bước tiến tới mục tiêu đạt chuẩn NTM. Ngay khi bắt tay vào triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM, Đại Từ đã xác định vai trò chủ thể, quyết định của người dân trong thực hiện phong trào này. Bởi vậy, huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào. Huyện đã chỉ đạo các xã trên tinh thần “lấy dân làm gốc”, mỗi xóm, bản đều thành lập ban vận động, trong đó các thành viên là những người cao tuổi, người có uy tín, cùng với chính quyền xã tuyên truyền, vận động đến từng hộ, từng người dân. Đặc biệt khi có việc cần huy động người dân đóng góp, tham gia, lãnh đạo xã cùng với các thành viên ban vận động tổ chức họp dân bàn bạc, có sự đồng thuận cao thì triển khai thực hiện. Vì thế mỗi người dân đều cảm thấy mình là chủ thể trong thực hiện xây dựng NTM. Hình ảnh những con đường bê-tông với hoa ven đường trở nên quen thuộc người dân huyện Đại Từ Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, với chủ  trương đúng đắn, người dân Đại Từ ai ai cũng tích cực hưởng ứng phong trào. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn Đại Từ đổi mới từng ngày. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Đại Từ đã xây dựng, cải tạo và nâng cấp được trên 800 km đường giao thông các loại và kênh mương nội đồng; trên 100 công trình thủy lợi, xây dựng nhiều nhà văn hóa... Đặc biệt từ năm 2015 trở lại đây, mỗi năm huyện đều làm được từ 160 km đường bê tông trở lên. Trong năm 2017, huyện đã xây dựng trên 87 km đường bê tông nông thôn, trong đó kinh phí đối ứng của nhân dân gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, trên 1.500 hộ hiến đất được trên 91.000 m2. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn lực dành cho xây dựng NTM của huyện đạt trên 200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 45 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 29 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 113 tỷ đồng; vốn huy động các doanh nghiệp 2 tỷ đồng và đóng góp của cộng đồng dân cư trên 12,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã thực hiện 36 công trình giao thông, 32 công trình thủy lợi, 6 công trình thể thao cấp xã, 25 công trình nhà văn hóa xóm. Ngoài ra, huyện còn sửa chữa, nâng cấp trạm y tế, trường học, chợ nông thôn, xây dựng điểm tập kết xe chở rác... Người dân xã Phúc Linh tích cực đóng góp sức người, sức của xây đường bê- tông Tiêu biểu trong việc phát huy sức dân trong xây dựng NTM là xã Phúc Linh. Mặc dù triển khai phong trào xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp nhưng với nỗ lực của người dân và chính quyền nơi đây, xã đã cán đích NTM. Để có được thành công đó, Phúc Linh đã tập trung vào công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ, bàn bạc trong nhân dân thông qua các hội nghị lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xóm. Bởi vậy, người dân hưởng ứng nhiệt tình thông qua việc hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng kênh mương, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa… Với tổng kinh phí dành cho xây dựng NTM của xã là gần 39 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trên 1,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 8,8 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 18 tỷ đồng, ngân sách xã 500 triệu đồng, phần còn lại do các doanh nghiệp, bà con nhân dân đóng góp. Từ đó, xã đã xây dựng trên 24 km đường bê tông, trên 16 km kênh mương, xây mới 10 nhà văn hóa… Năm 2018, toàn huyện có 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới: Khôi Kỳ, Phú Xuyên, Phú Lạc, Tân Linh và Bình Thuận. Đến nay, 5 xã này đã thực hiện rà soát toàn bộ kết quả thực hiện, nhằm xác định các tiêu chí còn thiếu, từ đó tập trung sức mạnh để hoàn thành. Tin rằng, với nỗ lực của cán bộ và người dân nơi đây, Đại Từ sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM Bảo Linh

Phúc Thuận chuyển mình nhờ nông thôn mới

TĐKT - Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã vùng sâu Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) như khoác trên mình tấm áo mới.  Không còn những con đường cấp phối gồ ghề như xưa, thay vào đó là những con đường nhựa, đường bê tông phẳng lì. Những vườn cây trái xum xuê đua nhau cho quả ngọt.  Người dân trong xã đã biết khai thác tiềm năng về đất đai để trồng rừng, trồng chè, cây ăn quả... phát triển kinh tế gia đình. Mô hình trồng thanh long cho thu nhập cao tại Phúc Thuận Trước đây, nhắc đến Phúc Thuận, ai cũng nghĩ tới một xã vùng sâu, vùng xa của thị xã Phổ Yên với điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng còn khó khăn. Được sự quan tâm của thị xã, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến cuối năm 2017, Phúc Thuận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đến nay, 100% các đường liên xã, trục xã, trục xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa; trên 80% kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,9%; 28/28 xóm có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể của người dân; 7/7 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững… Ông Ôn Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận tự hào nói: Đến Phúc Thuận giờ khó nhìn thấy một vuông đất trống. Người dân trong xã đã biết khai thác tiềm năng về đất đai để trồng rừng, trồng chè, cây ăn quả... phát triển kinh tế gia đình. Để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, chúng tôi thường xuyên phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân; cung ứng giống, phân bón trả chậm thông qua Hội Nông dân; thường xuyên quản lý, kiểm tra và tu sửa các công trình hồ đập, phát huy tốt hệ thống kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Cuộc sống của người dân Phúc Thuận từng bước được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, toàn xã chỉ còn 270/3.553 hộ thuộc diện hộ nghèo (chiếm 7,6%); thu nhập bình quân đầu người đạt 32,14 triệu đồng/người/năm. Năm nay, sản lượng nhãn của Phúc Thuận ước đạt khoảng 600 tấn, tăng gần gấp đôi so với năm trước Khi gánh nặng về nỗi lo cơm, áo đã phần nào vơi nhẹ, bà con dần nâng cao ý thức đóng góp công sức, tiền của cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong tổng nguồn vốn hơn 151 tỷ đồng huy động thực hiện Chương trình, người dân đã đóng góp trên 18 tỷ đồng, chiếm 11,9%; ngân sách trung ương, tỉnh là 40,8 tỷ đồng, ngân sách thị xã 42,8 tỷ đồng... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân đồng tình ủng hộ, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chia sẻ về kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở Phúc Thuận, ông Nguyễn Đức Tấn, Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ cho chính đời sống nông thôn mình nên Chương trình đã được các cấp đồng tình ủng hộ. Ở Phúc Thuận có nhiều xóm là đồng bào dân tộc sinh sống. Họ sống quây quần nên đường đi lối lại ở đây rất chật hẹp. Lúc mới tuyên truyền về xây dựng NTM, bà con cũng chưa đồng tình ủng hộ. Nhờ sự chỉ đạo sát, với hướng chỉ đạo trọng tâm, dùng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người già làng trưởng bản nói cho dân nghe… sau một thời gian bà con đã rất ủng hộ. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, phá tường rào, chặt phá bụi tre có tuổi đời vài chục năm hay những cây lâu năm để mở đường thẳng cho làng xóm. Phương Thanh  

Nông thôn mới bừng sáng trên quê hương cách mạng

TĐKT – Những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, trong không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi khi về thăm ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến của cả nước, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Vùng quê cách mạng hôm nay như đang bừng sáng lên với một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang hơn, giàu đẹp hơn, sung túc, ấm no hơn. Sức lan tỏa lớn của một phong trào hợp ý Đảng, lòng dân Từ Bình Yên, Điềm Mặc tới Phú Đình, Đồng Thịnh, Bảo Linh, sang Linh Thông, Quy Kỳ, Phượng Tiến…, những miền quê vốn nghèo khó xưa kia giờ đang khoác trên mình chiếc áo mới với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, những đồi chè, cánh đồng lúa, hoa màu, vườn cây trải dài, xanh mướt. Bức tranh nông thôn mới (NTM) với những gam màu tươi sáng đang dần hiển hiện. Đường làng ngõ xóm được xây dựng khang trang, sạch đẹp Chương trình xây dựng NTM được triển khai có hiệu quả thời gian qua đã góp phần làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội của Định Hóa có nhiều thay đổi. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người hàng năm đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra, cơ sở hạ tầng được xây dựng và củng cố, đời sống nhân dân trong huyện từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Báo cáo kết quả sau 3 năm (2016 – 2018) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của UBND huyện Định Hóa cho thấy, đã có 23/23 xã hoàn thành lập đề án xây dựng NTM. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, huyện đã thực hiện kiên cố hóa được 139,25 km đường trục xóm; 30,7 km đường ngõ xóm; 45,24 km đường nội đồng. Dự kiến đến hết năm 2018, có 16/23 xã đạt tiêu chí về giao thông. Toàn huyện cũng đã kiên cố hóa được 55,67 km kênh mương nội đồng. Đến nay, toàn huyện có 142 công trình hồ, đập, trạm bơm, đã cứng hóa được 225/530 km kênh mương. Trong phát triển cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản tăng. Chỉ tính riêng trong năm 2017 giá trị kinh tế trên địa bàn huyện đạt 1.466 tỷ đồng; đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, một số sản phẩm hàng hóa được thị trường biết đến và ưa chuộng như mỳ gạo Bao Thai Định Hóa, nếp cái hoa vàng, chè...; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đã tăng từ 10,2 triệu đồng/người/năm (năm 2011) lên 34,5 triệu đồng/người/năm (năm 2017). Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa Phạm Việt Dũng cho biết: Cuộc vận động “Định Hóa chung sức xây dựng NTM”, không chỉ thu hút người dân ở khu vực nông thôn tham gia, mà còn được đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên các trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện... tham gia ủng hộ. Có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến ở các địa phương gương mẫu hưởng ứng phong trào, hàng năm huy động được khoảng 1 tỷ đồng hỗ trợ cho các công trình đặc thù vượt quá khả năng đối ứng của cộng đồng dân cư tại địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2018. Để có được thành công như hôm nay, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bài học kinh nghiệm sâu sắc mà huyện Định Hóa đúc rút ra đó là luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai cơ chế chính sách và các nguồn lực nhà nước hỗ trợ xây dựng NTM. Qua đó, Khơi dậy lòng tự hào, phát huy tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết hợp tác, khát vọng vươn lên làm giàu, làm đẹp thôn (xóm) của mình đối với mỗi người dân ở khu vực nông thôn. “Cùng với đó, huyện thực hiện tốt công tác thi đua giữa các thôn, xã với tinh thần xã nào, thôn (xóm) nào thực hiện tốt thì nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ nhiều và ngược lại.” - Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa Phạm Việt Dũng chia sẻ. Phát huy nội lực, quyết tâm cán đích Xác định xây dựng NTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng bộ và chính quyền huyện Định Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Phú Đình và Trung Lương); đến năm 2020 có thêm xã Phú Sơn đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 là 10 xã. Bên cạnh đó, Định Hóa cũng phấn đấu đến năm 2020 có 10 xóm đạt xóm “NTM kiểu mẫu”: Xóm Tổ - xã Phượng Tiến; thôn Bãi Hội – xã Bảo Cường; xóm Nà De – xã Phúc Chu; xóm Bản Lác – xã Kim Phượng; xóm Làng Chủng – xã Trung Hội; xóm Đồng Làn – xã Đồng Thịnh; xóm Phú Ninh 3 – xã Phú Đình; xóm Sơn Đông – xã Sơn Phú; xóm Hồng Hoàng – xã Trung Lương; xóm Hùng Lập – xã Thanh Định. Nông dân xã Sơn Phú (huyện Định Hóa) thu hái chè Để thực hiện được mục tiêu này, ông Phạm Việt Dũng cho biết, huyện Định Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp mỗi người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình và tự giác đóng góp các nguồn lực cùng cộng đồng xây dựng NTM. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Định Hóa giai đoạn 2018 - 2020 thành chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; các thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động kiểm tra, hướng dẫn các xã; các phòng, ban ngành chuyên môn thực hiện rà soát từng tiêu chí liên quan đến lĩnh vực ngành, xây dựng kế hoạch chi tiết và có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các xã hoàn thành các tiêu chí.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM. Trong xây dựng NTM, Định Hóa cũng xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi. Bởi vậy, thời gian tới, huyện chú trọng xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát huy lợi thế của từng vùng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích phát triển các hợp tác xã, Tổ hợp tác, các doanh nghiệp ở nông thôn theo mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản giữa nông dân - hợp tác xã (tổ hợp tác) - nhà khoa học - doanh nghiệp - Nhà nước. Hướng dẫn đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu để gia tăng giá trị sản phẩm. Phương Thanh

Đắc Sơn (Thái Nguyên) từng bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

TĐKT - Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2016, xã Đắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy thế mạnh, nâng cao đời sống cho nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Các tuyến đường xã, trục xóm trên địa bàn xã Đắc Sơn cơ bản đều được bê tông hóa Ông Nguyễn Hà Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Sơn cho biết: Qua tìm hiểu, học hỏi từ các xã NTM kiểu mẫu trong cả nước, xã nhận thấy một mặt phải giữ vững, không ngừng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, mặt khác phải tìm được những lĩnh vực thiết thực với nhân dân, là thế mạnh của địa phương để xây dựng mô hình kiểu mẫu, điển hình ở địa phương, tạo nét đột phá trong xây dựng NTM. Xác định nhân dân là chủ thể trong phong trào xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền đến tận cán bộ, Đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau: Phối hợp ban chỉ đạo huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cốt cán từ xã đến thôn tham gia để tuyên truyền; cấp phát tờ rơi; sổ tay hướng dẫn; in ấn bộ tiêu chí xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu cấp phát cho các thôn, niêm yết tại các hội trường thôn để nhân dân biết, tổ chức thực hiện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng NTM của xã thường xuyên tổ chức họp giao ban để kiểm tra, đôn đốc công việc theo kế hoạch đề ra; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; tạo điều kiện cho cán bộ xã, xóm tham quan, học hỏi những mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng NTM tại các địa phương trên địa bàn. Nhằm nâng cao tiêu chí về thu nhập cho người dân, tận dụng lợi thế gần các khu, cụm công nghiệp, hàng năm xã đều giới thiệu hơn 300 lao động địa phương vào làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Xã cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; khuyến khích bà con chủ động đưa các cây, con giống mới vào nuôi trồng. Riêng vụ xuân năm 2018, xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã triển khai mô hình gieo cấy giống lúa lai 3 dòng Kinh sở ưu cho thu nhập cao, với 44 hộ dân xóm Dương tham gia, cho năng suất đạt 77,7 tạ/ha; mô hình ngô lai PAC (diện tích 1ha) của 12 hộ dân xóm Đài cho năng suất đạt 50 tạ/ha. Anh Đỗ Ngọc Tú (bên phải) giới thiệu về cơ sở sản xuất nấm của gia đình Song song với đó, việc xây dựng các mô hình mẫu để nhân rộng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Điển hình như mô hình sản xuất nấm của gia đình anh Đỗ Ngọc Tú, ở xóm Bến. Với diện tích xưởng rộng hơn 1 ha, trung bình mỗi ngày gia đình anh Tú cung cấp cho thị trường 2 tạ nấm các loại như nấm sò, linh chi, nấm ngô... Ngoài ra, xã cũng tạo điều kiện để bà con được tiếp cận các nguồn vốn vay và khuyến khích mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại với tổng đàn gia súc hơn 22 nghìn con, trên 84 nghìn con gia cầm. Bằng việc triển khai các giải pháp thiết thực cùng sự nỗ lực của người dân, hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,2%. Bên cạnh việc nâng cao thu nhập cho người dân, xã cũng đặc biệt quan tâm đến tiêu chí giao thông. Để thực hiện có hiệu quả, xã đã tiến hành rà soát tất cả các tuyến đường giao thông và căn cứ vào điều kiện thực tế ở từng xóm để vận động nhân dân tham gia. Theo ông Thượng, ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn để thực hiện tiêu chí trên, xã cũng làm tốt công tác xã hội hóa. Chỉ tính riêng năm 2017, người dân trong xã đã hiến hơn 10.000 m2 đất để làm gần 10 km đường giao thông, trong đó đường trục xóm, ngõ xóm 8,3 km. Đến nay, cơ bản các tuyến đường xã, trục xóm đều được bê tông hóa rộng 3,5 – 5 m; trên 80% đường giao thông các loại đã được nhựa hóa, cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Với hướng đi đúng đắn, cùng sự đoàn kết trên dưới một lòng của cán bộ và người dân nơi đây, đến nay diện mạo NTM kiểu mẫu của xã Đắc Sơn đang dần hiện hữu. Tính đến hết năm 2017, đối chiếu với Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu và hộ gia đình NTM của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, xã Đắc Sơn đã đạt 13/19 tiêu chí. Nói về mục tiêu trong thời gian tới, ông Thượng cho biết: Để hoàn thành mục tiêu xã NTM kiểu mẫu, Đắc Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và vùng sản xuất tập trung; xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu, lát vỉa hè rộng 3,5 m, trồng cây xanh tại khu vực trung tâm xã và Khu di tích đền Lục Giáp; thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi rộng 5.000 m2… Xã phấn đấu giai đoạn 2018 - 2020 có 11 xóm đạt NTM kiểu mẫu và ít nhất 75% hộ gia đình trong xóm đạt hộ gia đình NTM, Bảo Linh

Tam nông khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

TĐKT – Sau 10 năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt nhiều thành quả quan trọng: Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 tăng gần 6 lần so với năm 2008. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng Tháng 5/2008, tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết xác định tam nông có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn với Đảng và Nhà nước, tích cực thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành những chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là triển khai thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Qua 10 năm, nông nghiệp luôn duy trì được tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; giá trị và sản lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 5 năm (2013 - 2017), chủ trương cơ cấu lại được ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và xuyên suốt, đang tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, tạo được sự thống nhất cao của toàn xã hội về tính tất yếu, khách quan và yêu cầu cấp bách phải thay đổi căn bản nền sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm (2008 - 2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, tăng 20,05 tỷ so với năm 2008 và dự kiến năm 2018 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD. Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 16 thế giới. Nông thôn có nhiều đổi mới. Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) có sức lan tỏa cao, trở thành phong trào sâu rộng với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn minh, hiện đại hơn. Một trong những chuyển biến tích cực là việc đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn, trong đó chú trọng vào xây dựng các mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới, thu hút đầu tư doanh nghiệp. Nhờ vậy, đến hết năm 2017, cả nước có 11.668 HTX nông nghiệp (gấp gần 2 lần năm 2008). Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp nông nghiệp tăng từ 2.397 năm 2007 (chiếm 1,61% doanh nghiệp cả nước) lên 7.033 doanh nghiệp năm 2017 (tăng 2,93 lần) với số vốn 213.394,9 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường. Tính đến 20/7/2018, cả nước đã có 3.420 xã (38,32%) đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã; có 53 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (so với năm 2010 chưa có xã đạt chuẩn; đến hết năm 2013 có 75 xã được công nhận đạt chuẩn, bình quân đạt 7,87 tiêu chí/xã, chưa có huyện đạt chuẩn NTM). Về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, dự kiến, đến năm 2020 các chỉ tiêu đạt và có khả năng đạt: Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay. Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (dự kiến sẽ đạt trên 50%). Nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi lên trên 80%. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu khó đạt: Tốc độ tăng trưởng đạt 3,5 - 4%/năm (giai đoạn 2008 - 2017 mới đạt 2,66%/năm); tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50% (đến hết năm 2016 mới đạt 34,14% và trung bình chỉ tăng 3,11%/năm). Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Chính trị có Nghị quyết hoặc Kết luận và thông báo chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp quan điểm phát triển “nông nghiệp toàn diện” và “bảo đảm an ninh lương thực quốc gia” trong bối cảnh nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Kiến nghị Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng đề án tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực tương xứng với mục tiêu mà NQTW 7 khóa X đã đề ra (5 năm sau tăng gấp 2 lần 5 năm trước). Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực: Tuyên truyền vận động nhân dân và nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực, vai trò làm chủ của người dân nông thôn, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn… Minh Phương

Tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

TĐKT – Ngày 6/8, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát. Các đại biểu chủ trì Hội nghị Đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số số 27/QĐ-TTg với tổng kinh phí cấp từ ngân sách Nhà nước là 221 tỷ đồng. Nhờ thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia các đề tài, dự án, Chương trình đã huy động được kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp 165 tỷ đồng, chiếm 43% tổng kinh phí thực hiện Chương trình (386 tỷ đồng). Sau 5 năm triển khai, Chương trình đã lựa chọn được 69 đề tài (trong tổng số gần 1.000 đề xuất nhiệm vụ) để thực hiện, bám sát các mục tiêu và nội dung cơ bản, phù hợp với nhu cầu của xây dựng nông thôn mới; xây dựng được 147 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Qua đó, đã giúp hơn 5.000 hộ nông dân của gần 100 xã trên địa bàn 40 tỉnh được hưởng lợi, giúp các địa phương, hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt; góp phần quan trọng trong kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước với 3.370 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 37,76% số xã), bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí/xã; 53 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả nước chỉ còn 103 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Điểm nổi bật trong các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn của Chương trình là đã đề xuất nhiều giải pháp có tính liên ngành, các mô hình liên kết trình diễn cụ thể trong sản xuất; các giải pháp khoa học xã hội và khoa học công nghệ từ quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đời sống văn hóa, đến lồng ghép ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng trong 5 năm qua, mặc dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng chương trình khoa học - công nghệ có đóng góp quan trọng, tích cực trong xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Đây là một chương trình khoa học - công nghệ nghiên cứu và ứng dụng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Trong thời gian tới, các viện nghiên cứu cần tập trung nhiều hơn nữa vào nghiên cứu khoa học trong xây dựng thể chế, chính sách thực hiện các vấn đề cụ thể như xử lý rác thải, nước sạch cho vùng nông thôn, các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hoá bản sắc các vùng miền, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hoá, công nghiệp hoá nông nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn cho đời sống cư dân nông thôn. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu trong đặt hàng, xây dựng các đề tài, dự án để ứng dụng trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ các start-up địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Bình Nguyên

Thôn Bến Lường “thay áo mới”

TĐKT - Với những cách làm hiệu quả, chung sức đồng lòng của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hướng đến xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hôm nay như khoác trên mình chiếc áo mới, với những tuyến đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm. Khu đất trống, đồi trọc trước kia đến nay đã được phủ xanh bởi những vườn cây ăn quả hay những đồi măng Bát Độ... Thôn Bến Lường nằm ở phía nam của xã Minh Sơn, bao gồm 260 hộ gia đình với 1126 khẩu, có 5 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Mường, Hoa) chung sống đoàn kết bên nhau. 95% hộ dân ở đây sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Chi bộ và các ban, ngành, đoàn thể của thôn Bến Lường nói riêng và xã Minh Sơn nói chung đã phát động đến toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường..., lần lượt hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Bước chân đi trên những con đường bê tông hóa thẳng tắp, Trưởng thôn Phùng Văn Vui không giấu nổi cảm xúc: Trước đây, đường sá khó khăn lắm. Nhất là những tuyến đường nội đồng trong thôn còn nhỏ hẹp, lầy lội nên việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Ở một số xóm, nhà văn hóa được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nên sinh hoạt tập thể bị hạn chế. Đời sống nhân dân cũng thiếu thốn nhiều thứ. Nhờ chương trình nông thôn mới mà Bến Lường mới có như ngày hôm nay. Đường sá được bê tông hóa , tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản cho bà con trong thôn Xác định việc làm đường giao thông nông thôn là bước đi quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thôn đã tiến hành vận động người dân tích cực tham gia  bê tông hóa đường làng, ngõ xóm và đường nội đồng. Tính riêng từ tháng 8/2016 trở lại đây, toàn thôn đã bê tông hóa được hơn 5.281 m đường với số tiền nhân dân đóng góp là trên 1 tỷ 3 trăm triệu đồng và ủng hộ trên 200 ngày công lao động. Trên địa bàn thôn hiện có 800 m mương được bê tông hóa kiên cố, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được đáp ứng đầy đủ. Hệ thống đường dây điện lưới đáp ứng tốt nhất cho đời sống nhân dân trong thôn. Chính quyền và nhân dân chung tay vào bảo vệ môi trường nông thôn. Đường làng ngõ xóm luôn được xanh, sạch đẹp, các hộ gia đình trong thôn đều có ý thức thu gom rác thải, không vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 100% các hộ gia đình có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; nhiều hộ gia đình sử dụng hầm biogas trong chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết về đổi mới kinh tế nông nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năng suất và hiệu quả kinh tế, người dân trong thôn Bến Lường đã tích cực, chủ động hưởng ứng; đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình. Hiện bà con trong thôn đã đưa năng suất, sản lượng cây trồng tăng, như lúa gieo cấy các loại giống mới năng suất cao có ruộng đạt 54 tạ/ha, ngô đạt 52 tạ/ha. Đặc biệt, phát huy hiệu quả nhất là mô hình trồng tre Bát độ. Thôn Bến Lường có khoảng 1,5 km chiều dài đất ven bờ sông Thương có tính phù sa cao, đạt tiêu chuẩn cho trồng tre Bát Độ lấy măng. Hiện thôn có khoảng 35 hộ gia đình với diện tích trồng đạt 9,5 ha, có gia đình thu nhập từ măng tre được 100 triệu đồng/ năm. Điển hình về mô hình trồng măng tre là hộ gia đình ông Lã Hữu Thanh, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luân. Bên cạnh đó, bà con trong thôn giữ vững và phát triển đàn gia súc, gia cầm số lượng tăng, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn rừng, gà sao, vịt trời với mức thu nhập hằng năm đạt từ 100 triệu đến hơn 300 triệu đồng. Tiêu biểu như hộ ông Hướng Xuân Thái, hộ gia đình ông Đỗ Mạnh Lai, hộ ông Phùng Văn Vui và còn nhiều hộ gia đình khác cũng mạnh dạn đầu tư cho phát triển chăn nuôi. Thôn Bến Lường có vị trí địa lý thuận lợi cho các ngành nghề dịch vụ phát triển bền vững như nhà hàng ăn uống, dịch vụ sửa chữa cơ khí, hàng tạp hóa, các xưởng sản xuất gỗ bóc, sản xuất gạch nung... Những dịch vụ đa ngành nghề này đã thu hút và tạo việc làm cho trên 120 lao động trong thôn với mức thu nhập kinh tế ổn định từ 3,5 đến 5 triệu đồng/ tháng. Nhà cửa khang trang mọc lên nhiều hơn ở thôn Bến Lường Ngoài sản xuất nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ cho hiệu quả kinh tế cao, thôn Bến Lường còn tham gia tiếp cận các công ty tuyển dụng công nhân đi làm việc đi lao động trong và ngoài nước. Thôn có trên 10 hộ gia đình có con em đi lao động nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, 25 hộ gia đình có con em đi lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong nước. Những hộ trên mỗi năm có con gửi về hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu nhập đi lao động, đã góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình ổn định, phát triển. Đặc biệt, vinh dự được lựa chọn là địa điểm xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu năm 2017”, thôn Bến Lường đã tiến hành họp và thống nhất chọn thí điểm thực hiện tại cụm dân cư số 03. Đến nay, khu dân cư kiểu mẫu thôn Bến Lường đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và tạo sức lan tỏa để các mô hình khu dân cư kiểu mẫu khác cùng hoàn thiện nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm xuống còn 3,8%; thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; 100% các đoạn đường liên thôn, nội đồng được bê tông hóa; 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh... Có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía nhân dân. 88% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình hình trật tự, an ninh, quốc phòng được giữ vững, ổn định, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, đời sống kinh tế nhân dân ngày càng phát triển, cải thiện về chất. Chi bộ Đảng thôn được đánh giá xếp loại trong sạch, vững mạnh. Trưởng thôn Phùng Văn Vui cho biết:  Đạt được những thành tích trên là do trong thời gian qua, thôn Bến Lường luôn được sự quan tâm của cấp trên, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, UBND xã Minh Sơn. Với sự cố gắng quyết tâm cao, ngay từ đầu năm chi ủy và ban, ngành, đoàn thể của thôn đã cùng nhân dân trong thôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên giao về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thành công các bước trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các chương trình hành động được triển khai ngay từ đầu năm đã được các cấp, các ngành và nhân dân trong thôn hưởng ứng, thực hiện. Các phong trào thi đua được phát động đều hướng tới mục tiêu chung, có sự đồng thuận trong chi ủy và các ban, ngành đoàn thể, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hưng Vũ

Doanh nhân Võ Công Thọ chung sức xây dựng nông thôn mới

TĐKT – Là một doanh nhân thành đạt, có tiếng trong lĩnh vực mua bán hạt điều ở tỉnh Bình Thuận, anh Võ Công Thọ, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phú Thọ, ở thôn 2, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận là một tấm gương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp vào phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cái tên Võ Công Thọ được người dân xã Bắc Ruộng nhắc đến trong các câu chuyện với một lòng mến mộ. Vốn là người con của mảnh đất Bình Thuận, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 1990, anh trở về địa phương và lập gia đình, với nghề nghiệp chủ yếu là làm nông và buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ.  Dù là quy mô nhỏ nhưng nhờ biết tích lũy, tiết kiệm trong chi tiêu và sự ủng hộ của bà con xóm giềng nên tình hình buôn bán của gia đình anh ngày càng phát triển. Anh tích góp được một số vốn nhất định. Doanh nhân Võ Công Thọ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Năm 2007, anh quyết định mở rộng thêm mua bán các mặt hàng nông sản. Đến năm 2009, do nhu cầu ngày càng lớn trong buôn bán, anh thành lập doanh nghiệp tư nhân Phú Thọ với số vốn đăng ký là 2 tỷ đồng. Đến nay doanh nghiệp của anh Võ Công Thọ đã mở rộng quy mô sản xuất và đã ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu trực tiếp nhân hạt điều sang các nước châu Âu và Trung Quốc. Trung bình tổng thu nhập hằng năm của doanh nghiệp khoảng 60 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Chỉ tay về phía công trình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, thuộc khu Trung tâm văn hóa, thể thao xã, một người dân ở xã Bắc Ruộng bảo: Đó là nhờ cả một tay “người nông dân có tâm” Võ Công Thọ. Khi chính quyền kêu gọi xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, ông Võ Công Thọ đã mạnh dạn đầu tư gần 700 triệu đồng để xây dựng nên sân bóng ấy, tạo khu vui chơi, luyện tập, góp phần phát triển phong trào văn hóa, thể thao của người dân nơi đây. Năm 2011, Bắc Ruộng là một trong 21 xã được tỉnh Bình Thuận chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015. Với chính quyền và nhân dân trong xã, đây là niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm nặng nề đặt ra cho mỗi cá nhân, tập thể phải nỗ lực. Cả xã chung tay rà soát và lần lượt bắt tay vào thực hiện từng tiêu chí một trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Với vai trò là một công dân địa phương cũng như là giám đốc một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, anh Võ Công Thọ thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn trong việc đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của địa phương và của cả xã hội. Anh đặt ra “mục tiêu” là phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa giúp địa phương hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015. Trong đầu anh đã trăn trở rất nhiều, nhưng ý định giúp đỡ bà con nông dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vẫn là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán nông sản với ngành nghề chủ đạo là mua bán hạt điều, anh Võ Công Thọ nhận thấy trong điều kiện thị trường có nhiều thuận lợi phù hợp với thế mạnh của địa phương. Trong khi đó, trên địa bàn xã phần lớn bà con sống bằng sản xuất nông nghiệp, lao động theo mùa vụ, số lượng lao động nông nhàn nhiều, lực lượng lao động khá đông. Để giúp đỡ bà con nông dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống, anh nghĩ rằng với khả năng chỉ là một doanh nghiệp sản xuất nhỏ chắc chắn gặp không ít khó khăn, nhất là về tài chính, tình hình kinh tế thị trường. Anh quyết định mở rộng đầu tư mở thêm nhà máy sản xuất nhân hạt điều xuất khẩu. Sau đó, mạnh dạn tuyển dụng một lực lượng lao động lớn dôi dư ở địa phương vào làm việc trong nhà máy. “Có thời điểm 300 lao động trong và ngoài địa phương làm việc cho doanh nghiệp, với mức lương từ 2 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, có hàng chục lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp còn ưu tiên tuyển dụng người lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc nên đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho bà con, góp phần đáng kể vào việc thực hiện tiêu chí 10, 11, 12 của địa phương.” - Anh Võ Công Thọ chia sẻ. Với sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành cũng như sự ủng hộ của nhân dân nên trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh,  anh gặp nhiều thuận lợi, đưa Phú Thọ từ một cơ sở mua bán, kinh doanh nhỏ trở thành doanh nghiệp hoạt động ổn định và thành công. Không chỉ nhận lao động địa phương vào làm trong công ty, trung bình mỗi năm gia đình anh Võ Công Thọ còn giúp vốn cho bà con nghèo của địa phương mượn để phát triển kinh tế khoảng 500 triệu đồng và không tính lãi suất; thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ bà con xóm giềng khi gặp khó khăn đột xuất, ốm đau, hoạn nạn. Vì vậy, cuộc sống của người dân xã Bắc Ruộng ngày càng khấm khá, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay. Ngoài ra, trong những năm 2010, 2012, 2014, 2015, doanh nghiệp tư nhân Phú Thọ đã tài trợ trọn gói cho xã Bắc Ruộng 4 giải bóng chuyền, bóng đá “Mừng Đảng - Mừng Xuân” cúp Phú Thọ; tài trợ cho đoàn thể thao của huyện tham gia đại hội thể dục, thể thao tại tỉnh; tài trợ giải cầu lông của huyện…và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao khác, góp phần làm sôi nổi các phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Hằng năm, công ty còn chi trên 100 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Từ năm 2012 đến nay, công ty tặng hàng chục suất quà Tết cho bà con người nghèo; tặng trên 3500 phần quà Trung thu cho thiếu nhi xã Bắc Ruộng; tặng hàng trăm suất quà bằng tiền mặt cho người cao tuổi và hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của địa phương… Ngoài ra, doanh nghiệp này còn ủng hộ vào các nguồn quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Vì người nghèo, đóng góp mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo...  Với những thành tích đạt được trong quá trình tham gia vào các phong trào ở địa phương, bản thân anh Võ Công Thọ đã được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính, của UBND tỉnh, danh hiệu Nông dân xuất sắc của Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh cùng nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể. Năm 2017, anh là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Lời Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mai Thảo

Người sát cánh với phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Nhuận

TĐKT – Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Cán bộ đi trước/ Làng nước theo sau/Việc khó đến đâu/Cũng làm được hết”. Lời Bác dạy đã trở thành kim chỉ nam, định hướng đúng đắn cho ông Trần Xuân Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Từ xuất phát điểm thấp đến đạt chuẩn nông thôn mới Về xã Phú Nhuận hôm nay, ai cũng phấn khởi bởi được chứng kiến sự thay da, đổi thịt của mảnh đất và con người nơi đây. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, sạch đẹp... Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, 90,6% cư dân đều có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,33 triệu đồng/người/năm... Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Chủ tịch xã Trần Xuân Long, người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu cho nhân dân noi theo. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã (từ năm 2011 đến 2014); rồi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 cho đến nay, ông Trần Xuân Long luôn gắn bó, sát cánh cùng với toàn dân xây dựng, hoàn thiện từng tiêu chí NTM. Đại diện lãnh đạo xã Phú Nhuận nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Từ những ngày đầu rà soát thực hiện xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông đã chủ động chỉ đạo rà soát một cách chi tiết đề án xây dựng nông thôn mới, lập quy hoạch chi tiết hiện trạng sử dụng đất, chỉ đạo tổ chức các đợt tuyên truyền vận động nhân dân trong toàn xã hiểu về ý nghĩa, mục đích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Tất cả những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của từng hộ gia đình đều được ông nắm rõ, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, gia đình ông gương mẫu đi đầu, đồng thời, tích cực vận động nhân dân trong thôn xóm tích cực hưởng ứng và ủng hộ. Cụ thể, năm 2015, gia đình ông đã tự nguyện hiến đất để mở sân bóng của xã với tổng diện tích là 7.174 m2 trị giá gần 800 triệu đồng (được Nhà nước hỗ trợ 200 triệu). Đến nay, phong trào thi đua “Phú Nhuận chung tay xây dựng nông thôn mới” đã và đang lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiều gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm thiết thực như thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo; đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội... Phú Nhuận bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 nhưng đến cuối năm 2014 đã vinh dự trở thành xã đầu tiên của huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) về đích nông thôn mới (NTM). Đến năm 2016, xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017, xã tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì. Bản thân ông Trần Xuân Long cũng được tỉnh Lào Cai tặng Bằng Khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; được tặng huyện Bảo Thắng tặng Giấy khen đảng viên xuất sắc gương mẫu và chiến sĩ thi đua cấp huyện. Trăn trở duy trì và nâng cao các tiêu chí Chủ tịch xã Phú Nhuận Trần Xuân Long trăn trở: Mặc dù đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tuy nhiên xã vẫn còn một số tiêu chí mới chỉ hoàn thành ở mức độ tối thiểu, do vậy tôi vẫn đang nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo, tập trung huy động mọi nguồn lực vào duy trì và nâng cao các tiêu chí còn ở mức độ thấp. Từ khi về đích nông thôn mới đến nay, xã Phú Nhuận tiếp tục củng cố hệ thống giao thông nông thôn, nâng tổng số km đường hiện có lên 101,8 km. Xã cũng đã cứng hóa 65,9 km (bê tông 53,4 km, cấp phối 12,5 km) đạt 64,7% (tăng 12,1 % so với năm 2014). Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi được xây mới, sửa chữa. Hiện tổng số km kênh mương do xã quản lý là 134 km, gồm 33 tuyến. Xã đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng 6 công trình thủy lợi và thi công kiên cố 6 km, nâng tổng số là 81,94 km, đạt 61,12% (tăng 4,42% so với năm 2014). Xã cũng tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (Trung học phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 73%. Xây dựng đưa vào sử dụng 12 phòng học, 8 phòng chức năng và 4 phân hiệu lớp mẫu giáo mầm non 5 tuổi; nhận bằng công nhận trường tiểu học số 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 5/8 trường học, đạt 62,5% (Tăng 12,5% so với năm 2014). Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật với những giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất. Xã đã vận động dân trồng hơn 300 ha chè, mỗi năm cho thu hoạch trên 1.500 tấn búp, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Xã cũng hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn, có phương tiện và tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo… Hiện xã đang duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh 2 hợp tác xã là Thịnh Phú, Nông nghiệp Khe Bá và 1 tổ hợp tác vận hành nước sạch; thành lập mới 1 công ty chăn nuôi chuyên sản xuất lợn giống hàng hóa. Xã có 3 cơ sở liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông – lâm sản đảm bảo bền vững. Thiết nghĩ, để xã Phú Nhuận tiếp tục vươn lên giữ gìn và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, ngoài sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, rất cần có thêm những người lãnh đạo tâm huyết, sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như gương mẫu đi đầu trong các hoạt động như tấm gương ông Trần Xuân Long. Mai Thảo  

Trang