Xây dựng nông thôn mới

Công đoàn Nông nghiệp và nông thôn tỉnh Hải Dương chung sức xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Thực hiện lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, đoàn viên Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Hải Dương ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Đặc biệt, đoàn viên, công đoàn ngành đã nỗ lực, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Phát huy sức mạnh của mỗi đoàn viên công đoàn Xác định phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” là phong trào trọng tâm, gắn liền với chương trình xây dựng NTM, thời gian qua , Công đoàn NN & PTNT  tỉnh Hải Dương vận động trên 4000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia phong trào bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Công đoàn ngành đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở NN & PTNT tổ chức phát động phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào  “Cả nước chung sức xây dựngNTM”, nhằm phát huy vai trò của các công đoàn cơ sở và CNVCLĐ trong việc tuyên truyền, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn thi đua, đăng ký phấn đấu, phát động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào; kịp thời sơ, tổng kết phong trào, bình bầu, suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đường giao thông NTM ở Hải Dương Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong ngành đã đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ khuyến nông, khuyến công; quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM. Công đoàn các cấp còn phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kết quả trong 5 năm đã có 218 đề tài, sáng kiến, giải pháp được ứng dụng và mang lại hiệu quả. Các phong trào thi đua “4 đúng”, “3 giảm, 3 tăng”, phong trào tiết kiệm điện năng đã được duy trì nhiều năm qua trở thành nền nếp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Phong trào quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tưới tiêu kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh được triển khai hiệu quả. Tính riêng phong trào tiết kiệm điện năng của CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương từ năm 2012 - 2017 tiết kiệm hơn 15 tỷ đồng. Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của ngành. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013 đạt 15.636 tỷ đồng, năm 2014 đạt 16.125 tỷ đồng, năm 2015 đạt 16.191 tỷ đồng, năm 2016 đạt 17.158 tỷ đồng, năm 2017 đạt 17.284 tỷ đồng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành có nhiều tiến triển và đã có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch được chú trọng phát triển. Tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh, giúp giảm tổn thất và chi phí trong sản xuất. Chăn nuôi, thủy sản có bước chuyển biến tích cực và hiệu quả trên phương diện tái cơ cấu ngành về hình thức tổ chức, quy mô, đối tượng nuôi. Công tác thủy lợi và quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão được triển khai thực hiện tốt, hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng đa mục tiêu và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn, góp phần xây dựng được niềm tin cho người tiêu dùng. Tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại ổn định và phát triển, một số nơi đã làm tốt nhiều khâu dịch vụ sản xuất, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được triển khai sâu rộng có hiệu quả, các chỉ tiêu về sử dụng nước sạch của tỉnh đều thuộc tốp đầu của cả nước... Đặc biệt, trong những năm qua, song song với nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Công đoàn, Công đoàn tỉnh Hải Dương còn tích cực tham gia vận động doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ tiền mặt hoặc máy móc, trang thiết bị sản phẩm hoặc công trình phục vụ tại các địa phương, góp phần xây dựng NTM của tỉnh. Thành quả từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và cộng đồng dân cư cùng với nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, chương trình NTM của tỉnh đạt được những kết quả cụ thể. Đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, tăng 1,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Có 146 xã đạt 19 tiêu chí NTM (đạt 64,3%), trong đó có 115 xã được công nhận đạt chuẩn và 31 xã đã được thẩm định để UBND tỉnh công nhận. Tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn NTM; thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông ở khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tới 100% các xã; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch năm 2017 ước đạt 91%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề phát triển. Công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện. Xây dựng NTM tạo điều kiện cho các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác đi vào cuộc sống, người dân phấn khởi. Có nhiều việc làm mới được tạo ra và thu nhập tăng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn ngành NN & PTNT nói chung, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những diễn biến thời tiết bất thường, dịch hại sâu bệnh, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng  ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản. Những chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước đối với ngành Nông nghiệp còn thấp. Việc tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Việc cắt giảm đầu tư công, hoãn, giãn tiến độ xây dựng các công trình, dự án cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động. Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá, tiền lương tăng nhưng vẫn ở mức thấp, đời sống người lao động trong ngành còn gặp nhiều khó khăn... Để "Phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội nông thôn” và xây dựng NTM ngày càng phát huy hiệu quả và phù hợp với xu thế hiện nay, theo ông Mai Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn NN & PTNT tỉnh Hải Dương, thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN & PTNT, xây dựng NTM. Cùng với đó, động viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, ký giao kết thi đua phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn với các nội dung, chỉ tiêu sát thực với từng đơn vị. Đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua, sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp các hộ nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục những yếu kém tồn tại trong phong trào thi đua ở từng đơn vị. Nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp với cấp ủy và chuyên môn đồng cấp nhằm tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Quan tâm công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các mô hình kiểu mẫu, các kinh nghiệm hay, tuyên truyền và nêu gương những tập thể và cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho các phong trào thi đua tiếp sau. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hưng Vũ  

Công đoàn huyện Lạc Thủy đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới

TĐKT – Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần mang lại bộ mặt mới cho nông thôn huyện. Huyện Lạc Thuỷ là huyện miền núi thấp của tỉnh với tổng diện tích đất tự nhiên là 30.970,02 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 26.324,68 ha chiếm 85,58% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động phong trào “Công đoàn huyện Lạc Thủy đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới” với những nhiệm vụ, mô hình cụ thể phù hợp với đặc thù hoạt động của công đoàn khối xã, khối cơ quan, trường học và công đoàn khối doanh nghiệp. Công đoàn huyện Lạc Thủy phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng công trình phúc lợi Để hiện thực hóa phong trào này, Công đoàn huyện Lạc Thủy đã vận động CNVCLĐ tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đồng thời chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn dựa vào sự am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt của người dân nơi mình sinh sống để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Đó có thể là những bài tuyên truyền qua  hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, hay các nội dung lồng ghép vào các hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống bảng tin, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua trong đơn vị; qua các nội dung cam kết thi đua giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, giữa các bộ phận chuyên môn với Chấp hành Công đoàn, giữa từng đoàn viên với tổ chức công đoàn, với từng nội dung công việc cụ thể... Đặc biệt, Công đoàn huyện khuyến khích, kêu gọi mỗi đoàn viên, cán bộ công chức ở các xã, thị trấn là lực lượng chủ chốt, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân. Công đoàn huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ quán triệt quan điểm về liên minh công - nông trong phong trào thi đua; lồng ghép các phong trào thi đua “2 giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.  Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động huyện còn thường xuyên phối hợp với  các ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn trong huyện, phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng NTM của huyện. Trong 5 năm, Liên đoàn lao động huyện đã bàn giao 4 đường giao thông nông thôn, 1 nhà văn hoá khu dân cư, 2 công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn với tổng giá trị 320 triệu đồng. Từ phong trào “Công đoàn đồng hành cùng nông dân xây dựng nông NTM”, Công đoàn huyện đã vận động cán bộ đoàn viên, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ với tổng số tiền 200 triệu đồng cho 20 hộ nông dân nghèo vay vốn mua bò sản xuất, phát triển kinh tế. Cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ luôn gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công làm giao thông nông thôn (đã hiến 8.300 m2 đất xây dựng công trình phúc lợi). Đến nay, có 5/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy về đích NTM, các xã còn lại đều đạt từ 10 – 18 tiêu chí,  diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Để phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của các cấp công đoàn huyện Lạc Thủy tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, trong thời gian tới,  Công đoàn huyện xác định, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ Nghị quyết số 26, ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và những chủ trương, chính sách, định hướng của tỉnh, của huyện. Đồng thời, vận động cán bộ CNVCLĐ tích cực tham gia các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp. Đó là những nội dung quan trọng trong xây dựng NTM. Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn.  Vận động mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn và gia đình luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như chủ trương của huyện, của xã phát động… Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tin rằng trong thời gian tới, lực lượng cán bộ CNVCLĐ huyện Lạc Thủy tiếp tục góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Lạc Thủy trở thành huyện NTM theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thục Anh

Sự trở mình mạnh mẽ ở thôn Hồng Phong 1

TĐKT - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại luồng sinh khí mới cho thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Người dân nơi đây đã dần thay đổi nhận thức về mọi mặt, đoàn kết và sáng tạo hơn, góp phần cùng địa phương tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. NTM – mới trong từng cách làm Thôn Hồng Phong 1 có vị trí nằm cách trung tâm xã 1 km, với diện tích tự nhiên là 280 ha. Nghề nghiệp chính của người dân là làm nông nghiệp với tổng diện tích là 50 ha. Toàn thôn có 84 hộ/338 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống, có 98% là sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng ngô, khoai sọ, sắn, lạc, quýt, kết hợp với trồng cỏ voi, chăn nuôi trâu bò và một số hộ làm kinh doanh, buôn bán. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Hồng Phong 1 luôn chủ động trong quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua, nhất là phong trào Cả nước chung sức xây dựng NTM. Đường làng, ngõ xóm ở thôn Hồng Phong 1 khang trang, sạch đẹp Từ một thôn còn nhiều lúng túng trong triển khai xây dựng NTM, đến nay, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức thành viên và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của người dân, thôn Hồng Phong 1 đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM, với phương châm “Mới trong nhận thức, mới cả trong cách làm”. Về Hồng Phong 1 hôm nay, điều đầu tiên bất kỳ ai cũng bị ấn tượng đó là những con đường rải nhựa, bê tông, xanh mướt cây và sặc sỡ những luống hoa hai bên. Đặc biệt, thay vì những bức tường rào được xây dựng bằng gạch như ở nhiều nơi thì Hồng Phong 1 chọn cách làm tường rào bằng cây ô rô. Hàng rào ô rô được trồng từ năm 1970. Thôn có 82 hộ thì  khoảng 60 hộ làm hàng rào bằng loại cây này. Để hàng rào đều, đẹp, định kỳ 2 – 3 tháng, các hộ lại cắt, tỉa một lần. Với đặc điểm lá xanh mướt bên ngoài, gai mọc nhiều bên trong, những hàng rào ô rô không chỉ đóng vai trò bảo vệ tài sản, hoa màu cho mỗi gia đình mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng thôn Hồng Phong 1 cho biết: Ý thức của nhân dân tham gia xây dựng môi trường đã được nâng lên rõ rệt, thực hiện tốt 4 nội dung: Nhà ở và các công trình phụ trợ, cải tạo vườn hộ, chăn nuôi hợp vệ sinh và duy trì vệ sinh thường xuyên. Chi bộ, chính quyền đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể trong thôn: Chi hội Cựu chiến binh tuyên truyền, vận động nhân dân; Chi hội Phụ nữ thực hiện tốt gia đình 5 không, 3 sạch; Chi đoàn thanh niên cùng nhân dân xây dựng mô hình thắp sáng đường quê. Từ đó, tập thể và cá nhân hăng say lao động, vượt khó khăn, lập nghiệp từ nông nghiệp, nông thôn. “Mới” trong phát triển kinh tế Không chỉ chung tay làm cho bộ mặt thôn thêm đẹp, người dân Hồng Phong 1 còn rất năng động sáng tạo học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình. Trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô, lạc, hiệu quả kinh tế thấp. Nhưng những năm gần đây, bà con đã chủ động tìm hiểu và xây dựng mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Các gia đình đều tích cực tham gia các lớp ứng dụng khoa học - kỹ thuật tại xã để áp dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất. Hiện nay, diện tích trồng ngô là 25 ha; khoai, sắn, các loại  cây ăn quả và hoa màu khác là 35ha; cây cỏ voi là 10 ha... cho năng suất bình quân ước đạt 20 tạ/ha. Trong năm 2017 nhân dân trong thôn Hồng Phong 1 đã trú trọng phát triển trồng cây ăn quả: 1.500 cây quýt; 20.000 cây bưởi; 10.000 cây đào; 100 cây táo; 5.400 cây nhãn. Tổng đàn trâu bò là 165 con, trong đó có 140 con trâu, 25 con bò, có 21 con lợn nái. Đàn dê 15 con , tổng đàn gia cầm 630 con. Đồng thời, thôn còn khuyến khích người dân phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế. Tỷ lệ lao động có việc làm trên 100%, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm. Trưởng thôn Nguyễn Văn Dư vui mừng chia sẻ: Đáng quý là ở tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân nơi đây. Họ luôn chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của các mô hình làm kinh tế giỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Không chỉ trong làm ăn kinh tế mà trong cuộc sống, người dân luôn nêu cao tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nương tựa vào nhau. Vì vậy, số hộ nghèo trong thôn đến nay chỉ còn 4 hộ, chiếm tỷ lệ 4,76%, hộ giàu, hộ khá ngày một tăng. Tình làng nghĩa xóm bền chặt, mọi người thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, các em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, các cháu thiếu niên, nhi đồng. Hằng năm vào ngày lễ, tết, 27/7 đều tổ chức thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hay gia đình có người ốm đau. Riêng năm 2017, thôn đã vận động nhân dân đóng góp xây và xoá được 01 nhà tạm, dột nát với tổng trị giá 50 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn không còn nhà dột nát. Đời sống văn hóa của nhân dân trong thôn ngày càng được củng cố vững mạnh. Thôn có 1 đội văn nghệ thường xuyên đi giao lưu, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm; có 1 sân khấu để biểu diễn vào những ngày lễ tết, các ngày kỷ niệm trong năm. Nhân dân trong thôn thường xuyên luyện tập sức khỏe vào các buổi chiều, buổi tối. Trong thôn còn thành lập được 2 đội bóng chuyền nam, nữ, 1 đội bóng đá nam, 1 đội bóng chuyền hơi của người cao tuổi. Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa đã được người dân ý thức và hiểu, từ đó phấn đấu đạt được. Qua đó, ý thức giữ vững nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp được hình thành trong từng hộ gia đình. Với kết quả đạt được, đến nay, cơ bản các tiêu chí xây dựng NTM ở thôn Hồng Phong 1 đã hoàn thành, trở thành điểm sáng, tạo động lực quan trọng giúp xã Chiến Thắng đạt chuẩn NTM năm 2017. Anh Vũ  

Người dân xã Kiêu Kỵ làm giàu từ trồng cam VietGap

TĐKT –  Xưa nay, khi nói về cái tên Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội), người ta thường nghĩ đến đó là một làng có nghề dát vàng truyền thống nổi tiếng đã có lâu đời. Nhưng ngày nay, nhắc đến địa danh này, nhiều người lại cho rằng đó là mảnh đất nổi tiếng về trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap. Với hơn 20,1 ha diện tích cam được trồng theo tiêu chuẩn VietGap, rất nhiều gia đình nơi đây thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2006, mạnh dạn chuyển đổi 1 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng 500 gốc cam Vinh và 200 gốc cam Canh, ông Trần Văn Bình ở thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ trở thành người đầu tiên mang giống cam về trồng trên đất Kiêu Kỵ. Với kinh nghiệm học hỏi được từ bà con nông dân Hưng Yên về trồng cây ăn quả và những kiến thức tự mày mò tìm hiểu ở sách báo, internet, ông mang về áp dụng trên vườn cam của gia đình. Kết quả, mỗi vụ thu hoạch, cây cam đều cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Cam Kiêu Kỵ sản xuất theo chuẩn VietGap cho gia đình ông Bình thu nhập cao nhiều năm nay Từ năm 2014, sau khi được nhà nước cho nghỉ chế độ, ông Bình tập trung toàn bộ thời gian vào chăm sóc và mở rộng diện tích trồng cam của gia đình. Hiện nay, diện tích trồng cam Vinh và cam Canh của gia đình ông đã tăng lên 8 ha. Đặc biệt, nhận thấy sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP là một trong những hướng đi bền vững, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sạch của thành phố, ông đã đầu tư công sức phát triển cam sạch. Ông Bình đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trồng cam thân thiện với môi trường.  Ông chỉ dùng phân bón hữu cơ, sử dụng đèn sinh học để bẫy côn trùng, các loại thuốc vi sinh, thảo mộc để phòng trừ bệnh cho cây… Đặc biệt, nguyên tắc thu hoạch cam sau 2 tháng cách ly thuốc bảo vệ thực vật được ông thực hiện nghiêm túc để cam luôn đảm bảo an toàn. Tuy phương thức canh tác có phần công phu, vất vả hơn nhưng bù lại khi đưa ra thị trường, những trái cam của gia đình ông được mọi người đón nhận và có giá trị cao. Bán tại vườn lúc cao điểm giá cam thường dao động từ 45.000- 50.000 đồng/kg. Bình quân ông thu từ 300- 500 triệu/ha/năm, mỗi năm gia đình xuất bán 100 tấn cam, thu về hơn 3 tỷ đồng. Từ mô hình sản xuất cam VietGap tiêu biểu của gia đình ông Bình, nhiều hộ ở Kiêu Kỵ đã mạnh dạn đầu tư trồng cam và có thu nhập cao. 3 người con của ông Bình không chỉ là giáo viên THPT giỏi mà còn là 3 nhà làm vườn tích cực như ông. Hiện nay, toàn xã Kiêu Kỵ có gần 200 ha diện tích trồng cam, tập trung nhiều nhất ở thôn Báo Đáp. Trong đó, có hơn 30 hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng cam VietGap với diện tích trên 20ha. Xác định sản xuất an toàn là hướng phát triển bền vững cho cây cam nên từ nhiều năm nay, nông dân Kiêu Kỵ luôn đặt việc đảm bảo quy trình kỹ thuật lên hàng đầu. Gia đình anh Trần Thành Thương, hiện có 3 ha trồng cam VietGAP đã cho thu hoạch chia sẻ: “Được ngành nông nghiệp Hà Nội tập huấn, người trồng cam chúng tôi thay đổi tập quán sản xuất cũ, tạo thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng cam VietGAP, vườn cam của gia đình tôi luôn được khách hàng tin dùng, cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm”. Nhằm xây dựng thương hiệu và hỗ trợ các hộ trồng cam ở Kiêu Kỵ, Hội Nông dân xã đã thành lập Tổ hợp tác trồng cam VietGAP với hơn 38 thành viên ở thôn Báo Đáp tham gia. Các thành viên trong Tổ hợp tác đã đóng góp trên 100 triệu đồng làm đường giao thông và thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, họ cùng tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục. Xác định giống cam là cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, UBND huyện Gia Lâm cũng đã phê duyệt dự án đầu tư bê tông hóa các trục đường chính nội đồng, kéo đường điện trên các trục đường chính xuống đồng giúp người dân yên tâm sản xuất. Được biết, hiện nay, Hội Nông dân TP Hà Nội và huyện Gia Lâm đang phối hợp tập trung xây dựng nhãn hiệu Cam Báo Đáp. Ngoài việc quy hoạch, mở rộng diện tích thâm canh, xây dựng mô hình trồng cam theo hướng VietGAP, các cấp Hội Nông dân đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì thực hiện các quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời, tăng cường quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa và tăng thu nhập cho nông dân. Xây dựng nông thôn mới thành công thực sự rất cần những người nông dân có đầy đủ trí lực, để có những bước đi đúng hướng, phù hợp với sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Hưng Vũ

TP Sông Công (Thái Nguyên) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Sáng 21/7, tại Thái Nguyên, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Sông Công (Thái Nguyên) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Tới dự, có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương… Nhân dân và cán bộ TP Sông Công đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM TP Sông Công nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Sông Công có 11 đơn vị hành chính, gồm 7 phường và 4 xã (Vinh Sơn, Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang), trong đó 4/4 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, TP Sông Công đã huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa. Nông nghiệp, nông thôn đã được phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch NTM. Các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, bước đầu đã hình thành hình thức sản xuất, có liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, khang trang hơn. Các thiết chế văn hóa được hình thành và thực hiện theo quy định. Kết cấu hạ tầng ở cấp xã được đẩy mạnh đầu tư, có tác dụng trực tiếp thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa ngày càng rõ nét, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước đồng bộ. Các hoạt động văn hóa, thể thao không ngừng phát triển. Vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ vượt bậc, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội ngày càng tăng, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập của người dân tăng. Môi trường sống được cải thiện. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ TP Sông Công Sau 7 năm thực hiện Chương trình, TP Sông Công đã huy động nguồn lực từ nhân dân đầu tư xây dựng 94 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn. 10/10 trường học đạt chuẩn Quốc gia. 4/4 xã đều có trung tâm văn hóa, thể thao. Trên địa bàn 4 xã đều có các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình trồng trọt, chăn nuôi, đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 94 triệu đồng/ha/năm, từ đó góp phần tăng thu nhập của người dân lên 31,6 triệu đồng/người/năm (tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6% (giảm 8,4% so với năm 2011)... Thành phố đã huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia chương trình xây dựng NTM, đạt trên 214,6 tỷ đồng (chiếm 30,21% trong tổng cơ cấu nguồn lực huy động). Với những kết quả đã đạt được, ngày 19/6/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-TTg công nhận TP Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thời gian tới, thành phố tiếp tục phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, xóm; triển khai thực hiện mô hình “Xã NTM kiểu mẫu” tại xã Vinh Sơn, tiến tới nhân rộng và phát triển mô hình đối với 3 xã còn lại; xây dựng xóm Vinh Quang 2 trở thành “Xóm NTM kiểu mẫu”; phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất trên 10 xóm của 4 xã đạt xóm NTM kiểu mẫu và 150 hộ đạt hộ NTM theo tiêu chí của tỉnh... Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc ghi nhận những kết quả xây dựng NTM mà TP Sông Công đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tại các xã NTM, phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn NTM là NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng những gương điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát triển sản xuất phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng ngày càng đồng bộ, hiện đại... Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ TP Sông Công vì những thành tích trong xây dựng NTM. Chủ tịch UBND TP Sông Công tặng giấy khen cho cho 13 tập thể, 12 cá nhân và hơn 300 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Sông Công chung sức xây dựng NTM. Phương Thanh  

Xây dựng nông thôn mới giúp nông dân “đổi đời”

TĐKT – “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những phong trào trọng tâm của quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phát động thời gian qua. Việc triển khai thực hiện phong trào này đã tạo ra không khí thi đua vô cùng sôi nổi; nhận được sự hưởng ứng, đóng góp rộng khắp của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, phong trào ngày càng khẳng định tính hiệu quả thiết thực. Đặc biệt đối với nông dân và cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới là cơ hội giúp họ “đổi đời”. Làm giàu từ chăn nuôi lợn Trước đây gia đình anh Hoàng Văn Chung cũng như nhiều gia đình khác trong thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang luôn ở trong tình trạng sản xuất không đủ ăn, năm nào cũng thiếu ăn trong thời gian giáp hạt; ốm đau không có tiền bồi dưỡng; con cái không được ăn no, mặc đẹp để đến trường; nhà cửa tạm bợ. Nhưng bây giờ không chỉ gia đình anh mà phần đông gia đình bà con trong làng đã có cuộc sống khấm khá hơn nhiều, người đói không còn, người nghèo cũng giảm dần, cuộc sống thấy vui vẻ, rộn ràng. Nhà nào cũng lo được cho con đến trường để học chữ. Mỗi nhà cũng tự biết cách lo đi nương rẫy sản xuất cây lúa, cây mía, trồng rừng để xóa cái đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Hoàng Văn Chung Anh Hoàng Văn Chung chia sẻ: Tất cả đó là nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và các cấp Hội nông dân đã hỗ trợ đầu tư đường bê tông mới, điện được kéo về để bà con sản xuất và sinh hoạt, xây  trường học khang trang, sạch đẹp để con em chúng tôi đi học, có trạm xá để chữa bệnh lúc ốm đau... Không chỉ vậy, các ngành các cấp của huyện, của xã đã hỗ trợ, chỉ bảo cho chúng tôi cách sản xuất, cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm ra nhiều sản phẩm; vận động dân làng chúng tôi bỏ các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hoá tốt đẹp của người dân tộc Cao Lan nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung. Kể lại hành trình thoát khổ, vươn lên làm giàu của mình, anh Chung cho biết: Năm 2008, nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường, được sự giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương, gia đình anh bắt đầu đầu tư vào chăn nuôi lợn. Với diện tích đất rừng hiện có 2 ha và một chút vốn liếng, gia đình anh đã đầu tư cải tạo xây dựng trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lúc đầu là 20 lợn nái ngoại và sáu trăm con lợn thịt/năm. Thời gian đầu do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên việc nuôi lợn lái của gia đình anh Chung gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại chưa cao. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm và được Hội Nông dân cho tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi việc nuôi lợn lái đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định. Đến nay, anh Chung tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, hiện gia đình anh có 120 lợn nái ngoại, 2.880 lợn thịt, sản lượng ước đạt 316,8 tấn lợn hơi/ năm. Mỗi năm bình quân anh thu về 12,7 tỷ đồng, lợi nhuận là 2,7 tỷ đồng. Với những nỗ lực của bản thân và gia đình, từ một hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đến nay gia đình anh Chung đã có cuộc sống sung túc về vật chất, các con anh có điều kiện học tập và đều có công việc ổn định. Từ sự nỗ lực của bản thân, anh Chung đã vận động bà con trong thôn cùng học hỏi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy trong làng không còn hộ nghèo. Anh và gia đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen, UBND xã Phú Lương tặng giấy khen. Thành công nhờ mạnh dạn thay đổi tư duy Phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tư duy của nhiều nhà nông. Họ sẵn sàng đón nhận những công nghệ tiến tiến, phương thức canh tác hiện đại để nâng cao chất lượng cũng như số lượng của sản phẩm nông nghiệp. Cách đây gần 10 năm, vì yêu những sắc hoa của xứ lạnh, anh Nguyễn Hữu Trí đã cất công từ tỉnh Bình Dương lên thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu cơ hội làm giàu từ những loài hoa.  Anh  mua 1,7 ha đất ở thôn Đa Quý để canh tác. Để có kiến thức về trồng hoa, anh đã tìm gặp nhiều nông dân Đà Lạt để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và kỹ thuật sản xuất hiện đại. Ban đầu, anh thử trồng, sản xuất và tiêu thụ các loại hoa ngoài trời, trong đó anh dành 0,1 ha để trồng thử nghiệm hoa lily che lưới đen. Khởi đầu khá thuận lợi bởi các loại hoa đều đạt được số lượng như mong muốn và được tiêu thụ tốt ở chợ Sài Gòn, cho thu nhập cao, ổn định. Tỷ phú hoa Nguyễn Hữu Trí bên mô hình trồng hoa lily trong nhà kính Tuy nhiên, qua tìm hiểu, anh biết đến mô hình trồng hoa lily trong nhà kính. Đây là một loại hoa cao cấp, cho giá trị cao. Nhiều người đánh giá đây là loài hoa tiềm năng của vùng nông nghiệp Đà Lạt, có thể tạo ra bước đột phá về thu nhập cho người nông dân. Anh quyết tâm thử sức mình. Tuy nhiên, vốn đầu tư cho mô hình trồng hoa lily trong nhà kính không nhỏ, đòi hỏi qua mỗi ngày chăm sóc phải đạt các yêu cầu khắt khe về nhiệt độ không khí, ẩm độ của đất nền và đất giá thể, cường độ ánh sáng vừa đủ, dinh dưỡng cân đối, sử dụng cửa thông gió phù hợp… Bởi vậy, trong mấy lứa hoa lily nhà kính đầu tiên, anh Trí gặp không ít bỡ ngỡ, lúng túng và thiếu chuẩn xác trong mỗi công đoạn canh tác, dẫn đến cây bị nhiễm bệnh chết với tỷ lệ không nhỏ, năng suất thiệt hại khá nhiều. Quyết tâm “thuần” bằng được loài hoa này, anh đã chấp nhận trả lương cao, thuê một kỹ sư nông nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tế trong trồng hoa lily trong các doanh nghiệp nước ngoài, cùng một nhà nông trồng hoa tay nghề cao ở Đà Lạt về “cầm tay chỉ việc” cho anh hàng ngày trên từng luống đất. Nhờ đó, hai năm sau, cơ bản anh Trí đã tự mình trồng hoa lily đạt kết quả tương đối và không còn bị thua lỗ nữa. Tính đến nay, diện tích đất sản xuất của anh có 4 ha, chủ yếu trồng các loại như hoa lily, hoa tulip, lan hồ điệp, hoa hướng dương và hoa cẩm tú cầu. Từ nhu cầu thực tế của ngành sản xuất nông nghiệp là phải đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các khâu từ làm đất, giống, quy trình sản xuất, chế biến… gia đình anh đã đầu tư trang bị 2 máy cày, 2 máy phun thuốc, trang bị hệ thống tưới tự động, 1 nhà xưởng 200 m2 để sơ chế, đóng gói, trang bị hệ thống kho lạnh và các công cụ sản xuất khác có liên quan. Đặc biệt, vào khu vực trồng lily trong nhà kính của gia đình anh, ai cũng ấn tượng. Cả một cánh đồng nhà kính trồng lily nhưng ở mỗi khu vực đều “số hóa” theo “nông lịch” chăm sóc khác nhau. Nếu căn nhà kính này mới xuống củ giống dưới lớp giá thể phối trộn hỗn hợp chất hữu cơ, vi sinh thì căn nhà kính cạnh bên đang nuôi dưỡng lớp vảy bọc thân cây cao gần cả mét, trên đó mọc ra từng tầng lá nhọn dài. Căn nhà kính tiếp theo đó chen chúc những “tai hoa” to phình vươn ngang, chúc xuống hoặc hướng lên trời, nổi lên đường vân màu hồng, đỏ, vàng… đang chờ ngày rực nở. Anh Trí cho biết, sản lượng hoa cắt cành các loại đạt hàng năm là 2.500.000 cành, có tổng thu nhập 37,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí là 23,7 tỷ đồng, lãi thu được 13,8 tỷ đồng. Gia đình đã giải quyết cho 25 lao động có việc làm ổn định hàng năm với thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra còn tạo việc làm cho hơn 50 lao động thời vụ vào những đợt xuống giống và thu hoạch hoa. Mỗi năm gia đình anh tài trợ xây dựng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền là 135 triệu đồng, tham gia tài trợ kinh phí cho các hoạt động trong khu dân cư. Hàng năm, anh cũng tài trợ 500 cuốn vở cho Chi hội khuyến học Đa Quý, tặng 30 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho các hộ cao tuổi và khó khăn trong thôn trong dịp Tết Nguyên Đán, hỗ trợ 12 bộ trang phục cho Tổ tự quản thôn Đa Quý tham gia trong công tác bảo vệ an ninh tại địa phương, tham gia tích cực trong đóng góp kinh phí duy tu, sửa chữa đình làng và các hoạt động trong khu dân cư… Thục Anh

Khánh Thành hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

TĐKT- Xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay xã không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy thế mạnh, nâng cao đời sống cho nhân dân hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: Qua tìm hiểu, học hỏi từ các xã NTM kiểu mẫu trong cả nước, chúng tôi nhận thấy bên cạnh việc cần phải giữ vững, không ngừng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, xã phải tìm được những lĩnh vực thiết thực với nhân dân, là thế mạnh của địa phương để xây dựng mô hình kiểu mẫu, điển hình ở địa phương, tạo nét đột phá trong xây dựng NTM. Những năm gần đây, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, xã đang quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với tinh thần đó, từ năm 2013 đến nay, mỗi năm xã Khánh Thành tiếp tục huy động được hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tuyến đường xã Yên Khánh chỉnh trang sạch, đẹp Xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại 19 tiêu chí, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa bền vững, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong đó, đầu tư xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 10 phòng học 2 tầng, 6 phòng học chức năng của trường tiểu học, 4 phòng học của trường mầm non với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Thi công 3,9 km đường (từ chợ Khánh Thành đến cống Tiên Hoàng, dự án đường Bái Đính – Kim Sơn) với giá trị là 38 tỷ đồng. Hoàn thiện 120m đường giao thông liên xóm, giá trị xây dựng là 100 triệu đồng… Bên cạnh đó, các xóm trên địa bàn xã cũng tổ chức xây dựng các cọc tiêu trên các trục chính ngoài cánh đồng để bảo quản hệ thống đường giao thông nội đồng; xây dựng 2 khu nghĩa trang nhân dân trị giá 7 tỷ đồng; xây dựng nhà thi đấu đa năng từ nguồn xã hội hóa trị giá là 500 triệu đồng. Trong phát triển sản xuất, Khánh Thành tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên tổ chức lại sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, cơ cấu giống lúa trên địa bàn xã có sự chuyển đổi rõ rệt, chuyển mạnh từ lúa lai, lúa thuần sang lúa chất lượng cao, lúa đặc sản gắn với việc tổ chức liên kết và tiêu thụ. Diện tích trồng rau ngày càng được mở rộng, giá trị sản xuất trên 1 ha rau lên đến 400 - 500 triệu đồng/năm.  Về chăn nuôi, đã có sự chuyển dịch từ phương thức chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, công nghệ cao. Trong lĩnh vực thủy sản, ngoài việc tăng diện tích nuôi thả thì người nuôi cũng đã quan tâm đầu tư theo hướng thâm canh, an toàn… Bên cạnh đó, xã quan tâm phát triển kinh tế nông thôn đa ngành nghề theo hướng hàng hóa, tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ hợp tác huy động vốn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện toàn xã có 7 tổ hợp tác hoạt động với mô hình sản xuất chế biến tiêu thụ nông, thuỷ sản; 5 xưởng may, tạo công ăn việc làm cho trên 650 lao động, thu nhập ổn định từ 2,5 – 3,5 triệu đồng/người /tháng. Một số hộ mua sắm phương tiện vận chuyển hàng hóa và chở khách góp phần thúc đẩy các loại hình dịch vụ phát triển. Theo ông Bắc, so với Bộ tiêu chí tạm thời của xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017 - 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Khánh Thành đã có 24 tiêu chí đạt, 12 tiêu chí gần đạt và 4 tiêu chí chưa đạt. Để hoàn thành mục tiêu, trong năm 2018, xã phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,0%. Đồng thời, sẽ chỉnh trang khu dân cư hiện có theo hướng hiện đại; đường làng, ngõ xóm, sạch đẹp. Xã quyết tâm thực hiện 100% các tuyến đường xã, thôn, xóm được đặt tên, có các biển báo, chỉ dẫn, quy định tải trọng, có phụ lề, thực hiện trồng 1 loại cây trên 1 tuyến đường và trồng hoa 2 bên đường… Bảo Linh  

Cả nước có 3.289 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT - Ngày 6/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có: ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020; ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. Các đại biểu chủ trì Hội nghị Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2018 là dịp để đánh giá những kết quả mà cả nước đạt được và phân tích những khó khăn trong xây dựng NTM thời gian qua; ghi nhận, cổ vũ, động viên phong trào xây dựng NTM tại các địa phương. Sau hơn 7 năm, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã hoàn thành một khối lượng lớn hơn gấp 5 lần giai đoạn 2001 - 2010. Các địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp lồng ghép, huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, đến nay, cả nước đã có 3.289 xã (36,84%) được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 220 xã so với cuối năm 2017. Các mô hình sản xuất được triển khai hiệu quả tới từng địa phương, đặc biệt là mô hình hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã đạt doanh thu trên 10 tỷ/năm. Hội nghị được nghe nhiều tham luận đến từ các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức trên cả nước nhằm làm rõ những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại địa phương trong xây dựng NTM: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện sau đạt chuẩn NTM; xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc ít người, miền núi; kinh nghiệm chỉ đạo phát triển văn hóa cơ sở, giải pháp cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; xử lý chất thải trong chăn nuôi; xử lý chất thải rắn bảo vệ môi truờng nông thôn, xây dựng chợ... Trước thềm Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Minh Phương

Nông dân Nho Quan (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua

TĐKT - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nho Quan (Ninh Bình) luôn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bám sát cơ sở, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò làm chủ, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đời sống hội viên nông dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới. Hội đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua tới toàn thể hội viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút động đảo hội viên tham gia. Nông dân xã Yên Quang (Nho Quan) trồng rau vụ đông Điển hình là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo cơ sở tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017. Kết quả, toàn huyện có 80% hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp hội viên nông dân có kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, các cơ sở Hội cũng đã phối hợp với các ngành tổ chức 45 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4,3 nghìn lượt hội viên nông dân tham dự. Được hỗ trợ về vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình. Cùng với đó, để tạo điều kiện hỗ trợ cho nông dân có thêm vốn sản xuất, Hội Nông dân huyện tiếp tục ký hợp đồng với Tổng đại lý Đức Trọng cung ứng 738 tấn phân bón chậm trả cho hội viên nông dân ở 16 xã. Nhiều Hội Nông dân các xã cũng thực hiện ký hợp đồng với các công ty kinh doanh giống cây trồng, phân bón các loại để được trả chậm; phối hợp tổ chức các buổi dạy nghề trồng nấm, sử dụng men sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng các mô hình trồng rau an toàn, nuôi cá nước ngọt, vịt trời… với hàng chục mô hình được xây dựng, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, khẳng định sự đúng hướng, phù hợp với thực tế sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ thành lập HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Văn Phong (xã Văn Phong); HTX Thiên Sơn Phú (xã Quỳnh Lưu); tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ hợp tác. Năm 2017, toàn huyện đã thành lập 7 tổ hợp tác, trong đó có 4 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, 1 tổ hợp tác chăn nuôi lợn và 2 tổ hợp tác gia trại. Đặc biệt, thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2017, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động gần 2,8 nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa được 23,4 km đường giao thông, nạo vét 14,6 km kênh mương phục vụ sản xuất, đào đắp được 11.150 m3, làm mới và sửa chữa 105 cầu cống các loại... Ngoài ra Hội nông dân các cơ sở còn tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp tiền, gạo, con giống, ngày công ủng hộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội cũng đã trực tiếp giúp đỡ cho 35 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Số hộ nông dân khá, giàu hàng năm không ngừng tăng, hiện chiếm khoảng 43%. Trong tổng số hộ nghèo và cận nghèo của huyện, số hộ hội viên nông dân nghèo chỉ chiếm 1,5 %, cận nghèo chiếm 1,8 %. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên nông dân, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh cũng được Hội Nông dân huyện đặc biệt quan tâm. Các chi hội duy trì hoạt động sinh hoạt định kỳ, thông qua đó tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác Hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tham gia giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Có thể thấy, những hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở của Hội Nông dân huyện Nho Quan đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả lớn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trong huyện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo Linh

Cao Trĩ - xã đầu tiên của huyện Ba Bể đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT - Sáng 9/3, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức Lễ công bố xã Cao Trĩ đạt chuẩn nông thôn mới. Dự Lễ công bố có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Ba Bể và con em thành đạt xa quê hương cùng đông đảo bà con nhân dân xã Cao Trĩ. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới cho xã Cao Trĩ Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Cao Trĩ đã tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân xã đã thu được nhiều kết quả quan trọng đến nay xã Cao Trĩ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Từ khi triển khai chương trình đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Cao Trĩ đã huy động nhân dân hiến được 25.976 m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; tham gia hơn 7.000 ngày công lao động. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của toàn xã là hơn 45 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 6,6 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần xây dựng kiên cố hóa trên 6,3 km kênh mương, bê tông 7,3 km trục đường thôn, liên thôn, nội thôn, bê tông hóa 2,2 km đường nội đồng. Trụ sở ủy ban nhân dân xã được xây dựng 2 tầng khang trang. Sự hỗ trợ nguồn vốn từ các chương trình, dự án: 135, 30a, 3PAD đã đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình như trồng rau bồ khai, mô hình trồng chuối tây, khoai tây, lợn nái sinh sản, lợn thịt… Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.572 tấn, bình quân lương thực đạt 734 kg/người/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển, thu nhập bình quân đạt 26,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,53%. Các trường học đều được đầu tư xây dựng đồng bộ, riêng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế và duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt trên địa bàn. Xã có 1 nhà văn hóa xã, 1 sân thể thao rộng 600 m2 và 8/8 thôn có nhà văn hóa thôn. 100% hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 90,5% hộ có lò mini đốt rác thải; 87% hộ có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Những thành tựu trên đã khẳng định tính đúng đắn trong sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Với những thành tích đạt được, ngày 4/5/2017, nhân dân và cán bộ xã Cao Trĩ đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao Cờ thi đua của Chính phủ và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho xã Cao Trĩ Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân xã Cao Trĩ đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc giữ vững và nâng cao danh hiệu lại càng khó khăn hơn; do vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể bà con nhân dân xã Cao Trĩ cần duy trì bền vững kết quả các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới; đặc biệt là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo thành thực phẩm sạch gắn với du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của địa phương và các vùng lân cận. Địa phương cần chú ý giữ gìn bản sắc văn hóa ở thôn bản và có sự vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Cao Minh Hải,  Chủ tịch UBND huyện Ba Bể trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới" Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Cao Trĩ; 3 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới vinh dự được UBND huyện Ba Bể tặng Giấy khen. Hoàng Huế  

Trang