Phong trào thi đua

5 Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của cả nước

TĐKT – Năm 2017,  phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của mỗi thành phố. Đồng thời, thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng. Phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm Năm 2017, các thành phố trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc triển khai, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua trong năm. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, 5 thành phố triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao tiêu chuẩn lên mức mới, nâng cao số lượng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiều công trình, dự án giáo dục, y tế, giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch nông thôn... Thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong năm 2017, số doanh nghiệp mới được thành lập của 5 thành phố là 75.559 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký thành lập là 880.093 tỷ đồng. Đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018 Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các thành phố thực hiện hiệu quả. Năm 2017, 5 thành phố đã tập trung sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn; quan tâm thực hiện việc trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho người có công, tặng quà, trợ giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; mua và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi… Cùng với đó, 5 thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Ngoài ra, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017,các thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Chương trình đột phá, những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, đơn vị. TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”. TP Hà Nội tiếp tục với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm trật tự văn minh đô thị”. TP Hải Phòng tiếp tục với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. TP Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. TP Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề “Thi đua xây dựng Thành phố 4 an”. Qua chủ đề năm đã tạo chuyển biến các lĩnh vực được chọn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua, năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 621,048 nghìn tỷ đồng (bằng 56,25% ngân sách của cả nước). Trong đó TP Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 348,190 nghìn tỷ đồng bằng 56,1% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố và thành phố Hà Nội thu ngân sách đạt 210,289 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố. Liên tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Năm 2017, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, chương trình, kế hoạch và các nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức, phát động thi đua; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đồng thời phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể năm 2017 của từng đơn vị, địa phương  . Các thành phố đã thể hiện sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với nhiều nội dung, giải pháp đa dạng, phong phú, tập trung thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề cấp thiết, bức xúc, nổi cộm; đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển thành phố, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân của 5 thành phố. Nhiều giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, gắn kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ với công tác khen thưởng; từng bước nâng cao tính hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã được các địa phương quan tâm; bằng nhiều hình thức: Tổ chức Hội thi viết về gương người tốt, việc tốt; vinh danh các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp qua các giải thưởng, các danh hiệu của từng thành phố; tích cực tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua ở cơ sở; triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng ở cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các thành phố đã tập trung tuyên truyền và bình chọn các điển hình tiên tiến tham dự Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; chuẩn bị chu đáo công tác bình chọn, tuyên dương các điển hình tiên tiến của các thành phố vào dịp tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Công tác khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được, chuyên đề, đột xuất được các thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời, bám sát vào Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, công bằng và dân chủ, số lượng khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp  theo chuyên đề và công trạng, thành tích đạt được được tăng lên. Việc khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng và thực hiện việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được 5 địa phương tích cực triển khai, có hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu cả nước 5 thành phố đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Trong đó tập trung thực hiện 6 nội dung: Thi đua tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các thành phố; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016 - 2020); “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Căn cứ đặc thù, mỗi thành phố xây dựng phong trào thi đua riêng, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua, khen thưởng.… Hưng Vũ  

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

TĐKT – Sáng 19/3, tại Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 Đinh Văn Điến. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định). Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của các tỉnh trong Cụm nói riêng và của Cụm thi đua nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND các tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng, giúp cho việc triển khai thực hiện ở các cấp được chuẩn hóa, tạo điều kiện để phong trào thi đua phát triển rộng khắp, hạn chế dần tính hình thức. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu; thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng 9 tỉnh trong năm 2017, đã làm thay đổi nhanh chóng vị thế, diện mạo của các tỉnh trong Cụm. Đồng chí nhấn mạnh: Khoảng 10 năm trước, các tỉnh trong Cụm còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay các địa phương đã thi đua nhau xây dựng tỉnh phát triển không ngừng; trở thành điểm sáng trong Cụm các tỉnh phía Bắc và cả nước. Nêu rõ những thành tựu nổi bật trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đặc biệt ghi nhận hiệu quả của các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng như công tác tuyên truyền, xây dựng tôn vinh các điển hình tiên tiến của các tỉnh trong Cụm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng đóng góp cho cả nước nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã thực sự làm thay đổi đời sống, bộ mặt của người dân nông thôn.  Đây cũng là những địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực giáo dục, với nhiều mô hình điển hình trong dạy và học, đạt được thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, tỷ lệ đỗ đại học cao, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đạt hơn 90%. Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đóng góp nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, mang tính lan tỏa rộng khắp. Ngoài ra, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực khác được triển khai sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, bám sát vào trọng tâm, trọng điểm và những khâu yếu việc khó ở địa phương; quan tâm đến người trực tiếp lao động. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, năm 2017, tốc độ tăng trưởng của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách có 8/9 tỉnh đạt và vượt dự toán, trong đó tỉnh Ninh Bình và Hà Nam vượt cao nhất so với dự toán. Doanh thu từ du lịch của một số tỉnh trong cụm đạt cao, trong đó cao nhất là tỉnh Quảng Ninh đạt 17.885 tỷ đồng, sau đó là Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nam. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua năm 2018 ra mắt Năm 2018, các tỉnh trong Cụm tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Trong đó tập trung triển khai nhiệm tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phát triển mô hình doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động thi đua, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua, ái quốc. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đề nghị, năm 2018, lãnh đạo các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 3 nội dung cơ bản: Triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thứ ngày 22/1/2018 về đẩy mạnh các hoạt động hướng tới 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua, ái quốc, với các nội dung thiết thực: Phát triển xây dựng nông thôn mới; xử lý rác thải bảo vệ môi trường,  dạy tốt, học tốt; phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính… Cùng với đó, phối hợp với báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục, các hoạt động biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến và tư tưởng của Bác về thi đua, ái quốc. Đồng thời, quan tâm đến nâng cao chất lượng hoạt động cụm khối thi đua, nâng cao vai trò của hội đồng thi đua khen thưởng, củng cố bộ máy làm thi đua khen thưởng. 9 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018 Tại hội nghị, 9 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình vì có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động cụm thi đua năm 2017. Tỉnh Hà Nam được suy tôn làm Cụm trưởng; Bắc Ninh, Nam Định là Cụm phó Cụm thi đua năm 2018. Tại đây cũng diễn ra Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa 9 tỉnh trong Cụm.  Mai Thảo

5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017

TĐKT – Vừa qua, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm thi đua. Năm 2017, các thành phố trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc triển khai, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua trong năm. Đại diện 5 TP trực thuộc Trung ương ý kết giao ước thi đua năm 2018 Đồng thời, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017, các thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Chương trình đột phá, những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, đơn vị.  TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”. TP Hà Nội tiếp tục với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm trật tự văn minh đô thị”; Thành phố Hải Phòng tiếp tục với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. TP Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. TP Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề “Thi đua xây dựng thành phố 4 an”.  Qua chủ đề năm đã tạo chuyển biến các lĩnh vực được chọn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua, năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 621,048 nghìn tỷ đồng (bằng 56,25% ngân sách của cả nước). Trong đó, TP Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 348,190 nghìn tỷ đồng bằng 56,1% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố và TP Hà Nội thu ngân sách đạt 210,289 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố. Đặc biệt, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, các thành phố đã chủ động, sáng tạo trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới. Công tác khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được, chuyên đề, đột xuất được các thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời, bám sát vào Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, công bằng và dân chủ, số lượng khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp  theo chuyên đề và công trạng, thành tích đạt được đã tăng lên. Việc khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng và thực hiện việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được 5 địa phương tích cực triển khai có hiệu quả. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò đầu tàu của cả nước, mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 5 thành phố cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng thành phố, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Các nội dung phát động thi đua cần có tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, tạo được động lực tinh thần cho mọi người tham gia phong trào thi đua. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Tại hội nghị, 5 thành phố đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2018; đồng thời suy tôn TP Hải Phòng là Cụm trưởng Cụm thi đua trong năm 2018. Hưng Vũ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

TĐKT - Sáng 11/3, tại Bắc Giang, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và một số địa phương; cùng đông đảo các thế hệ CAND và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm cho biết: Cách đây tròn 70 năm, vào ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Trong suốt 70 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh biên giới, hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh; trên 5.000 cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Hàng chục ngàn cán bộ bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, mang di chứng qua nhiều thế hệ. Ngày nay, lực lượng Công an tiếp tục cống hiến, có nhiều hy sinh, tổn thất để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Riêng trong thời kỳ đổi mới, có gần 300 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bị thương và nhiều tấm gương chiến đấu quả cảm, thầm lặng trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm. Đó là minh chứng sinh động, rõ nét nhất về kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong suốt 70 năm qua. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, cùng những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã khẩn trương xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND ngay tại địa danh lịch sử, nơi lần đầu tiên lực lượng Công an đón nhận Sáu điều Bác Hồ dạy. Đây là công trình có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ CAND, của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên, xã Nhã Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang và thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, lực lượng CAND cần phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đến từng cán bộ, chiến sĩ, tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy một cách tự giác, rộng khắp; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những nhân tố tác động tiêu cực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương và quần chúng nhân dân, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xác định nội dung này là một bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Lực lượng CAND cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lực lượng CAND, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức lưu giữ, bảo quản tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” một cách trang trọng và tốt nhất; bảo vệ tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của tác phẩm này. Cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục hoàn thiện, bảo quản, giữ gìn ý nghĩa to lớn của Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, để nơi đây luôn là “địa chỉ đỏ” lưu giữ, giáo dục những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giá trị lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ Công an và các tầng lớp nhân dân. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tự hào về lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nguồn sức mạnh từ nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, CAND Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, gian khổ đến mấy, cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; tiếp tục học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trang Lê

Xây dựng phong trào phụ nữ Quân đội theo phương châm toàn diện, thiết thực, hiệu quả

TĐKT – Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị (TCCT) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 – 10/3/2018). Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các nữ Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân; các thế hệ cán bộ Ban Phụ nữ Quân đội qua các thời kỳ và 200 đại biểu đại diện cho gần 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân. Thượng tướng Lê Chiêm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Ban Phụ nữ Quân đội. 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Quân đội. Trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và đổi mới toàn diện đất nước, lực lượng phụ nữ trong quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển với hơn 1.900 tổ chức Hội, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác và trên mọi miền đất nước. Dù ở cương vị nào, chức trách nào, phụ nữ Quân đội cũng luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới… Ở mỗi nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng phụ nữ Quân đội luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, phụ nữ Quân đội đã có 5 tập thể, 2 cá nhân đoạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 5 cá nhân, 1 tập thể đạt giải Phụ nữ sáng tạo; 2 tập thể đạt giải thưởng KOVA, hàng nghìn hội viên phụ nữ được các cấp biểu dương, khen thưởng hằng năm… Ngày 10/3/1993, với quyết định thành lập ban công tác phụ nữ Quân đội trực thuộc TCCT của Bộ Quốc phòng, Công tác phụ nữ trong quân đội đã trở thành một ngành độc lập, được coi là công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội, một mặt hoạt động quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Với thành tích xuất sắc đã đạt được 25 năm qua, Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội liên tục được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý: Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu 25 năm liên tục của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Chính phủ; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì giai đoạn 1997 - 2001; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì… Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Ban Phụ nữ Quân đội đón  nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Phụ nữ Quân đội đã đạt được trong những năm qua, góp phần cùng toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về công tác phụ nữ trong quân đội. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị trong thời gian tới Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng; đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ, phương hướng xây dựng của Quân đội; bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành, các tổ chức trong và ngoài quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cán bộ Ban Phụ nữ Quân đội cần chủ động, tích cực học tập, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác và phong trào hoạt động phụ nữ phù hợp với thực tiễn, sát đơn vị cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội theo phương châm toàn diện, thiết thực, hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên và cán bộ làm công tác phụ nữ toàn quân vững vàng về chính trị, hiểu biết thực tiễn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề; vừa chủ động trong tham mưu, đề xuất, vừa vững vàng trong tổ chức thực hiện, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận công tác tư tưởng; đồng thời giữ vững mối đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phương Thanh

Biểu dương nữ CNVCLĐ Than - Khoáng sản giỏi việc nước, đảm việc nhà

TĐKT – Ngày 8/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017; kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2018). Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Năm 2017, tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn TKV, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn thực hiện tốt chương trình công tác đề ra.  Ban Nữ công đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn; chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp; phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động, sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TKV đã tổ chức thực hiện chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc, đạt được nhiều kết quả tốt. Nhận thức, tư tưởng của cán bộ, CNVCLĐ được nâng cao. Sự quan tâm chia sẻ và cách ứng xử của phụ nữ trong mỗi gia đình và từng cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến rõ rệt. Có thể khẳng định rằng, trong những kết quả chung của Tập đoàn đã đạt được trong năm 2017, có sự đóng góp không nhỏ của tập thể nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn. Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn các cấp TKV, Ban nữ công các đơn vị đã vận động nữ CNVCLĐ tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XII; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” với mô hình ký cam kết từ các tổ nữ công trực thuộc. Mục tiêu thi đua của các Ban nữ công cơ sở đều gắn với mục tiêu của Tập đoàn TKV năm 2017 “An toàn – Đổi mới – Phát triển”. Các tập thể, cá nhận được nhận Bằng khen của Công đoàn TKV Năm qua, có 458 công trình, phần việc do tập thể nữ CNVCLĐ trong tập đoàn đăng ký, đảm nhận, hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng, năng suất lao động và 362 sáng kiến góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Tháng công nhân”, thăm hỏi trên 100 tổ đội xuất sắc và trên 1000 gia đình công nhân tiêu biểu. Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn TKV năm 2017, tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Công đoàn TKV trao Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 2 đơn vị và Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ; 19 tập thể nữ xuất sắc trong phong trào nữ công. Mai Thảo  

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước

TĐKT - Sáng 6/3, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018. Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện đơn vị Khối trưởng và đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện đơn vị Khối phó chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành trong Khối... Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện đơn vị Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị Năm 2017 là năm có nhiều thời cơ, vận hội mới, thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, 10 đơn vị thành viên trong Khối các bộ, ngành tổng hợp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, thi đua phấn đấu và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Các thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia các hoạt động chung của Khối; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức và người lao động hăng hái thi đua triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị 100% các đơn vụ trong Khối đã lựa chọn chủ đề thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được bản sắc của đơn vị mình và hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký. Các thành viên trong Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, sát với thực tế, hưởng ứng nội dung thi đua của Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu cụ thể. Tiêu biểu: Văn phòng Chủ tịch nước với các phong trào thi đua theo chủ đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết"; Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả...; Văn phòng Quốc hội với chủ đề thi đua "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội". Văn phòng Chính phủ thi đua “Tăng cường kỷ cương, không ngừng đổi mới, thi đua sáng tạo, xây dựng Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới". Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX các cấp; góp phần xây dựng nông thôn mới"... Công tác khen thưởng, thẩm định, đánh giá thành tích được thực hiện theo đúng quy trình, chú trọng khen thưởng đột xuất, quan tâm đến đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp và nhân viên. Quy trình bình xét khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Công tác xây dựng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt. Việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời, thường xuyên, tạo sức lan tỏa tích cực. Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của Khối năm 2017 Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao". Trong đó, trọng tâm là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW. Tiếp tục phát động và triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận các hoạt động ý nghĩa của Khối, sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các bộ, ngành trong Khối đối với công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp là một trong những điển hình tiêu biểu trong hoạt động các cụm, khối thi đua trên cả nước. Đồng chí Phạm Huy Giang cơ bản thống nhất với phương hướng hoạt động năm 2018 Khối đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối tập trung triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng… Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 Nhân dịp này, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã quyết định tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân thuộc Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của Khối năm 2017. Hội nghị đã suy tôn Bộ Nội vụ là Khối trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2018. Phương Thanh  

TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

TĐKT – Chiều 5/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.  Đến dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, cán bộ làm chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, tổng công ty và công ty trực thuộc thành phố, cơ quan, đơn vị, quận, huyện…, các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Báo cáo tại Hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cho biết: Việc thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua đã giúp TP Hồ Chí Minh thành công trong các mục tiêu đột phá về phát triển đô thị, nhất là quản lý đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Trong năm 2017, có trên 5.000 sáng kiến đăng ký với thành phố, trong đó 1.700 sáng kiến hoàn thành được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh... Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp, mô hình hay được nhân rộng, có sức lan toả trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Thay mặt lãnh đạo, UBND, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Các phong trào thi đua yêu nước đã giúp thành phố thực hiện có hiệu quả bảy giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu,… Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong năm 2017. Để hoàn thành tốt phong trào thi đua năm 2018, thành phố cần quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản, chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, tập trung thi đua đột phá vào nhiệm vụ khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, coi trọng công tác khen thưởng đột xuất. Gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao trong xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, xây dựng nhiều mô hình mới để cả nước học tập. Đại diện các cụm, khối thi đua của thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc TP Hồ Chí Minh đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nội dung giao ước tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018, với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá. Đặc biệt, giao ước thi đua xác định tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững qua việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng cho 14 tập thể thuộc TP Hồ Chí Minh đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2017. Nhân dịp này, thành phố có 10 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước; 14 tập thể được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua năm 2017 cho 29 tập thể cơ quan, đơn vị; tặng Bằng khen cho 104 tập thể trên địa bàn có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc thành phố, góp phần tích cực  trong phong trào thi đua của thành phố. Đào Xuân Phúc

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

TĐKT – Sáng 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về các hoạt động nhân kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017, diễn ra vào sáng ngày 6/3 tại Hội trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 sẽ được trao cho 2 nhà nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước: PGS.TS.BS Trần Vân Khánh, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Đinh Thị Bích Lân, giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Huế. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết chủ trì buổi gặp gỡ phóng viên báo chí Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh cá nhân các nhà khoa học nữ, nữ học sinh, sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khuyến khích phụ nữ Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học giữa sinh viên khối khoa học tự nhiên với đại diện thành viên Ủy ban giải thưởng Kovakevskaia, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các nhà khoa học đã đạt giải thưởng Kovalevskaia. Cùng với đó là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 sẽ được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức vào ngày 7/3, tại thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng Hội LHPN cơ sở và hội viên, phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác tại  địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.  Theo đó, Hội LHPN mỗi tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc, mỗi đồn biên phòng và các đơn vị tổ chức cá nhân sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ từ 1 - 2 xã đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo trong công tác: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ. Cùng với đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ. Mỗi năm, mỗi xã giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Củng cố tổ chức Hội cơ sở các xã đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo... Ngoài ra, dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn chủ trì, phối hợp tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào di tích lịch sử cách mạng quốc gia cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; khai mạc Triển lãm “Người mẹ và Thiên nhiên”; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (8/3/1948 - 8/3/2018) - cơ quan ngôn luận của Hội. Mai Thảo

Tuổi trẻ Công an nhân dân sôi nổi thi đua trong Tháng Thanh niên 2018

TĐKT - Chiều 27/2, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tham mưu cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động Tháng Thanh niên năm 2018 trong tuổi trẻ CAND. Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu 44 Yết Kiêu, Hà Nội Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ XXI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ CAND, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ tham mưu tổ chức các hoạt động cụ thể: Hội thi “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (2008 - 2018) và Liên hoan Thanh niên tiên tiến toàn lực lượng giai đoạn 2013 - 2018. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động Tháng Thanh niên 2018 với 5 nội dung chính: Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 87 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong CAND và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phát động và triển khai giai đoạn 3 đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày lực lượng CAND có Sáu điều Bác Hồ dạy và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tập trung tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND đối với công tác Công an. Hai là, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Xây dựng hình mẫu thanh niên Công an thời kỳ mới theo Sáu điều Bác Hồ dạy - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, “Nâng cao văn hóa ứng xử của thanh niên Công an”; tổ chức các hoạt động về nguồn, hành trình tới các địa chỉ đỏ, trong đó tập trung vào các di tích lịch sử CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng Thanh niên trên các kênh thông tin đại chúng, kênh thông tin nội bộ, các ấn phẩm xuất bản, trên mạng Internet và mạng xã hội. Ba là, đồng loạt ra quân tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan trụ sở văn minh, hiện đại; tham gia xây dựng văn minh đô thị, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, xóa bỏ các điểm đen về tệ nạn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, xung kích giải quyết những nội dung công tác tồn đọng, kéo dài; hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn. Bốn là, tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh trật tự, khu vực biên giới, hải đảo; địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đồng loạt triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” trong tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. Năm là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tuyên dương cơ sở đoàn vững mạnh, các tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị với cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Tổ chức Ngày đoàn viên 2018 với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm cho đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ... Rà soát, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phương Thanh  

Trang