Phong trào thi đua

Ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm

TĐKT - Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung  hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ… đã đạt được những kết quả tích cực. Với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, về công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, Bộ đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết, 3 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định. Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ 14 Nghị định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 14 văn bản gồm: 8 Thông tư, 6 văn bản hợp nhất và đang xây dựng, hoàn thiện 12 Thông tư. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay, đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị; Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 12 cuộc kiểm tra tại các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Điển hình, về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cụm, khối thi đua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Quang cảnh Hội nghị Phát huy thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành Nội vụ sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch. Tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp. Song song với đó, ngành Nội vụ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp. Tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tham mưu cấp có thẩm quyền phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia… Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. Các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo bộ, ngành trong lĩnh vực nội vụ, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến để Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trả lời các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương; tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả. Hồng Thiết

Bảo hiểm y tế 10 năm vì sức khỏe toàn dân

TĐKT - 10 năm hình thành và phát triển, bảo hiểm y tế (BHYT) luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chung tay xây dựng và phát triển vì sức khỏe toàn dân. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam để tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế. Đặc biệt, ngay trong năm đầu tiên kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư tới cán bộ, nhân viên ngành y tế, những người làm công tác BHYT và toàn thể nhân dân tham gia BHYT. Nội dung thư của Chủ tịch nước nêu rõ: “Tham gia thực hiện Luật BHYT không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân”. Chủ tịch nước cũng ra lời kêu gọi: “Tôi kêu gọi nhân dân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cả nước tích cực tham gia và thực hiện Luật BHYT. Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhất là các đơn vị quản lý BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy định của Luật BHYT, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ người bệnh”. Những căn dặn của Chủ tịch nước đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Trải qua 10 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách BHYT; từ đó, chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần chia sẻ cùng cộng đồng, vì an sinh đất nước. Đây cũng trở thành một trong những dịp để truyền thông sâu rộng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính và y tế quốc gia; là phương thức huy động đóng góp của mọi người dân, các tổ chức, toàn xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong 10 năm tổ chức ngày BHYT Việt Nam (từ 2009 đến 2019), tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm, chúng ta có những chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông. Có thời điểm, chủ đề tập trung vào công tác phát triển đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân; có thời điểm lại lấy chủ đề người hưởng chính sách làm trung tâm với yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT của cơ sở y tế; có thời điểm lại tập trung truyền thông nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách,... Như vậy, xuất phát từ thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ để lựa chọn chủ đề cụ thể từng năm cho phù hợp. Qua chủ đề của từng năm, có thể thấy, tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển chính sách BHYT đều đã được lựa chọn, trong đó người tham gia BHYT luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ BHYT được giao, 89% dân số đã có BHYT tính đến hết tháng 5/2019. Với chủ đề “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”, nội hàm của chủ đề năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ BHYT, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Việc lựa chọn chủ đề này nhân kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam, cũng đúng vào thời điểm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT. Như vậy, chủ đề ngày BHYT Việt Nam năm nay mang tính bao quát và toàn diện. Tuyên truyền BHYT Với những nội dung, ý nghĩa đó, BHYT Việt Nam, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT. Nội dung truyền thông hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành BHXH, ngành y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT. Những nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT ngày càng tốt hơn. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm… tuyên truyền về BHYT. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền: Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”, “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”…. BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam. Đặc biệt, năm nay, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” với dự kiến hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện Trung ương. Qua Chương trình, BHXH Việt Nam mong muốn toàn xã hội tăng cường nhận thức về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Bảo Hân

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Kim Sơn

TĐKT -  Sau 3 năm thực hiện, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là đã tạo ra những thay đổi trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong tác phong, lề lối công tác, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”. Ngay khi triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, đạo đức công vụ, công chức của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên cử cán bộ đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; làm việc với nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Ông Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn cho biết: Tính từ tháng 9/2017 đến nay, đã có 783 lượt cán bộ xuống dự tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 27 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên khối Đảng, đoàn thể cấp huyện dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn. Năm 2018 phân công thêm 27 đồng chí lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện dự sinh hoạt. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy đã thành lập Tổ giúp việc giải quyết các kiến nghị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, đã có trên 200 ý kiến của 93 chi bộ được gửi tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải quyết. Từ đó, giúp các cơ quan của huyện, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên ở cơ sở đối với việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền của huyện. Cũng theo ông Hà, trong 2 năm 2018 – 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với tỉnh thực hiện chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Theo đó, đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ lựa chọn, đăng ký những việc cấp bách, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ đã đăng ký 253 việc, nội dung để tập trung giải quyết. Đến nay, nhiều việc đã hoàn thành, trong đó có những việc tồn tại từ nhiều năm trước được cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, giải quyết xong, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, công tác tham mưu cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những kiến nghị của nhân dân liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính được các cơ quan hành chính, các ngành từ huyện tới cơ sở tập trung giải quyết có hiệu quả. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”. Nhờ vậy, tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm. Ngoài ra, UBND huyện cũng tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo; chỉ đạo quyết liệt một số vụ việc tồn đọng kéo dài, việc khó. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Tuệ Minh

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 8/7, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Sơn La và lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai. Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2019 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội: từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Các hoạt động của Cụm thi đua được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua…, góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao. Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình… đã được quan tâm nhiều hơn. Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được tăng cường thời lượng, đổi mới đa dạng về hình thức. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh trong Cụm đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác ban hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hướng các phong trào thi đua về cơ sở; đẩy mạnh nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh trong Cụm. Nguyệt Hà

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

TĐKT - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; bí thư, đảng viên các chi bộ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị trực thuộc Ban. Toàn cảnh Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Lãnh đạo đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức cơ bản ổn định, yên tâm công tác. Từ đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương đã nỗ lực làm việc theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TĐKT. Tập trung xây dựng văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi); Nghị định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; nghiên cứu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt, Ban đã tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" nhân kỷ niệm 129 năm Sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). Cùng với đó, Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 theo đúng quy trình. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Ban đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, thẩm định và trình khen các danh hiệu vinh dự Nhà nước theo đúng quy định. Việc tổ chức đón Tết, trực nghỉ lễ, Tết đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng quy định chung. 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TĐKT: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng dự án Luật TĐKT (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ. Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri về nội dung liên quan đến TĐKT tại các kỳ họp của Quốc hội. Tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định, hướng dẫn công tác TĐKT của các bộ, ngành, địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi yêu nước toàn quốc lần thứ X; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT... Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác pháp chế - thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Thực hiện cải cách hành chính, phát triển, nâng cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý; duy trì thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý công tác TĐKT của ngành... Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Ban TĐKT Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019)... Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung chính: Về công tác Đảng, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ nên có sự trao đổi để đảng viên phát biểu một cách dân chủ. Về chuyên môn, cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào này giai đoạn 2020 – 2030; chuẩn bị sơ kết 3 năm phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Các vụ chuyên môn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.  Việc thẩm định khen thưởng phải đảm bảo theo quy định, quan tâm khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đối ngoại… Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng TĐKT Trung ương. Đôn đốc các cụm, khối thi đua hoàn thành sơ kết trong tháng 7. Về công tác cán bộ và nội bộ cơ quan, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của đảng viên. Đồng chí Trần Thị Hà yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Phương Thanh

Tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo

TĐKT – Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Sỹ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo hoạt động của Tổng cục, góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng cục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo; tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ xin cấp phép nhận chìm ở biển. Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ xin cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; chủ động nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đề nghị Tổng cục tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các công tác xây dựng, tham mưu, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển và hải đảo. Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, nền nếp, nâng cao trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì những thành tích trong công tác từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phương Thanh

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Cùng dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng… Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Do đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng, có thành tích thực sự nổi bật. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm… Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm thông qua đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đối với Tổng cục II. Nguyễn Bằng

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”

TĐKT - Phòng họp không giấy và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh" đã được UBND TP Hồ Chí Minh triển khai và áp dụng, dự kiến sẽ giảm 30% giấy tờ, 40% chi phí cho việc họp hành, tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp. Hai sản phẩm này do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển. Năm 2020, toàn thành phố sẽ áp dụng Phòng họp không giấy Việc triển khai hệ thống Phòng họp không giấy và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh" là bước tiến quan trọng của thành phố trong việc hướng đến một nền hành chính công hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và xu hướng phát triển trên thế giới. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm, nỗ lực của UBND thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu Chính quyền không giấy tờ. Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh dùng thử ứng dụng Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết các ứng dụng này có tính thiết thực, hữu hiệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện. Việc đưa vào sử dụng sẽ chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các phiên họp; tăng tính kịp thời, hiệu quả trong xử lý công việc, quản lý, điều hành của UBND thành phố. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc triển khai hai ứng dụng trên là một việc làm thiết thực của chính quyền TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cải cách hành chính. Trong tháng 9/2019, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai ứng dụng này đến 31 sở ngành và 24 quận, huyện. Năm 2020 sẽ triển khai hai ứng dụng trên đến các xã phường trên toàn địa bàn thành phố. Hệ thống cấp ủy cũng sẽ triển khai đồng bộ như hệ thống chính quyền để đến cuối năm 2020, toàn thành phố sẽ áp dụng đồng bộ các ứng dụng này. Cuộc họp không giấy tờ với VNPT e-Cabinet Phòng họp không giấy (VNPT e-Cabinet) sẽ giúp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ và sở/ ban/ ngành các cấp. VNPT e-Cabinet được xây dựng riêng cho UBND TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của Ủy ban từ cấp thành phố tới cấp xã/huyện. Với VNPT e-Cabinet, các cuộc họp của UBND TP Hồ Chí Minh tới đây sẽ là các cuộc họp không giấy tờ. Lễ khai trương hệ thống Phòng họp không giấy Trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và tức thời chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Các câu hỏi ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết luận, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút ngắn thời gian cuộc họp. Trong mỗi phiên họp, đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số phong phú chuẩn bị trước phiên họp (tài liệu chính, tham khảo, cá nhân, kho tài liệu liên kết bên ngoài) kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu giúp việc tra cứu được chính xác và thời gian thao tác tính bằng đơn vị giây. Bên cạnh đó, VNPT e-Cabinet tăng cường các tiện ích điều hành cuộc họp như: Sơ đồ phòng họp, đăng ký và quản lý phát biểu, biểu quyết kết hợp ký số mobile nhằm tăng cường tính pháp lý… Qua đó, giúp cho người chủ trì dễ dàng điều hành cuộc họp hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, VNPT e-Cabinet còn hỗ trợ giải pháp họp, trình chiếu và lấy ý kiến từ xa với các thao tác đơn giản và tiện lợi ngay trên các thiết bị di động. Sau các phiên họp, các ý kiến, kết quả biểu quyết, chỉ đạo kết luận trong cuộc họp được tổng hợp và thông tin đến các đơn vị và cá nhân liên quan trong thời gian ngắn nhất trên môi trường mạng. Việc xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy tài liệu số sau phiên họp được thực hiện hết sức đơn giản so với các tác vụ tương tự trên tài liệu giấy.  Toàn bộ Quy trình nghiệp vụ VNPT e-Cabinet tuân thủ theo các quy định về chế độ họp, phiên họp của nhà nước và UBND TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hệ thống e-Cabinet được thiết kế và kiểm tra về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn cấp độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nghĩa là có thể đáp ứng cả mục đích quốc phòng và an ninh quốc gia. Toàn bộ hệ thống đã được VNPT triển khai giám sát an toàn thông tin trên hệ thống SIEM Quadar 24/7 của VNPT. Quản lý hiệu quả hơn với “thư ký ảo” Bên cạnh giải pháp nâng cao hiệu quả các phiên họp, ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”cũng sẽ giúp UBND TP Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý và đôn đốc công việc tại các cấp. Với ứng dụng này, lãnh đạo các cấp sẽ có thêm một thư ký ảo giúp thống kê, phân loại, lên lịch công việc và nhắc việc tự động một cách chính xác nhất. Với sự hỗ trợ của “thư ký ảo” này, cấp lãnh đạo sẽ dễ dàng phân loại và nhanh chóng giao việc, quản lý hồ sơ công việc, tiến độ một cách chặt chẽ. Với cấp nhân viên, hệ thống trả về và sắp xếp lịch công việc một cách hiệu quả, nhắc nhở công việc đến hạn giúp năng suất lao động của mỗi nhân viên tăng lên nhiều lần so với trước. Đặc biệt, với ứng dụng nhắc việc thông minh, VNPT áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để giúp ứng dụng có nhiều tính năng vượt trội so với các sản phẩm khác đang có trên thị trường. Có thể đến là khả năng tìm kiếm công việc, phân loại, thống kê công việc và tương tác của các người dùng khác; phân tích các hành vi người dùng để đưa ra các gợi ý thông minh từ đó giảm nhiều suy nghĩ và bước thao tác trên ứng dụng. TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn và đông dân nhất cả nước đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam và khu vực. Việc tiên phong đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động điều hành sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động của thành phố, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại hàng đầu khu vực, xứng đáng là một trong những đô thị quan trọng trong mạng lưới đô thị quốc gia và quốc tế. La Giang

Cục Hải quan Nghệ An thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị

TĐKT-Ngay từ đầu năm 2019, để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Vinh Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân cho biết, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI năm 2019 vàquán triệt sâu sắc Quy định số 08 - QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương. Cùng với thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cấp chi cục và tương đương để sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực vị trí việc làm năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/1/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong đó tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực công chức theo mục tiêu cụ thể các năm 2018, 2019 và 2020 đã được xác định trong kế hoạch để phục vụ cho công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức theo chức danh, vị trí việc làm ở  các lĩnh vực công tác. Đồng thời, Cục cũng đã tiếp tục quán triệt, thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020” theo chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016, “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong đó được cụ thể hóa bằng “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” và thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Cục đã rà soát, bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch  “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020”. Vấn đề then chốt mà Cục luôn chú trọng, thứ nhất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội và Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của Pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm soát Hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Tỉnh Nghệ An, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 188/QĐ – TCHQ ngày 02/02/2017 và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018; không để phát sinh vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, truy tố (xử lý hình sự). Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 – 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu  điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong ngành, trong từng đơn vị.        Cùng với đó, Cục sẽ chú trọng, phát triển nhân tố mới, tích cực, nổi trội để có kế hoạch tập trung bồi dưỡng, xây dựng trở thành điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc. Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân nhấn mạnh, phát huy thành tích đã đạt được, cuối năm 2019, Cục Hải quanNghệ An  nỗ lực phấn đấu để đạt các danh hiệu thi đua như: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 100% tập thể thuộc và trực thuộc đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, có 60% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Với hình thức khen thưởng: Lựa chọn không quá 15% tổng số tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua của Ngành Hải quan phát động để đề nghị Tổng cục trưởng tặng giấy khen và lựa chọn 10% tập thể, cá nhân tiêu biểu có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tặng giấy khen. Để đạt được những kết quả đề ra, Cục Hải quan Nghệ An đã đưa ra các giải pháp: Quán triệt, thông báo toàn văn công văn phát động thi đua năm 2019 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh) cùng cấp, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, tổ chức quán triệt, khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức mình, hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thu đua do Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.  Công việc hàng ngày là thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giao ước thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình. Thông qua việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình và phương tiện tuyên truyền. Một mặt Cục cũng sẽ chú trọng đi sâu vào sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào thi đua, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thưởng những gương tốt, việc tốt đơn vị để lan tỏa và đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Hồng Thiết

Cụm thi đua số 6 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thi đua - khen thưởng

TĐKT- Ngày 19/6, tại Đồng Tháp, Cụm Thi đua số 6 (BHXH Việt Nam) bao gồm BHXH 9 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Giám đốc  Bảo hiểm xã hội Việt Nam(BHXH) Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm cùng với cấp ủy đảng đơn vị đã lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung điều hành, xử lý kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn đặc thù riêng của mỗi đơn vị như về dân số, điều kiện địa lý, văn hóa, dân tộc, tình hình kinh tế- xã hội, cơ cấu đối tượng, số lượng đối tượng phục vụ… nên việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua chỉ mang tính tương đối, chưa thật sự đồng đều. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc Bên cạnh đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở nhiều nơi còn chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó BHXH tự nguyện có tăng nhưng so với chỉ tiêu được giao vẫn còn rất thấp, độ bao phủ BHYT là một thách thức cần phấn đấu. Một số chủ sử dụng lao động cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc chỉ tham gia cầm chừng mang tính đối phó, một số đơn vị khác cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để nợ đọng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian kéo dài. Với sự nỗ lực không ngừng, toàn Cụm đã thực hiện khá tốt một số mặt công tác, đảm bảo việc giải quyết các chế độ cho người thụ hưởng. Tính đến 31/5, toàn Cụm có 5.202.844 người tham gia BHXH, đạt 92,22% kế hoạch (trong đó đạt tỉ lệ cao nhất là BHXH tỉnh Bến Tre 93,40% và BHXH tỉnh Đồng Tháp 93,11%). Có 18.736.427 người tham gia BHYT, đạt 97,17% kế hoạch (trong đó, BHXH tỉnh Tiền Giang đạt 104,92% và BHXH tỉnh Long An đạt 100,40%); tỉ lệ bao phủ BHYT (bao gồm LLVT) đạt 85,09% so với kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt trên 52.230 tỉ đồng- đạt 39,20% kế hoạch. Tổng số lượt người KCB BHYT là 21.224.687 lượt, tổng chi trên 11.315 tỉ đồng, chiếm 43,63% dự toán. Ngoài ra, đã giải quyết cho 2.870.987 lượt người hưởng các chế độ với trên 12.082 tỉ đồng Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nhận định, công tác thi đua - khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua chuyên đề được chú trọng nhiều hơn với hình thức phong phú, nội dung thiết thực bám sát với lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, đã phát hiện, biểu dương các gương điển hình với những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp tạo đột phá, đã góp phần tạo động lực để đội ngũ công chức viên chức tiếp tục cống hiến, làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; tránh hiện tượng luân phiên trong xét thi đua, chưa tạo được động lực phấn đấu cho các cá nhân và tập thể. La Giang

Trang