Phong trào thi đua

Huyện Cát Hải: Sôi nổi các phong trào thi đua

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 - 2019), phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Cát Hải (Hải Phòng) đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Diện mạo Cát Hải có nhiều đổi thay tích cực Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cát Hải xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến (cơ chế hỗ trợ mô hình cơ giới hóa đồng bộ, mô hình hoa chất lượng cao, hỗ trợ vùng rau an toàn, phát triển trang trại, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn, làm đường giao thông, kênh mương cho vùng thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả cao...) 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19… đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, song với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân diện rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong mọi hoạt động thuộc các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các phong trào thi đua đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững và tăng đều qua các năm: Năm 2015 đạt 10,7%; năm 2019 đạt 18%. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành du lịch - dịch vụ, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản. Nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 của huyện đã thực sự đi chiều sâu, tạo đà bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ khi triển khai đến nay, huyện đã huy động được 1.154,717 triệu đồng cho xây dựng NTM. Hiện toàn huyện có 6/6 xã về NTM. Huyện đang chờ xét duyệt công nhận huyện NTM. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai bài bản, sâu rộng, đạt hiệu quả rõ nét. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của huyện từng bước được hoàn thiện. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, các lễ hội truyền thống giàu bản sắc địa phương ngày càng phong phú, đa dạng. Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được huyện Cát Hải quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Đến nay Cát Hải là đơn vị luôn giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, các phong trào về văn hóa - thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các giá trị văn hóa được giữ gìn và phát huy. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Có 34 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 do huyện tổ chức. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Cát Hải đã đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của huyện Cát Hải tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kiểu mẫu. Bảo Linh

Khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội chủ động, tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, phức tạp trước tình hình chung của thế giới và trong nước, nhưng 6 tháng đầu năm 2020 khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị dự hội nghị sơ kết khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội chụp ảnh lưu niệm Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…, cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020). Ý thức và lường trước những khó khăn của dịch bệnh, 14 đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị nói riêng. 14 đơn vị trong khối đã đạt nhiều  kết quả khả quan. Các đại biểu tham quan tại Đài Thiên Văn Hòa Lạc Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, mỗi đơn vị thành viên trong khối đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng, nội dung phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng. Các đơn vị trong khối đã chủ động gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng”; đặc biệt là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thông mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phong trào thi đua đã góp phần kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đi liền với phong trào thi đua là công tác khen thưởng cũng được các đơn vị chủ động thực hiện kịp thời, khen đúng người, đúng việc, chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật, người lao động trực tiếp nhằm khuyến khích, động viên tinh thần hăng say làm việc, nhiệt huyết cống hiến. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Khối thi đua đã trình Nhà nước khen thưởng thường xuyên các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể: 83 Cờ thi đua của Chính phủ; 143 Huân chương các loại; 330 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 4 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 34 hồ sơ đề nghị xét tặng “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Trình khen thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm: 1 Huân chương Lao động; 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Điển hình trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là đơn vị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vào năm 2023. Đồng thời, trung tâm cũng đề ra 4 mục tiêu cụ thể cho 4 trụ cột là: Công nghệ vũ trụ; ứng dụng vũ trụ; khoa học vũ trụ; đào tạo và phổ biến kiến thức vũ trụ. Thực hiện những mục tiêu này, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã định hướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ và có tính chất dài hạn để cụ thể hoá tầm nhìn và hoàn thành mục tiêu đặt ra. Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ từ rất sớm kết hợp với sự kiên định và quyết tâm trong quá trình thực hiện, Trung tâm đã đạt được những kết quả ban đầu khích lệ. Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đang có những chiến lược cụ thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ, Trung tâm có 2 đề xuất chính, đó là: Xác định không gian vũ trụ là một trong 5 không gian Việt Nam cần xác định chủ quyền; xác định vũ trụ là một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của Việt Nam. Phát huy kết quả đã đạt được, theo Phó Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, 6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, các đơn vị căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 và những kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục hưởng ứng, triển khai có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hai là, thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019, các bộ, ngành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua, để biểu dương, tôn vinh, tạo không khí thi đua sôi nổi, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập. Tập trung cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Đại hội Đảng, Đại hội thi đua, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của bộ, ngành mình. Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thực sự có tác dụng động viện, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến. Năm là, nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, và tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan, đội ngũ tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Hồng Thiết  

Bảo hiểm xã hội thi đua vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”

TĐKT - Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thi đua vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”.   Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó  khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh. Bên cạnh việc kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan thuế chuyển sang; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện. Kết quả, ước đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 triệu người, trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người. Đặc biệt, vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; BHTN là 12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Có thể thấy, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh, riêng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng - là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của ngành 6 tháng đầu năm. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc nên không thể tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của các địa phương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, ước đến ngày 30/6/2020, tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là khoảng 15,053 triệu người đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là khoảng 85,5 triệu người. Tại các địa phương, công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính (TTHC) được rút gọn. Cụ thể, toàn ngành BHXH ước giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019). Phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ BHTN (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 468.152 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 6.470 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 77,657 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú. Tổng số chi BHXH, BHTN ước khoảng 169.509 tỷ đồng đạt 45,3% kế hoạch cả năm, trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách là 23.575 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 93.367 tỷ đồng, chi quỹ BHTN là 5.757 tỷ đồng và chi KCB BHYT là 46.810 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định mới về chính sách BHYT; tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2; đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19; đồng thời thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo hoạt động KCB BHYT, đặc biệt là các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và sử dụng kinh phí từ quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch COVID-19; sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch COVID-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch COVID-19… Việc ứng dụng CNTT vào công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được BHXH Việt Nam xác định là yếu tố then chốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho người tham gia, đơn vị và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Theo đó, BHXH Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH; hệ thống cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình; thực hiện kết nối với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi… Đến nay, ngành BHXH đã thực hiện cung cấp được 5 dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tích hợp, cung cấp thêm 3 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phát huy thành tích đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam xác định 3 mục tiêu rõ nét: Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, trong đó sẽ tăng cường phối hợp với các hệ thống đại lý thu tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới, tập trung truyền thông hướng đến các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Thứ hai, đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020;... Thứ ba, toàn ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia… Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chủ động, tích cực của các Bộ, ngành liên quan, cấp ủy - chính quyền các tỉnh, thành phố và với quyết tâm của ngành BHXH, tin tưởng rằng BHXH Việt Nam sẽ đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Hồng Thiết    

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

TĐKT - Chiều 9/7, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM (7/9/1945 - 7/9/2020). Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.     Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM là dịp thuận lợi, là điều kiện tốt để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Qua đó, nhằm làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của BTTM hiểu sâu sắc hơn về quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, về những chiến công, thành tích và truyền thống vẻ vang của BTTM, từ đó xây dựng niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức trân trọng giữ gìn và phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những thành tích mới vào trang sử vẻ vang của cơ quan tham mưu chiến lược. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt Nhân dịp này, BTTM sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại tại các đơn vị, Liên hoan ca khúc cách mạng và văn nghệ quần chúng cấp cơ sở trong BTTM; các chương trình tri ân, hành quân về nguồn, gặp mặt truyền thống. Nổi bật là Lễ đón nhận Huân chương, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Hội thảo khoa học với chủ đề: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020). Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao truyền thống: "Trung thành, mưu lược - Tận tụy, sáng tạo - Đoàn kết, hiệp đồng - Quyết chiến, quyết thắng"; phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược, nghệ thuật quân sự Việt Nam; hoàn thành trọng trách lớn lao của cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực về lịch sử, truyền thống, thành tích của BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; những bài học kinh nghiệm và vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới. Thông tin tuyên truyền sâu rộng các hoạt động về nguồn, tri ân đền ơn đáp nghĩa… của cơ quan, đơn vị thuộc BTTM; kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 7/9/1945, Bộ TTTM được thành lập, là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, BTTM đã thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tổ chức, xây dựng lực lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc chiến đấu, những đòi hỏi cấp thiết của tình thế và thời cơ cách mạng. Bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, BTTM đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chủ động nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược, kịp thời điều chỉnh lực lượng, kết hợp chặt chẽ chiến lược phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, từng bước nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ… Trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BTTM thực hiện tốt chức năng là "cơ quan đầu não của Quân đội", không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống; tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phương Thanh

Trung đoàn 921 (Quân chủng PK - KQ) phát động đợt thi đua cao điểm “Phất cao Cờ hồng tháng Tám”

TĐKT - Ngày 6/7, tại Yên Bái, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phất cao Cờ hồng tháng Tám” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại tá Hoàng Văn Lâu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK - KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Lễ phát động Thực hiện Hướng dẫn số 500/HD-CCT, ngày 12/6/2020 của Cục Chính trị Quân chủng PK - KQ về đợt thi đua cao điểm “Phất cao Cờ hồng Tháng Tám”, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 được Quân chủng PK - KQ chọn tổ chức phát động thi đua trước. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 13/7 đến 13/8, tập trung đột phá thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất, 1 không”: Sẵn sàng chiến đấu cao nhất; huấn luyện tốt nhất; chuẩn bị và tham gia đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 371, Quân chủng PK - KQ không vi phạm kỷ luật, pháp luật, không mất an toàn trong huấn luyện và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 921 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện. Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, Đại tá Hoàng Văn Lâu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 921 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Quán triệt, giáo dục về tình hình nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, hướng nội dung, chỉ tiêu thi đua vào triển khai đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 474 của Thường vụ QUTW, Chỉ thị 1300 của Đảng ủy Quân chủng về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 371 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt nhất, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, tích cực tổ chức huấn luyện bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch bay đã đề ra, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cán bộ chỉ huy và phi công bay được nhiệm vụ trong các tình huống phức tạp. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt”. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức tốt việc sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính tự giác, sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nguyệt Hà  

Bộ Nội vụ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

TĐKT - Chiều ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan Bộ; đại diện các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tại các điểm cầu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước đã trải qua đợt đại dịch COVID-19 với vô vàn khó khăn, tuy nhiên, với sự vào cuộc và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nước ta đã đẩy lùi được dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường mới. Cũng qua đợt dịch này, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội, mang lại hiệu quả cao. Qua thống kê, chưa có nhiệm vụ nào bị trễ hạn so với quy định, chất lượng công việc đạt hiệu quả cao. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 22/6/2020, Bộ Nội vụ được giao 140 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ (39,3%); đang thực hiện trong hạn 85 nhiệm vụ (60,7%). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ xem xét, quyết định và tập trung hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Chính phủ xem xét trong tháng 9/2020. Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định; đang tập trung hoàn thiện trình Chính phủ 15 dự thảo Nghị định, trình Chính phủ 2 Nghị quyết. Theo thẩm quyền, Bộ trưởng đã ký ban hành 1 Thông tư; hiện nay đang xây dựng, hoàn thiện 9 dự thảo Thông tư để ban hành theo thẩm quyền. Về thực hiện cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương; tăng 7 cục; giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 1 tổ chức hành chính; giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giảm 5 tổ chức hành chính cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 3.819 đơn vị. Về quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%); số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%). Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%). Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Nội vụ đã hoàn thành trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 43/43 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương. Kết quả sắp xếp đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác khác như: Chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực văn thư và lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ và các công tác khác. Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc tổ chức giám sát, kiểm tra để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực động viên các tập thể, cá nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quang cảnh Hội nghị Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; chuẩn bị chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; chuẩn bị hội thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 9/2020. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện đề án chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị. Triển khai xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thứ ba, trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020. Thứ tư, chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021 và tổng kết nhiệm kỳ của Bộ, ngành Nội vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra dân vận chính quyền đối với các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thứ năm, đối với nhiệm vụ tháng 7/2020, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện và làm tốt công tác thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, khi có kết quả phải công bố ngay, tối đa trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu thi. Thứ sáu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 7/2020. Trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương. Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước”. Hồng Thiết

Ngành Hải quan nỗ lực thi đua đi đầu trong cải cách hiện đại hóa

TĐKT - Thời gian qua, với nhiều quyết tâm và nỗ lực, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách hiện đại hóa. Các hoạt động quản lý của Hải quan Việt Nam đã được định hướng theo các chuẩn mực hải quan hiện đại ở phạm vi khu vực và thế giới nhằm tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo vệ cộng đồng. Hải quan Việt Nam đã và đang tích cực chuyển đổi phương pháp quản lý hải quan, giải quyết thách thức về sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng công việc so với năng lực thực tiễn, lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, đảm bảo sự phát triển chung của toàn ngành. Kết quả từ sự nỗ lực không ngừng Đặc biệt ngành Hải quan đã áp dụng hệ thống thông quan tự động tiên tiến hàng đầu thế giới cùng với phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Ngành Hải quan nỗ lực thi đua đi đầu trong cải cách hiện đại hóa Không tiến hành theo cách thông thường là khảo sát, xây dựng hệ thống CNTT trên nền các quy định, quy trình hiện tại, Tổng cục Hải quan (TCHQ) với sự giúp đỡ của Nhật Bản đã đưa vào vận hành hệ thống thông quan tự động tiên tiến hàng đầu thế giới (VNACCS/VCIS) đồng bộ với sửa đổi Luật Hải quan năm 2014 để áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong thời gian chỉ từ 1 - 3 giây. Hơn 98% thuế, phí, lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến. Từ năm 2009, ngành Hải quan đã thực hiện thu thuế, phí, lệ phí bằng phương thức điện tử với cách thức được hoàn thiện dần theo thời gian. Năm 2014, TCHQ triển khai công tác phối hợp thu với 11 Ngân hàng thương mại (NHTM). Tiếp đó, đã triển khai Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu được Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng trên nền tảng Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Đơn cử: Từ ngày 6/01/2020, UBND TP Hải Phòng đã thực hiện thu phí  sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7. Hiện có 4 ngân hàng phối hợp thu hộ phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển cho Hải Phòng. Trong tương lai, hệ thống này sẽ phục vụ thanh toán bằng phương thức điện tử không chỉ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (B2G) mà còn cả thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Thực hiện kết nối trao đổi, xử lý với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi để giảm thời gian thông quan hàng hóa Theo phương thức quản lý truyền thống, hàng hóa nhập khẩu để ra khỏi nơi lưu giữ hàng hóa phải được sự cho phép của cả doanh nghiệp kinh doanh cảng và cơ quan Hải quan. Với sự đưa vào vận hành hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM, thông tin thông quan hàng hóa đã được kết nối, xử lý giữa cơ quan Hải quan và các bên liên quan, góp phần làm cho hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đơn giản, giảm tiếp xúc giữa Hải quan và doanh nghiệp. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chỉ cần thực hiện thủ tục với doanh nghiệp kinh doanh cảng để đưa hàng hóa đã được thông quan vào nội địa. Ngoài ra, Tổng cục đã triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Đến nay gần 90% thủ tục hành chính  trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, trong đó 100% các thủ tục cốt lõi của ngành Hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4. Hơn 98% số thủ tục hành chính của ngành Hải quan trong tổng số 192 thủ tục được thực hiện bằng phương thức điện tử. Lợi ích mang lại Nhờ việc thực hiện cải cách hành chính đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh: Năm 2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ, đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ. Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm 19 USD. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu. Kết quả trên vẫn được giữ vững năm 2019, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia. Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển, ngành Hải quan đã chủ động tiếp cận phương thức quản lý hải quan hiện đại, nâng cao trình độ tác nghiệp của Hải quan Việt Nam. Trong đó, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về hải quan và trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để hiện đại hóa. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức hoạt động của ngành Hải quan, hình thành nên một hệ thống Hải quan Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả; góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan. Từ năm 2012 đến 2020, số lượng tờ khai Hải quan tăng 2,57 lần (năm 2012 là 5,19 triệu tờ khai, năm 2019 là 13,32 triệu tờ khai); số biên chế không tăng và giảm theo từng năm theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị nhưng nhờ áp dụng phương pháp quản lý hải quan tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đầu tư trang thiết bị hiện đại đã đảm bảo thực hiện công tác quản lý Hải quan. Mục tiêu hướng tới Trong thời gian tới, nhất là sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động nhiều đến cách thức sản xuất, luân chuyển hàng hóa,... Trong bối cảnh trên, Hải quan Việt Nam sẽ phải tạo thuận lợi tối đa cho thương mại, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, đón làn sóng dịch chuyển đầu tư...; đồng thời làm tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại. Để thực hiện, Hải quan Việt Nam đặt ra các mục tiêu: Thứ nhất, hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, phù hợp các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thứ hai, xây dựng bộ máy hải quan phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ mới được cơ cấu gọn nhẹ, giảm đầu mối trung gian, thiết kế phù hợp với yêu cầu hiện đại và phát triển. Thứ ba, ứng dụng rộng rãi công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Kết nối Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối (Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI) … theo đó hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử. Thứ tư, nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác kiểm tra chuyên ngành. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia kết nối đầy đủ các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và một số đối tác thương mại ngoài ASEAN để tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới. Thứ  năm, thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Có thể nói, cùng với cả nước đón nhận những cơ hội và thách thức mới, trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra cho ngành Hải quan là rất nặng nề. Tuy còn những hạn chế trong công tác quản lý, vẫn còn những cán bộ chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ thậm chí vi phạm pháp luật... nhưng với truyền thống vẻ vang 75 năm, với chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo sự ủng hộ, giám sát của nhân dân..., Tổng cục Hải quan tin tưởng sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hồng Thiết

Công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Bộ Y tế

TĐKT - Ngày 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.          Đến dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số bộ, ban, ngành liên quan; các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và một số đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành liên quan, đại diện một số Sở Y tế tỉnh/thành phố; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin… Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong những năm qua, Bộ Y tế rất quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Ngay từ năm 2014, Bộ Y tế đã là một trong số những cơ quan đầu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm một cách hoàn chỉnh, số hóa tất cả các khâu công việc, từ nộp, bổ sung, xử lý hồ sơ, chuyển kinh phí, trả kết quả đều thực hiện trên môi trường số. Bộ Y tế cũng là một trong số các Bộ đầu tiên thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia từ năm 2015. Năm 2019, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đã chính thức được khai trương. Với việc hoàn thành trực tuyến hóa các thủ tục hành chính (TTHC), hằng năm hàng trăm ngàn hồ sơ sẽ được nhận, trả, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử, tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, công việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cũng trở nên thuận tiện, minh bạch, kịp thời hơn. Thứ trưởng thường trực khẳng định đây là một cuộc cách mạng số trong ngành Y tế, góp phần thay đổi bộ mặt của ngành Y tế trong sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện Bộ Y tế có 281 TTHC thuộc 14 lĩnh vực. Tính đến hết năm 2019, sau 5 năm triển khai, Bộ Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành 90 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; dược phẩm; mỹ phẩm; trang thiết bị và công trình y tế; đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin; khám bệnh, chữa bệnh; y tế dự phòng,… với khoảng gần 400 hồ sơ được tiếp nhận/ngày. Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế là cổng trực tuyến duy nhất tập trung tất cả các DVCTT của Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công với Bộ Y tế, đồng thời tăng cường công tác quản lý với các đơn vị thực hiện dịch vụ công của Bộ Y tế. Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đã được tích hợp thành công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống dịch vụ công của địa phương tạo thành một nền tảng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông suốt. Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Bộ Y tế. Theo thống kê sơ bộ tính từ ngày 1/1/2020 đến nay, tổng số hồ sơ được xử lý trực tuyến là: 33.429 hồ sơ, trong đó: Vụ Trang thiết bị và công trình y tế: 4.919 hồ sơ; Cục An toàn thực phẩm: 8.708 hồ sơ; Cục Quản lý Dược: 18.027 hồ sơ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: 1.724 hồ sơ; Cục Khoa học công nghệ và đào tạo: 50 hồ sơ; Cục Quản lý môi trường y tế: 1 hồ sơ. Như vậy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế đã tăng tốc, đột phá, thực hiện mục tiêu kép vừa tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị để phòng, chống dịch Covid - 19 lẫn thực hiện chuyển đổi số trong y tế, đã thực hiện được số TTHC trên môi trường mạng gấp hơn 2,5 lần so với 5 năm trước đó. Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của Bộ Y tế cùng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống để việc thực hiện thuận tiện, đúng mục tiêu đề ra, đồng thời cần nhân rộng tới tất cả các bộ ngành, triển khai nhanh chóng hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ Y tế cũng thấy rất rõ rằng đây mới là khởi đầu của giai đoạn mới – giai đoạn mà tất cả các thủ tục hành chính của Bộ Y tế được thực hiện trực tuyến, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục này ở mọi nơi có Internet, vào mọi lúc - nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn, vẫn có thể có sự không thuận tiện nào đó trong việc nộp, bổ sung hồ sơ... Vì vậy, các đơn vị, các công chức, viên chức trong Bộ Y tế phải nỗ lực, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của ngành Y tế, công tác cải cách hành chính cũng như các mục tiêu chung của ngành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. La Giang  

Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội. Quang cảnh Đại hội Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện văn phòng, các đoàn thể, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; các đồng chí là đảng viên Ban TĐKT Trung ương… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Đại hội Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được chú trọng. Chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, tài sản, cải cách hành chính và ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước tiếp tục có những tiến bộ, đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc đã đem lại hiệu quả thiết thực. Quy chế dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được phát huy. Chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, khóa XII) có hiệu quả rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được duy trì; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đại đa số đảng viên chuyển biến về nhận thức và hành động; có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; có ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể quần chúng được củng cố và hoạt động có hiệu quả... Đại hội đã đề ra 5 nhóm chỉ tiêu và 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban cần lưu tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ trong nội bộ Ban TĐKT Trung ương mà còn lan tỏa tới các bộ, ngành, địa phương, trong đội ngũ những người làm công tác TĐKT… Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Phương Thanh

Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt: Doanh nghiệp tiêu biểu của quê hương “Năm Tấn”

TĐKT - Năm 2002 Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt được thành lập chỉ với 8 cán bộ, công nhân viên và vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng. Sau 18 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty luôn đạt từ 15 - 18%/năm; tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty là 103 người; vốn đăng ký kinh doanh đạt 150 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhất là đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và thương mại; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng triển lãm Trí tuệ sáng tạo Khoa học công nghệ xử lý rác của Công ty CPTM Thành Đạt năm 2018 Theo đó, Công ty đầu tư chợ hải sản phường Lê Hồng Phong với vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng (năm 2005); đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Phong Phú với tổng vốn đầu tư 23 tỷ đồng (năm 2008); đầu tư giai đoạn I chợ Quỳnh Côi với vốn đầu tư 38,5 tỷ đồng (năm 2013). Đặc biệt, trong hai năm 2015, 2016, mặc dù tình hình kinh tế của cả nước nói chung, các doanh nghiệp nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng kiêm Tổng Giám đốc, Công ty đã vượt qua được khó khăn, xây dựng được 4 dự án lớn mang tính xã hội cao và hiệu quả kinh tế lớn. Đó là: Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 50 tấn/ngày tại thị trấn Quỳnh Côi với dây chuyền công nghệ hiện đại, đã được nhận giải thưởng xuất sắc “Doanh nghiệp sáng tạo công nghệ” do Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào tháng 5/2016 và giải thưởng danh hiệu “Trí thức Việt Nam tiêu biểu về sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” do Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2016; Dự án Nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 5 xã tại An Đồng - Quỳnh Phụ, đã góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới cho các địa phương; Dự án Chợ thực phẩm sạch tại phường Bồ Xuyên - thành phố Thái Bình, hoàn thành vào tháng 11/2015, là địa điểm để người tiêu dùng mua các loại thực phẩm đảo bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tiền Phong - thành phố Thái Bình, đã hoàn thành tháng 11/2017, góp phần giải quyết nơi ăn chốn ở cho những người lao động khó khăn.   Đồng chí Đỗ Chí Lệ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Chủ tịch năm 2017 Năm 2018, Công ty triển khai thực hiện đề án sản xuất phân hữu cơ từ rác thải và đề án sản xuất lúa gạo hữu cơ. Phân hữu cơ đã được thực nghiệm trên diện tích trồng lúa của Hợp tác xã Thanh Nê (huyện Kiến Xương) cho năng suất 250 kg/sào. Năm 2019, Công ty triển khai xây dựng giai đoạn II chợ Quỳnh Côi với tổng đầu tư khoảng 56 tỷ đồng. Đây là công trình chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Bình và có lối kiến trúc hiện đại. Không dừng lại ở đó, Công ty còn là doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ xây dựng nông thôn mới... Có thể khẳng định, những dự án mà Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đầu tư xây dựng trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình phát triển, phục vụ đời sống nhân dân ngày một tốt hơn. Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố. Ông Đỗ Chí Lệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - người sáng lập và chèo lái doanh nghiệp vượt qua hết thảy khó khăn để trưởng thành lớn mạnh cũng vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng xứng đáng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2018 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, Liên đoàn Lao động thành phố... Hiện nay, ông Đỗ Chí Lệ đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen. Minh Vũ

Trang