Phong trào thi đua

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới sáng tạo - Khát vọng phát triển

TĐKT - Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ; Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Cờ thi đua năm 2020  và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban TĐKT Trung ương đã tập trung tổ chức thực hiện và đạt được kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Hội đồng TĐKT Trung ương, Chương trình công tác của Bộ Nội vụ, Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tập trung tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua góp phần thiết thực đạt được thắng lợi trong việc thực hiện “mục tiêu kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng; tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị kỹ các nội dung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi); xây dựng hướng dẫn và nghiên cứu sửa đổi quy định trong Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ban hành văn bản Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020… Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân Đặc biệt, Ban đã đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực các Tiểu ban Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tham mưu tổ chức thành công Đại hội với nhiều sáng tạo, đổi mới. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã được tổ chức thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo dấu ấn cho các đại biểu và tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban đã có sự chủ động tham mưu, sớm ban hành Đề án, kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, 3 Tiểu ban và bộ phận thường trực giúp việc của 3 Tiểu ban. Các bộ phận giúp việc và toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm, đề xuất những cách thức tổ chức linh hoạt, đổi mới, phối hợp tốt công tác với nhau và với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội. Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn báo cáo tại Hội nghị Ngoài ra, trong năm 2020, Ban cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng theo quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; giới thiệu, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện thẩm định, trình khen thưởng kịp thời theo đúng quy định phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương.  Công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định. Ban đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai các bước Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban; bảo đảm an toàn, vệ sinh công sở; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid -19. Công đoàn Ban TĐKT Trung ương trong năm qua tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, hiệu quả. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo chính sách, chế độ đoàn viên công đoàn được thực hiện tốt. Tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn cơ bản ổn định, tạo tinh thần đoàn kết trong công tác. Hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban, đồng thời biểu dương những kết quả Ban TĐKT Trung ương đã đạt được trong năm 2020. Bộ trưởng nêu lên một số vấn đề đề nghị Ban TĐKT Trung ương nghiên cứu, tham khảo: Trước hết, tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Luật TĐKT sửa đổi. Trong đó, chú ý nắm sát thực tế diễn ra, nghiên cứu sâu hơn về mối liên hệ giữa thi đua và khen thưởng. Luật TĐKT sửa đổi phải thực sự đổi mới, thể hiện làm sao để tất cả mọi người tốt, mọi người tài đều được khen thưởng, chứ không phải chỉ những người làm trong tổ chức, do tổ chức đề nghị mới được khen thưởng. Luật TĐKT lần này phải tạo được sự chuyển biến rõ nét, để TĐKT trở thành một động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Cần đổi mới trong công tác TĐKT. Làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thi đua cho Hội đồng TĐKT Trung ương, cho Chính phủ, Bộ Nội vụ, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, bám vào chủ trương, quan điểm của Đảng, của Nhà nước để đặt ra vấn đề. Chuẩn bị kế hoạch trình Chính phủ tiếp tục đưa ra Chương trình thi đua của nhiệm kỳ 5 năm; tổ chức triển khai có chương trình, mục tiêu cụ thể… Trong năm 2021, đề nghị Ban TĐKT Trung ương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương giải quyết dứt điểm về vấn đề chính sách khen thưởng qua các thời kỳ, nhất là vấn đề đổi, cấp lại các bằng, các chứng nhận khen thưởng đã bị mục nát, bị mất. Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Ban, cần quan tâm hơn nữa đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội hơn nữa cho chị em phụ nữ. Mong rằng Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ và làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu quản lý Nhà nước về công tác TĐKT.   Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban TĐKT Trung ương, Trưởng ban Phạm Huy Giang trân trọng cảm ơn, lĩnh hội các ý kiến và những lời căn dặn tâm huyết của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đối với công tác TĐKT nói chung, đối với việc triển khai thực hiện quản lý Nhà nước về TĐKT của Ban. Trưởng ban Phạm Huy Giang khẳng định: Tập thể Ban sẽ luôn luôn nỗ lực, cố gắng, giữ vững đoàn kết, luôn luôn đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nền nếp, tràn đầy khát vọng để phát triển, từ đó cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ mà đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương giao tại Hội nghị hôm nay. Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban ký kết giao ước thi đua năm 2021 Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ năm 2020 cho Văn phòng Ban TĐKT Trung ương; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị: Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Tạp chí TĐKT, Văn phòng Ban; trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ. Ban TĐKT Trung ương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, 2 tập thể, 29 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí. Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nguyệt Hà

Giữ vững địa bàn biên giới chiến lược vững mạnh toàn diện

TĐKT - Những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng bà con vùng dân tộc thiểu số nơi biên giới bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Đại tá Tạ Văn Khoa, Trưởng phòng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm cho biết: Lạng Sơn được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của cả nước, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Các đối tượng móc nối, liên kết và có sự phân công, phân cấp rõ ràng, quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành đường dây khép kín. Tội phạm thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng triệt để lợi dụng các điều kiện về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới, địa bàn hiểm trở khó kiểm soát để hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy. Đồng thời, chúng còn dụ dỗ, lôi kéo cư dân biên giới thông thạo địa bàn, thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận để vận chuyển ma túy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ tuần tra biên giới Trước thực trạng đó, để quản lý tốt đường biên giới, phòng chống các loại hình tội phạm, phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Đồng thời, tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới. Phòng xác định việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước cho bà con nhân dân khu vực các xã biên giới là nhiệm vụ trong tâm, then chốt trong công tác đấu tranh tội phạm khu vực biên giới. Bởi vậy, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng đã tham mưu thành lập 21 Tổ thông tin Truyền thông của các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới; mở 240 hộp thư tố giác tội phạm ở các thôn, bản, khu dân cư; tổ chức tuyên truyền được 2.487 buổi với hơn 70.000 lượt người, cấp phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng, chống tội phạm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận được trên 10.000 tin liên quan đến an ninh trật tự do quần chúng nhân dân cung cấp, trong đó có nhiêu tin quan trọng giúp phá các chuyên án. Cùng với việc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân, trong giai đoạn 2016 - 2020, phòng đã tích cực tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án, xác lập và trực tiếp đấu tranh thành công 28 chuyên án lớn; 68 kế hoạch nghiệp dụ đấu tranh với đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội lên quan đến ma túy; tiền giả, mua bán người, buôn lậu pháo nổ... bắt, xử lý hơn 1700 vụ. Trong đó, tội phạm ma túy: 105 vụ/132 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 14 kg hêroin, hơn 300kg ma túy tổng hợp, 2582 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén; mua bán, vận chuyển tiền Việt Nam giả: 11 vụ/12 đối tượng, tang vật thu giữ 2.659.400.000 đồng; tội phạm mua bán người: 5 vụ/8 đối tượng; giải cứu 5 nạn nhân là trẻ sơ sinh Việt Nam bị bán sang Trung Quốc; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: 616 vụ/63 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa ước khoảng 7.330.010.000 đồng; mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ 190 vụ/262 đối tượng, tang vật thu giữ 24.802 kg ... Nổi bật là chuyên án LS320P đã bắt giữ được 4 đối tượng, thu giữ tang vật 273 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Với thành tích xuất sắc trong chuyên án này, phòng đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì. Hay chuyên án phối hợp 116T, đã bắt giữ 1 xe công-ten-nơ, chở trên 12 tấn pháo nổ qua biên giới... Tang vật thu giữ được từ chuyên án 116T Bên cạnh đó, phòng cũng đã tham mưu cho Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của như Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết quả đã phối hợp đấu tranh thành công 14 chuyên án, xử lý 56 vụ/93 đối tượng, tang vật thu giữ 86 bánh hêroin , hơn 40 viên ma túy tổng hợp, hơn 17kg ma túy tổng hợp, giải cứu 7 nạn nhân là người Trung Quốc bị các đối tượng bắt cóc tống tiền... Nhờ đó tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới được kiểm soát; nhiều vụ án lớn được phát hiện, xử lý kịp thời. Tùng Chi  

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Thi đua tạo động lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

TĐKT - Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống của “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia công tác quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn; nỗ lực thực hiện tốt các chính sách lao động, chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động. Ghi nhận những thành tích đó, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có Quyết định số  1435/QĐ-CTN ngày 14/8/2020 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Tạo chuyển biến về chất trong các phong trào thi đua Nhận thấy phong trào thi đua có vai trò quan trọng, là động lực tích cực góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty VATM thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành và phù hợp với tình hình thực tế; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phát huy... là những yếu tố tạo cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Nội dung thi đua hướng về các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, của ngành và đơn vị, duy trì công tác kiểm tra, giám sát trên mọi mặt hoạt động; cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay an toàn và góp phần giữ vững an ninh vùng trời quốc gia; đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Tổng công ty. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, các cấp Công đoàn trực thuộc Tổng công ty đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Hai giỏi", phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại", phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng,chống cháy nổ”; phong trào thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn”… Nổi bật là phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động ngành Quản lý bay Việt Nam với các sáng kiến tiêu biểu như: Xây dựng và lắp đặt giàn ADSB trên Biển Đông - Trường Sa Lớn; xây dựng và thiết kế đường bay và số liệu bay tự động; xây dựng và bảo vệ thành công đường bay song song giúp giảm chi phí nhiên liệu, thời gian tiết kiệm cho Nhà nước ít nhất hàng trăm tỷ đồng/năm; xây dựng và áp dụng phương thức điều hành bay mới nhằm bảo đảm an toàn hàng không và giảm ùn tắc trong điều hành bay. Ngoài ra, trong 5 năm qua, có 39 công trình khoa học công hệ tiêu biểu được đưa vào thực tiễn thay thế các sản phẩm nhập ngoại hoặc thuê chuyên gia và đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là điều hành bay an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao, với phương châm “An toàn - Điều hòa - Hiệu quả”. Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo các Ban chuyên đề, các Công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức quán triệt, triển khai việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế về tổ chức cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn bay; áp dụng nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế trong công tác quản lý, điều hành bay. Vì vậy, trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia quản lý, đảm bảo quản lý, điều hành tuyệt đối an toàn cho trên 3.610.383 lần chuyến bay, sản lượng điều hành bay năm sau cao hơn năm trước, tổng thu ngày càng tăng; góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vùng trời, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia. Tổng thu đạt 22.787 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 10.973 tỷ đồng. Nơi công đoàn viên gửi gắm niềm tin Công đoàn VATM hiện có tổng số 3816 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 9 công đoàn cơ sở và 35 công đoàn bộ phận. Công đoàn VATM luôn chú trọng chăm lo đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và động viên, khích lệ tinh thần người lao động yên tâm, ổn định công tác. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, Công đoàn VATM luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, thống nhất thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi của người lao động phù hợp với các quy định của pháp luật, Thỏa ước lao động tập thể, các quy định về thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động, phương tiện bảo hộ lao động, phòng, chống cháy nổ, bồi dưỡng độc hại… Qua đó, đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định với bình quân thu nhập trong 5 năm đạt hơn 23 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân hơn 12 % mỗi năm; 100% người lao động được mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, được khám sức khỏe định kỳ (riêng nữ cán bộ, công nhân, viên chức được khám chuyên khoa và tư vấn về sức khỏe), được tổ chức tham quan nghỉ mát trong nước và nước ngoài, được thăm hỏi khi ốm đau, khi gặp rủi ro, gia đình bị thiên tai, bão lũ… Công đoàn các cấp phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp kiểm tra, đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động: Chế độ xe đưa đón công nhân lao động thay ca; cải thiện nâng cao chất lượng các bếp ăn tập thể, nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao của công nhân lao động ở các đài, trạm. Mỗi năm, Tổng công ty chi trên 20 tỷ đồng cho công tác đào tạo trong nước và nước ngoài nguồn nhân lực đáp ứng với chất lượng lao động phù hợp với đầu tư trang thiết bị chuyên ngành quản lý bay hiện đại theo tiêu chuẩn quy định của tổ chức Hàng không quốc tế ICAO. Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, Ban Thanh tra nhân dân và chuyên môn trực tiếp kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tại các đơn vị, đài, trạm; kiểm tra chuyển mùa các trang thiết bị chuyên ngành; chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị sản xuất, các phân xưởng, đài, trạm trực thuộc, kiểm tra đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế; tiếp thu, trả lời trực tiếp những kiến nghị chính đáng của người lao động. Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp duy trì và tổ chức tốt công tác khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức các hoạt động cho con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu; hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu khuyết tật bẩm sinh… Các hoạt động văn hóa, thể thao được Công đoàn Tổng công ty, các Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm, tổ chức đa dạng hóa các hoạt động từ các cấp cơ sở, thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân, lao động tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe đối với cán bộ, công nhân viên. Bằng các biện pháp, hoạt động thực hiện cụ thể và thiết thực, Công đoàn VATM đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 5 năm qua. Tiếp nối những thành công ấy, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của VATM quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn và Tổng công ty VATM ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. Phương Thanh

VietinBank tiên phong cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TĐKT - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có 5 năm liên tiếp đạt kết quả cao nhất, xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) từ năm 2015 - 2019. Điều này cho thấy, hiệu ứng từ hoạt động cải cách toàn diện của các tổ chức tín dụng trong đó có VietinBank thời gian qua đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch, thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ ngân hàng - khách hàng. Cải tiến mạnh mẽ quy trình, thủ tục Về cải cách thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ, VietinBank đã kiện toàn các quy định, quy trình cấp tín dụng theo hướng đơn giản hóa, tối ưu hóa các nguồn lực nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật; chú trọng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thế mạnh/có hàm lượng công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý, giám sát sau cấp tín dụng để kiểm soát và hạn chế rủi ro. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ, luân chuyển hồ sơ giữa trụ sở chính đến chi nhánh và các đơn vị trong hệ thống nhằm rút ngắn thời gian tác nghiệp. Cùng với đó, VietinBank cũng không ngừng đa dạng hóa các kênh cung ứng dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt hướng khách hàng sử dụng dịch vụ qua các kênh ngân hàng hiện đại như: Internet Banking, Mobile Banking… để giảm tải cho các kênh giao dịch truyền thống. Đến nay, các kênh này đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ và dần trở thành kênh quan trọng trong cung ứng dịch vụ của ngân hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng Về hoạt động cung cấp thông tin công khai về quy trình thủ tục cung cấp dịch vụ, VietinBank thực hiện công khai các thông tin về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, các mức lãi suất, biểu phí, tỷ giá… trên nhiều kênh thông tin khác nhau. Ngoài ra, Ngân hàng cũng luôn chủ động thông tin cho khách hàng về tình trạng, tiến độ xử lý hồ sơ… một cách kịp thời, đảm bảo khách hàng nắm bắt được quá trình xử lý hồ sơ. Về công tác rà soát, cắt giảm các loại phí cho khách hàng, VietinBank luôn tiên phong, chủ động rà soát và nhiều lần điều chỉnh các loại phí ngân hàng cho phù hợp. Đầu năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-19, để đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các khách hàng, VietinBank đã chủ động miễn/giảm phí giao dịch VND trong và ngoài hệ thống đối với các khách hàng. Thậm chí, VietinBank còn giảm phí thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tối đa 100% so với quy định hiện hành đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dược, thiết bị - vật tư y tế... Mới đây nhất, VietinBank còn thực hiện miễn toàn bộ phí giao dịch ngân hàng điện tử VietinBank eFAST cho các doanh nghiệp đăng ký mới. Về công tác đào tạo đối với nhân sự, VietinBank xác định yếu tố “Con người” là trung tâm của sự phát triển và chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, ngân hàng luôn chú trọng đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp, tiếp thị, bán hàng của đội ngũ giao dịch để cải thiện chất lượng dịch vụ. Song song với việc chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng, VietinBank cũng thiết lập cơ chế quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm toán chặt chẽ thông qua việc chuẩn hóa mô hình theo 3 tuyến bảo vệ (gồm tuyến 1 là các đơn vị kinh doanh, tuyến 2 là các đơn vị có chức năng ban hành chính sách và giám sát triển khai công tác quản lý rủi ro toàn hệ thống, tuyến 3 là bộ phận kiểm toán nội bộ). Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi Một trong những kết quả nổi bật của công tác CCHC phải kể đến việc ứng dụng công nghệ 4.0, đa dạng hóa các giải pháp nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang lại cho người dân sự tiện ích, nhanh chóng. Thời gian qua, VietinBank đã thực hiện cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên các kênh điện tử, an toàn, bảo mật; triển khai tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho người dân. Bằng việc tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến, VietinBank đã hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các tiện ích nhanh chóng trong việc nộp các khoản phí, lệ phí dịch vụ công, học phí, viện phí, hóa đơn điện, nước, cước viễn thông... Đặc biệt, tích hợp dữ liệu công dân, công chức với Thẻ điện tử theo mã định danh duy nhất qua đó hỗ trợ tối đa cho Chính quyền trong quản lý dữ liệu công chức; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, làm nền tảng cho việc tích hợp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong việc sử dụng các tiện ích xã hội. VietinBank triển khai mạnh mẽ CCHC nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ khách hàng Hiện nay, VietinBank đang tiếp tục nghiên cứu phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, ngân hàng thanh toán, đem lại những trải nghiệm tốt nhất về hệ sinh thái phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp. Các hoạt động nổi bật như: Cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt mọi nơi, mọi lúc qua tài khoản, thẻ, QRCode, ví điện tử… với hơn 1.000 kết nối thanh toán; cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa kênh (ứng dụng web và app) cho khách hàng doanh nghiệp, giải pháp kết nối ERP, H2H với doanh nghiệp và các trung gian thanh toán, kết nối với Fintech và doanh nghiệp (Open API) xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở… Đại diện lãnh đạo VietinBank khẳng định: Ngân hàng đang liên tục đổi mới sáng tạo để cải cách phù hợp với xu thế của thời đại hiện nay, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong các lĩnh vực hoạt động. VietinBank cũng sẽ chủ động và thường xuyên thực hiện biện pháp cải cách mạnh mẽ về quy trình, thủ tục công việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong kinh doanh, nghiệp vụ, quản trị, điều hành và kiểm soát của ngân hàng. Tại buổi làm việc với VietinBank ngày 25/9 vừa qua, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao VietinBank luôn là ngân hàng tiên phong, nghiêm túc và triển khai có kết quả Kế hoạch hành động 1355 và Thông tư số 01, Chỉ thị 02. Trong thời gian qua, VietinBank đã triển khai quyết liệt trong việc tái cơ cấu, có nhiều sản phẩm cải tiến tích cực trên các phương diện, đã thiết thực hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. VietinBank cũng là ngân hàng tiêu biểu trong việc công khai, minh bạch các quy trình thủ tục của ngân hàng. Thu Phương

Thi đua trở thành động lực phát triển sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản

TĐKT - 84 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát triển bền vững, đóng góp không nhỏ vào không khí thi đua sôi nổi của cả nước. Các phong trào thi đua do TKV phát động đều bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua đã thường xuyên được đổi mới, linh hoạt và hiệu quả hơn. Ban đầu là những phong trào có tính đặc thù và phạm vi hẹp trong các đơn vị sản xuất than dần có sức lan tỏa, phát triển rộng sang lĩnh vực sản xuất khoáng sản và các lĩnh vực khác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng bộ trong toàn Tập đoàn. Tuyên dương thợ giỏi ngành than Tiêu biểu là các phong trào mang dấu ấn riêng của TKV như: Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh - đây là phong trào thi đua lớn, ở cấp độ thi đua toàn diện giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn với nhau; thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu Tập đoàn - đây là phong trào thi đua chuyên đề mang sắc thái riêng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Tập đoàn; thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư, các công trình quan trọng quyết định đến sự phát triển chung của Tập đoàn; thi đua “Lao động giỏi, thu nhập cao”, thợ giỏi ngành Than, phong trào thi đua và bầu chọn người lao động tiêu biểu xuất sắc hàng quý; thi đua đổi mới công nghệ, đào lò chống bằng neo, cơ giới hóa, tự động hóa, tiết kiệm chi phí; thi đua xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư mỏ, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại cho công nhân mỏ… Đặc biệt, những năm qua, các nội dung của phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được TKV vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể để triển khai tới 100% các đơn vị thành viên theo các chuyên đề. Song song với đó, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng là nội dung quan trọng của công tác thi đua, luôn được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Tập đoàn quan tâm chỉ đạo. Qua các phong trào thi đua, những nhân tố tích cực, những tấm gương sáng trong lao động sản xuất được phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phát huy vai trò tiên phong, lôi cuốn đồng nghiệp cùng tích cực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị. Kết quả, trong 5 năm 2015 - 2019, Tập đoàn đã có 21.303 sáng kiến được công nhận,19.313 sáng kiến đưa vào áp dụng hiệu quả mang lại giá trị làm lợi toàn TKV là 2.550 tỷ đồng. Có 123 cán bộ, công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Huy hiệu Lao động sáng tạo; 250 lượt tổ, đội đạt và vượt mức năng suất Tập đoàn giao hàng năm, được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tập đoàn…  Bên cạnh đó, TKV luôn quan tâm, chủ động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TKV hỗ trợ 3 huyện nghèo theo chương trình 30a với số tiền 84 tỷ đồng để các địa phương xây dựng trường học, trạm y tế, xây chợ, làm đường giao thông; quan tâm hỗ trợ các địa phương nơi có các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Song song với phát động các phong trào thi đua sôi nổi, công tác khen thưởng của TKV nhiều năm qua luôn có những đổi mới tích cực nhằm ghi nhận kịp thời và tôn vinh xứng đáng những thành quả đạt được của cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, Tập đoàn vẫn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ/ đội/ công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Số lượng các tổ, đội, phân xưởng sản xuất, công nhân, nhân viên được khen thưởng các cấp chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số đối tượng được khen thưởng. Có thể nói, đây đã trở thành “khuôn mẫu”, là tiêu chí đánh giá về công tác khen thưởng của các đơn vị, đồng thời đã tạo dựng được tư duy mới trong công tác khen thưởng của TKV. Mặt khác, hình thức, phương pháp tôn vinh, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức, không chỉ là thưởng cái gì, thưởng bao nhiêu, mà quan trọng là thưởng như thế nào. Từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, việc tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng người lao động luôn được thực hiện trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của đơn vị và Tập đoàn. Việc khen thưởng có tác dụng khích lệ, tạo sức lan tỏa và lôi cuốn mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn ngày càng phát triển. Đây cũng là nét nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng của TKV đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trung ương và bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn đã có nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý dành riêng cho thợ mỏ như: Cờ thi đua của TKV cho các tập thể dẫn đầu mỗi phong trào, mỗi nội dung thi đua, “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang”, “Thợ giỏi cấp TKV”… kết hợp với khuyến khích bằng tiền thưởng, được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước, ưu tiên xét lên lương trước thời hạn, được lựa chọn đào tạo nâng cao trình độ… 5 năm qua, Tập đoàn đã tôn vinh “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang” cho 13.500 cán bộ, công nhân; tặng 145 Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; trao tặng 1.325 Bằng khen…. Hồng Thiết  

Sáng tạo, cụ thể hóa phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”

TĐKT - Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, trong thời gian qua, từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động công nhân, viên chức, lao động thành phố tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Vũ: Phong trào thi đua và công tác khen thưởng luôn đi đôi với việc xây dựng tổ chức công đoàn. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. 5 năm qua, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Công đoàn với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các phong trào thi đua. Bằng nhiều biện pháp đa dạng, phong phú, thiết thực, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã chủ động tổ chức cho các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp, căn cứ vào tình hình của từng địa phương, đơn vị, tổ chức phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong nước. Với nhiều hình thức phong phú, đa đạng, phù hợp với từng loại hình ngành, nghề, các phong trào thi đua nhanh chóng thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia. Qua đó, đã có trên 48.548 lượt công đoàn cơ sở (CĐCS) hưởng ứng thi đua, thực hiện 19.521 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; 65.198 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỷ đồng; 989 đề tài tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu, được LĐLĐ thành phố gắn biển công trình và tặng Bằng khen; giới thiệu 15 đề tài tiêu biểu tham gia Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Vũ tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Đặc biệt, để các phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu, tập trung vào những vấn đề mấu chốt, hướng phong trào vào những khâu yếu, những việc khó, những vấn đề bức xúc, tồn tại đang đặt ra để tập trung giải quyết, trên cơ sở đó xây dựng nội dung và tiêu chuẩn thi đua phải thật cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, từng cá nhân.  Đồng thời, LĐLĐ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến các gương điển hình để mọi người học tập, noi theo. Giải thưởng Tôn Đức Thắng được coi là đỉnh cao của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Giải thưởng do LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, nhằm biểu dương, tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong hoạt động công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trên địa bàn thành phố. Những cá nhân tiêu biểu được xét trao giải phải là các cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trực tiếp sản xuất đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố (có tổ chức công đoàn), hiện giữ chức vụ: Quản đốc, trưởng phân xưởng; đội trưởng, tổ trưởng, thuyền trưởng…, là những người tốt nghiệp THPT trở lên, có thâm niên làm việc từ 5 năm trở lên; có nhiều sáng kiến, sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại giá trị lợi ích về mặt kinh tế - xã hội; kèm cặp, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân trong tổ, đội, xí nghiệp trở thành thợ giỏi, được nâng bậc trước thời gian. Tính đến năm 2020, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải phóng đã phối hợp tổ chức 20 lần trao giải và đã xét tặng cho 211 công nhân ưu tú được tuyển chọn từ cơ sở tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm thành phố gồm: Cơ khí chế tạo; điện - điện tử công nghiệp; hóa chất - cao su, nhựa; chế biến tinh lương thực, thực phẩm. Trong đội ngũ ưu tú ấy có không ít công nhân, kỹ sư đã thể hiện sự kết hợp một cách chặt chẽ giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi và phấn đấu trở thành người Đảng viên như một chuẩn mực của người công nhân trong giai đoạn cách mạng mới. Họ sống, lao động, cống hiến với những suy nghĩ giản đơn là công nhân có thêm việc làm, nhà máy có thể sản xuất và mở rộng thị trường bằng những sản phẩm có chất lượng cao. Chính vì thế, họ đã được tập thể đơn vị trân trọng, tôn vinh bằng những danh hiệu vừa thân thiết, vừa cao quý và trong những số đó đã có trên 20 cán bộ, công nhân đã được đề bạt vào những chức vụ lãnh đạo quản lý. Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020 LĐLĐ TP Hồ Chí Minh còn khởi xướng Giải thưởng 28/7 - Giải thưởng tôn vinh Chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt nổi trội. Năm 2009, nhằm góp phần khẳng định vai trò quan trọng, đặc biệt của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong việc cụ thể hóa các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tôn vinh “thủ lĩnh” của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ở cơ sở, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế thành lập “Giải thưởng 28/7” kèm theo Quyết định số 23/QĐ-LĐLĐ ngày 02/7/2009 và lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng này dành cho các chủ tịch công đoàn cơ sở đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc hệ thống Công đoàn TP Hồ Chí Minh. Các cá nhân đạt “Giải thưởng 28/7” là các chủ tịch công đoàn cơ sở đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với tổ chức công đoàn và người lao động; có phương pháp hoạt động sáng tạo và đạt được kết quả đặc biệt và nổi bật nhất trong nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để động viên cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã xây dựng tiêu chí, cách thức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” với phương thức tuyên dương luân phiên hàng năm tại công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ thành phố sẽ tuyên dương các cá nhân 5 năm/lần. Từ năm 2016 - 2020, đã có 826 công đoàn cơ sở bình chọn 2.096 lượt cán bộ công đoàn được tuyên dương cấp trên cơ sở; 61 cán bộ công đoàn được tuyên dương cấp thành phố. LĐLĐ thành phố đã trao tặng “Giải thưởng 28/7” cho 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở có nhiều phương pháp mới, hiệu quả trong hoạt động công đoàn tại đơn vị. Bên cạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, LĐLĐ thành phố còn nhiều phong trào khác nổi bật như: Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động thành phố; phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề “Thi thợ giỏi”; phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng 6 tiêu chí “chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm, tiết kiệm”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào thi đua “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”... Năm 2015, với nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã đạt được trong nhiều năm qua, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Hưng Vũ    

Hiệu quả từ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt... Bám sát nhiệm vụ trọng tâm Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, để huy động và tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, BHXH Việt Nam luôn coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu, là đòn bẩy thúc đẩy việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V. Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát động 2 phong trào thi đua theo giai đoạn, 5 phong trào thi đua thường xuyên và 10 phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn, nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành. Các phong trào thi đua yêu nước hàng năm, chuyên đề của BHXH Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng của BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành cũng chủ động phát động hàng chục phong trào thi đua chuyên đề theo đợt nhằm tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò, thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua yêu nước luôn đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Việc phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua, mục tiêu thi đua nhằm đảm bảo các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức. Mục tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, với công việc hằng ngày của mỗi công chức, viên chức và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung, để từ đó mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt nhất. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị Phong trào thi đua yêu nước trong ngành đã động viên, khích lệ công chức, viên chức toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị trong ngành căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm chủ yếu của ngành trong từng năm, từng giai đoạn để thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước. Để thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua của ngành BHXH và của các đơn vị đã xác định rõ hơn về mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành và của từng địa phương, đơn vị. Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua thường xuyên được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng lộ trình được giao. Đơn cử: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT”; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; phong trào thi đua “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017”; phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” (năm 2018) và phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam và phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”... Song song với đó, BHXH Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Thực hiện Chỉ thị số 18/CTT - TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào thi đua yêu nước của BHXH Việt Nam luôn bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao, đồng thời gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới phục vụ tốt nhất người tham gia và hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, loại bỏ phiền hà, tiêu cực trong các mặt hoạt động nghiệp vụ của ngành. La Giang

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao

TĐKT - Trong những năm qua, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc,  BHXH Việt Nam, đã thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt với kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được đánh giá là “Vượt quá sự mong đợi”. Giám đốc Trung tâm Dương Tuấn Đức, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/2013/NQ-QH của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt tay vào xây dựng, tạo lập các điều kiện ban đầu để kết nối với các cơ sở y tế trên toàn quốc. Sau 3 tháng xây dựng, cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc. Sau 3 năm triển khai thực hiện giám định điện tử kết hợp với giám định truyền thống, kết quả giám định được ghi nhận trên hệ thống, đánh giá của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành và những phản hồi từ các địa phương cho thấy hệ thống đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong công tác giám định nói riêng, trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung. Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, BHXH Việt Nam Dương Tuấn Đức Việc kết nối tất cả các cơ sở y tế với hệ thống đã góp phần thay đổi quy trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, giúp người bệnh giảm thời gian làm thủ tục khi đến khám chữa bệnh. Đồng thời cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin trên thẻ BHYT đặc biệt là gia hạn thẻ BHYT ngay khi đang điều trị, các thông tin về quyền lợi được hưởng trong mỗi lần khám chữa bệnh được cung cấp cho người bệnh ngay khi ra viện. Đây chính là một kênh truyền thông hiệu quả, trực tiếp về BHYT. Với các cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đã cung cấp các chức năng giúp nhân viên y tế xác định chính xác thông tin, quyền lợi hưởng BHYT của người bệnh, đặc biệt là cung cấp cho các bác sĩ lịch sử khám chữa bệnh và các chỉ định, kết quả điều trị trước đó của người bệnh. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch thông tin thường xuyên cùng với những cảnh báo, phân tích của cơ quan BHXH về sự bất thường trong thanh toán BHYT giúp các cán bộ quản lý bệnh viện điều chỉnh, giảm những nội dung chi quá mức cần thiết. Nhiều cơ sở KCB đã có chuyển biến tích cực trong chỉ định điều trị, kết quả được thể hiện: So với năm 2017, các chỉ tiêu chi bình quân toàn quốc năm 2018 về xét nghiệm giảm 6,44%, chẩn đoán hình ảnh giảm 4,1%, khám giảm 11,42%, ngày giường giảm 2,17%, ngày điều trị bình quân giảm 4,17%, tỷ lệ vào điều trị nội trú giảm 1,1%. Năm 2019 so với năm 2018 bình quân xét nghiệm giảm 1,23%, chẩn đoán hình ảnh giảm 2,38%, thuốc giảm 0,35%, ngày điều trị bình quân giảm 7,54%, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. Trong công tác giám định, 12 quy trình nghiệp vụ được điện tử hóa và thực hiện trên hệ thống, việc kết hợp giám định tự động và giám định chủ động đem đến hiệu quả đáng kể, số chi không hợp lý đã giảm trừ năm 2017 trên 2.584 tỷ đồng, gấp 4 lần khi chưa áp dụng giám định điện tử, năm 2018 trên 2.268,8 tỷ đồng, năm 2019 trên 1.248,85 tỷ đồng. Nhiều trường hợp bất thường, có dấu hiệu gian lận trong khám chữa bệnh như đẻ thường, mổ đẻ sau cắt tử cung hoàn toàn hoặc ngay sau khi sinh, khám chữa bệnh sau chết, mượn thẻ đi khám chữa bệnh (KCB), kê đơn khống… đã được phát hiện và xử lý. Hệ thống Thông tin giám định BHYT được thiết kế, xây dựng và phát triển khá đặc biệt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin, trong đó chủ trì thiết kế và vận hành là đơn vị nghiệp vụ. Hệ thống được xây dựng với những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, các cấu phần, chức năng được phát triển theo hướng mở để thực hiện nhiều yêu cầu nghiệp vụ phức tạp và cập nhật, điều chỉnh kịp thời. Với hệ thống này, lần đầu tiên BHXH Việt Nam đã kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ dữ liệu đề nghị thanh toán KCB BHYT của cơ sở KCB gửi lên hệ thống đều được mã hóa, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, bí mật thông tin theo quy định. Dữ liệu đề nghị thanh toán được tự động giám định bằng bộ quy tắc dựa trên các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế. Hồ sơ vi phạm bị từ chối tự động hoặc xác định trạng thái để giám định trực tiếp trên hồ sơ bệnh án. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn, làm việc với BHXH Việt Nam về thực tế triển khai ứng dụng CNTT trong công tác giám định BHYT Được biết, hệ thống thông tin giám định BHYT theo thiết kế ban đầu gồm hai cấu phần: Cổng tiếp nhận và phần mềm giám định BHYT. Tháng 8/2017, các cán bộ của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã phát triển thêm phần mềm giám sát, ứng dụng big data để cung cấp các chức năng giám sát, đánh giá toàn quốc, chi tiết đến từng tỉnh và từng cơ sở y tế, hiển thị qua các bản đồ, biểu đồ trực quan, giúp cơ quan BHXH các cấp có thông tin cập nhật, tổng quan, theo dõi tình hình sử dụng quỹ BHYT, phát hiện và cảnh báo các trường hợp có dấu hiệu trục lợi BHYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành đánh giá cao, là điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH. Hoàn thiện, phát triển Hệ thống Thông tin giám định BHYT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT. Đồng thời, đây là nguồn thông tin rất quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khoẻ điện tử người dân, đổi mới phương thức thanh toán, đánh giá công nghệ y tế và cung cấp các bằng chứng khoa học để điều chỉnh, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT. La Giang

Phụ nữ Yên Khánh hăng hái tham gia các phong trào thi đua

TĐKT - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Yên Khánh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ. Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, chọn điểm để nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, 100% cơ sở Hội, 90% số chi hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 79 nghìn lượt phụ nữ tham gia. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ cũng được mở rộng và có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất tổ chức 150 lớp dạy nghề cho 1.300 lượt lao động nữ; tư vấn giới thiệu cho trên 1.700 phụ nữ và con em làm việc trong các doanh nghiệp, tổ hợp, thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Song song với đó, Hội đã vận động thành lập 4 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông sản an toàn, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhằm hỗ trợ chị em về nguồn vốn phát triển kinh tế, các cấp Hội trên địa bàn đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 400 tỷ đồng, hỗ trợ 10.900 hội viên phụ nữ vay vốn, trong đó có trên 3.000 lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo. Nhờ vậy, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với mức thu nhập ổn định. Trong 5 năm (2015 - 2020), các cấp Hội Phụ nữ Yên Khánh đã giúp trên 1.000 phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 285 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 5,6% (năm 2015) xuống còn 2,14% (cuối năm 2019). Hội viên phụ nữ xã Khánh Hòa (Yên Khánh) dọn vệ sinh môi trường Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, Hội LHPN huyện đã chủ động đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường tham gia xây dựng NTM. Các phong trào nhân dân tự chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tham gia hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn... được các chị em nhiệt tình hưởng ứng. Hội LHPN huyện Yên Khánh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh vận động hội viên phụ nữ xây dựng thành công mô hình “Đường hoa phụ nữ”, là cơ sở để Hội LHPN tỉnh chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh với chiều dài trên 130 km. Cùng với xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, Hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Bể thu gom rác thải ngoài cánh đồng” tại 8 xã với hơn 500 bể được xây dựng, góp phần bảo vệ nguồn nước, đất canh tác, bảo vệ môi trường nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh - sạch, bền vững. Ngoài ra, các gia đình hội viên phụ nữ huyện Yên Khánh còn tự nguyện hiến trên 25 nghìn ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng, 164.000 m2 đất, phá dỡ 7.900 m tường rào để xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... góp phần đưa Yên Khánh về đích NTM vào cuối năm 2018. Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, các cấp Hội LHPN huyện Yên Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ thi đua chung sức tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Hội đã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường như mô hình: “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Sạch nhà, đẹp ngõ” tại 18/18 xã. Theo đó, các đơn vị đã vận động sự đóng góp của hội viên phụ nữ và làm tốt công tác xã hội hóa để có nguồn kinh phí tặng 1.500 chiếc xô phân loại rác thải, 100 nắp hố bê tông, trị giá 75 triệu đồng cho các gia đình tham gia mô hình. Từ sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung, cuối năm 2019, Yên Khánh là 1 trong 3 đơn vị có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Từ những kết quả đã đạt được, Hội LHPN huyện Yên Khánh đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mỗi hội viên đều hăng hái tham gia thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể để góp phần đóng góp sức lực vào sự phát triển chung của toàn huyện. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể hội viên. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức nêu gương, học tập các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Tùng Chi

Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo: Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào địa phương

TĐKT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo thành động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông Đặng Phước Lung, Chủ tịch Hội CCB Chợ Gạo cho biết: Hiện toàn huyện có 3.007 hội viên, sinh hoạt ở 25 cơ sở hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào tại địa phương. Qua đó góp phần đưa “CCB gương mẫu” trở thành phong trào thi đua chính của hội và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hội CCB huyện Chợ Gạo đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. CCB luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực, nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố... Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, với ý chí tự lực, tự cường của những người lính, Hội CCB huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa bàn, hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Lung, hiện nhiều tổ hợp tác thuộc các cơ sở Hội làm ăn có hiệu quả trên các lĩnh vực với 271 thành viên, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hội có 561 hộ viên CCB là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội CCB huyện Chợ Gạo phối hợp UBND xã Tân Bình Thạnh tổ chức lễ bàn giao mái ấm nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB xã Tân Bình Thạnh Nhằm giải quyết những khó khăn về vốn cho hội viên, hội đã chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên nắm bắt thông tin và tiếp cận chủ trương, chính sách về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Các cấp hội trong huyện luôn duy trì thực hiện và huy động các nguồn vốn như: Quỹ đồng đội, quỹ tình nghĩa, góp phần xoay vòng, vốn vay từ các ngân hàng trên 20 tỷ đồng để hội viên triển khai thực hiện các mô hình trồng thanh long, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi… Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chú trọng tới việc chăm lo chính sách cho hội viên. 5 năm qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở. Trước đây, trong số hơn 3.000 hội viên CCB, có nhiều hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Trước thực tế đó, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bàn bạc, nghiên cứu để tìm ra giải pháp hỗ trợ hội viên. Theo đó, mỗi tháng các hội viên sẽ đóng góp 10.000 đồng để thành lập quỹ. Số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ hội viên xây hoặc sửa chữa nhà. “5 năm qua, toàn huyện có 49 hội viên đã thoát nghèo, xóa 119 nhà tạm. Hiện trên địa bàn huyện không có hội viên khó khăn về nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, hội viên CCB không còn hộ nghèo và luôn giữ vững không có hội viên tái nghèo.” - ông Lùng vui mừng chia sẻ. Không chỉ chăm lo tốt đến đời sống, kinh tế của hội viên, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên CCB huyện Chợ Gạo còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã vận động hội viên hiến 4.4654 m2 đất, huy động 2.500 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tỉa bớt cây xanh che khuất tầm nhìn các tuyến đường nông thôn. Hội cũng vận động xây dựng được 13 cầu bê tông bắc qua kênh, rạch; vận động hội viên và nhân dân đóng góp lắp đặt trên 3.300 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường nông thôn… Công trình cầu bê tông liên xóm ấp Bình Phú do Hội Cựu chiến binh xã Bình Phục Nhứt vận động xây dựng Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 30 Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội cùng các ngành liên quan đã tích cực vận động mỗi một xã có một công trình chào mừng. Kết quả đạt được 20 công trình được xây dựng gồm xây cầu, đường bê tông, đường trồng hoa… “Riêng năm 2020, hưởng ứng chào mừng Đại hội đảng các cấp, Hội CCB Chợ Gạo tiếp tục vận động hội viên và nhân dân quyên góp, xây dựng 19 công trình tiêu biểu gồm 2 công trình vệ sinh môi trường, 8 công trình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 7 công trình ánh sáng an ninh trật tự, 2 công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn. Hội viên cũng đóng góp 2.591 ngày công và tự nguyện hiến 4.465 m2 đất làm đường vào khu dân cư” - ông Lung chia sẻ. Ngoài ra, các cấp hội còn thường xuyên tham gia, củng cố và phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình ánh sáng an ninh, ánh sáng tự quản… Kết quả đã vận động nhân dân góp tiền mua 3.336 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn; phối hợp tuần tra 201 cuộc; cung cấp 140 tin cho công an triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy thế mạnh trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai phong trào gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực trên các mặt đời sống xã hội... Tùng Chi      

Trang