Phong trào thi đua

Bộ TN&MT: Phát động phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

TĐKT - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ký Quyết định số 2841/QĐ- BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”. Đây là phong trào thi đua chuyên đề quy mô toàn ngành nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Phong trào thi đua xác định các mục đích trọng tâm: phát huy sức mạnh của toàn ngành TN&MT trong việc tham gia tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Phát huy vị trí, vai trò, nguồn lực tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực và sự quan trọng của ngành TN&MT trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Khẳng định sự quan trọng chức năng quản lý nhà nước của các lĩnh vực: tài nguyên đất; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; viễn thám; công nghệ thông tin,… trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao đời sống của người dân; huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của cộng đồng vào việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng môi trường cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Huy động sự tham gia tích cực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua sáng tạo trong tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả cao. Phong trào thi đua này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành TN&MT với nhiều nội dung thiết thực. Thứ nhất, các đơn vị trực thuộc Bộ; các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt; xây dựng Chương trình hành động; đăng ký tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhằm cụ thể hóa các mục tiêu được xác định tại các Chị thị, Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tài nguyên và môi trường đối với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thứ hai, các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật TN&MT nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng cao các đề án, dự án, nhiệm vụ về TN&MT, biến đổi khí hậu để thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới và nâng cao cuộc sống cho nhân dân khu vực nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Chủ trì, phối hợp các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách TN&MT trong xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành TN&MT. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đăng ký hỗ trợ 1 xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Thứ ba, các đơn vị thuộc ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả tiêu chí liên quan về TN&MT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới, Bộ TN&MT tập trung các giải pháp cơ bản như các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc bộ, các khối, cụm thi đua, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ký kết giao ước thi đua; xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch nội dung thi đua; đăng ký các chỉ tiêu thi đua về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm quán triệt, vận động, thông tin tuyên truyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận trong đơn vị, lĩnh vực để tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Xác định thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua hằng năm và giai đoạn của các đơn vị, lĩnh vực. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào nêu các tiêu chí thi đua cụ thể: hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu Bộ trưởng Bộ TN&MT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách về TN&MT nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng cao các đề án, dự án, nhiệm vụ TN&MT lồng ghép trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã về TN&MT được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ TN&MT khen thưởng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Bộ giao, các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ; các khối, cụm thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng ban hành chương trình hành động, kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể về thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bản ký kết giao ước thi đua kèm theo Chương trình hành động, kế hoạch, nội dung thi đua gửi về Bộ trong Quý I năm 2017; đăng ký hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn trước ngày 31/3/2017; tổ chức sơ kết Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” vào Quý IV năm 2018; tổng kết giai đoạn 2016 - 2020 vào Quý IV năm 2020. Phạm Ngọc Bách

Ngành dân vận toàn quốc góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

TĐKT – Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận đã có đóng góp rất quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; ổn định tình hình các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường; các mục tiêu kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Sau Đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước và từng địa phương năm 2016.   Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Công tác dân vận được lồng ghép, đi sâu vào hầu hết các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Năm 2016, ngành dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua về công tác dân vận gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt, tuyên truyền mạnh mẽ về Bài báo Dân vận của Bác Hồ, về các điển hình “dân vận khéo”; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo và hội thi cán bộ dân vận khéo… Các quy chế, quy định, nhất là về tổ chức cán bộ, về thi đua của ngành dân vận được kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Ban Dân vận Trung ương hiệp y khen thưởng cấp Nhà nước 10 tập thể, 08 cá nhân của Ban dân vận địa phương và xét, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 1300 cá nhân.   Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2017, tình hình đất nước đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2016, ngành dân vận cả nước tiếp tục phát huy tinh thần chủ động nắm chắc tình hình đất nước; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới do Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Trong đó, ngành dân vận chú trọng thực hiện đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hưng Vũ

Công ty Thông tin M1: Tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị thông tin quân sự

TĐKT - Sáng 19/11/2015, tại Hà Nội, công ty Thông tin M1, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (21/11/1945 - 21/11/2015). Không chỉ anh hùng trong chiến tranh, thời bình, 70 năm qua, công ty Thông tin M1 đã trở thành cơ sở sản xuất trang thiết bị thông tin quân sự hàng đầu Việt Nam, nơi thực hiện một hướng đi mũi nhọn trong khát vọng trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Viettel. Được thành lập từ ngày 21/11/1945, Nhà máy Thông tin M1 (nay là công ty Thông tin M1) đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Bước vào thời kỳ đổi mới, công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất các loại máy thông tin vô tuyến điện quân sự chất lượng cao trang bị cho quân đội. Từ năm 2010, nằm trong đội hình của Viettel, công ty đã tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất khí tài thông tin quân sự và thiết bị điện tử viễn thông. Đến nay, công ty đã nghiên cứu, sản xuất thành công 11 loại máy thu phát vô tuyến điện, điển hình là máy thu phát sóng cực ngắn 5W có tên gọi VRP612, máy vô tuyến điện sóng ngắn 20W-1... và hàng ngàn trang bị đồng bộ cho máy thông tin, được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và cấp phát cho các đơn vị trong toàn quân sử dụng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thông tin liên lạc của mạng thông tin quân sự. Ngoài việc tiên phong trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị thông tin quân sự và sửa chữa các thiết bị viễn thông phục vụ sản xuất, kinh doanh của Viettel, công ty còn đột phá trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dân sự, tạo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nổi bật là công ty đã nghiên cứu, sản xuất được hàng triệu sản phẩm điện tử viễn thông phục vụ nhu cầu của xã hội như máy chăm sóc sức khoẻ, máy tạo khí ô-dôn, điện thoại di động, thiết bị giám sát hành trình và hàng chục loại thiết bị phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới của Viettel tại thị trường Việt Nam và các nước Viettel đầu tư; góp phần nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Nhờ đó, từ năm 2003 đến năm 2014, doanh thu của công ty tăng 28 lần (từ 38,9 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 73,6 lần (từ 1,28 tỷ đồng lên 94,3 tỷ đồng), nộp ngân sách tăng 52 lần (từ 2,04 tỷ đồng lên 106,7 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động tăng 12 lần, đặc biệt từ năm 2012 đến nay, doanh thu năm sau cao gấp đôi năm trước. Công ty M1 đón nhận cờ lưu niệm của Tập đoàn Viettel nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Trung tá Lưu Quang Trường, Giám đốc công ty cho biết: Không chỉ là nhà máy sản xuất thiết bị thông tin quân sự hàng đầu Việt Nam hiện nay, chúng tôi còn sở hữu dây chuyền máy móc và đội ngũ chuyên gia công nghệ cao trên nhiều lĩnh vực. Với 4 xí nghiệp cùng 3 dây chuyền sản xuất chính, M1 có đủ tiềm năng và cơ hội đóng góp to lớn vào hiện đại hóa công nghệ điện tử-viễn thông của quốc gia. Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua đã xác định mục tiêu xuyên suốt là “xây dựng Công ty M1 trở thành công ty linh hoạt - thông minh - chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử viễn thông công nghệ cao”; trong đó, tập trung vào 3 dòng sản phẩm chính: Thiết bị nguồn, thiết bị đầu cuối, thiết bị M2M. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, công ty Thông tin M1 được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba năm 2010, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2012, Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 2013... Công ty là một trong 50 tập thể được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 8/2013. Đặc biệt ngày 18/12/2014, Công ty Thông tin M1 một lần nữa vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2). Phương Thanh

Ngành Hậu cần Quân đội thi đua làm theo lời Bác

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm xây dựng quân đội. Các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”, từ năm 1995 đến nay, Tổng cục Hậu cần đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Với mục tiêu, yêu cầu đúng đắn, xuyên suốt; nội dung cụ thể, thiết thực; phong trào được đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn quân nhiệt tình hướng ứng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát triển sâu rộng, vững chắc từ đơn vị cơ sở đến cơ quan Bộ Quốc phòng. Sau 20 năm phát động, phong trào đã đạt được những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp bảo đảm nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phong trào không chỉ góp phần tạo ra những giá trị vật chất to lớn như: Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin… mà còn tạo ra một luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị. Từ doanh trại, kho trạm, sân đường, vườn, ao, chuồng, đến thao trường bãi tập, tất cả đều được quy hoạch, củng cố, từng bước xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần cải thiện đời sống vật chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Phong trào cũng đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo đúng mức đối với việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người làm công tác hậu cần ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ điển hình tiên tiến đông đảo, làm nòng cốt thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cho biết: 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thu được kết quả to lớn trên cả 3 nội dung: bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, tài chính và xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Nhiều vấn đề mới như: Công tác bảo đảm đời sống bộ đội ở biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa; công tác tăng gia sản xuất đảm bảo tự túc rau xanh, thực phẩm, cải thiện nâng cao đời sống bộ đội; ý thức tiết kiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cầu… từng bước được giải quyết. Đặc biệt, công tác tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng bộ đội và phong trào xây dựng đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân. Giai đoạn 2010 - 2015, ngành Hậu cần đã tập trung đột phá vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, phòng chống cháy nổ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy ngành Hậu cần; chấp hành nghiêm các chế độ trực, giữ an toàn cơ quan, đơn vị, kho trạm hậu cần; giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội. Công tác bảo đảm quân nhu đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; tích cực cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, định lượng ăn được bảo đảm, đời sống của bộ đội được giữ vững và cải thiện. Từ những cố gắng nỗ lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, toàn quân đã tự túc được 95% định lượng rau, củ, quả; 68% định lượng thịt; 33% định lượng cá. Để đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy, thống nhất trong toàn quân, ngành Quân nhu đã tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã quân trang, tích cực sản xuất để tạo nguồn hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn. Ngành Quân y tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, giá trị sử dụng thuốc và và trang thiết bị y tế; ứng dụng quản lý, cấp phát vật tư quân y trên hệ thống máy vi tính để kiểm soát, cân đối cung cầu; phát huy tốt vai trò của “Hội đồng thuốc và điều trị”; phát triển mạnh vườn thuốc nam trong các đơn vị để thực hiện “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”. Công tác cấp cứu, thu dung, điều trị được tổ chức, phân cấp hợp lý. Tổ chức đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế, nhờ đó đã tiết kiệm được nhiều kinh phí so với kế hoạch. Các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội; nâng cao y đức và hiệu quả chương trình kết hợp quân dân y, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm quân y toàn quân. Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng dầu, vật tư khí tài ngày càng chặt chẽ; chủ động cân đối tạo nguồn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát đúng kế hoạch, giữ tỷ lệ hao hụt trong mức cho phép. Trong 5 năm qua, các kho chiến lược đã tổ chức tiếp nhận được trên 1,1 triệu m3 nhiên liệu các loại, 44.700 tấn dầu mỡ cùng hàng trăm tấn vật tư khí tài xăng dầu các loại. Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, cán bộ, chiến sỹ ngành Vận tải luôn phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy để thực hiện tốt công tác vận chuyển quân, hàng đầy đủ, kịp thời, an toàn cho các nhiệm vụ. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên môn; duy trì thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo hệ số kỹ thuật các phương tiện năm sau cao hơn năm trước; tiết kiệm được một lượng lớn nhiên liệu, vật tư và hạn chế mất an toàn giao thông. Ngành Doanh trại không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định trong công tác xây dựng cơ bản; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình. Triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện, nước như công khai tiêu chuẩn đến từng đối tượng; thay thế các thiết bị cũ, quản lý đến từng đầu mối cụ thể, duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm 10% hạn mức sử dụng điện, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, đến hết năm 2014 đã có 32/32 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ triển khai thi công và hoàn thành xong trong năm 2015. Phong trào thi đua đã tạo ra nhiều điển hình tiên tiến trong mọi hoạt động của công tác hậu cần, qua đó thể hiện được nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, vận dụng vào thực tiễn nhằm thúc đẩy phong trào mạnh mẽ. Tại hội nghị Sơ kết 5 năm lần thứ tư phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010 - 2015 diễn ra sáng 19/5 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, đã có 9 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 11 tập thể được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 87 tập thể và 215 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Hữu Đức cho rằng một trong những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện phong trào thi đua, đó là phải hết sức coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đối với phong trào thi đua. “Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hạn chế của phong trào trong những năm qua chính là vấn đề nhận thức và trách nhiệm chưa đầy đủ. Do đó cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó sẽ nâng cao được tinh thần trách nhiệm của mọi người, mọi cấp. Thực tế, những năm qua cho thấy, đơn vị nào làm tốt vấn đề trên thì phong trào nhất định sẽ phát triển, giành kết quả tốt và ngược lại. Đây vừa là bài học kinh ngiêm quý, vừa là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển phong trào thi đua...” - Thượng tướng Lê Hữu Đức nhấn mạnh. Phương Thanh - Nguyên Hải

Phong trào thi đua góp phần xây dựng "một Viettel toàn cầu"

TĐKT - Tối 24/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014 và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2014. Với chủ đề “Vì một Viettel toàn cầu”, đại hội đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, cách làm sáng tạo, làm cơ sở để tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và chặng đường tiếp theo. Đồng chí Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đây là lần đầu tiên tập đoàn tổ chức đại hội với quy mô toàn cầu. Trước thềm đại hội có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa thể thao, hội thảo kinh doanh, kỹ thuật, quản lý của những điển hình tiên tiến, xuất sắc toàn cầu từ 10 nước quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục Chính trị và sự giúp đỡ của các bộ ngành, cơ quan đơn vị trong nước cùng bạn bè quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua Quyết thắng của Tập đoàn Viettel luôn đổi mới sáng tạo, “ngày hôm nay tốt hơn hôm qua và khác hơn ngày hôm qua”. Thi đua là công việc hàng ngày, là công việc của mọi người, đã lan tỏa đến toàn thể cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn cầu. Cách thức tổ chức thi đua thực chất, lan tỏa, hiệu quả. Cơ quan Chính trị các cấp đã tham mưu đề xuất đúng, trúng về chủ đề, nội dung, phương pháp thi đua. Các đợt thi đua cao điểm “45 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 120 ngày tăng tốc về đích trước thời gian”, hay “3 cùng: Cùng thâm nhập, cùng phát hiện, cùng làm” vào những tháng, quý cuối năm, đã tạo bước đột phá mới, đưa tập đoàn cán đích mục tiêu 100% kế hoạch năm trong tất cả các năm. Các đoàn thể quần chúng tích cực thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ Viettel”, “Phụ nữ tự quản và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Kết thúc năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 196.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 20,6% so với 2013, gấp 3 lần năm 2009. (Bằng mục tiêu hết năm 2015). Lợi nhuận đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2013, tăng gấp 4 lần so với 2009. Doanh thu của Viettel chiếm 20% tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chiếm 65% doanh thu gần 100 doanh nghiệp quân đội. Năm 2013, 2014 Viettel đứng thứ 1 trong gần 500.000 doanh nghiệp Việt Nam về nộp thuế cho Nhà nước. Năm 2014, tập đoàn nộp thuế 15.000 tỷ, đóng góp Bộ Quốc phòng 629 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất thành công 8 loại máy thông tin quân sự và các thiết bị giám sát nhà trạm, cảnh báo sóng thần, cảnh báo mực nước hồ chứa nước, sản xuất thành công thiết bị VQ1-M cảnh giới, làm chủ bầu trời.  Cùng với thành tựu sản xuất kinh doanh trong nước, hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục được tập đoàn mở rộng và có bước tăng trưởng tốt. Hiện nay, tập đoàn đã đầu tư tại 9 nước (Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Pêrru, Mozambique Camarun, Tanzania, Burundi); doanh thu đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với 2013. Bên cạnh bảo đảm thông tin liên lạc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, Viettel đã hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc và “Ứng dụng công nghệ thông tin”; tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, “Thực hiện Nghị quyết 30A hỗ trợ 3 huyện nghèo”, “Mổ tim nhân đạo”, “Tặng bò cho đồng bào biên giới”, “Hành trình quân đội chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Vì em hiếu học”... Toàn Tập đoàn đoàn kết thống nhất cao; phát huy tốt dân chủ cơ sở; giữ nghiêm kỷ luật. 5 năm qua có 3 Tập thể được tặng Anh hùng: Tổng Công ty Viễn thông Viettel trong 10 năm xây dựng phát triển được phong tặng Anh hùng Lao động, Tập đoàn và Công ty Thông tin M1 được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với những chiến công xuất sắc nghiên cứu, sản xuất thiết bị công nghệ cao, phục vụ quốc phòng an ninh và công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Mạng lưới, Huân chương Độc lập cho Công ty M3, Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Công ty Bưu chính và Chi nhánh Viettel thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 15 đơn vị, 50 Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 20 Cờ thi đua. Tập đoàn đã khen thưởng gần 10.000 lượt cán bộ, công nhân viên. Tại đại hội, 116 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được vinh danh, trao thưởng. Giai đoạn 2015-2020, với chủ đề "Vì một Viettel toàn cầu", phong trào thi đua Quyết thắng của Viettel hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia; thi đua phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế, nhanh hơn, tốt hơn, để trở thành tốp 10 các tập đoàn viễn thông toàn cầu lớn trước năm 2020; thi đua thực hiện chiến lược nghiên cứu, sản xuất, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng; thi đua xây dựng đạo đức và khát vọng người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, vinh danh điển hình tiên tiến, xuất sắc đa ngành, đa chóp, để tìm ra và trọng dụng người tài, là những tấm gương thúc đẩy người Viettel khát khao vươn lên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Quang Phấn nhiệt liệt chúc mừng thành tích Viettel đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua, đặc biệt biểu dương tập đoàn đã về đích trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tập đoàn vạch ra đến 2015 và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu sản xuất thiết bị, mở ra hướng sản xuất công nghệ cao của quân đội và quốc gia. Đồng chí tin tưởng Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, nắm bắt thách thức và thời cơ mới, đoàn kết thống nhất, có nhiều giải pháp đột phá, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phương Thanh

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Thi đua góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị

TĐKT - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ)108 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014. Đại hội là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua Quyết thắng, biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để không ngừng tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của bệnh viện. 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện TWQĐ 108 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với các chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, quân đội và ngày truyền thống của bệnh viện, phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của bệnh viện nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Bệnh viện TWQĐ 108 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thi đua đã thúc đẩy mọi đơn vị, mọi cán bộ, nhân viên vượt khó, sáng tạo vươn lên, tận tuỵ với công việc, hết lòng vì người bệnh, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị, không ngừng nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực ứng dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Trong 5 năm bệnh viện đã khám hơn 2 triệu lượt bệnh nhân, với số lượng năm sau cao hơn năm trước, nhận điều trị nội trú 237.605 bệnh nhân, tăng 69, 3% so với 5 năm trước. Thu dung trung bình/ngày luôn ở mức cao, năm 2014 đã vượt ngưỡng 1500 bệnh nhân. Tỷ lệ sử dụng giường hàng năm vượt từ 11% đến 18%. Tỷ lệ khỏi ra viện tăng 2,7% so với 5 năm trước.  Ngày nằm điều trị trung bình rút ngắn 1, 3 ngày so với 5 năm trước. Bệnh viện đã cấp cứu 34, 639 ca; giữ vững an toàn điều trị. Các khoa lâm sàng đã tích cực thi đua nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị,  bệnh nhân sớm phục hồi sức khoẻ,  rút ngắn ngày nằm, tích cực thu dung tăng tỷ lệ sử dụng giường. Các khoa ngoại và chuyên khoa đã phẫu thuật với số lượng lớn: 101. 147 ca (tăng 58, 3% so với 5 năm trước), trong đó phẫu thuật loại đặc biệt và loại I chiếm trên 70%. Khối cận lâm sàng đã thực hiện một khối lượng lớn với hơn 30 triệu xét nghiệm các loại (tăng hơn 10 triệu so với 5 năm trước) về huyết học, sinh hoá, miễn dịch, vi sinh vật, chẩn đoán hình ảnh,  chẩn đoán chức năng,  y học hạt nhân...; đã triển khai nhiều xét nghiệm mới, xét nghiệm chuyên sâu đáp ứng tốt cho công tác khám,  chữa bệnh. Cùng với đó,  thi đua đã đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật mới vào công tác khám chữa bệnh. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã triển khai 13 đề tài cấp nhà nước, 3 nhiệm vụ và 1 dự án cấp nhà nước, 19 đề tài, dự án cấp Bộ Quốc phòng, 218 đề tài cấp bệnh viện, 138 đề tài do thanh niên phụ trách; triển khai 122 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, có nhiều kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam,  đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, bệnh viện đã làm tốt công tác đào tạo sau đại học tới bậc học tiến sỹ. Công tác tuyến và liên kết tuyến của bệnh viện luôn được chú trọng,  đổi mới để đáp ứng với thực tiễn.  Công tác cải cách hành chính,  sửa đổi lối làm việc, rèn luyện kỷ luật,  xây dựng nền nếp tác phong chính quy có bước chuyển biến tích cực,  hiệu quả. Bên cạnh việc hướng nội dung thi đua vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bệnh viện vững mạnh toàn diện. Ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng của bệnh viện, 5 năm liền, bệnh viện được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng.  Hàng trăm tập thể, cá nhân được cấp trên và bệnh viện khen thưởng với các hình thức khác nhau. Tại đại hội, lãnh đạo bệnh viện đã trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, Bằng khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014. Năm 2015 và những năm tiếp theo, với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo,  quyết thắng", phong trào thi đua Quyết thắng của bệnh viện sẽ hướng vào nội dung trọng tâm là thực hiện tốt 3 đỉnh cao quyết thắng: Ý chí mạnh, trách nhiệm cao; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Mục tiêu là tỷ lệ khám bệnh tại bệnh viện đạt hơn 500 nghìn bệnh nhân/năm, trung bình hơn 2 nghìn bệnh nhân/ngày; tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 98 - 100%; tỷ lệ khỏi bệnh ra viện là 67%,ngày điều trị khỏi trung bình 12 ngày; phẫu thuật đạt hơn 2 nghìn bệnh nhân/năm, tỉ lệ phẫu thuật hạng đặc biệt và hạng 1 hơn 70%, tỷ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng từ 75 - 80%. Phương Thanh

Bộ Tổng Tham mưu: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng

TĐKT - Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng giai đoạn 2009-2014 tiến hành vào ngày 24 và 25/11/2014 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên,  chiến sỹ trong cơ quan tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn,  thử thách, với phương  châm “Quyết tâm, đoàn kết, chất lượng và hiệu quả”,  đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành hành động cách mạng tự giác, sâu rộng ở khắp các cơ quan,  đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác,  huy động mọi tiềm năng, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Về dự đại hội có 300 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đại biểu các đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chiến sĩ thi đua toàn quân, toàn quốc, chiến sĩ thi đua cơ sở tiêu biểu xuất sắc toàn cơ quan 5 năm qua. 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tổng Tham mưu đã liên tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự,  quốc phòng được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hoá phong trào bằng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thi đua, kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, gắn với các cuộc vận động lớn, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế, làm tốt chức năng tư vấn về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua Quyết thắng đã bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,  xác định đúng chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, làm chuyển biến dứt điểm khâu yếu, mặt yếu,  những vấn đề còn hạn chế, khắc phục tình trạng dàn trải, hình thức. Qua thi đua đã xuất hiện nhiều nội dung mới, cách làm hay, tiêu biểu như các phong trào “Xây dựng cơ quan vững về chuyên môn,  giỏi về nghiệp vụ”, “Đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả,  hướng dẫn sâu, kiểm tra sát”, Nghiên cứu khoa học,  phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… ở khối cơ quan tham mưu chiến lược; phong trào “Miệng nói lời  hay, tay làm việc tốt”, “Cơ quan đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Huấn luyện giỏi,  đoàn kết tốt,  kỷ luật nghiêm”...  ở khối các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; phong trào “Trống năng rèn,  kèn năng thổi” của Đoàn Nghi lễ Quân đội; phong trào “Học tốt, dạy tốt, phục vụ tốt, nghiên cứu khoa học tốt”,  “Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn của các nhà trường”; phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm” ở khối các ban quản lý dự án và các doanh nghiệp... Tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung ủng hộ, tôn tạo các di tích, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà tình nghĩa tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên trị giá 5,4 tỷ đồng; phụng dưỡng 36 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng 208 nhà tình nghĩa, 22 nhà đồng đội; đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 10 tỷ đồng. Các phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”… đã tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng nhằm cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và sức khỏe bộ đội. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tổng Tham mưu đã gắn kết quả thi đua hoàn thành nhiệm vụ với việc bình xét khen thưởng của các tập thể, cá nhân và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc khen thưởng thường xuyên, đột xuất,  khen thưởng niên hạn, khen thưởng  ngành,  khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Tổng Tham mưu đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng thời gian qua. Để phong trào đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị; tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua – khen thưởng; đề ra những chủ trương, giải pháp quyết liệt, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, chú trọng công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, hướng về cơ sở. Phương Thanh

Trang