Ngành Ngân hàng thi đua thực hiện mục tiêu “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”
14/01/2019 - 09:34

TĐKT - Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019.

Việc phát động phong trào nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2019 của ngành; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết của mỗi tập thể, cá nhân.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát động phong trào thi đua năm 2019

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019.

Cùng với việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, toàn ngành Ngân hàng phấu đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và mục tiêu, định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng bảo đảm minh bạch, kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Tiếp tục tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích và giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng. ..

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng.  Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; sử dụng hiệu quả nguồn vốn; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra, đảm bảo tập trung cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Mở rộng các chương trình tín dụng đặc thù, nhất là các sản phẩm tín dụng tiêu dùng hiệu quả ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt, đảm bảo đúng lộ trình đề ra…

Khối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng đào tạo, nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy, chất lượng đào tạo và tổ chức quản lý đào tạo theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu người học và xã hội. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông về giáo dục khởi nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách thiết thực và hiệu quả.

Đối với các tổ chức đoàn thể:  Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua, động viên người lao động hăng say làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2019. Phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Cơ quan Thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý thi đua hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ ngân hàng; động viên các hội viên tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh nhằm ổn định, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

          Hồng Thiết