Phong trào thi đua

Ngành Ngân hàng thi đua thực hiện mục tiêu “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

TĐKT - Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Việc phát động phong trào nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2019 của ngành; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết của mỗi tập thể, cá nhân. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát động phong trào thi đua năm 2019 Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019. Cùng với việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, toàn ngành Ngân hàng phấu đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và mục tiêu, định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng bảo đảm minh bạch, kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng. Triển khai các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Tiếp tục tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích và giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng. .. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng.  Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; sử dụng hiệu quả nguồn vốn; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra, đảm bảo tập trung cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Mở rộng các chương trình tín dụng đặc thù, nhất là các sản phẩm tín dụng tiêu dùng hiệu quả ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt, đảm bảo đúng lộ trình đề ra… Khối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng đào tạo, nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy, chất lượng đào tạo và tổ chức quản lý đào tạo theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu người học và xã hội. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông về giáo dục khởi nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách thiết thực và hiệu quả. Đối với các tổ chức đoàn thể:  Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua, động viên người lao động hăng say làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2019. Phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Cơ quan Thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý thi đua hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ ngân hàng; động viên các hội viên tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh nhằm ổn định, phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.           Hồng Thiết

Siết chặt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu

TĐKT - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị. Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng. Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đột phá cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, biên phòng. BĐBP đã phối hợp với các lực lượng, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các phong trào, cuộc vận động, chương trình, tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính có nhiều tiến bộ, quy củ, nền nếp, hiệu quả hơn. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị Trong năm, các đơn vị BĐBP đã điều động, sử dụng 7.631 cán bộ, chiến sĩ và 216 phương tiện; kêu gọi, di dời 556.105 phương tiện, 2.450.907 người; phối hợp với các lực lượng tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả được 329 vụ, cứu 781 người, 70 phương tiện 35 nhà dân do gặp thiên tai, tai nạn, sự cố ở khu vực biên giới, biển đảo. Các đơn vị BĐBP đã xác lập và đấu tranh thành công 121 chuyên án; bắt giữ, xử lý 8.407 vụ/13.214 đối tượng; khởi tố 547 vụ/729 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 2.764 vụ/4.889 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 18 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao: Đã bắt giữ và xử lý 1.208 vụ/1.649 đối tượng; thu giữ 1.272,05 kg ma túy, 13 súng các loại, 52 viên đạn và nhiều tang vật khác... Năm 2018, với các thành tích đạt được, lực lượng BĐBP đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Có 10 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phòng trào Thi đua Quyết thắng; 15 tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ngoài ra, còn có 2 tập thể là Cục Chính trị BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả lực lượng BĐBP đã đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tăng cường và siết chặt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, lối mở, nhất là việc quản lý hàng tạm nhập, tái xuất. Đồng thời tích cực cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đột phá vào thực hiện tổ chức biên chế theo các Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành an toàn giao thông. Triển khai tốt Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh trước hết là về chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa... Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Phương Thanh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2019

TĐKT – Sáng 12/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tới dự và phát biểu chỉ đạo. Năm 2018, bên cạnh một số thuận lợi chung trong đà tăng trưởng kinh tế đất nước, ngành Đường sắt phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ VNR, từ các phong trào thi đua do chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức – cùng sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngành Đường sắt đã ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và chủ hàng, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị Sản lượng, doanh thu toàn Tổng công ty duy trì đà tăng trưởng. Theo báo cáo của VNR, năm 2018, sản lượng hợp nhất của tổng công ty đạt hơn 8.367 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ), doanh thu đạt hơn 8.260 tỷ đồng (tăng 1,9%), thu nhập bình quân người lao động toàn tổng đạt hơn 8,46 triệu đồng/tháng (tăng 2,9%). Với công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 2.636 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.472 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính hơn 148 tỷ đồng, thu nhập khác hơn 5,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Vũ Anh Minh tặng hoa cho 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua dẫn đầu của Bộ Giao thông Vận tải  Đặc biệt, khối vận tải sau thời gian sụt giảm tăng trưởng, doanh thu đạt trên 8% trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng được nâng cao. Khối công nghiệp đã cho ra đời một số sản phẩm mới như đoàn tàu thế hệ 3, toa xe Vip hai giường. Đây là tín hiệu khả quan, cho thấy quyết tâm đổi mới, từng bước làm chủ công nghệ, lấy khoa học, công nghệ là nền tảng, làm tiền đề cho những chiến lược mang tính bứt phá của ngành đường sắt trong tương lai. Các tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Công tác an ninh, an toàn giao thông đường sắt được giữ vững trên cả 3 tiêu chí. Trong năm xảy ra 260 vụ tai nạn, giảm 84 vụ, làm chết 122 người, giảm 32 người, làm bị thương 182 người, giảm 38 người. Tình hình an ninh trật tự trên tàu, dưới ga cơ bản được giữ vững. Trong năm có 374 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu. Ngành đã tham gia hiệu quả công tác xây dựng hệ thống văn bản dưới Luật Đường sắt, tạo hành lang pháp lý đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty. Năm 2019, VNR đặt mục tiêu sản lượng tăng 8% so với năm 2018, doanh thu tăng từ 7% trở lên. Theo đó, toàn ngành tiếp tục cố gắng, phấn đấu thực hiện mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết của đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XI: “Năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển VNR có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”. Phó Tổng Giám đốc VNR Đoàn Duy Hoạch tặng Giấy khen cho 7 đơn vị Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông biểu dương những kết quả tăng trưởng khả quan mà ngành đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Thứ trưởng mong rằng năm 2019, VNR sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu đặt ra, như tăng trưởng kinh doanh 8%; thành công trong thực hiện tái cơ cấu. Cùng với đó, tích cực góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật; sử dụng hiệu quả 2.900 tỷ đồng chi phí bảo trì đường sắt trong năm 2019 và số đầu tư 7.000 tỷ đồng vừa được Quốc hội thông qua gần đây. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường sắt, hạn chế tối đa những tai nạn do lỗi chủ quan… Tại Hội nghị, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giao thông; 16 đơn vị được tặng Cờ thi đua và Giấy khen của VNR. 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương tặng kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hai cá nhân Dịp này, Chủ tịch Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, lao động ngành VNR phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát huy trí tuệ, sáng tạo, hăng hái lao động, sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất. Trong đó, tập trung vào các phong trào: Thứ nhất là thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt so với năm 2018 từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Thứ hai, thi đua thực hiện tốt phương châm kinh doanh, phục vụ hành khách, đảm bảo “An toàn – thuận tiện - thân thiện - đúng giờ - hiệu quả”, xây dựng cơ quan, đơn vị “Chính quy - văn hóa - an toàn”. Ba là, triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc địa phương phát động. Mai Thảo

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các dự án giao thông lớn

TĐKT - Sáng 11/1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, điểm đầu cầu tại Hà Nội và các điểm cầu của 62 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Về phía Bộ GTVT có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật, Lê Đình Thọ. Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Ngành GTVT đã hoàn thành toàn bộ các kế hoạch, chương trình của năm 2018, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện hơn 4.000 văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình hành động và hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn ngành.   Chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Sản lượng vận tải năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, ước đạt 1.634 triệu tấn hàng, tăng 10%; đạt 4.641 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm 2017; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 306 tỷ tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 207 tỷ lượt HK.km; tăng 7,6% về luân chuyển hàng hóa và tăng 10,9% về luân chuyển hành khách so với năm 2017. Chỉ số năng lực quốc gia về logistics năm 2018 của Việt Nam xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra (tăng 25 bậc so với năm 2016), tất cả 6 tiêu chí đánh giá đều tăng vượt bậc so với năm 2016. Công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tiếp tục được triển khai chặt chẽ, quyết liệt. Hoàn thành, đưa vào khai thác 27 dự án, khởi công mới 16 dự án. Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực được triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông (ATGT), bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ để đảm bảo ATGT được quan tâm thực hiện, đến nay đã xử lý 139 điểm đen, 76 điểm tiềm ẩn và 107 điểm nhỏ lẻ gây mất ATGT. Không chỉ làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, trong năm 2018, Bộ GTVT cũng tập trung rà soát, xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Đã tiếp tục tiến hành tái cơ cấu, cổ phần hóa các Tổng công ty theo đúng lộ trình. Đã thực hiện chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 05 doanh nghiệp thuộc Bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định. Công tác cải cách hành chính được đặc biệt chú trọng, đã kịp thời ban hành và triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; rà soát, cắt giảm danh mục sản phẩm hàng hóa. Hoàn thành xây dựng và cung cấp toàn bộ 75 thủ tục hành chính của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đạt 100% kế hoạch ngay trong năm 2018. Đã ban hành và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT phiên bản 1.0. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT được triển khai tích cực. Năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, làm bị thương 14.802 người. So với năm 2017, giảm 1.348 vụ (giảm 6,71%), giảm 33 người chết (giảm 0,4%), giảm 2.238 người bị thương (giảm 13,13%). Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương kết quả hoạt động trong năm 2018 của Bộ GTVT. Đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành GTVT để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành, để GTVT luôn là ngành “đi trước mở đường”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ngành GTVT phải chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuyên ngành; tập trung tham mưu cho Chính phủ các giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT đồng bộ; tập trung tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời tái cấu trúc các lĩnh vực dịch vụ vận tải để giảm chi phí logistics,... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành GTVT phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn gắn với nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ. Trong đó, có các tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương – Cần Thơ; Cảng hàng không Long Thành, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài; nâng cấp cải tạo đường sắt; đầu tư phát triển các cảng biển như: Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải… Đối với giao thông nông thôn, Phó Thủ tướng yêu cầu phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu để có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực. Đồng thời, cần có giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra với hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn. Phương Thanh

Trường Mầm non Châu Giang tích cực học tập và làm theo gương Bác

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non xã Châu Giang (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở thành điểm sáng của huyện Duy Tiên trong việc thực hiện và làm theo lời Bác. Cô giáo hướng dẫn trẻ trong trò chơi lắp ghép Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua chi bộ nhà trường đã nghiêm túc triển khai, học tập quán triệt đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Cô giáo Trần Thị Thi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tế, mỗi cán bộ, giáo viên của trường đều đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ quản lý luôn thực hiện tốt việc nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt động. Giáo viên đứng lớp chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhân viên nấu ăn thực hiện tiết kiệm điện, nước, khu nấu ăn luôn được vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải tích cực tham gia trồng rau xanh, trồng hoa xung quanh trường tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hàng năm, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, từ đó tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Trong giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động nghiên cứu, tích hợp nội dung trong các tiết dạy, với các nội dung như xem tranh, ảnh, phim tư liệu, nghe kể chuyện, đọc thơ, nghe các bài hát về Bác Hồ. Lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống qua các trò chơi dân gian, tham quan dã ngoại tại một số khu di tích. Đồng thời, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ phát triển thể chất, năng khiếu, hiểu biết xã hội. Đồ chơi được cô và trò tự tay làm Với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi ứng dụng vào giảng dạy và phục vụ hoạt động của trẻ. Nhờ sự khéo léo, các cô giáo đã biến những vật dụng bỏ đi như lốp xe, chai lọ, vỏ hộp bia, bìa các tông thành những đồ dùng dạy học hữu ích như bình hoa, các con thú, mô hình nông trại, nhà cửa, cây cối. Tính đến nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tự làm được gần 300 đồ dùng học tập phục vụ cho 5 lĩnh vực phát triển của trẻ và tiết kiệm được 35% kinh phí cho việc mua đồ dùng học tập phục vụ giảng dạy. Thực hiện lời Bác dạy, công tác chăm sóc sức khỏe được Trường Mầm non Châu Giang thực hiện song song với việc giáo dục trẻ. Ngoài việc hàng năm 100% trẻ được cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng thì đội ngũ cô nuôi luôn thực hiện nghiêm túc nội quy bếp ăn, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực đơn mỗi ngày của trẻ được thay đổi thường xuyên và niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô và trò Trường Mầm non Châu Giang đã có nhiều chuyển biển tích cực về mọi mặt. Những năm qua, chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường luôn đạt kết quả tốt. Riêng năm học 2017 - 2018, tỷ lệ chuyên cần của trẻ mẫu giáo đạt 97,6%, nhà trẻ đạt 94,2%; tỷ lệ suy dinh dưỡng nhà trẻ còn 2,7%, mẫu giáo giảm còn 2,5%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng trong trong năm học, nhà trường có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện, 28 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Bảo Linh

Năm 2019 Tổng Cục Hải quan thi đua nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TĐKT - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành Hải quan đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2018 là nhờ sự điều hành, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong toàn ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức… Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngành Hải quan chiều 8/1 Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) (cải cách thể chế; kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng công chức hải quan; đôn đốc các Bộ, ngành cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đối thoại với doanh nghiệp (DN); hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện; tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…) nhằm mục tiêu chính là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020. Đây là động lực để đẩy mạnh cải cách hành chính nằm trong chủ trương chung của Chính phủ. Trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, toàn ngành Hải quan tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Trong đó Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế; chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu một cách hiệu quả. Theo đó, số thu ngân sách của Hải quan năm 2018 đạt 314.907 tỷ đồng, bằng 111,27% dự toán, bằng 107,5 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 6,0 % so với cùng kỳ 2017. Đây là một kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương một số mặt công tác quan trọng của ngành Hải quan đạt được trong năm 2018. Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2018 vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của Tổng cục Hải quan. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương khoá XII; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016 – 2020. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10%, kiểm soát nhập siêu dưới 2%, tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao. Với mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% so với dự toán được giao. Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Hải quan bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Thứ hai, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa... theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019 về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Nghị quyết 139 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN.... Thứ ba, làm tốt hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội ngành và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... Năm 2019 được dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, với bề dày truyền thống của mình, Bộ trưởng tin tưởng Tổng cục Hải quan và cơ quan Hải quan các cấp sẽ đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo… Hồng Thiết

Tập đoàn Than - Khoáng sản thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Năm 2018 là năm Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thợ mỏ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần kỷ luật và đồng tâm của tất cả người lao động, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn; Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu năm 2018 sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra đầu năm và đạt cao nhất tính từ 2012 trở lại đây. Tất cả các khối kinh doanh của Tập đoàn đều có lãi; đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước, năng suất lao động và thu nhập người lao động vượt mục tiêu và về trước thời hạn 2 của năm Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2 đề ra. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,7 ngàn tỷ đồng bằng 107 % kế hoạch và tăng 13 % so năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36 % so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách Nhà nước: 16 ngàn tỷ đồng, tăng 1,2 ngàn tỷ đồng so với thực hiện năm 2017. Tổng tài sản năm 2018 là: 130 ngàn tỷ đồng. Tập đoàn và các công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của TKV vào ngày 9/1 Cũng trong năm 2018, nhờ thực hiện có hiệu quả các chủ trương cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0, năng suất lao động tính theo giá trị toàn Tập đoàn đạt 1,1 tỷ đồng/người/năm, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2017. Năng suất lao động tính theo sản lượng than 635 tấn/người/năm, tăng 15,7% so với năm 2017. Để đạt được thành tích cao trong năm 2018, trước hết là công sức, là quyết tâm của tập thể công nhân, cán bộ toàn Tập đoàn cùng nhau phấn đấu, biến sức mạnh của tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ thành các phong trào thi đua lao động sản xuất. Trên thực tế, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ đầu năm 2018, Tập đoàn đã đánh giá sát biến động của thị trường than – khoáng sản trong và ngoài nước, cũng như nhận diện những yếu tố bất lợi có thể tác động đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh như thời tiết bất thường; điều kiện khai thác than ngày càng khó khăn hơn… Từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, TKV yêu cầu các đơn vị bám sát những nhiệm vụ, xác định rõ các ngành, nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển, trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tái cơ cấu toàn diện, xây dựng TKV trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý… Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn vị luôn chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, chuyển hướng sản xuất và tiêu thụ loại than có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành kế hoạch 2018. Cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết, trên cơ sở khai thác tối đa sản lượng than theo giấy phép khai thác để đáp ứng nhu cầu về than cho một số hộ khách hàng đặc biệt là hộ điện; khối lượng than cấp cho hộ điện tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm và tăng 6,5 triệu tấn so với thực hiện 2017. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý vật tư; quyết liệt trong tiết giảm chi phí. Đồng thời, năm 2018, TKV tập trung cao, ưu tiên đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý; chú trọng cơ giới hoá; tin học hóa và thực hiện, sắp xếp tinh giản lao động nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng hiệu quả. Phát huy thành tích đã đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn cho biết, với phương châm: An toàn – Đổi mới – Phát triển, năm 2019, TKV phấn đấu đưa sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 128.000 tỷ đồng, trong đó, riêng khối than hơn 68.000 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. TKV sẽ vừa tăng cường củng cố sức mạnh của cả hệ thống chính trị và kỷ luật điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị, vừa tăng cường phân cấp, phân công để tạo thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cho mỗi đơn vị, mỗi bộ phận. Đặc biệt, TKV tiếp tục đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (từ khai thác, sàng tuyển, chế biến). Coi khoa học công nghệ là chìa khóa để tăng năng suất lao động. Tăng cường bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới, nâng cao chất lượng lao động để tiếp cận công nghệ mới, tiến tới vận hành quản lý nguồn nhân lực bằng tin học hóa. Đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than hầm lò; chú trọng việc triển khai nghiên cứu áp dụng cơ giới hoá hạng nhẹ, để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn. Năm 2019 phấn đấu đạt/vượt 15,5 % sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò. Đối với sản xuất lộ thiên, đẩy mạnh sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn (các máy xúc dung tích gầu xúc lớn 12 m3 kết hợp với các xe đại xa tải trọng lớn), tiếp tục nghiên cứu triển khai công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải; nghiên cứu triển khai các hệ thống điều khiển tự động tổ hợp vận tải mỏ; triển khai áp dụng đồng bộ các hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hệ số thu hồi than, giảm chi phí vận chuyển than, đất đá thải. Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm: Dự án Đầu tư khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo, dự án đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150 - Công ty than Mạo Khê, dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn I), dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Vàng Danh...  Cùng với đó, TKV tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản trị nội bộ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động theo quy định. Cũng trong năm 2019, TKV sẽ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thay vì tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến xuất sắc vào dịp tháng 3 hàng năm, từ 2019 trở đi sẽ tổ chức vào dịp ngày truyền thống 12/11 để tăng cường giáo dục và khơi dậy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ để nhân nên sức mạnh đoàn kết toàn Tập đoàn. Hồng Thiết

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đặt quyết tâm cao, tạo đột phá, tăng tốc phát triển

TĐKT - Sáng 8/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành TN&MT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị Ngay từ năm đầu tiên bước vào thực hiện kế hoạch 2016 - 2021, mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành TN&MT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Nhiều vấn đề tồn tại tích tụ từ trước đây như cơ chế chính sách, mô hình tăng trưởng thiếu bền vững dựa vào tài nguyên, nhân lực giá rẻ, thâm dụng vào môi trường, suy thoái, lãng phí trong sử dụng tài nguyên, khiếu kiện liên quan đến đất đai diễn biến phức tạp. Sự cố môi trường biển gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung đặt ra những thách thức to lớn về an ninh môi trường. Hạn hán diễn ra gay gắt tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn nghiêm trọng chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã bám sát phương châm chỉ đạo “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động ứng phó, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao để từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trên các lĩnh vực. Chủ động chuẩn bị và tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đánh giá về tổng thể, toàn ngành đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra: Tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội tăng nguồn thu ngân sách; hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều chỉ tiêu khác về môi trường đều có chuyển biến tích cực; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để đi vào vận hành, đóng góp cho tăng trưởng. Ngành TN&MT đã nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, giảm đáng kể thiệt hại về người và vật chất do thiên tai so với năm 2017. Các chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính… đều tăng. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác ứng phó với BĐKH đã huy động được toàn xã hội vào cuộc. Trong năm 2019, toàn ngành TN&MT sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo đột phá, tăng tốc phát triển, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị hạ tầng phục vụ quản lý thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, nâng cao chỉ số tiếp cận, sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên. Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai; tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng… Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh tài nguyên và môi trường là 1 trong 3 vấn đề trụ cột phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nói thẳng vào các vấn đề: Làm sao để phát huy được nguồn lực; kinh tế tài chính trong ngành TNMT; công tác xã hội hóa ngành TNMT; những vướng mắc về thủ tục hành chính, vướng mắc giao quyền; đánh giá tác động môi trường ở các dự án là hình thức hay thực chất… Công tác cán bộ trong hệ thống ngành Tài nguyên và Môi trường rất quan trọng. Nhất là về phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ như thế nào để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Cũng như những bức xúc hiện hay về tài nguyên và môi trường cần phải có những giải pháp khắc phục. Đó là vấn đề các dòng sông chết; vấn đề hạ mực nước ngầm do khai thác bừa bãi; công tác quản lý và sử dụng đất đai nông lâm trường; công tác xã hội hóa nguồn lực phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường; việc chấm dứt khai thác cát bừa bãi… và những vấn đề về cơ chế, chính sách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc thảo luận về thể chế chính sách pháp luật để giải phóng, tạo điều kiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển; công tác chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực của cả hệ thống phục vụ đất nước, bảo vệ môi trường... Phương Thanh

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao

TĐKT - Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 Năm 2018, hưởng ứng chương trình phát động thi đua của ngành với mục tiêu "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp", Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực. Các phòng điều hành dự án có phong trào thi đua "Chất lượng, tiến độ, kỷ cương, hiệu quả". Các bộ phận tham mưu thi đua với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao... Các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động của Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban đã phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và được Quốc hội thông qua Đề án cao tốc Bắc - Nam, được Bộ GTVT giao thực hiện 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là đoạn Cam Lộ - La Sơn và đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, trình và được Bộ GTVT phê duyệt 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 152 km (dự án Cam Lộ - La Sơn, dự án Nha Trang - Cam Lâm), trong đó, dự án Cam Lộ - La Sơn là một trong các dự án cao tốc được phê duyệt sớm nhất và phấn đấu khởi công xây dựng đầu tiên trong các dự án cao tốc Bắc - Nam. Hiện nay, dự án Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán cắm cọc giải phóng mặt bằng, phấn đấu lựa chọn nhà thầu xây lắp trong Quý I/2019 và triển khai thi công vào Quý II/2019... Ban đã đẩy nhanh tiến độ thi công để cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án vốn dư lần 1 (6 dự án/84 km). Trong đó, đã nghiệm thu, bàn giao 3 dự án (tuyến tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc; đường dẫn cầu Bình Ca; đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao trong Quý I/2019. Đặc biệt, các dự án đều được kiểm toán và trình quyết toán ngay sau khi hoàn thành. Ban đã khởi công và triển khai thi công dự án tuyến tránh Eadrăng, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk bằng vốn dư lần 2 của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2019. Cùng với đó, hoàn thành thông xe toàn bộ đoạn La Sơn - Hòa Liên (thuộc Dự án BT La Sơn - Túy Loan) theo đúng tiến độ; hoàn thành các thủ tục để triển khai hạng mục thảm tăng cường mặt đường dự án vốn trái phiếu Chính phủ Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, phấn đấu hoàn thành trước Tết âm lịch 2019. Công tác quản lý chất lượng được quan tâm, chú trọng. Các dự án đang thi công được kiểm soát chất lượng nội bộ tốt và được các cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra thường xuyên, đánh giá đảm bảo chất lượng yêu cầu. Năm 2018, Ban đã hoàn thành quyết toán 100% các dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT, trình 4/4 dự án và trình toàn bộ quyết toán các nội dung điều chỉnh, bổ sung đối với các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, Bình Phước và Quốc lộ 1 qua Bình Định. Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý dự án, công trình đường Hồ Chí Minh là 1 trong 8 công trình được vinh danh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình"; nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng.  Phương Thanh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục triển khai nhiều giải pháp công tác nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo đúng quy định của pháp luật. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua trong toàn ngành hướng tới hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao và đạt được kết quả cao. Hội nghị trực tuyến Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, xác định mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt, năm 2018, toàn ngành BHXH tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ước tính đến hết năm 2018, toàn quốc có 14,629 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHTN khoảng 12,539 triệu người đạt tỷ lệ 25,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHYT khoảng 82,38 triệu người đạt đạt tỷ lệ 87,7% dân số (vượt 2,31% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020). Kết quả, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 329.000 tỷ đồng. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm với gần 180 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHTN với tổng số tiền chi trả lên tới gần 300.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống cho gần 3 triệu người nghỉ hưu cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người mắc các bệnh nan y, chi phí điều trị y tế của mỗi người lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm. Trên 87% dân số tham gia BHYT, trên 14 triệu người lao động đang tham gia BHXH, các vấn đề của BHXH, BHYT đang ngày càng trở nên thiết thân với mỗi người, mỗi nhà. Bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho nhân dân vì vậy còn góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề này, ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa, đẩy nhanh công cuộc cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính công sang phục vụ. Tiến hành cấp mã định danh cho người tham gia BHXH, BHYT BHXH Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương quyết liệt tổ chức thực hiện kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn quốc cho hơn 92 triệu người với trên 24 triệu hộ gia đình. Sau khi rà soát, đến nay đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, quản lý tập trung thống nhất trong cả nước. Thông qua việc cấp cho mỗi người tham gia một mã số BHXH duy nhất, ngành BHXH thực hiện tập trung cơ sở dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT toàn quốc, liên thông với cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, Hệ thống phần mềm giám định BHYT và giải quyết chế độ chính sách. Qua đó đã góp phần quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối tượng tham gia, thụ hưởng các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Phát hiện và hạn chế tối đa tình trạng gian lận, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời đôn đốc, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; thực hiện cải cách thủ tục hành chính triệt để thông qua việc ban hành các quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giao dịch điện tử và tiếp tục thực hiện cải cách trong lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT cũng ghi nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội lần thứ 35 và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đã để lại những dấu ấn quan trọng của BHXH Việt Nam với các tổ chức an sinh xã hội khu vực và quốc tế. Đồng thời, mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với BHTN phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030. Diện bao phủ BHYT tuy đạt được kết quả khả quan, nhưng yêu cầu duy trì sự tham gia bền vững vẫn cần có những giải pháp mới. Bên cạnh đó là yêu cầu ngày một phức tạp hơn với công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong bối cảnh thực tiễn ngày một phát sinh nhiều áp lực khi thực hiện triệt để hơn lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT cần có những bước chuyển mạnh mẽ hơn và năm 2019 sẽ đóng vai trò là năm bản lề, triển khai các biện pháp, từng bước đạt được mục tiêu vào năm 2021. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đối với BHXH tự nguyện, BHXH các tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia, với sự tham gia của Bưu điện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND cấp huyện/xã; đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ một phần mức đóng cho người tham gia; phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị trực tiếp như phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu của ngành Thuế để có giải pháp thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT; tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH đối với ít nhất 50% số đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên và áp dụng phương thức tự động ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất; kiên quyết xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với đơn vị cố tình vi phạm theo quy định pháp luật. Hồng Thiết

Trang