Chuyên đề

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học cho năm 2018, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng               Mã số: 8.340.201 Quản lý Kinh tế                          Mã số: 8.340.410 Quản lý Công                             Mã số: 8.340.403 Quản trị kinh doanh                   Mã số: 8.340.101 Kỹ thuật phần mềm                   Mã số: 8.480.103 Công nghệ Thông tin                Mã số: 8.480.201 Ngôn ngữ Anh                           Mã số: 8.220.201 Kiến trúc                                   Mã số: 8.580.101 Kế toán                                     Mã số: 8.340.301 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành - chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành - chuyên ngành được đào tạo. 2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 2.2. Hình thức đào tạo: Theo hình thức chính quy. 2.3. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 3.1 Về văn bằng: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây: a) Đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ); thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức. b) Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường đại học, các học viện: - Thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm, thí sinh không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. - Thời gian tốt nghiệp quá 5 năm phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn (do các khoa chuyên ngành lựa chọn). c) Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành - chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức): Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin & Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 ĐVHT). d) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để thi vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị Kinh doanh. e) Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp. f) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hệ không chính quy (vừa học vừa làm; đào tạo từ xa) chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm (trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức đại học do Khoa Tiếng Anh Sau Đại học thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức giảng dạy và thi sát hạch. 3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập. 3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường. 4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN: 4.1. Các môn thi tuyển: a)  Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180'), gồm có: - Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng: Lý thuyết Tiền tệ - Tài chính. - Đối với ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về Kinh tế. - Đối với ngành Quản lý Công: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. - Đối với ngành Quản trị kinh doanh: Khoa học quản lý. - Đối với ngành Kỹ thuật phần mềm: Lập trình hướng đối tượng. - Đối với ngành Công nghệ Thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu. - Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Kỹ năng thực hành tiếng. - Đối với ngành Kiến trúc: Vật lý kiến trúc. - Đối với ngành Kế toán: Lý thuyết Kế toán.  b) Môn cơ sở: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới (theo chương trình đại học - Thời gian làm bài 180'). c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 - Thời gian làm bài 120'). Các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Ngôn ngữ Anh. Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương - Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 4.2. Điều kiện trúng tuyển: Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Môn cơ sở; các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển. Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn: Nghiệp vụ ngành; môn cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành. Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự: - Thí sinh là nữ. - Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; môn cơ sở; ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn). 5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC. 5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành. 5.2 Các đối tượng và chính sách ưu tiên: 5.2.1 Đối tượng ưu tiên: - Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan - tổ chức có thẩm quyền; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học. 5.2.2 Chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100). 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH : 6.1. Hồ sơ: Theo mẫu quy định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Điện thoại: 0243.6339114; từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/9/2018. 6.2. Thời gian nhận hồ sơ: - Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 30/9/2018. - Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào các ngày  26/8/2018 và 6/9/2018. 6.3. Học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành và ôn thi tuyển sinh: a)     Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2018  tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405). b)    Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 10/8/2018 đến ngày 20/8/2018 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405). c)     Các lớp học bổ sung kiến thức (Viện phối hợp với các Khoa tổ chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ):  -    Lớp học bắt đầu từ ngày 21/8/2018       (Xem trên Website: www.hubt.edu.vn) 7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI: 7.1. Thời gian thi tuyển: Hạ tuần tháng 10 năm 2018. Lịch cụ thể như sau: - Sáng 20/10/2018: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế tuyển sinh - Chiều 21/10/2018: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành. - Sáng 22/10/2018: Thi môn Kinh tế chính trị, Lập trình cơ sở, Lý thuyết ngôn ngữ Anh, Lịch sử kiến trúc thế giới. - Chiều 22/10/2018: Thi môn Tiếng Anh, Tiếng Trung 7.2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học - Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Phòng A405 - Viện đào tạo Sau đại học). Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 0243.6339114 Lưu ý :  - Trước ngày thi 3 tuần (Cuối tháng 10/2018), Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Viện đào tạo Sau đại học; Đồng thời đăng tải trên Website: www.hubt.edu.vn. Nếu có sai sót về: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; đối tượng ưu tiên; chuyên ngành đăng ký dự thi..., thí sinh phải thông báo trực tiếp đến Viện đào tạo Sau đại học để kịp thời đính chính trước khi thi. - Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, hoặc không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học, hoặc trên Website của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước. - Sau khi thi 30 ngày, Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi các môn trên Website: www.hubt.edu. vn và niêm yết kết quả thi tại Viện đào tạo Sau đại học. - Khóa học dự kiến được khai giảng vào đầu tháng 11/2018.

Ra mắt viện thẩm mỹ tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Viện thẩm mỹ Bonita ra mắt vào ngày 3/10 thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng  và các doanh nhân cũng như các tín đồ làm đẹp. Lễ cắt băng khai trương Viện thẩm mỹ Bonita Viện thẩm mỹ Bonita có mặt tại Việt Nam với mục đích mang tới cho khách hàng những dịch vụ thẩm mỹ theo quy trình chuẩn quốc tế, với những công nghệ hiện đại bậc nhất đi đôi cùng chất lượng và cá nhân hóa các liệu trình. Tại đây quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đẳng cấp 5 sao.  Đặc biệt Bonita sẽ giúp người Việt có cơ hội sử dụng các dịch vụ làm đẹp Hàn quốc ngay tại Việt Nam. Đặc biệt khi đến tham dự sự kiện quý khách được cập nhật những xu thế, công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất từ Hàn Quốc, Đức. Trong buổi lễ, các chuyên gia, bác sĩ của Viện thẩm mỹ Bonita  đã chia sẻ về các công nghệ làm đẹp hiện nay đồng thời trực tiếp tư vấn làm đẹp cho các khách hàng tham gia sự kiện. Ngoài ra các nghệ sĩ tham dự cũng chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp và đánh giá chất lượng dịch vụ của Viện thẩm mỹ Bonita sau khi trải nghiệm. Tới tham dự sự kiện ra mắt có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu showbiz như NSND Lan Hương, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Quán quân Siêu mẫu Việt Nam 2018 Quỳnh Hoa. Tại buổi khai trương, Viện thẩm mỹ Bonita đã dành nhiều phần quà tới khách mời, giá trị quà tặng lên tới 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được trải nghiệm các dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Khách hàng may mắn tại sự kiện trúng thưởng liệu trình làm đẹp hoàn toàn miễn phí tại Viện thẩm mỹ Bonita Trong tháng khai trương khách hàng sẽ được miễn phí thăm khám trực tiếp các bác sĩ và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khi đăng ký nhận ưu đãi. Xem thêm thông tin về sự kiện cũng như đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn của Viện thẩm mỹ Bonita tại địa chỉ: http://vienthammybonita.vn/dang-ky/

Trường THPT Vân Cốc (Phúc Thọ, Hà Nội): Điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô

Được thành lập ngày 12/8/1992, trải qua 26  năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên – nhân viên (CBGV-NV) nhà trường đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa THPT Vân Cốc trở thành một ngôi trường văn hóa, ở đó mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; mỗi học sinh là một chủ thể tích cực học tập, “Học để biết; học để làm; học để tự khẳng định mình và học để làm người” Đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết với nghề, cùng sự quan tâm của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã vùng bãi, đặc biệt là xã Vân Nam đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục ngày càng cao của nhà trường. Tập thể CBGV, học sinh của nhà trường đã và đang nỗ lực thi đua “Dạy tốt - học tốt”, góp phần đạt được nhiều thành tích cao trong công tác đào tạo. Năm học 2017 – 2018, trường có 220 học sinh đạt học lực giỏi chiếm 19,64% , 797 học sinh đạt học lực khá, chiếm 71,16%; trong đó 91,79% đạt hạnh kiểm tốt; - Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố đạt: 9 giải, gồm: + 2 giải nhất thuộc các môn: Toán, Địa lý. + 4 giải ba thuộc các môn: Toán, Lý, Hóa, Lịch sử. + 3 giải khuyến khích thuộc các môn: Văn, Lịch sử, Sinh học. - Đối với giáo viên: + Thi giáo viên giỏi các môn văn hóa cụm: 3 giải ba. + Thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên cấp thành phố: 1 giải ba. + Thi kỹ năng CNTT dành cho giáo viên cấp cụm: 1 giải nhì, 3 giải ba. + Giải nhì cấp huyện cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. + Giải nhất cấp cụm và nhì cấp huyện cuộc thi “Kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. + Giải ba cấp huyện cuộc thi viết về các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; được Huyện ủy Phúc Thọ tặng giấy khen đơn vị: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. - Công đoàn, liên tục đều đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. - Nhiều năm liền Đoàn trường đạt danh hiệu Đoàn trường có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tập thể chi đoàn giáo viên đạt danh hiệu tập thể học tập vì ngày mai lập nghiệp. … Những kết quả đạt được cùng sự quan tâm của các cấp, ban, ngành chính là động lực để tập thể CBGV trường THPT Vân Cốc  tiếp tục phấn đấu trên chặng đường dài phía trước. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trường THPT đạt Chuẩn quốc gia trong những năm tới.

Trường Mầm non Đồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng): Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người “kỹ sư tâm hồn”

Trường Mầm non Đồng Thái được thành lập từ năm 1986 trong niềm hân hoan của nhân dân địa phương cùng sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp. Cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ cùng chất lượng luôn ở mức cao chính là những yếu tố giúp nhà trường khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục. Dưới sự chỉ dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng của Trường, trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng và thẩm mỹ. Một trong những yếu tố hấp dẫn trẻ tới trường phải kể đến sự sinh động trong trang trí trường lớp; sự đồng bộ trong hệ thống trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của Trường Mầm non Đồng Thái. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tiến hành sơn sửa lại toàn bộ đồ chơi ngoài trời; mua bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, ô tô cho trẻ chơi ở sân trường; trải thảm cỏ các khu vui chơi; làm đồ dùng phát triển vận động; đầu tư đồ dùng cho 2 phòng học mới. Hiện 18/18 lớp có máy vi tính được nối mạng Internet. Đội ngũ nhân sự sư phạm nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao cũng là một trong những thế mạnh của Trường. Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu luôn phát huy tính dân chủ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân cũng như tập hợp được sức mạnh tập thể vào hoàn thành nhiệm vụ chung. Cán bộ, giáo viên được bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình; thường xuyên được tham gia các khóa bồi dưỡng, hoạt động điểm tại lớp chuyên đề, các hội thi “Cô nuôi giỏi cấp trường”, Giáo viên giỏi cấp trường... Năm học 2017 - 2018, Trường có 2 chuyên đề kinh nghiệm được xếp loại xuất sắc cấp huyện; 7/7 giáo viên giỏi cấp huyện; xếp loại xuất sắc cấp huyện và loại giỏi cấp hhành phố trong Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; 1 đồng chí được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, 1 đồng chí được nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện. Bằng uy tín đã được tạo dựng trong suốt thời gian qua, số lượng trẻ của Trường Mầm non Đồng Thái năm sau cao hơn năm trước, hiện bao gồm hơn 600 trẻ với 18 lớp. Tại Trường, trẻ được học theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với độ tuổi, 100% lớp 5 tuổi được đánh giá theo Bộ chuẩn PTTE5T, tạo tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào bậc Tiểu học. Với quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”, Trường luôn tạo điều kiện cho trẻ tham gia nhiều hoạt động đa dạng, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo cụ trực quan, lồng ghép trò chơi đã tăng tính sinh động, hấp dẫn cho bài dạy cũng như giúp trẻ hiểu nhanh, nhớ lâu các kiến thức, kỹ năng. Các hoạt động văn nghệ, thể dục, tham quan dã ngoại, chương trình kể chuyện được tổ chức sôi nổi đã tạo hứng thú cho trẻ. Xác định tầm quan trọng của sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, Trường đã tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất về cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Nhà trường cũng chú trọng xây dựng thực đơn theo mùa, chế biến món ăn đủ chất, đủ lượng, hợp khẩu vị của trẻ. Năm học 2017 - 2018, Trường có 98,6% trẻ phát triển bình thường về cân nặng; 99,8% trẻ phát triển bình thường về chiều cao; 95,5% trẻ đạt chuẩn ở các lĩnh vực phát triển. Trẻ cũng làm ngời sáng bảng vàng thành tích nhà trường khi 327 trẻ đạt danh hiệu Bé khỏe ngoan cấp trường, 45 trẻ xuất sắc được Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Những thành quả đạt được trong thời gian qua là nguồn động lực to lớn để cán bộ, giáo viên, nhân viên Mầm non Đồng Thái tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước.   

Trường THCS Vĩnh Thành đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre

Trường THCS Vĩnh Thành từ lâu đã được biết đến với tư cách là một đơn vị giáo dục chất lượng của huyện Chợ Lách nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, phương thức giảng dạy hiện đại cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Mái trường này là nơi ghi dấu hình ảnh của các thế hệ nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu cùng sự trưởng thành của các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Luôn tâm niệm người thầy tài năng, tâm huyết sẽ truyền ngọn lửa đam mê khám phá tri thức nhân loại, hình thành nhân cách cho học sinh, nhà trường đã dành sự đầu tư không nhỏ cho công tác xây dựng và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Môi trường sư phạm thân thiện, đoàn kết, dân chủ tại trường đã tạo điều kiện cho từng cá nhân phát huy tài năng, cống hiến công sức cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự nghiệp “trồng người” nói chung. Các cuộc vận động, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”,… đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong tập thể trường. Nhờ đó, Trường THCS Vĩnh Thành đã xây dựng được đội ngũ 77 nhân sự với 100% trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 86,2%. Năm học vừa qua, nhà trường có 35 giáo viên giỏi cấp huyện và 06 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Thầy cô giáo luôn có ý thức trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, phát huy sáng kiến giải pháp đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn quản lý và giảng dạy. Không  ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh là những yếu tố làm nên thành công của nhà trường trong thời gian qua. Thầy, cô giáo đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học, đảm bảo hài hòa giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành. Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục pháp luật, truyền thống địa phương, bảo vệ môi trường,… được lồng ghép vào một số môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và gia đình đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường đã huy động được các nguồn lực để kịp thời khen thưởng khích lệ học sinh đạt thành tích cao, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục tới trường.  Nội dung giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh luôn được đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trường đã tổ chức thành công mô hình “Đồng khởi khởi nghiệp” và “Hoạt động giáo dục gắn thực tiễn sản xuất góp phần khơi dậy tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp”. Được sự quan tâm sát sao của nhà trường, phong trào văn nghệ, thể thao và các hoạt động Đoàn, Đội phát triển mạnh. Liên đội Trường THCS Vĩnh Thành là Liên đội duy nhất của huyện có Đội trống kèn hàng năm tham gia dự thi cấp tỉnh và đạt kết quả cao. Là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn huyện về chất lượng giáo dục, trường luôn giữ vững thành tích giáo dục đại trà và mũi nhọn. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 71,7% học sinh xếp loại học lực khá giỏi; 99,4% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 99,4% học sinh vào lớp 10; có 64 học sinh giỏi văn hóa cấp Huyện và 24 học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh; 64 học sinh giỏi năng khiếu cấp Huyện và 10 học sinh giỏi năng khiếu cấp Tỉnh. Học sinh của Trường đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi “ Vận dụng kiến thức liên môn” để giải quyết các tình huống thực tiễn, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng… các cấp.   Những bước tiến vững chắc của Trường THCS Vĩnh Thành trên bước đường xây dựng và phát triển đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bến Tre, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Thầy và trò nhà trường ngày nay đang tiếp tục vươn mình, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước, tô điểm thêm trang sử hồng của địa phương.    

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - Địa chỉ : Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Website: www.hubt.edu.vn. Hotline: 1900 633695                   - Liên hệ: Trung tâm Truyền thông - Phòng A112Y - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Điện thoại: (024) 22 153 214; 0243 633 6507 máy lẻ 806, 192 Zalo: 0976.774.533; 0888.880.816   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 I. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC (7720201), ĐIỀU DƯỠNG (7720301) 1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển: * Xét tuyển dựa và kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 - Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; - Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; * Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12) - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; - Tổng điểm ba môn theo khối thi của năm học lớp 12 đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học đạt 20 điểm trở lên; - Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên; 3. Khối xét tuyển: - A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) - A02 (Toán, Vật lý, Sinh học) - B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (Lấy trên trang web của trường); + Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2018 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2018; + Học bạ THPT (bản sao công chứng); + 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận; Lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng cùng ngành được Hội đồng khoa học đào tạo Nhà trường xem xét công nhận kiến thức đã tích lũy. 5. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt trong năm. 6. Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 7. Bộ phận tư vấn tuyển sinh + Đại học chính quy: Phòng A110Y, Điện thoại: (024)3.6339113 / (024)3.6336507 máy lẻ 110; + Đại học liên thông và đào tạo từ xa: Điện thoại:: 0902.941.888 (Thầy Tâm), 0983.680.616 (Cô Hường) II. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - HỆ CHÍNH QUY 1. Đối tượng tuyển sinh:Sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước, Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật Kinh tế, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung 3. Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp Đại học liên thông được cấp bằng Đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: * Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú. * Bằng tốt nghiệp (phô tô chứng thực), Bảng điểm (phô tô chứng thực). * 03 ảnh 4 x 6 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh). 5. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (nhà trường ra đề thi và tổ chức chấm thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 6. Thời gian đào tạo: - Từ Trung cấp - Đại học (2,5 năm). - Từ Cao đẳng - Đại học (2 năm) 7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/09/2018. 8. Thời gian: Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. 9. Địa điểm nộp hồ sơ: * Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa - Tầng 4 - Nhà A - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Điện thoại: 0243.633.6507 (Máy lẻ 806, 192). DĐ: 0902.941.888; 0983.680.616 * Trung tâm truyền thông (P.A112Y): Điện thoại: 02422.153.214; 0966.397992 10. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. III. TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA 1. Đối tượng tuyển sinh: - Cán bộ, công chức, người đang làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, v.v... có bằng tốt nghiệp THPT, BTVH trở lên. - Những người đã có bằng tốt nghiệp THCN, TC, TCN, CĐ, CĐN, ĐH. - Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng. 2. Ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Xây dựng, 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 4. Hình thức đào tạo: Từ xa 5. Thời gian đào tạo: - 4 năm (đối với người có bằng THPT, BTVH hoặc tương đương) - 2,5 năm (đối với người có bằng Trung cấp, Trung cấp nghề) - 2 năm (đối với người có bằng Cao đẳng, Cao đẳng nghề). Sau khi tốt nghiệp đươc cấp bằng cử nhân, kỹ sư hình thức đào tạo Từ xa có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình thức đào tạo chính quy. Được học tiếp lên các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và được nâng lương theo quy định. 6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/09/2018. 7. Thời gian: Xét tuyển nhiều đợt trong năm. 8. Địa chỉ nộp hồ sơ: - Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa - Tầng 4 - Nhà A Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đ/c: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.633.6507 (Máy lẻ 806, 192). DĐ: 0902.941.888, 0983.680.616 - Các trạm Đào tạo từ xa của Trường đặt tại các Tỉnh/Thành Phố. IV. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 - HỆ CHÍNH QUY 1. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, không chính quy (vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa.…) của tất cả các trường đại học, viện đại học, học viện, có nhu cầu học để có thêm 1 bằng đại học chính quy. 2. Ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Cơ điện tử; Ngôn ngữ Trung; Tài chính ngân hàng; Quản lý nhà nước; Điện, điện tử; Ngôn ngữ Anh; Kinh doanh quốc tế; Kinh tế; Cơ khí ô tô; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin.      3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 4. Thời gian đào tạo: 2 năm 5. Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 được cấp bằng Đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 6. Thời gian tuyển sinh: - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/09/2018. - Thời gian: Xét tuyển nhiều đợt trong năm.  7. Địa chỉ nộp hồ sơ + Trung tâm truyền thông (P.A112Y): Điện thoại: 02422.153.214; 0966.397.992 + Khoa Đại học liên thông và Đào tạo từ xa: Tầng 4 - Nhà A - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Điện thoại: 0243.633.6507 (Máy lẻ 806, 192). DĐ: 0902.941.888; 0983.680.616  

Vượt lên bức phá nhưng các cua-rơ Việt Nam không thể gây bất ngờ

Chặng thứ 8 và 9 Giải xe đạp Quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen có lợi thế cho cua-rơ Việt Nam khi chặng đường dài nhất Giải (242 km) trong điều kiện nắng nóng. Các tay đua Việt Nam đã có những cố gắng vuợt bậc hy vọng thay đổi thứ hạng và 2 chiếc áo Xanh, Vàng. Chiến lược sắc bén và sự vươn lên đã giúp Lê Văn Duẩn dành hạng nhì trong tiếc nuối. Chặng 8 đua ski tại Quảng trường 24-3 TP Tam Kỳ, Quảng Nam có lộ trình 25 vòng (25km). Khai mạc lúc 8 giờ sáng 8/9. Chặng này được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD. Từ sáng sớm rất đông khán giả tập trung hai bên đường cổ vũ cho đoàn đua. Trời mát, gió nhẹ các cua-rơ đẩy tốc độ lên rất cao. có lúc lên gần 50 km/ giờ. Nhưng tại sprint 1 (vòng thứ 8) và sprint 2 (vòng 16) không có một cua-rơ Việt Nam nào ở tốp 3. Kết thúc chặng đua này, cua-rơ trẻ Việt Nam Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc giành hạng Nhì. Nguyễn Trường Tài (AV hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) giành hạng 5. Sau 8 chặng áo Xanh và áo Vàng vẫn thuộc về cua-rơ Hà Lan: David van Eerd (Global Cycling Team). Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) vẫn giữ được chiếc áo Trắng. Chặng 9 có lộ trình dài nhất giải (242km) từ Quảng Nam về Quy Nhơn (Bình Đinh). Xuất phát trễ hơn thường lệ. Trời nắng nóng suốt cả lộ trình. Biết đây là cơ hội tốt: Quen lộ trình, thời tiết nắng khắc nghiệt. Các cua-rơ Việt Nam đã vùng lên bứt phá hy vọng giành lại chiếc áo Vàng. Ngay từ Quảng Ngãi, nhiều cua-rơ Việt Nam đã hiện diện trong tốp đầu. Kết thúc sprint 1 cua-rơ Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) dành giải nhì. Ở sprint 2 không có tên cua-rơ trong danh sách đạt giải. Nhưng ở spint 3 Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc về nhất. Đặc biệt chặng 9 này hai anh em ruột Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh đều ở đội TP Hồ Chí Minh đạt giải nhì và giải 4. Đây là cặp đôi có thành tích xuất sắc nhất trong các giải đua xe đạp tại Việt Nam trong nhiều năm nay. Mặc dù không thể làm thay đổi được hai chiếc áo Xanh và áo Vàng danh giá và mất chiếc áo Trắng nhưng các tay đua Việt nam đã thể hiện được bản lĩnh và ưu thế của mình. Hy vọng sẽ gặt hái nhiều thành công ở chặng sau. Tổng sắp sau 9 chặng như sau: Trong 3 cá nhân dẫn đầu có Nguyễn Thanh Tùng (QK7) hạng 3 và chỉ thua hạng 2 Ali Khademi (Indonedia) 11 giây, thua áo Vàng David Van Eerd (Hà Lan) 18 giây. Về đồng đội 4 Việt Nam dẫn đầu theo thứ tự: Tập đoàn Lộc Trời (An Giang); Bike life Đồng Nai; Dược Domesco(Đồng Tháp); Anh văn Hội Việt Mỹ (TP Hồ Chí Minh). Ngày 10/9 giải nghỉ 1 ngày để chuẩn bị cho chặng leo đèo An Khê và đèo Mang Yang dài nhất Việt Nam (hơn 30km) vào tỉnh Gia Lai. Ông Hồ Thanh Hiếu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa sen phát biểu tại Quảng Nam Quang cảnh đua ski tại Tam kỳ, Quảng Nam Các cổ động viên nhí chào đón đoàn đua David Van Eerd (Hà Lan) giành áo Vàng, áo Xanh sau 9 chặng

Thêm một địa chỉ tin cậy đào tạo bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

TĐKT - Năm học 2018 - 2019, Khoa Răng Hàm Mặt (RHM) trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính thức ra mắt và khai giảng khóa đầu tiên. Với một cơ sở học tập, thực hành lâm sàng, tiền lâm sàng hiện đại, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, các em sinh viên sau khi ra trường sẽ có đủ kiến thức, chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ, tin học để làm việc tại các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa uy tín trên cả nước. PGS, TS. Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Lễ ra mắt và gặp mặt sinh viên khóa đầu tiên Khoa RHM ngày 25/6/2018 Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như bảo vệ và chăm sóc răng miệng nói riêng của người dân ngày càng được ngành y tế chú trọng. Theo một nghiên cứu gần đây của Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội, hơn 90% người Việt Nam mắc bệnh răng miệng và có đến 55% dân số không bao giờ đi khám răng. Tỷ lệ sâu răng ở trẻ em trong độ 6 đến 8 tuổi là hơn 85% mức độ nặng của bệnh là trung bình mỗi em sâu 5,4 răng và 94% trong số đó không được điều trị. Trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng và thẩm mỹ của người dân ngày càng cao, các phòng khám RHM hoặc nha khoa hiện nay lại chưa có nhiều, nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh còn hạn chế. Trên thế giới, tỷ lệ bác sĩ RHM/1000 dân ở các nước phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ là 1/1000 - 2000 dân, ở Thái Lan là 1/5000 dân; trong khi tỷ lệ này tại Việt Nam là 1/26.000. Như vậy, để chăm sóc răng miệng cho 90 triệu dân, nước ta phải có trên 20.000 bác sĩ nha khoa. Trong khi đó, nguồn nhân lực hiện có của ngành RHM Việt Nam còn rất thiếu, số bác sĩ RHM được đào tạo hàng năm ít. Tính đến tháng 6/2016, cả nước chỉ có 8 đơn vị đào tạo bác sĩ RHM với khoảng 500 bác sĩ ra trường mỗi năm. Là một đơn vị trong hệ thống đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam, với thế mạnh đa ngành và tiềm lực hiện có, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết để trình cấp có thẩm quyền cho phép mở mã ngành đào tạo bác sĩ RHM, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế nói chung và ngành RHM nói riêng. Khoa có khu thực hành tiền lâm sàng với hệ thống mô phỏng của Adec Được thành lập năm 2017, Khoa RHM trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là đơn vị trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo bác sĩ RHM, đặt tại cơ sở Vĩnh Tuy của trường với tổng diện tích khoảng 20.000 m2. Khoa có nhiệm vụ đào tạo bác sĩ RHM hệ chính quy 6 năm, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về RHM, có kiến thức về y học gia đình, có thể thực hành nha khoa được ngay, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình đào tạo chuyên sâu RHM và học tập vươn lên của các bác sĩ sau khi tốt nghiệp. Đối tượng tuyển sinh của trường là học sinh đã tốt nghiệp THPT qua kỳ thi THPT Quốc gia có nguyện vọng học để trở thành bác sĩ RHM, có tổng số điểm thi các môn thi theo tổ hợp các môn xét tuyển  (Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Vật lý, Sinh học) từ 20 điểm trở lên (kể cả điểm ưu tiên). Khoa được trang bị hệ thống chụp Xquang C.T Conbeam "Việc thành lập khoa RHM đã làm phong phú thêm sự phát triển toàn diện của trường, nâng cao tầm vóc của nhà trường và góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, xã hội." - PGS, TS. Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẳng định. PGS, TS. Hà Đức Trụ chia sẻ: Lý do mà trường quyết tâm mở mã ngành sức khỏe nói chung và mã ngành đào tạo về RHM nói riêng, trước hết là vì thực hiện sứ mạng của nhà trường, tiếp theo là vì sức khỏe của cộng đồng và vì nhu cầu của xã hội. Vượt lên những khó khăn, phức tạp từ nhiều phía, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ từng quy trình, giai đoạn để mở mã ngành này. Trường xác định cụ thể phương châm hành động, phương pháp vận hành để luôn luôn đạt được hai mục tiêu: Đào tạo, nghiên cứu và thực hành; từng bước tạo ra sản phẩm có giá trị. Đây là công việc không dễ làm và không thể làm ngay một lúc được, phải có lộ trình, phải bàn bạc chặt chẽ, hoàn chỉnh, khoa học. Với quyết tâm cao và sự đầu tư bài bản, chỉ hơn 1 năm sau ngày thành lập, khoa RHM đã đảm bảo một cách cơ bản nhất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, giáo trình, giáo án. Tháng 2/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 529/QĐ-BGDĐT chính thức cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở mã ngành đào tạo bác sĩ RHM hệ chính quy. Hiện nay, khoa có 1 trung tâm thực hành tiền lâm sàng hiện đại nhất lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại Việt Nam; 1 trung tâm thực hành lâm sàng với hệ thống ghế nha khoa hiện đại, các thiết bị hỗ trợ điều trị và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất; 1khu Labo nha khoa được trang bị dây chuyền công nghệ và hệ thống CAD/CAM hiện đại nhất. Khu thực hành lâm sàng khang trang, hiện đại của Khoa Khoa có 10 bộ môn, với 28 giảng viên cơ hữu, 30 giảng viên thỉnh giảng. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm giảng dạy và điều trị tại các bệnh viện, đại học trong cả nước, các thạc sĩ, bác sĩ được đào tạo từ nước ngoài như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trong đó, hiện hữu những tên tuổi gạo cội của ngành RHM Việt Nam: PGS, TS. Nguyễn Bắc Hùng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bàn tay phẫu thuật hàm mặt số 1 của Việt Nam; PGS, TS. Mai Đình Hưng, nguyên Trưởng Bộ môn RHM Trường Đại học Y Hà Nội là người thầy có thâm niên về đào tạo và quản lý đào tạo số 1 của Việt Nam... Hệ thống Labo với dây chuyền và công nghệ hiện đại làm răng sứ PGS, TS. Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội RHM Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội nhận định: Chúng tôi được chứng kiến từ những ngày đầu Khoa nhen nhóm ý tưởng xây dựng, nâng cấp và có kế hoạch tuyển sinh. Đến nay, Khoa đã lập được nhiều kỷ lục trong việc chuẩn bị tuyển sinh, đào tạo. Kỷ lục thứ nhất là thời gian, chưa có cơ sở đào tạo nào, trường nào trong một năm đã có quyết định của nhà nước cho phép đào tạo ngành RHM và tuyển sinh được. Có những cơ sở đào tạo lớn về y tế như trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng phải vài chục năm mới tuyển sinh được khóa bác sĩ RHM đầu tiên... Thứ hai là trong thời gian ngắn, Khoa đã hoàn thiện được phòng thực hành tiền lâm sàng chính quy, hiện đại mà nhiều trường Đại học lớn về y dược trên cả nước mơ ước. Để có cơ sở thực hành cho sinh viên, Khoa RHM đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với các bệnh viện: Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam - Cuba. Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường và Khoa RHM đã tạo dựng được mối quan hệ, hợp tác với nhiều trường đại học uy tín trong đào tạo chuyên ngành RHM như Đại học Indiana, Đại học Stanford (Mỹ), Đại học Showa (Nhật Bản), Đại học Mahidol, Chulalongkon (Thái Lan), Đại học Nantes (Pháp), Đại học Yonsei (Hàn Quốc). PGS, TS. Phạm Dương Châu, Chủ nhiệm Khoa cho biết: Với một cơ sở học tập, thực hành lâm sàng, tiền lâm sàng hiện đại, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, các em sinh viên sau khi ra trường sẽ có đủ kiến thức, chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ, tin học để làm việc tại các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa. Ngoài ra, các em có cơ hội tham gia các khóa đào tạo liên tục với các chuyên gia nước ngoài để không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức và tay nghề; có cơ hội học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương Thanh

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương: Nỗ lực mang nguồn nước sạch đến với nhân dân

Nhắc đến Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương là nhắc đến một doanh nghiệp cấp nước đi tiên phong trong việc đưa nước sạch về nông thôn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty vẫn luôn nỗ lực đổi mới, cải tiến, hiện đại hóa, đẩy mạnh đầu tư nâng cao công suất cũng như nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật để hoàn thành sứ mệnh cung cấp nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương tiền thân là Nhà máy nước Hải Dương, được xây dựng từ năm 1936 với công suất 1.000 m3/ngày/đêm, chủ yếu phục vụ cho nhân dân TP Hải Dương. Trải qua 82 năm xây dựng và phát triển với những tên gọi khác nhau, Công ty đã từng bước trưởng thành vững mạnh. Năm 2017, Công ty bước sang trang phát triển mới khi chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc  năm 2016 Với mô hình hoạt động mới, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo triển khai vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đồng thời thực hiện tốt chính sách và quyền lợi của người lao động. Chủ động khai thác tối ưu mọi nguồn lực, thực hiện nhiều dự án đầu tư phát triển cấp nước, nhiều giải pháp thực hiện chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, sáng tạo trong ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để từng bước hiện đại hoá cấp nước, đuổi kịp trình độ quản lý và vận hành của các nước tiên tiến trên thế giới, nhằm phát triển hoạt động cấp nước bền vững đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch; cung cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng, dịch vụ tốt và kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cụ thể, Công ty đã đầu tư nâng công suất thêm hơn 20.000 m3/ngày đêm, đầu tư đưa vào sử dụng hơn 170 km đường ống truyền tải mới, địa bàn dịch vụ cấp nước tiếp tục được mở rộng. Nếu như vào năm 2010, Công ty mới chủ yếu cung cấp nước cho các đô thị thì đến nay đã mở rộng cho 106 phường, thị trấn, xã và bán buôn nước sạch qua đồng hồ tổng cho 27 xã nông thôn, phấn đấu đến hết năm 2018 xóa bỏ các trạm cấp nước sử dụng nguồn nước sông nội đồng theo chủ trương của UBND tỉnh. Song song đó, Công ty tiến hành đánh giá hiện trạng hệ thống mạng đường ống nghiên cứu tái cấu trúc lại hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước: Phân vùng tách mạng, tạo lập các block; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, thay thế và lắp đặt bổ sung đồng hồ tổng; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thiết bị công nghệ mới như van thông minh điều tiết áp lực; xác định các điểm cần kiểm soát theo dõi, phân tích, đánh giá nhu cầu tiêu thụ nước sạch hiện hữu và các giai đoạn tương lai, cân đối lại áp lực giữa khu vực đầu nguồn và cuối nguồn; điều tiết sản xuất cho phù hợp. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty nhận Giải thưởng VIFOTEC năm 2012 Khép lại năm 2017 với những dấu ấn đáng nhớ, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương đã sản xuất và tiêu thụ gần 41 triệu m3 nước sạch thương phẩm, đạt doanh thu 368 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 35,9 tỷ đồng (tăng 130% so với kế hoạch giao); thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7,5 triệu đồng/người/tháng. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2018, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, đáp ứng đủ nguồn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân; triển khai các dự án cấp nước cho các xã nông thôn vùng sâu vùng xa (như Trạm bơm tăng áp xã Kim Giang, trạm bơm tăng áp phường Hoàng Tân cấp nước sạch cho các phường, xã khu Đông Bắc thị xã Chí Linh, hệ thống cấp nước phường Bến Tắm, Hoàng Tân, xã Hoàng Tiến thị xã Chí Linh...). Đồng thời đầu tư cải tạo nâng công suất các công trình nguồn, đường ống truyền tải cấp nước cho khu công nghiệp VSIP; nâng cao năng lực cấp nước cho khu công nghiệp Đại An, khu công nghiệp Tân Trường; hoàn thành mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2018 kiên quyết xóa bỏ các trạm cấp nước nội đồng và xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các xã nông thôn.   Thành tích nổi bật: - Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997; - Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005; - Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010; - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2012; - Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2016; - Ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty được Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016.    

Trang