Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TĐKT  Ngày 12/10, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất. Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và 30 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Đại hội Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cả nước và đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc cho 9 tập thể Phát huy những thành tích đã đạt được, các cơ quan, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực và được đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tổ chức triển khai thực hiện, tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá, sức lan tỏa và đã thực sự tạo động lực mới để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngay sau khi được thành lập, mặc dù khối lượng công việc nhiều trong điều kiện nhân lực còn thiếu và phải tập trung ưu tiên giải quyết những công việc liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhưng Ủy ban rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt sứ mệnh, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân nhân giao, đó là “Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Trong tổ chức phong trào thi đua, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành các Chỉ thị phát động phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các tập đoàn, tổng công ty luôn quan tâm đến việc phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát động và được sự tham gia hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng đạo đức ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tuyên dương 30 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Công tác khen thưởng luôn được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm và đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định và đã bình xét, đề nghị khen thưởng kịp thời, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là công nhân, người lao động có thành tích cao, thành tích dẫn đầu từng mặt hoạt động công tác. Kết quả công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, có 2 tập thể và 2 cá nhân được trình xét danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 245 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 192 tập thể và 457 cá nhân được tặng Huân chương các loại; 270 tập thể và 975 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.626 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ; 5.243 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 5.699 tập thể và 14.071 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ. Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã giữ được vai trò là đòn bẩy thúc đẩy mọi cán bộ, công nhân, viên chức tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt” và trong bối cảnh bối cảnh cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát dịch Covid-19, Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng đánh dấu khởi đầu của sự phát triển và để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Ủy ban tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 34-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung phong trào thi đua gắn với việc đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp ủy Đảng, chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong toàn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nêu cao những kết quả đã đạt được để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với những nỗ lực không ngừng, tại Đại hội, 8 tập thể đã được trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019; 9 tập thể được trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 30 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương. Tại Đại hội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hồng Thiết

Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc

TĐKT - Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Tới dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng dự buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt, có 25 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương qua các thời kỳ; Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trưởng Ban Dân vận các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; 203 điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày diễn văn ôn lại 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân. Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường, sẽ tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận sao cho động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Đảng ta đã xác định, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Công tác dân vận được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên; được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, địa bàn, lĩnh vực, hướng đến mọi giai tầng xã hội, gắn với tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt Thực tiễn cách mạng nước ta 90 năm qua đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, triệu người như một, hiên ngang bước vào cuộc trường chinh vô cùng khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những thành tựu to lớn, quan trọng của 35 năm đổi mới tiếp tục khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được chú trọng đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tập trung xử lý, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, thực chất hơn, bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đội ngũ cán bộ dân vận được kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực công tác... Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Bí thư Tủng ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Ngày 10/10, các điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 đã được đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp, được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và tặng Bằng khen. Hưng Vũ  

Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

TĐKT - Sáng 11/10, Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 và Tuyên dương Chi hội trưởng xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, đồng minh chắc chắn của giai cấp công nhân. Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số gần 10,2 triệu hội viên. Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh Cụ thể, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đặc biệt, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và liên tục gia tăng xuất khẩu gạo từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn; xuất khẩu gần 20 triệu m3 gỗ rừng trồng; xuất khẩu hạt tiêu đứng đầu thế giới, cà phê đứng thứ hai thế giới, cao su đứng thứ 6; xuất khẩu 5,8 triệu tấn thịt các loại, 8 triệu tấn thủy sản cả khai thác tự nhiên và nuôi trồng đạt trên 40 tỷ USD đến 186 thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... Tạo mối quan hệ ngoại giao nông sản, gắn bó giữa nước ta với các nước. Nâng cao dần mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%. Thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đến ngày 30/5/2020 cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019. Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân góp công, góp sức và tri thức, thay đổi tư duy và đồng thuận thực hiện ngày càng có kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước. Phong trào nông dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng, chống dịch luôn được duy trì với những kết quả toàn diện. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường… Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại buổi lễ, Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 90 Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tôn vinh các Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động việc thực hiện tốt Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, góp phần thiết thực thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam. 90 Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những bông hoa đẹp, tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam. "Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh là minh chứng cho đóng góp nổi bật của Trung ương Hội, nhất là vai trò Chi hội nông dân cơ sở trong thúc đẩy liên kết 6 nhà góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam" – Thủ tướng Chính phủ chỉ ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các cấp Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Các cấp Hội cần sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Đảng, với Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại buổi lễ (theo Danviet.vn) Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động Hội Nông dân. Đồng thời, nhân rộng mô hình tập hợp hội viên của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu người nông dân thế hệ mới… Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình tốt với các giá trị tốt. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng công tác Hội và phong trào nông dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Mai Thảo

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V (2020 - 2025)

TĐKT - Ngày 8/10, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V (2020 - 2025) và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) đã diễn ra tại Hà Nội. Dự Đại hội, có các đồng chí: Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ TĐKT Văn phòng Chủ tịch nước... Cùng dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn DMVN; Thường trực thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn DMVN; đại diện các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn các cấp trong hệ thống; 114 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động lần thứ II - năm 2020, các cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ II – năm 2020. Các đại biểu dự Đại hội Thời gian qua, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của thi đua, hàng năm, Tập đoàn và Công đoàn DMVN đều phối hợp trong chỉ đạo, phát động và hướng dẫn các đơn vị tổ chức các phong trào; xây dựng tiêu chí đánh giá; tiến hành tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; tổ chức sơ, tổng kết các phong trào để có sự điều chỉnh, bổ sung về nội dung, hình thức, phương pháp cho phù hợp thực tiễn; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những phương pháp hay, những cách làm tốt. Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN Đặng Vũ Hùng phát biểu khai mạc Đại hội Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, 5 năm qua, các cấp của ngành đã cụ thể hóa các phong trào thi đua của Đảng và Chính phủ thành các phong trào, hành động thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành. Các phong trào đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực; nội dung, hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước. Tiêu biểu là các phong trào: Thi đua lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Giỏi việc nước, đảm việc nhà, Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, Doanh nghiệp vì người lao động... Từ các phong trào thi đua, đã tạo nên sức mạnh tổng thể để ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt mức tăng trưởng dương hàng năm ở các chỉ tiêu. Cụ thể: Qua 5 năm, toàn ngành có 6109 sáng kiến cải tiến được hình thành, áp dụng, làm lợi cho doanh nghiệp 203,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 5,62%/năm. Doanh thu tăng trưởng bình quân 5,65%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân 5,02%/năm. DMVN là ngành đóng góp chủ đạo vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước, đứng thứ 3 trên bản đồ dệt may thế giới. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tăng bình quân trên 6%/ năm. Thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 7%/năm (từ 6,3 triệu đồng năm 2015 lên 8,3 triệu đồng năm 2020, tăng 2 triệu đồng/người/tháng so với năm 2015). Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Tập đoàn DMVN 5 năm qua, các tập thể, cá nhân của ngành vinh dự được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Tập đoàn DMVN được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; được tuyên dương trong chương trình Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới. Công đoàn DMVN được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, hai năm liên tục 2017, 2018 được công nhận là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các Công đoàn ngành trực thuộc Tổng liên đoàn và được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, giai đoạn 2020 - 2025, ngoài các giải pháp đổi mới toàn diện, quản trị chặt chẽ, tăng tốc đầu tư, phát triển thị trường, tăng cường nhân lực để xây dựng thành công Tập đoàn cổ phần đa sở hữu phát triển nhanh, mạnh, bền vững, hội nhập sâu rộng, hiệu quả, công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, để người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tập đoàn với nội dung và hình thức phong phú hơn, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tránh hình thức, để nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người lao động. Chú trọng đến nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Luôn quan tâm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, nêu cao những tấm gương người tốt việc tốt, những sáng kiến, sáng tạo, mô hình, cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở. Cần khắc phục tình trạng khen thưởng theo kiểu “khen từ trên xuống”, “có đề nghị, đề xuất thì mới khen”. Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cần quan tâm hơn nữa, chú ý, phát hiện và chủ động đề nghị khen thưởng những tấm gương sáng, những điển hình xứng đáng, đặc biệt là công nhân, người lao động trực tiếp. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DMVN Lê Tiến Trường phát biểu tại Đại hội Tại Đại hội, Tập đoàn DMVN được trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động lần thứ II - năm 2020 đã được trao cho 12 đơn vị làm tốt công tác đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ II – năm 2020 được trao tặng cho 10 nữ cán bộ, công nhân, lao động tiêu biểu của ngành. Trao Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động lần thứ II - năm 2020 cho 12 đơn vị  Giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ II – năm 2020 được trao tặng cho 10 nữ cán bộ, công nhân, lao động tiêu biểu của ngành 14 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiêu biểu, 85 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng. Đây là những đơn vị và gương mặt xuất sắc, đại diện cho tinh thần thi đua yêu nước yêu ngành, đã đóng góp nhiều công sức và tâm huyết cho sự phát triển vững mạnh của từng doanh nghiệp và toàn hệ thống. Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn và Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN Đặng Vũ Hùng trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiêu biểu Lãnh đạo Tập đoàn DMVN và Công đoàn DMVN trao thưởng cho các điển hình tiên tiến Tại Đại hội, ngành DMVN đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu toàn diện, đồng bộ; sản xuất, kinh doanh tăng trưởng; đầu tư có hiệu quả; xây dựng ngành ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngành DMVN phấn đấu đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hàng năm 8 - 10%. Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm từ 12 - 15%. Thu nhập của người lao động bình quân hằng năm tăng cao hơn CPI thực tế 2 - 3%. Phương Thanh

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam

TĐKT – Sáng 6/10, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Hội Người mù Việt Nam cùng các đại biểu ưu tú được lựa chọn trong 56 tỉnh, thành Hội và trên 70 nghìn hội viên người mù. Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam cho biết: Thi đua thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Bác đến thăm Trường Thương binh hỏng mắt, 5 năm qua, Ban chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội Người mù Việt Nam đã xây dựng, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động sôi nổi, cùng với thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ dựa trên tinh thần dân chủ tập trung. Các phong trào thi đua luôn gắn với các nhiệm vụ của Hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng", "Chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2022" và cuộc vận động “Cải cách hành chính”... Trong 5 năm qua, Hội Người mù Việt Nam đã phát triển được 3 tỉnh hội (Hà Giang, Đắk Nông, Bắc Kạn); 7.068 hội viên. Tổ chức Hội hiện nay đã có ở 56 tỉnh, thành hội, 425 huyện hội, 519 hội xã, phường 3.210 chi hội và 74.329 hội viên. Chương trình văn nghệ xúc động tại Đại hội Từ các nguồn vốn vay của Trung ương và các địa phương, hội viên người mù và gia đình đã phát huy thế mạnh phát triển kinh tế đưa đời sống ngày một nâng cao, với phương châm: Lấy nghề tẩm quất, xoa bóp là nghề chính, nghề mũi nhọn; nghề thủ công là nghề truyền thống; chăn nuôi, trồng trọt là nghề chủ đạo của người mù sống ở nông thôn. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội đã thành lập thêm được 33 cơ sở sản xuất, nâng tổng số là 393 cơ sở sản xuất tập trung (trong đó 251 cơ sở tẩm quất xoa bóp, 142 cơ sở sản xuất thủ công) và 178 tổ nhóm sản xuất thủ công dưới 10 người... cho doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm, thu hút khoảng 5.000 lao động, thu nhập bình quân từ 1.800.000 đồng/người/tháng; riêng nghề xoa bóp bấm huyệt đạt 2,7 triệu đồng/người/tháng, người có tay nghề cao đạt từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Các cấp Hội đã khuyến khích, tạo điều kiện, đẩy mạnh phong trào thi đua, thường xuyên mở các lớp xóa mù chữ, các lớp tiền hòa nhập bằng chữ nổi (Braille), nhiều hội viên sử dụng chữ nổi thành thạo. Tặng Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho 6 cá nhân  Phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho người mù được quan tâm. Qua tiếng đàn, lời ca đã khích lệ, động viên người mù sống lạc quan, yêu đời và có nhiều ước vọng trong cuộc sống. 5 năm một lần Trung ương Hội tổ chức Hội diễn liên hoan "Tiếng hát từ trái tim" trong toàn quốc; nhiều thành, tỉnh hội và huyện hội đã thành lập đội văn nghệ để phục vụ trong các hội nghị và lưu diễn vừa là hình thức tuyên truyền, vừa có thêm thu nhập. Ngoài ra, người mù vượt khó tìm cho mình những môn thể thao phù hợp để luyện tập giữ gìn sức khỏe. Một số cá nhân còn xuất sắc dành những giải thưởng lớn tại các Đại hội thể thao trong và ngoài nước... Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó nổi bật là: 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 23 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 29 tập thể, cá nhân được MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành tặng Bằng khen; 12 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 292 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 tập thể được Trung ương Hội tặng Cờ Thi đua; 2109 tập thể và cá nhân được Trung ương hội tặng Bằng khen; 2391 cá nhân trong và ngoài Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương... và nhiều hình thức khen thưởng khác. Tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho 5 cá nhân Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Viết Thu khẳng định: Những đại biểu ưu tú được lựa chọn trong 56 tỉnh, thành hội và trên 70 nghìn hội viên dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 3 của Hội Người mù Việt Nam thật sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tươi thắm đang khoe sắc, tỏa hương trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Người mù Việt Nam. Ghi nhận những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tại Đại hội, 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 51 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Người mù. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội trong 5 năm qua, đã tạo nên khí thế, động lực để cán bộ, hội viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần chăm lo đời sống và tạo cơ hội cho người mù phấn đấu vươn lên, khẳng định bản thân và hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội  “Hội vừa là cánh tay vươn dài, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên, vừa làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến một cách hiệu quả vào quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng. Hội là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Hiệp hội Người mù thế giới, vị thế của Hội và người mù trong nước và quốc tế ngày càng được nâng lên.” – Đồng chí Phùng Khánh Tài khẳng định. Trong thời gian tới, đồng chí Phùng Khánh Tài mong muốn các cấp Hội tiếp tục có những nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp, sinh động để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của công tác thi đua. “Coi thi đua là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; đặc biệt hơn, coi thi đua là nguồn cảm hứng sáng tạo, động lực để khơi gợi tinh thần lạc quan, tinh thần chia sẻ, đùm bọc trong cộng đồng, để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống.” – Đồng chí nhấn mạnh. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương  (thứ sáu từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại Đại hội Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của Hội như: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”, “Chương trình Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững”, “Cuộc vận động Cải cách hành chính”, cùng với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX Hội Người mù Việt Nam. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin, giúp người mù phát triển trí tuệ, năng lực, hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội, vươn lên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho hoạt động Hội và tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các phong trào của người mù, người khuyết tật khu vực và thế giới. Tại Đại hội, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Người mù đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Mai Thảo

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra vào ngày 8/10

TĐKT - Ngày 8/10, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Thường trực thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Dệt May Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn các cấp trong hệ thống; cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho tinh thần thi đua lao động hăng say và sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Dệt May trong 5 năm qua. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ngành Dệt May phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ Giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành đã khẳng định được sức sống mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung với các phong trào lớn như: Thi đua lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Giỏi việc nước, đảm việc nhà, Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, Doanh nghiệp vì người lao động... Ở lĩnh vực nào cũng xuất hiện những phong trào hay, cách làm tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến. 5 năm qua, các tập thể, cá nhân của ngành vinh dự được các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Tập đoàn Dệt May Việt Nam được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; được tuyên dương trong chương trình: Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới. Công đoàn Dệt May Việt Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, hai năm liên tục 2017, 2018 được công nhận là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các Công đoàn ngành trực thuộc Tổng liên đoàn và được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Tại Đại hội lần này, có 14 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiêu biểu, 85 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được tuyên dương, khen thưởng. Đây là những đơn vị và gương mặt xuất sắc, đại diện cho tinh thần thi đua yêu nước yêu ngành, đã đóng góp nhiều công sức và tâm huyết cho sự phát triển vững mạnh của từng doanh nghiệp và toàn hệ thống. Tiếp nối lần thứ nhất - năm 2019, giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động lần thứ II - năm 2020 sẽ được trao cho 12 đơn vị làm tốt công tác đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ II – năm 2020 sẽ được trao tặng cho 10 nữ cán bộ, công nhân, lao động tiêu biểu của ngành. Tại Đại hội cũng sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam – đánh dấu một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển với vai trò đầu tàu, kết nối, dẫn dắt toàn ngành vững bước đi lên. Cũng trong khuôn khổ Đại hội, sáng 8/10, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả các đại biểu sẽ thực hiện nghi lễ báo công lên Bác - người đã đặt nền móng cho phong trào thi đua ái quốc của toàn dân tộc. "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất" – Lời dạy của Bác vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí người lao động Dệt May. Nhờ các phong trào được dấy lên từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác mà thi đua đã trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục trong CNVCLĐ của ngành. Các thế hệ người Dệt May đã trưởng thành về nhận thức, được nâng bước trong hành động và đạt được nhiều thành quả trong lao động sản xuất, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển ngành. Đội ngũ dệt may đã lớn lên, mang dáng vóc Việt Nam, tâm hồn Việt Nam hội nhập cùng thế giới. Phương Thanh  

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII

TĐKT - Ngày 3/10, tại Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và 301 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phát động thi đua luôn được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng. Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM, 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ngành y tế và toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về phong trào xây dựng nông thôn mới. Có trên 4.605 tấm gương tiên tiến được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở, 904 gương tiến tiến được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết thêm, công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước đã có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, tạo đà cho sự phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trong những năm tới. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Phong trào "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện phong trào văn hóa công sở”, “Toàn dân chung sức phòng, chống dịch Covid-19”; “Phong trào thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 180 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao chứng nhận và tặng hoa cho 39 tập thể điển hình Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được sau gần 30 năm tái lập tỉnh với nhiều thành tựu quan trọng, từ một tỉnh nghèo vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ… Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng cho rằng, trong thời gian tới tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống hiếu học, khoa bảng và cách mạng của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 1,2 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vào điều kiện cụ thể của địa phương; phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các chương trình kế hoạch, định hướng lớn của tỉnh; tập trung vào giải quyết những điểm nghẽn, khâu đột phá cũng như các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn chiến lược… Dịp này, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 1,2 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội. Với những nỗ lực không ngừng, tỉnh Hà Tĩnh đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Đại hội đã thông báo quyết định công nhận TX Kỳ Anh là đô thị loại 3. Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. La Giang  

Quảng Trị: Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua về đích toàn diện

TĐKT - Ngày 3/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; 270 cá nhân và 30 tập thể ưu tú trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 5 năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh Quảng Trị có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Điển hình như phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị… Từ các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. ốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,21%, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 53 triệu đồng/năm, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm 2016 - 2020 đạt 13.434 tỷ đồng, trong đó thu nội địa bình quân hằng năm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 76,73% năm 2015 lên 80,71% năm 2020, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm và thủy sản từ 23,27% năm 2015 xuống còn 19,29% năm 2020. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 344 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6.801 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng cho 1.259 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 801 cá nhân. Thẩm định trình khen thưởng 464 Huân chương các loại; 87 Cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 234 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đạt được những kết quả, ý nghĩa tích cực. Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua; các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình, tập trung bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tăng cường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, nghiệp vụ, khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả... Phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Trị tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ nhân dân; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030. Tại Đại hội, tỉnh Quảng Trị được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho một tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân và 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 14 cá nhân và 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2019. Đại hội đã thông qua danh sách 11 đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua về đích toàn diện”. Hồng Thiết  

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT – Ngày 4/10, HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020- 2025 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Thượng Tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương,. Cùng dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành hoạt động UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Bình; Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Bình; cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và hơn 300 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình Với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội là dấu ấn quan trọng trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Bình; nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 5 năm qua, bên cạnh thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thái Bình còn phát động các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh một cách sâu rộng, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nổi bật là: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/ năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh. Năm 2020, GRDP và thu nhập bình quân đầu người ước cao gấp 1,7 - 1,8 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần 5 năm 2011 - 2015, tăng bình quân 7,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho đại diện tập thể Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ) và các tập thể Đặc biệt từ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”, đến nay 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX đề ra. Toàn tỉnh có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh, đã phát huy tính năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các tiềm năng của tỉnh; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn với đô thị hóa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong đó thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên. Cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, đặc biệt quan tâm tới đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân. Cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến. Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất; 14 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 23 đại diện cho những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành  hoạt động UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2025. Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Mai Thảo

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025

TĐKT - Sáng 2/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn; bà Trần Thị Hà, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện. Cùng dự Đại hội có: Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng hơn 250 đại biểu là điển hình tiên tiến của tỉnh. Đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh báo cáo tại Đại hội Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh cho biết: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng lần thứ V, nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng trọng tâm, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.       Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với thị trường. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 6,15%/năm, đạt 76,88% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, khu vực I tăng bình quân 2,6%/năm, khu vực II tăng 10,81%/năm, khu vực III tăng 7,71%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD/người/năm, đạt 63,55% chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2015 là 1.348 USD/người/năm). Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên, đổi mới, sáng tạo; chú trọng gắn kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động xã hội, các phong trào tại cơ sở như: “Thực hiện hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”… Đến nay, đã có 47/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 51/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,75%; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.  Ông Lâm Văn Lẫm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể, 2 cá nhân                     Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội  Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 69.582 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 55%; giải quyết việc làm cho 129.609 lao động. Kết quả hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer là trên 4,5%/năm. Đến nay, số hộ nghèo toàn tỉnh còn lại là 15.890 hộ, tỷ lệ 4,91%; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer 7.694 hộ, tỷ lệ 7,67%, giảm 41.927 hộ so với năm 2016 (trong đó hộ Khmer giảm 19.289 hộ). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người mới, có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá dân tộc về vật thể, phi vật thể, tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được chú trọng; quan tâm tổ chức các lễ hội truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà có chuyển biến tích cực. Từ năm 2015 đến nay, các vận động viên của tỉnh đã tham dự 232 giải thi đấu quốc tế, quốc gia và khu vực, đạt 14 Huy chương Vàng, 228 Huy chương Bạc và 324 Huy chương Đồng. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN) Về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất và mở rộng thị trường. Triển khai thực hiện phong trào thi đua, số lượng doanh nghiệp đã tăng dần theo từng năm; kết quả trong giai đoạn 2015 - 2020 có thêm 2.100 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh có khoảng 3.300 doanh nghiệp. Từ phong trào thi đu,  nhiều doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả năng suất hoạt động. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở”  đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của công chức, viên chức trên mọi lĩnh vực công tác, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ kết quả phong trào thi đua của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020, đã có 500 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh, 3.149 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 1.380 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3.800 tập thể và 16.888 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Về khen thưởng cấp Nhà nước, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 26 tập thể và 438 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng cho 28 tập thể và 176 cá nhân, 393 trường hợp được khen thưởng thành tích kháng chiến; tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 571 Bà mẹ. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội.  Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời tỉnh đã chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, đạt kết quả, hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Cụ thể, đã chú trọng phát triển lúa đặc sản, đặc biệt là gạo thơm ST25 là thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đối với giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Phạm Đức Toàn thống nhất với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà báo cáo đã nêu. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa một số nội dung: Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước trong tình hình hiện nay, như: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua. Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Thi đua phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài và rộng khắp... Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Ba là, tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, phát động và tổ chức các phong trào thi đua của tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, rõ mục tiêu, tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với đặc thù của địa phương, bảo đảm phong trào thi đua không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bốn là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; lựa chọn chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tiếp tục quan tâm khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội; đảm bảo tác dụng giáo dục, nêu gương, và động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua. Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở; đảm bảo gương điển hình tiên tiến thực sự có tác dụng lan tỏa tốt trong cộng đồng, xã hội. Phát huy vai trò của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới. Nhân dịp này, có 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể và 20 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 13 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện, chụp hình cùng đoàn Đại biểu Đại hội cũng đã thông qua danh sách có 13 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.                                                                                                                    Xuân Phúc

Trang