Chính trị - Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

BTĐKT - Năm 2023, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, vững chắc. Thứ hai, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 09/12/2022, cụ thể: Thu ngân sách: 16.130 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 93,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 35.000 tỷ đồng; giảm 2.000 hộ nghèo (tương ứng với giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới), trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (tương ứng 2% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm là 7 xã. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”; phong trào “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2023; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng...; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thứ tư, tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện, tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thứ năm, thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm và giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời. Thứ sáu, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo ổn định, có tính kế thừa và được bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thứ bảy, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người dân có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất. Thứ tám, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng và trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ chín, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ban TĐKT tỉnh Bình Phước

Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều phong trào thi đua chào mừng 370 năm hình thành và phát triển Phong trào thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2023, tập trung thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Khánh Hòa và chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; thi đua tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, hình thành, xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong suốt 370 năm qua. Với phong trào thi đua này, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu hoặc 1 công trình thiết thực và tổ chức bình xét, lựa chọn khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt. UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu, toàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Huỳnh Mạnh Thắng (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa)

Họp báo Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

BTĐKT - Chiều 15/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2022. Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: Năm 2022, Thường trực Hội đồng Giải thưởng nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về; có 2 ứng cử tự gửi hồ sơ giới thiệu. Trong 156 hồ sơ có 117 nam, 39 nữ; 15 đề cử là người dân tộc thiểu số; học hàm cao nhất là Giáo sư tập sự; học vị cao nhất là Tiến sĩ; gương mặt nhiều tuổi nhất là 37 tuổi, ít tuổi nhất là 14 tuổi. Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thái An trả lời báo chí tại buổi họp báo Ông Phùng Công Sưởng cho biết, trước đó, ngày 12/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng GMTVNTB năm 2022 họp lần thứ nhất thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Lĩnh vực học tập có số lượng hồ sơ đề cử nhiều nhất (33 hồ sơ). Trong năm 2022, lĩnh vực học tập có thành tích rất ấn tượng với 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 Huân chương Lao động hạng Ba; 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp Hội đồng lần thứ nhất (ngày 12/2), các thành viên hội đồng đã thể hiện sự khách quan, công tâm khi cùng thảo luận, phân tích, cho ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng từng ứng cử viên. Các thành viên đã bỏ phiếu qua phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng GMTVNTB năm 2022. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử GMTVNTB năm 2022, diễn ra từ ngày 16/2 đến 4/3/2023, hệ thống Bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ chính thức được kích hoạt trên 10 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành Đoàn. Phương thức bình chọn: Sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng. Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng Giải thưởng GMTVNTB năm 2022 dự kiến sẽ họp phiên thứ 2 vào đầu tháng 3/2023, tiếp tục cho ý kiến và bỏ phiếu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Dự kiến, Lễ Tuyên dương GMTVNTB năm 2022 sẽ diễn ra trong tháng 3/2023, tại Thủ đô Hà Nội. Theo truyền thống, sau tuyên dương, các GMTVNTB và triển vọng 2022 sẽ có hành trình tri ân và về nguồn báo công với Tổ Hùng Vương. Tại buổi họp báo, chia sẻ niềm vinh dự khi từng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021, anh Vũ Gia Luyện, gương mặt trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cho biết: Giải thưởng GMTTBVN đã thay đổi tôi rất nhiều. Trước đây, chủ yếu tôi dành thời gian tập trung vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, sau khi được nhận giải thưởng, tôi có động lực cho ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ có ích hơn cho xã hội hơn; đồng thời tham gia nhiều hơn những hoạt động khơi dậy tinh thần yêu nước, lan tỏa tinh thần lao động, sáng tạo đến nhiều thanh niên Việt Nam. Là gương mặt trẻ cho các y, bác sĩ công tác trong ngành Y tế dự phòng, bác sĩ Trần Anh Tú, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng: Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự với cá nhân mà còn là lời nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng lan tỏa đến cộng đồng xã hội về vai trò quan trọng của công tác y tế dự phòng. Thời gian qua, anh không ngừng tham gia các hoạt động tuyên truyền đến đồng nghiệp cũng như cộng đồng xã hội về công tác phòng bệnh. “Nếu phòng bệnh sớm, tốt thì sẽ bớt được gánh nặng cho các bác sĩ chữa bệnh, giảm gánh nặng cho xã hội”, bác sĩ trẻ Trần Anh Tú chia sẻ. Giải thưởng GMTVNTB là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao; hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật, quản lý hành chính nhà nước. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”. Sau nhiều năm tổ chức, giải thưởng đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh thiếu nhi. Giải thưởng góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội, cũng như thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Mai Thảo

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

BTĐKT - Ngày 15/2, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đoàn Trung Dũng Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Trung Dũng, chuyên viên chính Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp (Phòng I) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương từ ngày 14/2/2023. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đoàn Trung Dũng suốt quá trình 20 năm công tác tại Ban, chúc mừng đồng chí được giao trọng trách mới. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Trung Dũng Trưởng ban tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, với kinh nghiệm chuyên môn và khả năng giao tiếp tốt, đồng chí Đoàn Trung Dũng sẽ hỗ trợ đồng chí Chánh Văn phòng, cùng tập thể cán bộ chủ chốt trong Ban và lãnh đạo Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý công tác thi đua, khen thưởng ngày càng tốt hơn. Đồng chí Đoàn Trung Dũng phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trung Dũng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi nhận quyết định bổ nhiệm, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị trong Ban đã ủng hộ, tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí hứa sẽ cố gắng hơn nữa, vượt qua khó khăn, cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phương Thanh

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tập huấn cài đặt, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”

BTĐKT - Ngày 13/2/2023, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đồng chí trong Ban Quản trị và tổ hướng dẫn của Đảng ủy nhà trường. Toàn cảnh buổi tập huấn Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các website thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn, bảo mật cao nhất. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” có các chức năng: Cung cấp thông tin; cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương, của thành phố và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở; cung cấp các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các chuyên đề hàng tháng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cung cấp tính năng giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên; hỗ trợ ra thông báo của đảng ủy, chi ủy gửi đến đảng viên nhanh nhất; tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cũng hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới. Để sử dụng được phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đảng viên cần có điện thoại thông minh sẵn sàng trên các kho ứng dụng điện thoại di động (App Store đối với IPhone và Google Play đối với Android). Đảng viên tải phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” TP Hà Nội về máy điện thoại, đăng ký tài khoản “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đối với đảng viên đã có thẻ đảng viên cần chụp thẻ đảng để kê khai đăng ký. Đối với đảng viên chưa có thẻ đảng, ngay từ phần đăng ký, cần kê khai thông tin Sổ đảng viên/ Số lý lịch đảng viên để hoàn thành việc đăng ký. Đảng ủy trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: Sẽ có 8 nhóm hướng dẫn 40 chi bộ xây dựng “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường. Việc cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” sẽ được triển khai chi tiết cho toàn bộ Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trong thời gian sắp tới. Hạnh Trần - Thế Anh

Để Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 sớm đi vào cuộc sống

(BTĐKT) - Ngày 6/2, Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã được tổ chức tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ban Soạn thảo); Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thường trực nhóm 2 Ban Soạn thảo, chủ trì Hội thảo. Cùng dự Hội thảo có các đồng chí thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, các đồng chí giúp việc Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập… Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo phát biểu khai mạc Hội thảo Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013, là văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Luật đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm và có chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên tích cực, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Công tác phát hiện và đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng cho người lao động, các tập thể ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành. Do vậy, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16/5/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã có nhiều thay đổi, bổ sung mới có tính căn bản, quan trọng, đã kế thừa được những ưu điểm của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, nhiều nội dung có tính mới, đột phá, thể chế hóa đúng chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thích ứng với sự phát triển trong thời đại công nghệ số. Luật lần này giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc về thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng, tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, tỉnh để quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn; có nhiều thay đổi về điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; bổ sung tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, không trùng lặp... “Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua xây dựng đất nước hùng cường, có nhiều nội dung trong Luật cần được cụ thể hóa để triển khai có hiệu quả, khả thi và thuận lợi trong thực tiễn.” - Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh. Thực hiện sự phân công của Bộ Nội vụ, Tổ Biên tập nhóm 2 Ban Soạn thảo đã nghiên cứu, xây dựng nội dung về: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và dự thảo chi tiết quy định hướng dẫn các Khoản, Điều sau của Luật: Khoản 7 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 5 Điều 36; Khoản 5 Điều 37; Khoản 5 Điều 38; Khoản 7 Điều 42; Khoản 7 Điều 43; Khoản 7 Điều 44; Khoản 2 Điều 51; Khoản 2 Điều 53. Nội dung chính liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ Biên tập đã tổng hợp chung nội dung này vào dự thảo Nghị định. Nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn đã được đưa ra tại Hội thảo Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý vào Điều 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong dự thảo Nghị định. Nội dung góp ý xoay quanh các vấn đề về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng và tuyến trình khen thưởng. Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội thảo Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh Hội thảo là một hoạt động đầu xuân ý nghĩa, bắt tay ngay vào công tác xây dựng thể chế về thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, một trong những nội dung vô cùng quan trọng. Đồng chí khẳng định, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia tại Hội thảo để tổng hợp, xây dựng báo cáo trình lãnh đạo nghiên cứu, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo vượt chỉ tiêu về thời gian, đi đôi với chất lượng, góp phần cải cách, thể chế hóa các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống. Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải ghi nhận các thành viên trong Tổ Biên tập đã chủ động, tích cực chuẩn bị, biên soạn dự thảo Nghị định. Đồng chí đề nghị các thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, các thành viên Tổ Biên tập nghiên cứu kỹ các ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo chất lượng tốt nhất trong lĩnh vực được phân công.   Phương Thanh

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón gần 3,2 triệu lượt khách dịp Tết Quý Mão

(BTĐKT) - Số lượng chuyến bay và hành khách mà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ trong dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay khai thác giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 là 20.975 chuyến (tăng khoảng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022) và 3.147.014 hành khách (tăng hơn 61% so với năm 2022). Cụ thể, trước Tết, từ ngày 16 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp (07/01/2023 – 21/01/2023), Cảng đã phục vụ 12.413 chuyến bay (trong đó có 6.205 chuyến bay đi, 6.208 chuyến bay đến) và 1.788.110 hành khách (1.132.596 hành khách đi, 655.514 hành khách đến) Giai đoạn sau Tết, từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng (22/01/2023 – 31/01/2023), Cảng đã phục vụ 8.562 chuyến bay (4.282 chuyến bay đi, 4.280 chuyến bay đến) và 1.358.904 hành khách (581.051 hành khách đi, 777.853 hành khách đến). Có được kết quả này, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Cảng đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Cảng đã triển khai hướng dẫn hành khách về giải pháp “Truy cập thông tin chuyến bay FIDS qua môi trường internet” bằng hình thức quét mã QR code tại 14 điểm trong nhà ga Quốc nội (Sảnh A: 7, sảnh B: 3, ga đến: 4) hoặc truy cập website https://tia.vietnamairport.vn/. Hành khách có thể kiểm tra thông tin chuyến bay, giờ trả hành lý, băng chuyền trả hành lý và sơ đồ giao thông vị trí đón/trả bằng xe cá nhân, xe taxi, xe công nghệ, xe buýt. Công tác an ninh - an toàn trật tự tại Cảng được bảo đảm tuyệt đối. Công tác điều hành chỉ đạo của lãnh đạo Cảng linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, cung cấp thông tin đầy đủ để các đơn vị chủ động thực hiện. Công tác phối hợp triển khai phục vụ theo như kịch bản, phương án đã được Cảng thống nhất trước cao điểm. Công tác truyền thông, thông tin được cập nhật đầy đủ cho hành khách, các đơn vị liên quan. Cùng với đó, các đơn vị đã chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng, bố trí phân công nhiệm vụ, bảo đảm đáp ứng các khung giờ cao điểm. Đội ngũ Đoàn Thanh niên tình nguyện phát huy hết công suất hỗ trợ, hướng dẫn hành khách tại các điểm cần thiết. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai bãi đệm taxi tạm. Đến nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện hiệu quả việc khai thác bãi đệm taxi này trong cao điểm Tết Quý Mão. Phương Thanh

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Sáng 30/1, tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại vùng đất ATK Việt Bắc, năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và cổ vũ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". "Suốt 75 năm qua, tinh thần ấy là động lực to lớn của phong trào thi đua yêu nước phát triển không ngừng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dựng nên cơ đồ đất nước hôm nay", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội vui mừng ghi nhận, cùng với cả nước, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang không ngừng đổi mới, sáng tạo, thiết thực và đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nên những đổi thay mạnh mẽ. Đặc biệt, Tuyên Quang là tỉnh đi đầu cả nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 76% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chiếm 37,8%. Tỉnh thực hiện tốt quy hoạch phân 3 loại rừng; triển khai rất tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; trồng mới trên 11 nghìn ha hằng năm; hình thành vùng rừng nguyên liệu với gần 200 nghìn ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%; duy trì hệ sinh thái đa dạng, bền vững, góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gen và tạo nguồn sinh thủy; chủ động phòng, chống một cách hiệu quả lụt bão, hạn hán, sạt lở… cho vùng trung du Bắc Bộ. Những năm gần đây, Tuyên Quang tiếp tục phát huy hiệu quả thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp; tạo cơ chế thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ gỗ rừng trồng, được thị trường trong nước và các thị trường Nhật Bản, châu Âu, Mỹ ưa chuộng. Tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp bình quân đạt 9%/năm, đóng góp trên 4%/năm giá trị tăng trưởng GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phong trào thi đua yêu nước và công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống phát động thi đua. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Sang năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị,  sự đồng lòng, hợp lực của toàn dân thực hiện tốt các nghị quyết của Ðảng, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2023 nhằm khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội với mục tiêu trung tâm là nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.  Từng ngành, từng địa phương, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định và chỉ đạo chặt chẽ các phong trào thi đua với mục tiêu thi đua rõ ràng, nội dung phù hợp, biện pháp khả thi nhằm thu hút sâu rộng mọi tầng lớp, lứa tuổi, trải khắp mọi ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành nếp sống hằng ngày, trở thành nhu cầu bằng các lợi ích thiết thân; cổ vũ thực hành tiết kiệm, hăng hái phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính; nhất là làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đổi mới công tác khen thưởng, tạo động lực nội sinh cổ vũ các tổ chức, mọi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo vị trí và trách nhiệm của mình, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Xuân Quý Mão 2023 tiếp tục là "Tết trồng cây" khởi nguồn từ Xuân Canh Tý, tròn 63 năm trước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; là sự cam kết của chúng ta thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm xây dựng một "nền kinh tế xanh", phát triển đất nước hài hòa và bền vững.  Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện cho kỳ được vấn đề cốt lõi nhất: Những người trồng rừng phải sống được bằng rừng và giàu lên từ rừng, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo yêu cầu tại Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Với khí thế mới, quyết tâm mới, cách làm mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 của tỉnh nhất định đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng nước Việt rực rỡ xanh tươi, phát triển bền vững, như khát vọng thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Chủ tịch Quốc hội thân ái chúc Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội đã đánh trống phát động thi đua và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng bào dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN * Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội tới dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. * Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu đã tới dâng hương, dự Lễ khai xuân tại Hoàng Thành Thăng Long, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Theo TTXVN

Bệnh viện Giao thông vận tải thăm, tặng quà và chúc Tết các bệnh nhân nằm nội trú Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

TĐKT - Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 21/01/2023, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Bệnh viện Giao thông vận tải đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết gần 50 bệnh nhân nằm nội trú tại bệnh viện. Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện vào những ngày Tết, nhằm động viên, chia sẻ với những người không may mắn, mắc bệnh nặng, động viên họ tích cực điều trị khỏi bệnh, nhanh chóng trở về sum họp cùng gia đình. Tham dự hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn này có TS. Bùi Sỹ Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách bệnh viện, BSCK II Ngô Chí Thanh – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện, cùng một số y, bác sĩ thường trực tại bệnh viện và nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái. TS.Bùi Sỹ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách bệnh viện thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân Món quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực, giúp phần nào giảm bớt nỗi đau của người bệnh, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực cho họ và gia đình trước thềm năm mới. Hoạt động này đã gửi gắm tình cảm yêu thương của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, mang đến cho họ liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bệnh nhân nằm nội trú cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn vì thấy mình không còn đơn độc khi Tết đến, xuân về. BSCK II Ngô Chí Thanh – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện trao quà chúc tết Theo BSCK II Ngô Chí Thanh – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện cho biết: Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bệnh viện đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức hãy nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử ân cần, hòa nhã, tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật để người bệnh được chăm sóc tốt nhất. Bệnh viện tổ chức trực theo 4 nhóm: Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo Ban lãnh đạo bệnh viện để xử lý kịp thời, hiệu quả nhất. Với phương châm, mọi vấn đề sức khỏe của người dân trong dịp Tết đều được quan tâm. Lương y phải như từ mẫu, đó là phẩm chất cao quý của thầy thuốc, luôn được tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện không ngừng rèn luyện. Hoạt động kết nối yêu thương – cho đi là còn mãi nhân dịp Tết đến xuân về của bệnh viện đã góp phần lan tỏa truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc.   Văn Long – Đức Bình

“Chợ Tết yêu thương 2023” ấm lòng bệnh nhân khi mùa xuân về

TĐKT - Ngày 16/1/2023, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khai trương “Hội chợ Tết yêu thương 2023” và “Gian hàng 0 đồng” phục vụ bệnh nhân trong dịp xuân Quý Mão. Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Đây là hoạt động ý nghĩa của bệnh viện, nhằm chia sẻ, đồng cảm với những người bệnh không may mắc bệnh phải lưu trú lại bệnh viện trong những ngày Tết đến xuân về. Chương trình giúp cho không khí ngày Tết bệnh viện trở nên ấm áp hơn, bệnh nhân và nhân viên y tế có được môi trường thân thiện và gắn kết nhiều hơn... Các gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân tại Chợ Tết yêu thương 2023 của Bệnh viện Bạch Mai “Chợ Tết yêu thương 2023” có 25 gian hàng bán hàng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân. Ngoài ra, 1 gian hàng 0 đồng tiếp nhận quà tài trợ từ các nhà tài trợ để trao tặng cho bệnh nhân. Chợ sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/1/2023. Được biết, đồng hành cùng Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, hơn 1 tháng qua, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tích cực kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho "Gian hàng Tết 0 đồng" và suất ăn miễn phí cho bệnh nhân phải ở lại viện điều trị trong những ngày Tết. Tính đến ngày 16/1, Phòng Công tác xã hội đã kêu gọi được 327.000.000 đồng ủng hộ cho suất ăn Tết và một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Công đoàn Y tế Việt Nam đã tặng Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai 20 thùng nước, 1000 chiếc bàn chải đánh răng và 4 thùng nước sát khuẩn Bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức Chợ Tết yêu thương và Gian hàng 0 đồng do Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. Bà Bình cho rằng chương trình sẽ tăng thêm sự gắn bó giữa cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh cũng như góp phần thực hiện phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Mai Thảo  

Trang