Xây dựng nông thôn Hải Phòng thành miền quê đáng sống
13/10/2020 - 08:48

TĐKT- 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân TP Hải Phòng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); đưa phong trào phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn.

Từ những chính sách đúng và trúng

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được thành phố Hải Phòng triển khai trên địa bàn 139 xã, thuộc 7 huyện. Để đưa chương trình đi vào cuộc sống, những năm qua, hàng loạt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố... được ban hành, từng bước cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hệ thống Ban chỉ đạo xây dựng NTM được thành lập đồng bộ từ thành phố đến cấp thôn, xóm.

Xã Hiền Hào, huyện Cát Hải nơi có thu nhập bình quân thấp nhất huyện nhưng cũng đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Đinh Mười.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, cùng với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, đơn vị, Hải Phòng đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp. Từ đó, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình được triển khai đáp ứng nhu cầu bức thiết trong từng giai đoạn nhất định. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Hải Phòng đã ban hành cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM: ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã NTM, hoàn thành 5.000 km đường nông thôn, xây dựng mới hàng nghìn ngôi nhà cho các gia đình chính sách; xác định mức bình quân hỗ trợ cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm (năm 2016 – 2017: có 25 xã, hỗ trợ 22 tỷ đồng/ xã; năm 2018 với 15 xã, hỗ trợ 24 tỷ đồng/ xã; năm 2019 có 50 xã, hỗ trợ 25 tỷ đồng/xã; năm 2020 thành phố triển khai thí điểm xây dựng  NTM kiểu mẫu đối với các địa phương, đã phân bổ trên 1.000 tỷ đồng cho 08 xã thuộc 07 huyện). Từ năm 2016, phân cấp quản lý vốn đầu tư cho các huyện cả về xây dựng NTM và đầu tư xây dựng cơ bản để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chương trình.

Trong 5 năm (2016 - 2020), Hải Phòng đã huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách xây dựng NTM đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 -2015 (15.857 tỷ đồng); trong đó, nhân dân tham gia đóng góp 5.865 tỷ đồng.

Cán đích NTM trước một năm

Có thể khẳng định với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã gặt hái được thành tựu nổi bật trên mọi phương diện.

Chính cách làm sáng tạo lấy dân làm gốc, huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã giúp Hải Phòng trở thành địa phương cán đích hoàn thành chương trình nông thôn mới rất sớm. Tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã (đạt 100%) cán đích NTM, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước: Đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hóa.

Tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm là 15,1%/năm. Kết cấu hạ tầng nông thôn (giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, thông tin truyền thông…) được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là hệ thống giao thông, trường học các cấp được ưu tiên đầu tư.

Tiếp tục tăng tốc

Quán triệt quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, giai đoạn tiếp theo, Hải Phòng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: Hết năm 2020, 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn huyện NTM. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) dưới 0,2 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Đề cương đề án Phát triển du lịch nông thôn mới tại Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030. Đây được xem là một trong những bước quan trọng để cụ thể hóa việc xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của thành phố Cảng, xây dựng các giải pháp hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045./.

Trần Thanh Loan