Thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
11/11/2021 - 21:19

TĐKT - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1890/QĐ-TTg công nhận thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm, TP Bắc Giang đã huy động đã huy động được hơn 750 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó hơn 178,7 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và người dân đóng góp; còn lại là ngân sách Trung ương và địa phương. Đến hết năm 2017, 6/6 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố không nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại 6 xã đạt 48,5 triệu đồng/người, gấp 2,5 lần so với năm 2011. Ước thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 51,5 triệu đồng/người. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 tại 6 xã còn 0,77%, giảm 3,23% so với năm 2011.

Từ năm 2011 đến nay, các xã đã đầu tư cứng hóa làm mới và mở rộng 268,9 km đường giao thông nông thôn, tăng 89,121 km so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông… từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt. An ninh, trật tự xã hội được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn…

Trang Lê