Giám sát phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Bình Phước
04/11/2022 - 21:11

TĐKT - Ngày 3 - 4/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Bình Phước.

Đoàn Giám sát làm việc tại UBND tỉnh Bình Phước

Đoàn Giám sát đã làm việc với UBND tỉnh; khảo sát mô hình trồng dưa lưới và nuôi gà tại huyện Đồng Phú; tham gia khởi công tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Phú Riềng.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức chung sức xây dựng nông thôn mới” những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt, với kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã được nâng lên, số hộ nghèo giảm nhanh. Các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Đoàn Giám sát khảo sát mô hình trồng dưa lưới và nuôi gà tại huyện Đồng Phú

Nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới đã chuyển biến rất rõ. Người dân, các thành phần kinh tế tích cực tham gia, hưởng ứng, nên đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh; huy động được sự tham gia của toàn xã hội, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Hệ thống thông tin tuyên truyền về nông thôn mới hoạt động phong phú, liên tục, đã kịp thời phổ biến những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, phát huy sự tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh trong xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

Chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được quán triệt sâu sắc, dân chủ ở nông thôn được cải thiện và ngày càng phát triển, những vấn đề bức xúc ở nông thôn được giải quyết kịp thời.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các tổ chức, cá nhân áp dụng cho hiệu quả cao về kinh tế, môi trường và tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động tại địa phương. Phát triển sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị dần được hình thành và phát huy hiệu quả.

Khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Phú Riềng

Phong trào được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cụ thể. Công tác hướng dẫn sơ, tổng kết đảm bảo nền nếp và luôn kịp thời, tích cực, đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.

Công tác khen thưởng được thực hiện nền nếp, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào chủ yếu ở cấp cơ sở (ấp, xã), những thành tích đóng góp, ủng hộ trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng và tôn vinh kịp thời. Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác động tích cực đến việc triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tính đến ngày cuối tháng 9/2022, toàn tỉnh có 3/11 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (Thị xã Bình Long, Thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài), 2 huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Chơn Thành và Đồng Phú); 66/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 23 thôn, ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí đạt chuẩn trung bình của toàn tỉnh đến tháng 9/2022 là: 17,80 tiêu chí.

Thu Thủy – Phương Thanh