Công đoàn Nông nghiệp và nông thôn tỉnh Hải Dương chung sức xây dựng nông thôn mới
24/07/2018 - 16:45

TĐKT - Thực hiện lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, đoàn viên Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Hải Dương ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Đặc biệt, đoàn viên, công đoàn ngành đã nỗ lực, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phát huy sức mạnh của mỗi đoàn viên công đoàn

Xác định phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” là phong trào trọng tâm, gắn liền với chương trình xây dựng NTM, thời gian qua , Công đoàn NN & PTNT  tỉnh Hải Dương vận động trên 4000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia phong trào bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể.

Công đoàn ngành đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở NN & PTNT tổ chức phát động phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào  “Cả nước chung sức xây dựngNTM”, nhằm phát huy vai trò của các công đoàn cơ sở và CNVCLĐ trong việc tuyên truyền, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn thi đua, đăng ký phấn đấu, phát động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào; kịp thời sơ, tổng kết phong trào, bình bầu, suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Đường giao thông NTM ở Hải Dương

Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong ngành đã đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ khuyến nông, khuyến công; quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM.

Công đoàn các cấp còn phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kết quả trong 5 năm đã có 218 đề tài, sáng kiến, giải pháp được ứng dụng và mang lại hiệu quả.

Các phong trào thi đua “4 đúng”, “3 giảm, 3 tăng”, phong trào tiết kiệm điện năng đã được duy trì nhiều năm qua trở thành nền nếp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Phong trào quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tưới tiêu kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh được triển khai hiệu quả. Tính riêng phong trào tiết kiệm điện năng của CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương từ năm 2012 - 2017 tiết kiệm hơn 15 tỷ đồng.

Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của ngành. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013 đạt 15.636 tỷ đồng, năm 2014 đạt 16.125 tỷ đồng, năm 2015 đạt 16.191 tỷ đồng, năm 2016 đạt 17.158 tỷ đồng, năm 2017 đạt 17.284 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành có nhiều tiến triển và đã có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch được chú trọng phát triển. Tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh, giúp giảm tổn thất và chi phí trong sản xuất.

Chăn nuôi, thủy sản có bước chuyển biến tích cực và hiệu quả trên phương diện tái cơ cấu ngành về hình thức tổ chức, quy mô, đối tượng nuôi.

Công tác thủy lợi và quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão được triển khai thực hiện tốt, hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng đa mục tiêu và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn, góp phần xây dựng được niềm tin cho người tiêu dùng. Tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại ổn định và phát triển, một số nơi đã làm tốt nhiều khâu dịch vụ sản xuất, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được triển khai sâu rộng có hiệu quả, các chỉ tiêu về sử dụng nước sạch của tỉnh đều thuộc tốp đầu của cả nước...

Đặc biệt, trong những năm qua, song song với nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Công đoàn, Công đoàn tỉnh Hải Dương còn tích cực tham gia vận động doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ tiền mặt hoặc máy móc, trang thiết bị sản phẩm hoặc công trình phục vụ tại các địa phương, góp phần xây dựng NTM của tỉnh.

Thành quả từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và cộng đồng dân cư cùng với nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, chương trình NTM của tỉnh đạt được những kết quả cụ thể.

Đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, tăng 1,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016. Có 146 xã đạt 19 tiêu chí NTM (đạt 64,3%), trong đó có 115 xã được công nhận đạt chuẩn và 31 xã đã được thẩm định để UBND tỉnh công nhận.

Tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn NTM; thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017.

Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông ở khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tới 100% các xã; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch năm 2017 ước đạt 91%.

Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề phát triển. Công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện.

Xây dựng NTM tạo điều kiện cho các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác đi vào cuộc sống, người dân phấn khởi. Có nhiều việc làm mới được tạo ra và thu nhập tăng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn ngành NN & PTNT nói chung, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đó là những diễn biến thời tiết bất thường, dịch hại sâu bệnh, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng  ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản.

Những chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước đối với ngành Nông nghiệp còn thấp. Việc tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Việc cắt giảm đầu tư công, hoãn, giãn tiến độ xây dựng các công trình, dự án cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá, tiền lương tăng nhưng vẫn ở mức thấp, đời sống người lao động trong ngành còn gặp nhiều khó khăn...

Để "Phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội nông thôn” và xây dựng NTM ngày càng phát huy hiệu quả và phù hợp với xu thế hiện nay, theo ông Mai Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn NN & PTNT tỉnh Hải Dương, thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN & PTNT, xây dựng NTM.

Cùng với đó, động viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, ký giao kết thi đua phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn với các nội dung, chỉ tiêu sát thực với từng đơn vị.

Đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua, sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp các hộ nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục những yếu kém tồn tại trong phong trào thi đua ở từng đơn vị.

Nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp với cấp ủy và chuyên môn đồng cấp nhằm tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

Quan tâm công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các mô hình kiểu mẫu, các kinh nghiệm hay, tuyên truyền và nêu gương những tập thể và cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho các phong trào thi đua tiếp sau.

Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hưng Vũ