Công đoàn huyện Lạc Thủy đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới
24/07/2018 - 16:41

TĐKT – Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần mang lại bộ mặt mới cho nông thôn huyện.

Huyện Lạc Thuỷ là huyện miền núi thấp của tỉnh với tổng diện tích đất tự nhiên là 30.970,02 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 26.324,68 ha chiếm 85,58% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động phong trào “Công đoàn huyện Lạc Thủy đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới” với những nhiệm vụ, mô hình cụ thể phù hợp với đặc thù hoạt động của công đoàn khối xã, khối cơ quan, trường học và công đoàn khối doanh nghiệp.

Công đoàn huyện Lạc Thủy phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng công trình phúc lợi

Để hiện thực hóa phong trào này, Công đoàn huyện Lạc Thủy đã vận động CNVCLĐ tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đồng thời chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn dựa vào sự am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt của người dân nơi mình sinh sống để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đó có thể là những bài tuyên truyền qua  hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, hay các nội dung lồng ghép vào các hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống bảng tin, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua trong đơn vị; qua các nội dung cam kết thi đua giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, giữa các bộ phận chuyên môn với Chấp hành Công đoàn, giữa từng đoàn viên với tổ chức công đoàn, với từng nội dung công việc cụ thể...

Đặc biệt, Công đoàn huyện khuyến khích, kêu gọi mỗi đoàn viên, cán bộ công chức ở các xã, thị trấn là lực lượng chủ chốt, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân.

Công đoàn huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ quán triệt quan điểm về liên minh công - nông trong phong trào thi đua; lồng ghép các phong trào thi đua “2 giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

 Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động huyện còn thường xuyên phối hợp với  các ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn trong huyện, phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng NTM của huyện.

Trong 5 năm, Liên đoàn lao động huyện đã bàn giao 4 đường giao thông nông thôn, 1 nhà văn hoá khu dân cư, 2 công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn với tổng giá trị 320 triệu đồng.

Từ phong trào “Công đoàn đồng hành cùng nông dân xây dựng nông NTM”, Công đoàn huyện đã vận động cán bộ đoàn viên, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ với tổng số tiền 200 triệu đồng cho 20 hộ nông dân nghèo vay vốn mua bò sản xuất, phát triển kinh tế. Cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ luôn gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công làm giao thông nông thôn (đã hiến 8.300 m2 đất xây dựng công trình phúc lợi).

Đến nay, có 5/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy về đích NTM, các xã còn lại đều đạt từ 10 – 18 tiêu chí,  diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Để phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của các cấp công đoàn huyện Lạc Thủy tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, trong thời gian tới,  Công đoàn huyện xác định, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ Nghị quyết số 26, ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và những chủ trương, chính sách, định hướng của tỉnh, của huyện.

Đồng thời, vận động cán bộ CNVCLĐ tích cực tham gia các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp. Đó là những nội dung quan trọng trong xây dựng NTM. Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn.  Vận động mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn và gia đình luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như chủ trương của huyện, của xã phát động…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tin rằng trong thời gian tới, lực lượng cán bộ CNVCLĐ huyện Lạc Thủy tiếp tục góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Lạc Thủy trở thành huyện NTM theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thục Anh