Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 -2016)
24/08/2017 - 15:35

TĐKT - Ngày 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2016). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Quyền Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án Phạm Chí Thành cho biết: từ năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cấp xã, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Năm 2009 và 2010, Đề án thực hiện thí điểm trang bị sách cho xã, phường, thị trấn ở 16 tỉnh, thành phố.

Từ năm 2011 đến 2016, Đề án trang bị sách cho tất cả các xã, phường, thị trấn trong cả nước. Việc tiếp tục triển khai Đề án góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Kết luận của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ"...

Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2006 -2009)

Thống kê cho thấy, Đề án giai đoạn 2009 - 2016 đã xuất bản gần 400 đầu sách (bao gồm cả đĩa CD-ROM và CD Audio) với 9,4 triệu bản sách. Sách của Đề án phong phú về nhiều lĩnh vực, cung cấp những tri thức cơ bản, thiết thực, quan trọng, chính thống về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, công tác quản lý, ứng dụng khoa học, kỹ thuật cho cơ sở xã, phường, thị trấn...
Nội dung sách bảo đảm khách quan, chính xác, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp, phổ biến nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành cụ thể, phù hợp với đối tượng ở cơ sở. Sách được biên soạn ngắn gọn, văn phong phổ thông dễ đọc, dễ hiểu, dễ tra cứu...

Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận trên, qua thời gian triển khai thực hiện Đề án cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Một số đề tài sách, chất lượng chính trị, khoa học đã được nâng lên, song nội dung và hình thức còn cứng nhắc, chưa phù hợp với đối tượng cán bộ và nhân dân ở một số cơ sở. Số lượng bộ sách gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phong phú, đa dạng của người đọc.

Ở một số nơi, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng sách chưa bám sát mục tiêu của Đề án; một số cấp ủy, chính quyền, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng sách của Đề án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Đề án…

Sau khi phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những nhược điểm, hạn chế cần khắc phục, Hội nghị khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án và sự cần thiết của việc tiếp tục triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 69 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.

La Giang