Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017
08/12/2017 - 15:49

TĐKT – Sáng 8/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017, giới thiệu đến bạn đọc trong cả nước danh mục một số cuốn sách tiêu biểu, có giá trị được xuất bản, phát hành từ đầu từ tháng 7 năm 2017 đến nay.

Là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm và các tài liệu phục vụ kịp thời các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

Tính đến tháng 11/2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,..

Tại Lễ công bố, Nhà xuất bản đã lựa chọn giới thiệu một số cuốn sách tiêu biểu, có giá trị được xuất bản, phát hành từ đầu từ tháng 7/2017 đến nay. Tiêu biểu là bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm 2 tập: Tập 1: 2011 - 2014 và Tập 2: 2015 - 2017. Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay.

Bộ sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức đã giới thiệu đến độc giả cả nước:

Bộ sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng” gồm 2 tập (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) do Ủy ban Kiểm tra Trung ương biên soạn, giới thiệu những quy định mới nhất của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; các mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Cuốn sách “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương tuyển chọn.

Bên cạnh đó là cuốn sách “Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại” của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư; cuốn sách “Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười” và một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn: Trần Đức Thảo - Tuyển tập, tập I, được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (26/9/1917 - 26/9/2017); cuốn sách Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986 - 2016 do TS. Lê Viết Duyên biên soạn; bộ sách Vùng đất Nam Bộ do GS. Phan Huy Lê làm Tổng Chủ biên...

Hưng Vũ