Tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
09/06/2020 - 16:26

TĐKT - Chiều 9/6, tại Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X họp thông qua kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ của Tiểu ban. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban, cùng các thành viên của Tiểu ban.

Tiểu ban Tuyên truyền họp thông qua kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ của Tiểu ban

Tiểu ban Tuyên truyền có các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền của Tiểu ban. Xây dựng văn bản hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước. Chủ trì, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng mở chuyên mục, chuyên trang hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Xây dựng phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội Thi đua; phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Biên soạn và in ấn Kỷ yếu Đại hội.

Cùng với đó, xây dựng maket, phương án trang trí hội trường, logo và phù hiệu Đại hội; tổ chức triển lãm bằng hình ảnh (tranh ảnh, pa-nô, áp phích…) tại khu vực hội trường và khu tổ chức triển lãm. Phối hợp với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo việc treo cờ, băng rôn, pa-nô, áp phích, tuyên truyền, cổ động trong dịp Đại hội.

Xây dựng kịch bản, thực hiện tổ chức tôn vinh, tuyên dương “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và các điển hình tiên tiến về dự Đại hội. Tổ chức các hoạt động nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội. Tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm cho các đoàn đại biểu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổ chức họp báo tuyên truyền trước và sau Đại hội; triển khai tổ chức hoạt động của Trung tâm báo chí Đại hội. Chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động của Đoàn quân nhạc và tiêu binh. Tổ chức các đơn vị có liên quan để tham gia tổ chức triển lãm, sáng tác các tác phẩm, tặng văn hóa phẩm phục vụ Đại hội. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình Đại hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội phân công.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Tiểu ban

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban cho biết: Các hoạt động tuyên truyền sẽ được tổ chức sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Thông qua tuyên truyền Đại hội, giáo dục niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các nội dung hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiết kiệm; tránh phô trương, hình thức.

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền có vị trí, vai trò rất quan trọng. Nhiệm vụ của Tiểu ban không chỉ tuyên truyền cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc mà còn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong cả nước.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, sau cuộc họp, sẽ có kết luận của Tiểu ban về phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến độ triển khai của từng đơn vị. Đề nghị các ngành phải có hướng dẫn tuyên truyền riêng của ngành mình từ tháng 6/2020 để các đơn vị cơ sở có căn cứ tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các chuyên trang, chuyên mục Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến; tăng cường thời lượng tuyên truyền về các điển hình và nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Phương Thanh