Phê duyệt Đề án “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành thi đua, khen thưởng”
25/02/2020 - 12:00

TĐKT - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương vừa ký Quyết định số 34/QĐ-BTĐKT ngày 20/2/2020 phê duyệt Đề án “Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TĐKT”.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nhân rộng những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

Đại hội dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2020, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, TP Hà Nội, với số lượng 250 đại biểu, trong đó có 225 đại biểu chính thức và 25 đại biểu khách mời.

Trong số đại biểu chính thức, có 82 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương; 80 đại biểu đại diện lãnh đạo Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; 63 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nguyệt Hà