Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025
29/04/2020 - 13:39

TĐKT - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đơn vị thuộc ngành Tài chính đã chủ động điều chỉnh linh hoạt cách thức làm việc, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 – 2025.

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của ngành Tài chính nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2020).

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính; tiếp đó Bộ Tài chính đã có Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 24/2/2020 ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng cục Hải quan tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị cơ sở, Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương đã chủ động lựa chọn hình thức linh hoạt và tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo… tạo khí thế và tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính. Các đơn vị cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đơn vị trực thuộc Bộ đang nỗ lực cố gắng hoàn thành chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ. Các Tổng cục trực thuộc Bộ và tương đương sẽ hoàn thành tổ chức “Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến” trong quý II năm 2020.

Thông qua hội nghị điển hình tiên tiến các cấp thuộc ngành Tài chính, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực công tác, đồng thời suy tôn các điển hình thực sự tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V.

Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng và tiến độ về thời gian theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các bộ phận chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội như: Công tác tuyên truyền; dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua - khen thưởng của ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo tham luận giao lưu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, vừa khép lại giai đoạn cũ và chuẩn bị các điều kiện để mở ra giai đoạn mới. Đây cũng là năm đón chào nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành Tài chính như: Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tài chính.

Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Bộ Tài chính năm 2019

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V dự kiến diễn ra vào những ngày tháng 8 lịch sử. Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, Bộ Tài chính đang tập trung chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, phối hợp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…, đặc biệt là phong trào “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả, Bộ Tài chính vừa coi trọng công tác phát động thi đua, đăng ký và ký kết giao ước thi đua; vừa tăng cường các biện pháp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua, coi thi đua là động lực của sự phát triển.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tốt những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá hiệu quả công việc với công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”… Trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục chú trọng phát hiện những “ngọn cờ đầu”, những “nhân tố mới”, những “điển hình tiên tiến” để xây dựng những “tấm gương sáng”, kịp thời tôn vinh, khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa, tạo động lực và quyết tâm phấn đấu cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua... Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành”, để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

TS. Bùi Tuấn Minh

Q. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tài chính