Bộ Nội vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ
14/05/2020 - 14:42

TĐKT - Chiều ngày 13/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ nhằm rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp.

https://www.moha.gov.vn/DATA/2020/05/qc-18_00_42_667.jpg

Bộ Nội vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kịch bản, diễn văn kỷ niệm, báo cáo tổng kết; tổ chức chỉnh trang khu di tích lịch sử của Bộ tại tỉnh Tuyên Quang; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước; rà soát, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân; sưu tầm tư liệu, hiện vật về quá trình xây dựng và phát triển của Bộ; tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn yêu cầu việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa, thể hiện đúng tầm vóc của Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước. Các hoạt động triển khai phải tạo được không khí tươi vui, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, của ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại buổi họp

Thứ trưởng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo Kế hoạch số 3962 ngày 20/8/2019 và Kế hoạch số 5134 ngày 22/10/2019 của Bộ, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ nếu thấy cần thiết; chốt thời gian thực hiện cụ thể; ưu tiên các nhiệm vụ triển khai thực hiện trước…

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ xây dựng văn bản của Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và đề xuất các nhiệm vụ bổ sung (nếu có); đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình và báo cáo về Ban Chỉ đạo. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ từ ngày 15/5 đến ngày kỷ niệm thành lập Bộ; báo cáo tiến độ với Bộ trưởng, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ vào giao ban hàng tháng của Bộ.

Thứ trưởng đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Bộ rà soát, nghiên cứu, đề xuất khen thưởng cấp nhà nước cho Bộ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập. Các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền, xét kỷ niệm chương; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, về nguồn… theo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước phải trang trọng, trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, ý nghĩa.

La Giang