Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyên dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu
10/06/2020 - 12:51

TĐKT – Sáng 10/6, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua của Ban nói riêng; là ngày hội tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình được lựa chọn từ phong trào thi đua của các vụ, đơn vị trong những năm qua để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ôn lại lịch sử 72 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2020), đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta. Hơn 70 năm qua, thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước ở nước ta đã góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua (2015 - 2020), tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đoàn kết, tích cực thi đua lao động sáng tạo, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Hàng năm, căn cứ chương trình công tác và nội dung phát động thi đua của Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đúng định hướng, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, tính giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TĐKT cho 25 cá nhân

Trong 5 năm qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó có những phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, xuyên suốt trong các năm như: Phong trào thi đua thực hiện 3 chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; phong trào “Kỷ cương - Trách nhiệm”; phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2018”; phong trào “Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo - Hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019”.

Cùng với đó là các phong trào thi đua theo chuyên đề: “Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, thi đua lập thành tích Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), thi đua lập thành tích Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017), Kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019)..., tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ công chức, viên chức của Ban đã không ngừng nâng cao đạo đức công vụ; ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, năng lực công tác của nhiều cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên một bước; công tác tham mưu, đề xuất, xử lý công việc có hiệu quả và kịp thời hơn; tinh thần tận tụy trong thực hiện công vụ, tính sáng tạo trong công tác đã có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt các quy định về chế độ làm việc của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Ban TĐKT Trung ương đã đạt được, chúc mừng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Ban.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị trong thời gian tới, Ban cần làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục có nhiều sáng tạo, tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước đổi mới công tác TĐKT, đặc biệt là đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc tổ chức giám sát, kiểm tra để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực động viên các tập thể, cá nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về TĐKT, phấn đấu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn xã hội. Phát hiện, tham mưu khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo thành tích đề nghị khen thưởng. Tiếp tục thực hiện khen đột xuất, khen cho tập thể, cá nhân là nhân tố mới trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công tác.

Tiếp tục tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, là những người tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác TĐKT hiện nay.

Tập trung tham mưu tốt việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để Đại hội thực sự trở thành ngày hội biểu dương, tôn vinh những thành quả chung của phong trào thi đua, các tấm gương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến trong cả nước.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tin tưởng rằng với quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Ban TĐKT Trung ương trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia tích cực để góp phần đổi mới các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong thời kỳ mới một cách hiệu quả, tốt đẹp nhất.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trao quà cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu của Ban

Tại Hội nghị, 25 cá nhân đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TĐKT; Ban TĐKT Trung ương tôn vinh 12 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị thống nhất đề cử danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Bộ Nội vụ (dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020) gồm 20 đại biểu là lãnh đạo Ban, lãnh đạo vụ, đơn vị và điển hình tiên tiến.

Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ III, Chủ tịch Công đoàn Ban hưởng ứng phát động thi đua của lãnh đạo Ban

Nhân dịp này, Ban TĐKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của Ban với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025”.

Phương Thanh