Thiết thực học tập và làm theo Bác ở Kim Sơn
20/05/2020 - 15:26

TĐKT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đường hoa phụ nữ là một trong những mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Kim Sơn

Học và làm theo Bác, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong đảng bộ huyện Kim Sơn đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Phần lớn cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Ðội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp quan tâm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng, nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Ðây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ðảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Bên cạnh đó, để phát huy được hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo, tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án triển khai thực hiện nhằm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý, từng bước khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

Không chỉ vậy, nhờ tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh sát với tình hình thực tế của UBND huyện đã góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Huyện đã gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng “kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả, sát thực tế”, “chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu...

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 50 mô hình được thực hiện hiệu quả. Tiêu hiểu như các mô hình: Đường hoa phụ nữ, nhà sạch, vườn đẹp của Hội Phụ nữ huyện; ngôi nhà khăn quàng đỏ, thanh niên thắp sáng đường quê của Huyện đoàn; vận động nhân dân vùng giáo hiến tặng giác mạc và hiến máu nhân đạo của Hội chữ thập đỏ...

Những mô hình này đã tạo sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Kim Sơn sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp tự giác thực hiện Chỉ thị, tạo chuyển tiến tích cực trong thực thi công vụ; tiếp tục phát huy việc đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết, tháo gỡ những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm; những đề xuất kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt sẽ quan tâm hơn nữa việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tùng Chi