Tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách ngành tài nguyên và môi trường
28/12/2018 - 20:54

TĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018 đánh dấu một năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác năm của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (TNMT).

Viện đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng và trình các đề án, nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ.

Kết quả nổi bật là Viện đã hoàn thành 4 nhiệm vụ quan trọng: 2 đề án trình Chính phủ trong tháng 11/2018, Báo cáo "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" trình Ban Chỉ đạo Trung ương và "Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến 2030 của ngành TNMT" được Bộ ký ban hành trong tháng 12/2018.

Kết quả này có được là từ sự quyết tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong Viện.

Hoạt động nghiên cứu khoa học thực sự sôi động với số lượng lớn các nghiên cứu mới được triển khai. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án, đề tài kết thúc đạt tiến độ và sản phẩm được giao nộp, tiếp nhận ở các đơn vị quản lý.

Ngoài các báo cáo kết quả nghiên cứu, Viện có 8 ấn phẩm được phát hành, 27 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước, 13 bài tham luận, báo cáo chuyên đề trình bày tại các Hội thảo trong và ngoài nước.

Viện đang thực hiện 48 nhiệm vụ, bao gồm: 5 đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia; 17 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ; 18 nhiện vụ cấp cơ sở và 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Ngoài ra, Viện quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khoa học, khuyến khích đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước.

Những hoạt động chính và kết quả nổi bật của Viện trong năm được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên Viện nỗ lực, quyết tâm xây dựng và ban hành Báo cáo thường niên nhằm truyền tải đến các đối tác trong nước và quốc tế những thông tin về thành tựu, kết quả của hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách ngành TNMT, triển khai các dự án trong nước, hợp tác quốc tế và các hoạt động đào tạo, tư vấn và dịch vụ của Viện trong năm, để các cấp lãnh đạo, các đối tác, các bên liên quan nhận diện và đánh giá rõ hơn về các hoạt động của Viện trong bối cảnh Viện cần thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Năm 2019, Viện tiếp tục triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề cấp thiết hiện nay trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (quy hoạch bảo vệ môi trường, lộ trình giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và chất thải nhựa, các vấn đề liên quan đến quản ý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu); tăng cường ứng dụng nghiên cứu định lượng trong các nghiên cứu của Viện; thực hiện các nghiên cứu về công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đề án được giao; triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ đã được Bộ giao; triển khai đánh giá, tổng hợp các vấn đề về TNMT phục vụ xây dựng Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) trình Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với việc thực thi các quy định về TNMT của các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất giải pháp thích ứng; xây dựng cơ sở đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững TNMT đến năm 2030...

 Phương Thanh