Đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng
11/04/2018 - 14:38

TĐKT - Sáng 11/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tới dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các bộ, ngành Khối kinh tế và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Khối đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng. Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi đơn vị, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường. Tổ chức chuyên môn và các đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Hầu hết các đơn vị trong Khối thi đua đã xây dựng kế hoạch hoặc ban hành Chỉ thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung các phong trào thi đua trên được cụ thể hóa, lồng ghép, gắn kết với phong trào thi đua riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tạo nên bức tranh đa sắc về phong trào thi đua trong toàn Khối.

Tiêu biểu: Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2017. Bộ Công thương tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bộ Xây dựng tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018) với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững".

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phát động phong trào thi đua "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp". Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua với chủ đề "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hiệu quả phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng Ngày truyền thống VCCI (27/4) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Công tác khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các bộ, ngành trong Khối thi đua. Việc tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tốt.

Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực, vai trò tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động, tạo sự kết nối chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị trong Khối thi đua.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và những năm tiếp theo, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế kiến nghị, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương một số nội dung: Nghiên cứu sửa đổi Quy chế về xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay. Xem xét khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, quy định cụ thể tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà biểu dương những thành tích Khối thi đua đã đạt được trong năm 2017.

Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị trong năm 2018, các đơn vị trong Khối quan tâm thực hiện các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm tốt, gương người tốt, việc tốt trong chính bộ, ngành mình. Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, cụ thể, phát động đợt thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; nên tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới.

Cùng với đó, các bộ, ngành trong Khối cần rà soát lại các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền, khen phải chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, minh bạch, công khai; người được khen phải có tính giáo dục và nêu gương; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp. Khi khen thưởng cho doanh nghiệp phải thẩm định kỹ, xét đến tính ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp đó.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị đã bình xét, nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Xây dựng, tặng Bằng khen của Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; suy tôn Bộ Tài nguyên và Môi trường là Khối trưởng, Bộ Công thương là Khối phó Khối thi đua năm 2018.

Phương Thanh