Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019
07/03/2019 - 16:13

TĐKT - Ngày 6/3, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong năm 2018, cả 5 thành phố đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào thành công chung của cả nước.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa năm thành phố trực thuộc Trung ương

Các phong trào thi đua của 5 thành phố đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các thành phố trong Cụm đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của năm thành phố.

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Năm 2019, 5 thành phố tiếp tục cùng thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cụm 5 thành phố đề xuất, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp...; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm, khối thi đua theo hướng thành tích tới đâu, khen thưởng tới đó, linh hoạt hơn trong quy định về cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố đối với các cụm, khối thi đua, bảo đảm động viên, khích lệ được phong trào, nhất là đối với các cụm, khối thi đua có tính đặc thù tại các địa phương...

Đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của 5 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: 5 thành phố là nơi năng động, sáng tạo, nhiều đổi mới, nhiều mô hình trong triển khai các phong trào thi đua, những mô hình này cần được nhân rộng đối với các địa phương trên cả nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 thành phố, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước; tiếp tục là đầu tàu về kinh tế và phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững và đi liền với tiến bộ xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đồng tình với những đánh giá của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2019, 5 thành phố thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, 5 thành phố cần quyết liệt thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị cũng đã suy tôn TP Cần Thơ là Cụm trưởng Cụm thi đua, TP Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua năm 2019.

Hưng Vũ