Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới sáng tạo - Khát vọng phát triển
07/01/2021 - 14:36

TĐKT - Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ; Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Cờ thi đua năm 2020  và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban TĐKT Trung ương đã tập trung tổ chức thực hiện và đạt được kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Hội đồng TĐKT Trung ương, Chương trình công tác của Bộ Nội vụ, Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tập trung tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua góp phần thiết thực đạt được thắng lợi trong việc thực hiện “mục tiêu kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân

Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng; tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị kỹ các nội dung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi); xây dựng hướng dẫn và nghiên cứu sửa đổi quy định trong Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ban hành văn bản Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020…

Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Đặc biệt, Ban đã đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực các Tiểu ban Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tham mưu tổ chức thành công Đại hội với nhiều sáng tạo, đổi mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã được tổ chức thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo dấu ấn cho các đại biểu và tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban đã có sự chủ động tham mưu, sớm ban hành Đề án, kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, 3 Tiểu ban và bộ phận thường trực giúp việc của 3 Tiểu ban. Các bộ phận giúp việc và toàn thể đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Ban đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm, đề xuất những cách thức tổ chức linh hoạt, đổi mới, phối hợp tốt công tác với nhau và với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội.

Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, trong năm 2020, Ban cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng theo quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; giới thiệu, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện thẩm định, trình khen thưởng kịp thời theo đúng quy định phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương.

 Công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định. Ban đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai các bước Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban; bảo đảm an toàn, vệ sinh công sở; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Công đoàn Ban TĐKT Trung ương trong năm qua tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, hiệu quả. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo chính sách, chế độ đoàn viên công đoàn được thực hiện tốt. Tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn cơ bản ổn định, tạo tinh thần đoàn kết trong công tác. Hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban, đồng thời biểu dương những kết quả Ban TĐKT Trung ương đã đạt được trong năm 2020. Bộ trưởng nêu lên một số vấn đề đề nghị Ban TĐKT Trung ương nghiên cứu, tham khảo:

Trước hết, tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Luật TĐKT sửa đổi. Trong đó, chú ý nắm sát thực tế diễn ra, nghiên cứu sâu hơn về mối liên hệ giữa thi đua và khen thưởng. Luật TĐKT sửa đổi phải thực sự đổi mới, thể hiện làm sao để tất cả mọi người tốt, mọi người tài đều được khen thưởng, chứ không phải chỉ những người làm trong tổ chức, do tổ chức đề nghị mới được khen thưởng. Luật TĐKT lần này phải tạo được sự chuyển biến rõ nét, để TĐKT trở thành một động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đổi mới trong công tác TĐKT. Làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thi đua cho Hội đồng TĐKT Trung ương, cho Chính phủ, Bộ Nội vụ, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, bám vào chủ trương, quan điểm của Đảng, của Nhà nước để đặt ra vấn đề. Chuẩn bị kế hoạch trình Chính phủ tiếp tục đưa ra Chương trình thi đua của nhiệm kỳ 5 năm; tổ chức triển khai có chương trình, mục tiêu cụ thể…

Trong năm 2021, đề nghị Ban TĐKT Trung ương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương giải quyết dứt điểm về vấn đề chính sách khen thưởng qua các thời kỳ, nhất là vấn đề đổi, cấp lại các bằng, các chứng nhận khen thưởng đã bị mục nát, bị mất.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Ban, cần quan tâm hơn nữa đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội hơn nữa cho chị em phụ nữ. Mong rằng Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ và làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu quản lý Nhà nước về công tác TĐKT.  

Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban TĐKT Trung ương, Trưởng ban Phạm Huy Giang trân trọng cảm ơn, lĩnh hội các ý kiến và những lời căn dặn tâm huyết của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đối với công tác TĐKT nói chung, đối với việc triển khai thực hiện quản lý Nhà nước về TĐKT của Ban. Trưởng ban Phạm Huy Giang khẳng định: Tập thể Ban sẽ luôn luôn nỗ lực, cố gắng, giữ vững đoàn kết, luôn luôn đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nền nếp, tràn đầy khát vọng để phát triển, từ đó cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ mà đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương giao tại Hội nghị hôm nay.

Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ năm 2020 cho Văn phòng Ban TĐKT Trung ương; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị: Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Tạp chí TĐKT, Văn phòng Ban; trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ. Ban TĐKT Trung ương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, 2 tập thể, 29 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí.

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Nguyệt Hà