Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3
16/11/2020 - 16:53

TĐKT - Chiều 16/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ CNVCLĐ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật với vị trí, vai trò là “đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước", đã luôn ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của ngành Xuất bản Việt Nam và đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã có bước chuyển căn bản về chất, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, phát triển từ bề rộng đến đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất và từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản luôn gương mẫu và quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua được vận hành thông suốt; quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh Đại hội

5 năm qua, Nhà xuất bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng những việc làm cụ thể. Trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Nhà xuất bản triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, mỗi năm cung cấp 30 đầu sách với nhiều đề tài có nội dung thiết thực, phù hợp với cơ sở xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Hưởng ứng phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Nhà xuất bản đang tiến hành những bước đi vững chắc để dần chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sản xuất - kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp. Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng sách chính trị, lý luận, pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Nhà xuất bản khuyến khích biên tập viên khai thác các mảng đề tài mang lại hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập. Đặc biệt những năm gần đây, Nhà xuất bản chú trọng xuất bản sách về đề tài khởi nghiệp, về cách mạng công nghiệp 4.0 làm nguồn tri thức cho các doanh nghiệp tham khảo kinh nghiệm của các đơn vị khác ở trong và ngoài nước....

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã phát động phong trào thi đua từng năm với các chủ đề phù hợp, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tính riêng năm 2018 và 2019, Hội đồng Sáng kiến Nhà xuất bản đã công nhận 53 sáng kiến cấp cơ sở cho 30 tác giả/nhóm tác giả và 155 sáng kiến cấp Nhà xuất bản cho 91 tác giả/nhóm tác giả.

Tính từ đầu năm 2015 đến tháng 8/2020, số lượng sách xuất bản (gồm in mới, tái bản, nối bản) của cả giai đoạn là 5.968 tên sách với số lượng in 24.035.374 bản, 5.360.647.018 trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 tên sách với số lượng in 4.005.895 bản, 893.441.170 trang in. Theo đó, mỗi biên tập viên của Nhà xuất bản phải tổ chức đề tài, khai thác bản thảo, biên tập 7.914 trang in mỗi năm. Với đặc thù công tác biên tập sách chính trị, lý luận, pháp luật, đòi hỏi cán bộ biên tập phải hết sức thận trọng và nhạy bén để kịp thời phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp tiềm ẩn trong từng trang sách, thì những con số nêu trên thực sự là một nỗ lực, cố gắng rất lớn của các biên tập viên sách chính trị, lý luận, pháp luật.

Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, bảo đảm chất lượng và hiệu quả...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả mà Nhà xuất bản đã đạt được trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Nhà xuất bản tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tham gia tích cực hơn nữa 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Nhà xuất bản trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tập, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác số hóa sách đã xuất bản, làm cơ sở cho xuất bản điện tử, xây dựng thư viện điện tử và triển khai các dịch vụ liên quan đến sách trên mạng internet.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Nhà xuất bản chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bộ phận, đơn vị và quan tâm phát hiện, khen thưởng đột xuất, chuyên đề để động viên kịp thời và lan tỏa tinh thần thi đua và các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị và ngành Xuất bản.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngày 16/4/2020 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Trong đó xác định rõ: “Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị". Phó Chủ tịch nước tin tưởng: Với bề dày truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản sẽ ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển của ngành Xuất bản Việt Nam, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Đại hội, 4 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Mai Thảo