Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng
01/07/2019 - 15:15

TĐKT - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; bí thư, đảng viên các chi bộ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị trực thuộc Ban.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Lãnh đạo đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức cơ bản ổn định, yên tâm công tác.

Từ đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương đã nỗ lực làm việc theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ được giao.

Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TĐKT.

Tập trung xây dựng văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi); Nghị định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; nghiên cứu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Đặc biệt, Ban đã tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" nhân kỷ niệm 129 năm Sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019).

Cùng với đó, Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 theo đúng quy trình.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Ban đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, thẩm định và trình khen các danh hiệu vinh dự Nhà nước theo đúng quy định. Việc tổ chức đón Tết, trực nghỉ lễ, Tết đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng quy định chung.

6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TĐKT: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng dự án Luật TĐKT (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ.

Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri về nội dung liên quan đến TĐKT tại các kỳ họp của Quốc hội. Tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định, hướng dẫn công tác TĐKT của các bộ, ngành, địa phương.

Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi yêu nước toàn quốc lần thứ X; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT...

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác pháp chế - thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Thực hiện cải cách hành chính, phát triển, nâng cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý; duy trì thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý công tác TĐKT của ngành... Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Ban TĐKT Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019)...

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung chính:

Về công tác Đảng, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ nên có sự trao đổi để đảng viên phát biểu một cách dân chủ.

Về chuyên môn, cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào này giai đoạn 2020 – 2030; chuẩn bị sơ kết 3 năm phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Các vụ chuyên môn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.

 Việc thẩm định khen thưởng phải đảm bảo theo quy định, quan tâm khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đối ngoại… Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng TĐKT Trung ương. Đôn đốc các cụm, khối thi đua hoàn thành sơ kết trong tháng 7.

Về công tác cán bộ và nội bộ cơ quan, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Hà yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Phương Thanh