Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động thi đua năm 2023
27/12/2022 - 14:38

TĐKT - Sáng 27/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Văn Vũ, Chủ tịch Công đoàn Ban chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các vụ đơn vị, trưởng các đoàn thể, các công đoàn viên của Ban.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Năm 2022, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã hoàn thành toàn diện tất cả các nhiệm vụ trong Chương trình công tác cũng như các nhiệm vụ đột xuất.

Ban đã tập trung hoàn thành công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt là đã trình các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng. Đã chú trọng hoàn thiện các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng, cũng như các đoàn giám sát việc triển khai hai phong trào thi đua, giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; xây dựng, tham mưu trình ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng. Đôn đốc các cụm, khối, bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức đánh giá, tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả; trong đó nòng cốt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung kế hoạch, hướng dẫn phong trào thi đua được xây dựng với tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân

Trong năm 2022, Ban đã chuẩn bị chương trình, nội dung, điều kiện để Thủ tướng phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tổ chức 2 Hội nghị và hoàn thành 100% các đoàn giám sát triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch.

Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt là công tác thẩm định, trình khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó phát huy tác dụng giáo dục, nêu gương; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và trong cơ quan theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được chú trọng, đảm bảo đúng quy định. Đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của cơ quan. Các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp. Công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống dịch Covid - 19…

Ghi nhận kết quả đã đạt được, năm 2022, Ban có 1 tập thể được đề nghị công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thi đua – Khen thưởng; 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 tập thể, 28 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: 100% công chức, viên chức, nhân viên xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng 3 chuẩn mực của cán bộ, đảng viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tham mưu xây dựng các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động; triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong thẩm định hồ sơ khen thưởng theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUB ngày 15/11/2021 và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUB ngày 12/01/2022 của Đảng ủy Ban.

100% công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của Ban và quy chế làm việc của các vụ, đơn vị, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy định các nhiệm vụ công tác được giao của vụ, đơn vị trong từng tháng, quý, năm và nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2023

100% công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong giao tiếp, hội họp và thực thi công vụ; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan; không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức.

Người đứng đầu vụ, đơn vị quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức, nhân viên; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan.

Vận động công chức, viên chức, nhân viên tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung cho công tác xây dựng thể chế; nghiên cứu sâu, nắm chắc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì và phối hợp xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong nội bộ và với các cơ quan, đơn vị có liên quan; chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của Ban...

Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng, tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 gồm 3 đồng chí.

Phương Thanh