Xuất bản sách “70 năm thi đua yêu nước (1948-2018)”
28/05/2018 - 15:50

TĐKT - “70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)” là tựa đề cuốn sách do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948 - 2018).

Bìa của cuốn sách

Cuốn sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn, cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ I (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015).

Cuốn sách gồm 5 phần chính, gồm: "Thi đua yêu nước trong kháng chiến, kiến quốc" (1945 - 1954); "Thi đua yêu nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước" (1955 - 1975); "Thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" (1976 - 1985); "Thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới" (1986 - 2000); "Thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới giai đoạn 2001 - 2018".

Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương đã ra chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công” và thi đua ái quốc là “vì nước, vì nòi”.

Do đó, ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua ái quốc là diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ái quốc được phát động và lan rộng khắp vùng miền, cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước thi đua hăng say lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói; thi đua học tập, xóa nạn mù chữ, chống giặc dốt và dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm…
Các phong trào thi đua trong kháng chiến, kiến quốc đã góp phần to lớn cho cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953 - 1954), làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Từ nền tảng thi đua này, nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện phong trào thi đua khôi phục và phát triển kinh tế; phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước đến phong trào vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Các phong trào thi đua phát triển liên tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước sang thời kỳ đổi mới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong cả nước. Thi đua yêu nước thực sự đã đem lại nhiều thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế…

Nguyệt Hà